Edward Gryczka gryczka_04_2015.pdf
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Jastrzębski jastrzebski_04_2015.pdf
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Piotr Małkowski malkowski_04_2015.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
(miej
Uwaga:
, dnia .2904.
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
dotyczy".
3. składająca t*wiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, ni2ej podpisany(a),
umjzony(a)
(imiona nazwisko oraz nazwisko rodowe)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. I_J_ z
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2ffW r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pieniężne:
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
- papiery wartościowe:
na kwotę:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

1. Dom o powierzchni:
tytuł prawmy:
2. Mieszkanie 0 powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne.
rodzaj gospodarstwa
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: A
m 2, 0 wartości:
2, o wartości:
m
, powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku przychód i dochód w wysokości'
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców_ w którvch uczestnicza takie osobv - należv oodać liczbe i emitenta udziałów-
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorc%w. w którvch uczestnicza takie osobv - należv ocxdaó liczbe i emitenta akcii:
RP C"
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń

akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: a'
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
V.
Nabyłem(am) lnabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drcxize przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, Od kogo:
1. Prowadzę działalność gow)darczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścł)
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółkl):
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Dmochowski dmochowski_04_2015.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
(miejscowo' t)
Uwaga:
GMINY
, dnia -2Q-2-ź-22žś-
1. Osoba składająca oświadczenie otX)wiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okr"liĆ przynależność 'M)szczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są inforrnacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a),
a I nazwisko oraz nazwisko
urodzony(a) 3/ Q
(mgw.e zatrudnienia, stanowisko lub funkža)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r _ Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, że posiadam wchodzące w skład
mał2efiskiej majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
- Srodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej'
- środki pienięžne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartościowe:
na kwotę:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

11.
1. Dom 0 powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa'
0 wartości:
rodzaj zabudown,':
tytuł prawmy:
m 2, 0 wartości:
1
, powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieÓiym i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
0 wartości:
tytuł prawny:
4
4 59 y
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - naležv i emitenta udziałów'
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - naležv Dodać liczbe i emitenta akcii:
m
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) 'nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, kogo:
1. Prowadzę działalność gospodarczą (naležy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) •
Urąd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń


Radny Rady Gminy

Bogumiła Dzwonkowska dzwonkowska_04_2015.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
1. Osoba składająca obowiązana do z prawda, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie jest określić przynależność składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a),
(imiona i nazwisko o n
urodzony(a)
c_3ęN h
ejsce zatrudnienia, stancp.vi
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z
r. Nr 142, 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 1271
i Nr 214, poz. z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiąc* mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
- pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartościowe:
na kwotę:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

11.
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
0 wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
m 2, o warto±i:
m 2, o wartości:
, powierzchnia:
Z tąo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
0 wart"ci:
tytuł prawny:
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
w którvch uczestnicza takie osobv - nale2v oodać liczbe i emitenta udziałów
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku o ódw wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym w wysokości:
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - należv oodać liczbe i emitenta akcii:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
v.
Nabyłem(am) lnabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — nale2y podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
M.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)'
- osobiście:
- wsŔnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(șłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością lub przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku w wysokości:
W spółkach handlov,ych (nazwa, siedziba spółki):
Urąd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń


Radny Rady Gminy

Jerzy Konopka konopka_04_2015.pdf

C.MINY
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
(Îe04fD
kg. 04.2027.
, dnia
(m Ejscowoțć)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać unię
3, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność pszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej
urodzony(a)
(iniona i azwisko oraz nazwisko rcx'owe)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2CH)1
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Ze posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięžne:
- pieniężne w walucie polskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
- papiery wartościowe:
na kwotę:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń
353

1
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
90
m 2 0 wartości:
m 2, o wartości:
4/40 004
, powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców_ w którvch uczestnicza takie osobv - należv oodad liczbe i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doch-ă w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - należv oodać liczbe i emitenta akcji:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w u dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) lnabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaležnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalność (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścł):
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlovwch (nazwa, siedziba spółkl):
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07—41 1 Rzekuń


