Uchwała nr XIX/73/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2007 rok.

Załączniki:

 • uchwala.pdf
  UCHWAIA Nr xlW73,'2007
  RADY GMINY RZEKUN
  z dnia 5 listopada 2007r.
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
  samorządzie gminnym Dz. U z 2001r. Nr 142: poz1591 ze zm.,” i afi_ 165: 184 usta•vvy• z dnia
  30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz. U Nr 249 poz. 2104 ze zm. Rada Gminy
  Rzekuń postanawia: co następuje:
  Dokonać zmian w budżecie Gminy na
  ai T,viększając dochody ogółem o
  w Țm zadania zlecone o
  bi zwiększając uydatki ogółem o
  w Țm zadania zlecone o
  2007 rok;
  60.822,00zł
  7.000,00zł
  250.822,00zł
  7.000,00zł
  zgodnie z zał. Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały:
  Budżet po o który:h mowa w ust. 1 pkt 1 wynosił;
  a/ po stronie dochodów
  w Țm zadania zlecone
  b/ po stronie uydatków
  w Țm zadania zlecone
  18.665.320,00zł
  3.119.066,00zł
  22.979.ossooz1
  3.119.066,00zł
  Dokonuje słę zmiany w załączniku Nr 3a do uchwały budżetowej na 2CH)7 rok złviększając xvydatki
  inwestycyjne 0 i zmianie uyniosą 8.769.665,00zł
  zgodnie z zał. Nr. 3 do uchwały
  Dokonuje się zmiany w załączniku Nr g do uchwały budżetowej na rok
  z zał. Nr.4 do uchwały.
  Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2007r nviększając deficyt
  budžetony na 2CH)7r o kwotę 190.000zł, który pokryty zostanie požyczkąz WYOŠ i GW i
  zmianie v.yniesie 4.313.767zł:
  zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza słę Wójtowi Gminy
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem pdjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007
  2. Wójt Gminy mezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa
  mł scowego_
  Rady

 • zal1.pdf
  Zał. Nr 1
  do Uchwały Nr XIX,'73/2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia S listopada 2007r
  Rozdz
  Dział
  600
  Treść
  rans ort i łaczność
  Drogi publiczne gminne
  atki inwestycyjne jednostek budżetowych
  do Sejmu i Senatu
  kup materiah5w i wyposażenia
  kup usług pozostałych
  chotnłcze straże pożarne
  atki na zakupy inwestycyjne jednostek
  u dżetowo,' c h
  świata i chowan•
  zkoły
  Dotacja poclmiotowa z budżetu dla publicznej
  ednostki systemu oświaty prowadzonej przez
  sobę prawną inną niž jednostka samorządu
  rytorialnego lub przez osobę fizyczną
  kup materiah5w i wyposażenia
  kup usług pozostałych
  Pozostała działalność
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  ealizację własnych zadań bieżących gmin
  kup usług pozostałych
  Domy pomocy *Ńecznej
  kup usług przez jednostki samorządu
  rytorialnego od innych jednostek samorzadu
  rytorialnego
  siłki i pomoc w naturze oraz składki na
  bezpieczenia emerytalne i rentowe
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  ealizację zadań bieżących z zakresu
  dmłnistracji rządowej oraz innych zadań
  leconych gminie ustawami
  wiadczenia społeczne
  środki pomocy społecznej
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  ealizację własnych zadań bieżących gmin
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  Dodatkowe wynagrodzenie roczne
  kup materiah5w i wyposażenia
  kup usług remontowych
  kup usług zdrowotnych
  Podróże słuzbowe krajowe
  kup akcesoriów komputerovołch, w tym
  Programów i licencji
  ydatkl na zakupy jednostek budżetowych
  Dochody
  zwiększ.
  16.162 0
  16.162,0
  16.162,0
  7.000,0
  7.000,0
  4.750,0
  4.750,0
  ksz_
  W datki
  me sz
  60016
  605
  75108
  421
  430
  75412
  606
  801
  80101
  259
  421
  430
  80195
  203
  430
  85202
  433
  85214
  201
  311
  85219
  203
  401
  404
  427
  428
  441
  475
  606
  65.000 00
  65 000:00
  65 000:00
  85,00
  85,00
  190 000:00
  190 000:00
  35.662 00
  19 500:00
  IT500,oo
  2000,00
  16162,00
  16 162,00
  7100,00
  7 000:00
  8250,00
  4750,00
  3. 500,00
  85,00
  85,00
  2.000 oo
  2.000,00
  2.000,00
  17.400,00
  1 7400,00
  13.300,00
  4.750,00
  3.650,00
  2.000,00
  500,00
  200,00
  1 .ooo,oo
  1200,00

