Edward Gryczka e_gryczka_2016.pdf

SEKRETARIAT
Biuro Ochrony
wpłyn
(n*ąscovaSć)
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym paypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvgzy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
anwwL... GułkLa-.
Ja niżej podpisany(a),
(imiona
sko oraz nazwisko
urodzony(a)
- ..P.lLunLJjQ!.ž3.
(miejsce zatrudnienia, stanowsko fur*cja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 22001
r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220. nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój maątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pienięžne zgromadzone w walucie
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.....
- papiery wartościowe:
. na kwotę: „..........łâL... .do.Lžay..
ł: Dorn o powierzch-
n ig.L.
2. Mieszkanie o powierzchni: ......l.......l.......
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: _
o wartości: „
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
rn2, o wartości: ..A.ÔR
powierzchnia.....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości:
H.0J3
4. Inne nieruchorności:
powierzchnia: .
o wartości: .
7.S..h.......
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestnic«ą tak-
b — należy podał liczbę i emitenta udziałów:
udzialytestanowiąpakiet większy niż
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały winnych spółkach handlowych — al podać liczbę i emitenta udziałów. .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegbłm dochód w wysokości: ..u.W....CLQi

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gmi
przedsiębiorców, w których uczestniczą łąkie
y należy podać
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokog
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — I y podać li
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależneg
ych osób prawnych lub
czbę i emitenta akcji:
i emitenta akcji: „ _
do jego majątku Odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki sa orządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które o legało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadżę dzi#lność gospodarczą (należy odać formę prawną i
— osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
.02 45
wysokości: .......O...
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicie
ocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście .
- wspólnie zinnymi osobami .......,.l........
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w vvysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedžiba
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Jastrzębski k_jastrzebski_04_2016.pdf

GMINY w RZEKUNIU
vveŁYNEto
dnia (9.04.
rZ076
(miej
OŚWIA CZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
4.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
składników majątkowych, dochodów i do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
kqz.i.ff.il.ez.. &.ć.tz b5.k.Î.
Ja niżej . .
s o rod )
urodzony(a).
Ę.ne.qc(... (%/.r.Q.Čf../đ7. 5.71
al. Ę..(Lkł.F.9.c.2/.Q.Cl....5.....
(miejsce za nienia, stano•visko fur*cja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek

l.
Zasoby pieniężne:
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:..
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.
. .c/Q/yŁ%.
- papiery wartościowe: -
t.m.. c.(v/ź.'..
(źli..
na kwotę:
l. Dom 0 „ m2, o wartości;..
tytuł prawny: .ș..
2. Mieszkanie 0 0
3. rolne:
rodzaj gospod
o wartości:
.., powierzchnia:.4..Q.4.ł.g
tytuł prawny:
osiągnąłem(ęłam) w roku ubi lym przychód i doc ód w wysokości:
4. Inne nieruchomości'
powierzchnia:
o wartości:
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
czestniczą takie — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
(ź/.ś.... .c/.QŹczg..
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .
złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku dochód w wysokości: 4.7.%.
2. Posiadam udzăły innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
.....t:U.c.....CI.c
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegbtm dochód w wysokości:

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
niczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
przedsiębiorców w których
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w
2. iadam akcje w innycŔ spółkach handlowyc
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu Państwa, innej państwotvej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalno
leży formę prawną i przedmiot działalności):
c(v/y.ęzq...
- osobiście _
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełno
paifi#takiej
działalności (należy podać formę prawną przedmiot . ...C.
luk.
- osobiście _ . .
- wspólnie z innymi osobami ......./d.(..c.........ę...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: .
VII.
W spókach handlowych (nazwa, siedziba wyki):
jestem członkiem zarządu (od kăy):
. kî.c......c.(c./ycz.y...