Radny Rady Gminy

Janusz Kubeł kubel_04_2015.pdf

RO/f
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
(miejscowoSt)
Uwaga:
1. Osoba składająca c*wiadczenie obowiązana jest do zgcxlnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2 Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku należy wpisać
3, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okr"lić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnoSci pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urcxizony(a)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806), zgodnłe z art 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięžne:
- śrcxiki pieniężne w walucie polskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej.
- miery wartościowe:
na kwotę:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń

n.
1. Dom o łwwierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
0 wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
0 wartości:
tytuł prawny:
m
m 2, 0 wartości •
m) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
400.000
2, o wadošci:
oo. 000
, powierzchnia:
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzMsiebiorców w którvch uczestnicza takie osobv - naležv oodaĆ liczbe i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych sgńłkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób pramaych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - naležv oodać liczbe i emitenta akcii:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy pcxlać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) lnabył mój małžonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę dzi
- osobiście:
Ino" gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścł)•
- wsŔnie z innymi osobami:
9
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy pc)dać formę prawną i przedmiot działalności):
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w •vwsokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
Urząd Gminy w R7Auniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń


Radny Rady Gminy

Zdzisław Majewski majewski_04_2015.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cz$C A
Ja, niżej podpisany(a),
urodzony(a) -
(ił n na i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
Q 2-e ku rn.n L
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy OSwiadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienię2ne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
- papiery wartościowe:
na kwotę:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń

11.
1. Dom o powerzchni:
tytuł prawny: CII
2. Mieszkanie 0 powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa •
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
2, 0 wartości:
m
m 2, 0 wartości:
n '18, powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
qĐs-ăQ.oom
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
O,Q6kâ h.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osoby - należv oodać liczba i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
N P OSI
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NIC
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w 'vwsokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców w którvch uczestnicza takie osobv - należv oodać liczbe i emitenta akcii:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podad liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg d hód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) lnabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścO:
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(șłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlovwch (nazwa, siedziba spółki):
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rnkuń


Radny Rady Gminy

Bronisław Wiktor Młodzianowski mlodzianowski_04_2015.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
podins klw Rady
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
do
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urcdzony(a)
zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawny z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartościowe.
na kwotę:
Urząd Gminy w ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń

1. Dom 0 powierzchni:
tytuł prawny:
2 o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
2, o wartości:
m
m 2, 0 wartości:
00
owierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców, w którvch uczestnicza takie osobv - należv Dodać liczbe i emitenta udziałów:
o
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - naležv oodać liczbe i emitenta akcji:
Urząd Gminy w R7Rkuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubăłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) /nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jąo majątku
odrębnego/ od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, kogo:
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w WYSOkOśCi:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółko:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń


Radny Rady Gminy

Bartosz Podolak podolak_04_2015.pdf

WIADCZENIE MAJĄTKOWE
URZ.',D
radnego gminy
dnia
Uwaga:
(miejscowo* t)
1. Osoba składająca oświadczenie do zgodnego z prawdą, starannego i
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie
3. Osoba składająca obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnc*ci pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a),
a)
011
nazwisko rodowe)
(imiona i nazwisko
07
(młqsCe zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
r. Nr 142, poz. 1591 orazz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy OSwiadczam, że wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 000
- pienięžne zgromadzone w walucie obcej: po
- papiery wartościowe:
na kwotę: 0
Urză/d Gminy w Rzŕkuniu, ul. Kościuszki 33, 07—41 1 Rzekuń

11.
1. Dom 0 powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3 Gospodarstwo rolne:
rodzaj gow)darstwa•
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
m 2, o wartości:
m 2, 0 wartoei:
powierzchnia:
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców w którvch uczestnicza takie osobv - naležv OCRdaĆ liczbe i emitenta udziałów
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółc*:
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegbym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - należv oodaĆ liczbe i emitenta akcii:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń

akcje te stanowią pakiet większy ni2 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
V.
Nabyłem(am) lnabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialrmo, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, kcygo:
1. Prowadzę działalność gospxx3arczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścł):
-
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychrX i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy pcR•jać formę prawną i przedmiot działalności)
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń


Radny Rady Gminy

Rafał Pupek pupek_04_2015.pdf

(lltfygfo
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
gminy
['Są OU/AC ,
( miejsw.vośC)
1. Osoba składająca obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
do
3_ Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘSd A
Ja, niżej ptxjpisany(a),
îućuć
(imiona i nazwisko oraz nazwisko
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2tX)1
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, 934, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 18CH3), zgodnie z art 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiat* mój majątek odrębny:
Zasoby pienięžne:
- śm]ki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej •
- papiery wartościowe:
na kwotę:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń

1. Dom o powierzchni:
0-Zv70J77 0 S
tytuł prawny:
2. o powierzchni:
tytuł prawny:
3 Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
m 2, 0 wartości:
powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
0 wartości:
tytuł prawny:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvchu estnicza takie osobv - naležv oodać liczbe i emitenta udziałów'
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1 . Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch u est icza takie osobv - naležv oodać liczbe i emitenta akcii:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411

akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podad liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) lnabył mój małžonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności :
H H,'ôś- V
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
( 12276
'ď 72156 25
2. arządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy pcxiaĆ formę prawną i przedmiot działalnoścł)
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń


Radny Rady Gminy

Antoni Smoliński smolinski_04_2015.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
, dnia
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie
3. Osoba składająca c*wiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu składającego "wiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomc*ci.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a),
(imiona nazwisko oraz nazwisko rodowe)
(miejsc* zatrudnienia, stanowisko lub
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. zgodnie z art 24h tej ustawy OSwiadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pieniężne:
- šrcxdki pienięžne zgromadzone w walucie polskiej'
- środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
- papiery wartościowe:
na kwotę:
urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń

1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
0
rodzaj zabudowy: Za 9
tytuł prawny:
S CV
m
m
2, o wartości:
, 0 wartości:
ovo
, powierzchnia:
43.
Z tego tytułu osiągn m(ęłam) w roku ubiegłym przychă i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: f—
o wartcŃci: 4- 6
tytuł prawny:
m.
Me:"" ' e z — uop
O OYu,L
000
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - naležv oodać liczbe i emitenta udziałów
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - naležv oodać liczba i emitenta akcii:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. akcje w innych spółkach handlowych - należy liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) 'nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaležnego do jego majątku
odrębnego/ Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub Od komunalnej osoby prawnej następując* mienie, które
podlegało zby iu w drodze przetargu — należy podał opis mienia i datę nabycia, od kogo.
1. prowadzę działalność gow)darczą (należy poda formę prawną i przedmiot działalności)
'J 73
- wspólnie z innymi
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścł):
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń


Radny Rady Gminy

Piotr Suchta suchta_04_2015.pdf

\ibclz
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
, dnia
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2 Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku należy wpisać „nie
do
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czšść A
Ja, niżej podpisany(a),
urodzony(a) • e'
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
(miejsc* zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r _ o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z2CK)2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 934, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214 poz. 1806), zgcxdnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchcxlzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pienięžne.
- środki pieniężne zgromadzone w polskiej:
- śrăki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartościowe:
na kwotę:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

n.
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2. o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa •
0 wartości:
rcHdzaj zabudowy:
tytuł prawny:
m 2 , o wartości:
m 2, o wartości:
, powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
O pau - o
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
11.
Rzu
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - naležv oodać liczbe i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - należv oodać liczbe i emitenta akcii:
Urąd Gminy w Rzekuniu, ul. ł«ciuszki 33, 07411 Rzekuń

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach hand10"Ch - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) /nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do majątku
odrębnego/ Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub Od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, kogo:
I. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścł)•
- osobiście:
- wspólnie z innym osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (naležy pfflać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w vńry•sokošci:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń


Radny Rady Gminy

Zbigniew Wilkowski wilkowski_04_2015.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
_QAŁE_ , dnia
(m iejs
Uwag a :
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli 'M)szczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku należy wpisać unie
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej pcxipisany(a),
urodzony(a)
(imiona i nazwisko oraz nazw"
QĽIPlqce
(miejs. zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806), zgcxdnłe z art. 24h tej ustawy c*wiadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
- Srtxdki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie ob:ej•
- papiery wartościowe:
na kwotę:
Urąd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
m 2, 0 wadości:
m 2, o wartości:
, powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dcx:hód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
111.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - należv oodaĆ liczbe i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce•
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców w którvch uczestnicza takie osobv - naležv liczbe i emitenta akcji:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłëm(am) lnabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
M.
l. gospodarczą (należy podać form prawną i przedmiot działalnoścł):
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem ęłam) w roku ubiegłym i dochód w wysokości:
3
2, Zarz zam działalnością gospoda ą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działa/noścł):
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń


Radny Rady Gminy

Sławomir Wysocki wysocki_04_2015.pdf
Radny Rady Gminy

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wprowadził(a): Łukasz Chełchowski
 • Czas wytworzenia: 12-05-15 12:38
 • Czas udostępnienia: 18-04-24 23:14

Historia zmian

4328 Dodanie Oświadczenia majątkowe radnych, kwiecień 2015 r. z 22-06-2023 10:26:02 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2