Uchwała nr XXIV/88/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany w statucie gminy.

Załącznik:uchwala.24.88.2008.pdf

Uchwala Nr XXIV/ ssnoos
Ra dy Gminy Rzekuń
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie zmiany w statucie gminy .
Na podstawie art.3 ust.l, art 18 ust 2 pkt l,art 22, art 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) uchwala się,
co następuje:
W uchwale nr V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu
Gminy Rzekuń ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68 poz. 1783 wprowadza się następujące zmiany:
1) S 25 otrzymuje brzmienie:
„I. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i
organizacyjnej w przygotowywaniu i odbyciu sesji
2. Do realizacji zapisów S 21 oraz innych celów statutowych na wniosek Rady Gminy
lub jej Przewodniczącego może być zawarta umowa obsługi prawnej bądź
powoływani biegli".
„3. Projekty umów o obsługę prawną bądź postanowienia o powołaniu biegłych muszą
być zawarte przez Wójta w brzmieniu i zakresie przedstawionym przez Radę bądź
jej Przewm:lniczącego".
2) W 15 dodaje się ust.4 w brzmieniu:
4. Radny w organach Gminy może być członkiem innej komisji lub pełnić w niej
funkcję wyłącznie na wniosek lub za zgodą Rady"
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwala wchfflzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
Przewminiczący Rady
Piotr Liżewski

 • Czas wytworzenia: 15-07-24 01:44
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 01:44

Historia zmian

2678 Dodanie Uchwała nr XXIV/88/2008 z 19-06-2023 12:56:32 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2