  926
  85295
  430
  85415
  203
  324
  90001
  605
  92695
  421
  430
  443
  Pozostała działalność
  kup usług pozostałych
  Pomoc materialna dla uczniów
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin
  typendła dla uczniów
  ospodarka ściekowa I ochrona wód
  atki inwestycyjne jednostek budżetowych
  Kultura fi czna is ort
  Pozostała działalność
  kup materiah5w i wyposażenia
  kup usług pozostałych
  Różne opłaty i składki
  gółem
  2
  32910,0
  32910,0
  60.822,0
  4 750:00
  4 750:00
  32910,00
  32910,00
  1.850 00
  850:00
  1000,00
  850:00
  345 507
  60.050,00
  1.850 oo
  1850,00
  1850,00
  94.685,00


 • zal2.pdf
  Zał. Nr 2
  do Uchwały Nr XIX,'73/2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 5 listopada 2007r
  Zadania zlecone
  Rozdz
  75108
  421
  430
  85214
  201
  311
  Dochody
  Treść
  zwiększ.
  W datki
  Dział
  751
  Urz d naczeln cho anów władz aństwow
  Kontroli i ochron rawa oraz s downictwa
  do Sejmu i Senatu
  kup materiah5w i wyposażenia
  kup usług pozostałych
  siłki i pomoc w naturze oraz składki na
  bezpieczenia emerytalne i rentowe
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  ealizację zadań bieżących z zakresu
  dmłnistracji rządowej oraz innych zadań
  leconych gminie ustawami
  wiadczenia s ołeczne
  ółem
  7.000,0
  7.000,0
  7.000,0
  ksz_
  85 00
  85,00
  85,00
  7100,00
  7 000:00
  1.085,00
  me sz
  85 oo
  85,00
  85,00
  85,00


 • zal3.pdf
  Zadania inwestycyjne w 2007 r.
  Wl Zał. Nr 3a do Budżetu Gmin
  Zał. Nr3
  do Uchwały Nr xxi73/2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 5 listopada 2007r
  w złotych
  Planowane wydatki
  Lp.
  Dział
  010
  Rozdz.
  01010
  6050
  Nazwa zadania inwestycyjnego
  Rolnictwo i łowiectwo
  Budcwa z przy* w Borawem
  etap dokończenie
  Budcwa wodociOu w O
  dokończenie
  Budcwa sieci vndociagoweJ na
  Dr,vĘcz-Susk Nawł
  Budowa sieci w Czarnow:
  Koloni ca
  Łączne
  koszty
  finansowe
  34020,D0
  budżetowy
  2007
  dochody
  z tego źródła finansowania
  alizująca
  pochodzące I e
  i z innych źródeł* w art. 5 1 rogramu
  (8+9+10+11 ) własne jst
  pkt 2 i 3
  GFOSiGW
  789.300,00
  130.ocn,oo
  7.000,00
  130.ocn,oo
  Iso.ocn,oo
  Strona 1
  480.600,00
  -59.000,00
  ssom,oo
  3.ocn,oo
  4000,00
  .3CQc•o
  8-249.100,00
  8-77. moa
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin

  g om,cn
  98300
  g om,cn
  łosa20,D0
  17000,cn
  8 om,cn
  600
  Opraccwanie projektu siaci
  Rzekuniu
  ulic e Malinowa,
  Porzeczkouz , Agrestowa,
  Platynowe Dobra)
  Dokończenie budowy sieci wcd•ociag
  Tobolicach Krucza
  Budowa sieci wodoc agcnwej w Dzbenini
  Opraccwanie dokumentacji technicznej
  budcma wcô: isgu Rzekuń -KoIanie
  Opraccwanie dokumentacji techniczne
  budcma wodociagu w Ozteninie mi
  drcgami 50g i 530 P_KobyIińskiego
  P.NaIewajk
  Opraccwanie dokumentacji technicznej
  spięcie nc:dcciagu zasilenie z hydroforn
  Rzekuń do Laskcwca Teodorowa
  Budcwa văociagu w Rzekuni
  uIKasciuszki, Sienkiewicza, Pc•gcdna
  audowa sieci wodociagowej w Rzekuni
  ul. Cicha
  Przedłużenie sieci wn:dociagowej ma ulic
  Kwłatcwej w Rzekuniu (w kierunk
  państwa Ciec t wwicz)
  Transport i łączność
  konanie
  chodnika wzdłuż d
  powiatovvej w Susku Ncw•im w porozum
  e Starostwem Powałowi m
  g_ooooo
  1.000,00
  g_ooooo
  łos.ocn,oo
  3.681.700,00
  Strona 2
  1 .ocn,oo
  ocuca
  ocuca
  17. cucą
  .150.700,00
  ocuca
  450.000,00 B- 81.000,00
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin

  konanie odwcdniemie drcgi
  Daniszewie w poroz ze Starostwem
  O:lwcčnienie drogi powiatowe] w Susk
  Ncwym w ze Starostwe
  Przebudowa ci. komun*acyjnego d
  powiatov.ej Drwęcz- Daniszew)
  cwanie dmi Drwęcz-Zapieczne
  Przebudowa drcgi w Teodorowe (
  krajowej do wsi Tecdorcw:•)
  cwanie drcgi w (cc rem
  OSP w kierunku torów do przyst.PKP P
  elachcn»skjch)
  Opraccwanie projektu technicznego
  asfaltouznie drogi nr 511, 512
  Dzbeninie w kier. rzeki Narew
  Opraccwanie projektu technicznego
  asfaltouznie odcinka drogi nr 530
  Dzbeninie drogi SOB do Naleuzjk
  cwanie dmi w Daniszewie
  konanie podziału i uregulowanie stan
  prawnego ma odcinku drogi w Borawem
  szkoły w kiec Cmentarza
  konanie chcCnika skrzyżouznia
  szkoły w Dzbeninie
  konanie projektu asfaltowanie d
  Drwęcz w Wer. Zan-ăcia 500m
  70a20,cn
  17020,D0
  173a20,D0
  sassoo,D0
  3 om,cn
  14750,cn
  73750,cn
  13020,D0
  174.ocn,oo
  173.ocn,oo
  565.500,00
  73.750,00
  134.ocn,oo
  Strona 3
  ocuca
  ocuca
  1740000)
  173
  1158000)
  ocuca
  ocuca
  14.7$00
  73.7$00
  1340000)
  450 ooo,oo
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin

 • zal4.pdf
  Zał. Nr 4
  do Uchwały Nr xxi73/2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 5 listopada 2007r
  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
  Lp.
  c.
  2.
  D.
  E
  IV.
  Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Dz. 900 rozdz. 90011
  Wyszczególnienie
  Stan środków obrotowych na pcK:zątek roku
  w/gZał. Nr g do Budżetu Gminy
  Przychody
  rzele'.'.y redystrybucyjne S 296
  datki
  Wydatki bieżące - Razem
  w tym:
  S 4210 — zakup materiałów i wyposażenia
  trzymanie placu zieleni w Rzekuniu
  4300 — zakup usług
  Instalowanie gniazd bocianich: wywóz śmieci po
  kcjach,
  pracowanie projektu i zagosp[Klarowanie sk',verku przy
  l. Słowackiego w Rzekuniu,
  wyrównanie terenu nad rzeką Narew,
  zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską
  Męczy.
  4300 — zakup usług
  wymiana stolarki okienne] w OSP Borawe
  Wydatki inwestycyjne • Razem:
  S 6110 — wydatki inwestycyjne funduszy celovołch z
  ego
  budowa Sieci wodociągowej na trasie On,vęcz -Susk
  budowa wodociagu z przyl. W Borawem — III etap
  okończenie
  wymiana stolarki okiennej przy Szkole Podstawowej w
  ekuniu
  asfaltowanie ulic w Laskowcu: Sosnowa, Grzybowa,
  owa za sklepem
  pracowanie dokumentacji technicznej i budowa
  odociągu w Dzbeninie między drogami 509 i 530 od
  bylinskiego do P. Nalewajk
  budowa wodociagu w Rzekuniu ul. Kościuszki,
  ienkiewłcza i
  Stan środków obrotowych na koniec roku
  Strona 1
  Plan na 2007 r.
  210.000,00
  235.000,00
  235.000,00
  442.200,00
  99.200,
  25.000,00
  47.000,0
  27.200,00
  343.000,00
  77 700,00
  40 000:00
  82 300,00
  11 ooo,oo
  35000,00
  97 ooo,oo
  2.800,00
  Zmiana
  -11 .ooo,oo
  -11.000,00
  -11100,00
  w zło ch
  Po zmianie
  431.200,00
  332.000,00
  13.800,0

 • zal5.pdf
  Zał. Nr 5
  do Uchwały Nr XIX\73/2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 5 listopada 2007r
  Przychody i rozchody budżetu w r.
  Wlg Zał. Nr 4 do Budżetu Gminy
  Kwota
  Klasyfikacja
  Lp.
  2
  6
  2
  6
  Treść
  Przychody ogółem:
  Kredyty
  Pożyczki
  Pożyczki na finansowanie zadań
  alizowanych
  udziałem środków z budżetu
  UE
  płaty udzielonych
  Prywatyzacja majątku jst
  Naď"žka budżetu z lat ubieghych
  Papiery wartościowe (obligacje)
  Inne źródła (wolne
  Rozchody ogółem:
  płaty kredytów
  płaty
  płaty otrzymanych na finansowanie
  adafi realizowanych z udziałem środków
  ochodzących z budżetu UE
  Udzielone pożyczki
  Lokaty
  ykup papierów wartościowych (obligacji)
  z tytułu innych rozliczeń
  w *otm
  Kwota 2007r.
  Zmiana Po zmianie
  +190.000,0 5.205.368,0
  s 903
  s 951
  S 944
  s 957
  s 931
  s 955
  s 963
  s 991
  s 994
  s 982
  2007 r.
  Przed zmianą
  5.015.368,00
  1.383_ooou
  715_ooou
  891.600,00
  356_ooooo
  535_aoou

 • Czas wytworzenia: 13-06-24 05:09
 • Czas udostępnienia: 13-06-24 05:09

Historia zmian

2663 Dodanie Uchwała nr XIX/73/2007 z 19-06-2023 12:56:32 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2