Uchwała nr XIX/75/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.

Załączniki:

 • uchwala.pdf
  UCHWAIA Nr
  RADY GMINY RZEKUN
  z dnia S listopad
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
  samorządzie gminnym Dz. U z 2001r. Nr 142: poz1591 ze zm.,” i afi_ 165: 184 usta•vvy• z dnia
  30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz. U Nr 249 poz. 2104 ze zm. Rada Gminy
  Rzekuń postanawia: co następuje:
  2.
  Dokonuje słę zmiany w zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na 2007r złviększając limit wydatków
  na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
  zgcdnie z zał. Nr 1 do uchwały.
  Dokonuje słę zmiany w załączniku Nr 3a do uchwały budżetowej na 2007 r.
  zgodnie z zał. Nr _ 2 do uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza słę Wójtowi Gminy
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem pdjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007
  2. Wójt Gminy mezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa
  mł scowego_
  Rady

 • zal1.pdf
  Zał. Nr 1
  do Uchwahy Nr XXI/75'2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 8 listopada 2007r
  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
  Jed a
  Lp.
  Dział
  801
  801
  Rozdz.
  80101
  80101
  Nazwa zadania
  Łączne
  inwestycyjnego
  koszty
  i okres realizacji finansowe
  (w latach)
  872,
  Pc:dstawowe]
  rok
  budżetowy
  2007
  dochody kredyty
  w art. 5 ust.
  Planowane w datki
  z tego źródła finansowania
  środki
  pochodząc wymienione
  (8+9+10+11 własne jst i pożyczki
  z innych
  źródeł*
  1 pkt2i3
  u. t.p.
  2008 r.
  gooooo,oo
  2
  60
  60
  Rzekuniu
  ikłem
  le Pc:dstawowe]
  1 noooco,
  750 oco,
  l.gsooca,oo
  1.950.000,00
  400000,
  250000,
  Eso
  650.000,
  Strona 1
  2009 r.
  urză Gminy
  809000,00
  Rzekuń
  301 urză Gminy
  Rzekuń
  Razem przed zmianą
  Wprowadza sie zmiany
  Razem zmiany
  Ogółem
  • Wybr*
  Dotacje i Smdki z budżetu (np.
  C Inne
  1 _aoosso,
  4_asg 422,
  5.267.772,0
  433000,
  933.000,
  933.000,00
  3€T000,oo
  367.000,00
  1.110000,00
  44E900,oo
  448900,00
  1.500.000,00 1.556.900,00
  MEN. uKFiS.
  i dotacje od innych jst imych do

 • zal2.pdf
  Zadania inwestycyjne w 2007 r.
  Wl Zał. Nr 3a do Budżetu Gmin
  Zał. Nr2
  do Uchwały Nr XXI,'75/2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 8 listopada 2007r
  w złotych
  Planowane wydatki
  Lp.
  Dział
  010
  Rozdz.
  01010
  6050
  Nazwa zadania inwestycyjnego
  Rolnictwo i łowiectwo
  Budcwa z przy* w Borawem
  etap dokończenie
  Budcwa wodociOu w O
  dokończenie
  Budcwa sieci vndociagoweJ na
  Dr,vĘcz-Susk Nawł
  Budowa sieci w Czarnow:
  Koloni ca
  Łączne
  koszty
  finansowe
  34020,D0
  budżetowy
  2007
  dochody
  z tego źródła finansowania
  alizująca
  pochodzące I e
  i z innych źródeł* w art. 5 1 rogramu
  (8+9+10+11 ) własne jst
  pkt 2 i 3
  GFOSiGW
  789.300,00
  130.ocn,oo
  7.000,00
  130.ocn,oo
  Iso.ocn,oo
  Strona 1
  480.600,00
  -59.000,00
  ssom,oo
  3.ocn,oo
  4000,00
  .3CQc•o
  8-249.100,00
  8-77. moa
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin

  g om,cn
  98300
  g om,cn
  łosa20,D0
  17000,cn
  8 om,cn
  600
  Opraccwanie projektu siaci
  Rzekuniu
  ulic e Malinowa,
  Porzeczkouz , Agrestowa,
  Platynowe Dobra)
  Dokończenie budowy sieci wcd•ociag
  Tobolicach Krucza
  Budowa sieci wodoc agcnwej w Dzbenini
  Opraccwanie dokumentacji technicznej
  budcma wcô: isgu Rzekuń -KoIanie
  Opraccwanie dokumentacji techniczne
  budcma wodociagu w Ozteninie mi
  drcgami 50g i 530 P_KobyIińskiego
  P.NaIewajk
  Opraccwanie dokumentacji technicznej
  spięcie nc:dcciagu zasilenie z hydroforn
  Rzekuń do Laskcwca Teodorowa
  Budcwa văociagu w Rzekuni
  uIKasciuszki, Sienkiewicza, Pc•gcdna
  audowa sieci wodociagowej w Rzekuni
  ul. Cicha
  Przedłużenie sieci wn:dociagowej ma ulic
  Kwłatcwej w Rzekuniu (w kierunk
  państwa Ciec t wwicz)
  Transport i łączność
  konanie
  chodnika wzdłuż d
  powiatovvej w Susku Ncw•im w porozum
  e Starostwem Powałowi m
  g_ooooo
  1.000,00
  g_ooooo
  łos.ocn,oo
  3.135.700,00
  Strona 2
  1 .ocn,oo
  ocuca
  ocuca
  17. cucą
  .215.700,oo
  ocuca
  450.000,00 B- 70.000,00
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin

  konanie odwcdniemie drcgi
  Daniszewie w poroz ze Starostwem
  O:lwcčnienie drogi powiatowe] w Susk
  Ncwym w ze Starostwe
  Przebudowa ci. komun*acyjnego d
  powiatov.ej Drwęcz- Daniszew)
  cwanie dmi Drwęcz-Zapieczne
  Przebudowa drcgi w Teodorowe (
  krajowej do wsi Tecdorcw:•)
  cwanie drcgi w (cc rem
  OSP w kierunku torów do przyst.PKP P
  elachcn»skjch)
  Opraccwanie projektu technicznego
  asfaltouznie drogi nr 511, 512
  Dzbeninie w kier. rzeki Narew
  Opraccwanie projektu technicznego
  asfaltouznie odcinka drogi nr 530
  Dzbeninie drogi SOB do Naleuzjk
  cwanie dmi w Daniszewie
  konanie podziału i uregulowanie stan
  prawnego ma odcinku drogi w Borawem
  szkoły w kiec Cmentarza
  konanie chcCnika skrzyżouznia
  szkoły w Dzbeninie
  konanie projektu asfaltowanie d
  Drwęcz w Wer. Zan-ăcia 500m
  70a20,cn
  17020,D0
  178500, DO
  sassoo,D0
  3 om,cn
  14750,cn
  73750,cn
  13020,D0
  174.ocn,oo
  176.500,00
  565.500,00
  73.750,00
  134.ocn,oo
  Strona 3
  ocuca
  ocuca
  1740000)
  1158000)
  ocuca
  ocuca
  14.7$00
  73.7$00
  1340000)
  450 ooo,oo
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin
  rząd Gmin

 • Czas wytworzenia: 16-07-24 04:26
 • Czas udostępnienia: 16-07-24 04:26

Historia zmian

2665 Dodanie Uchwała nr XIX/75/2007 z 19-06-2023 12:56:32 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2