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Piotr Małkowski z_malkowski_04_2016.pdf

drka
...4%,' dnia
(n*ejscovnS
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku należy
wpisać „nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
cześć A
Ja niżej podpisany(a),
urodzony(a) .....SV.V...
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod0%W)
(mi4sce zatrL"nienia. stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 Nr 214 poz. zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Ze posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- środki pieniężne w walucie obcej:.
- papiery wartościowe: .
na kwotę: CV
......m , owarto$ci:...........QP.4?
1. Dom o powierzch i: ZOO 2
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni' rn2, o wartości: .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospcularstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ........<................
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
o wartości:
tytuł prawny: .
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w k
uczestniczą takie osoby — należy podać i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niž 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..Z?ÎR.....
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu w roku ubiegłym w wysokcŃci:

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 1 0 % akcji w spółce:
Z tego tytułu w roku ubiąłyrn dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji: zak.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: . Rade....
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu państwa, fłnej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalność (należy formę prawną i przedmiot działalności): r».ë....
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: . k.7k?...
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot
- ...M.ë...............đ.e.źz:'...
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......me... «Ź:..Y....
VII.
W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Dmochowski s_dmochowski_04_2016.pdf

27
...., dnia .
(rniejscowoSć)
ŚWIÂDCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
2.
wpisać „nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
6.
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
część A
Ja niżej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwșsko ro
urodzony(a) ...Q.ŽÔ.C..P....„./.Ž..ÓE"............................. w
g..Yk5.ÂQ.UwsdvW.......
..zv/A.Ž.
R..?.z.Zwz.2.:.
(miejsce zatrudnienia,
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartościowe: .
na kwotę:
1. Dom o powierzchni: m2, o
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
t)Ąuł prawny:
m2, owartości: —
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy: „ .
.„ižž.:.. „
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
.e...4.4...hA...........g?.f... ...VI.,....
powierzchnia:
o wartości: .
tytuł prawny:
111.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet Większy niż I O % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Nabyiem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną I przedmiot działalności):
- osobiście „
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.......
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: _
VII.
nz.......z..
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Radny Rady Gminy

Bogumiła Dzwonkowska b_dzwonkowska_04_2016.pdf

GMINY w
20'i3 -Ož-
Rzekuń, dnia 19.04.2016 r.
(tnie' scowo")
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga :
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca "wiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku należy
wpisać ..nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana okr"lić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oraz miejsca położenia
nieruchomości.
cześć A
Ja niżej Bogumiła Dzwonkowska (Mierzejewska),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko
urodzona 11.04.1975 r. w Ostrołęce
Sąd Rejonowy w Ostrołęce, starszy sekretarz sądowy
(miejsce stanow'ko lub ftgłkcja)
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r _ Nr 23, 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspOlncŃci majątkowej lub stanowiące mój majątek Odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 57 tys. zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy
1. Dom o powierzchni: ok.200 m2, o wartości: 300 zdziałką 15 arów
tytuł prawny: akt notarialny, majątkowa
2. Mieszkanie o nie dotyczy rn2, 0 wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i w wysokoSci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
fmvierzchnia 0,85 ha
0 wartości: ok. 150 tys. zł.
tytuł prawny: akt notarialny, wspólność majątkowa
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów:
dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy
posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 1 0 % akcji w spółce: nie dotyczy nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
nie
lub
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jm majątku
Skarbu państvva, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy formę prawną i przedmiot działalności): nie
dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w nie dotyczy
2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochM w wysokości: nie dotyczy
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zarządu kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: wynagrodzenie za — 41.091 , 72 zł dieta radnego —

Składniki mienia ruchomego o wartości zł (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy markę, i rok produkcji):
Toyota Yaris 2009 r., Renault Scenik 2005 r.
- mał2efiska majątkowa
x.
pieniężne o wartości 1000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i oraz
warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie dotyczy


Radny Rady Gminy

Jerzy Konopka j_konopka_04_2016.pdf

„v RZ@XUNIIJ
2016
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
część A
.emcŕfl4.. ...Odb.. .Q.q.. 00.04.1'...
Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.......... N.............„.... . —
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
dolŁłcafl
.LWę
- papiery wartościowe:
LIW..
na kwotę:
u140ŕ oea. oo.. F.
„ m2, owartości:.
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: ......................•.m2 owa
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia....
o wartości: . —
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
o wartości: .
tytuł prawny: „
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10 % udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiagnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
ław...
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2
ch
- osobiście ...............................................s...................
podać bę i e
Z tego tytułu ubiegłym d w
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub Od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): —
- wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnoSci (należy podał formę prawną i przedmiot
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: _
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu ad kiedy):


Radny Rady Gminy

Janusz Kubeł j_kubel_04_2016.pdf

URZĄD GMINY RZEKUNIU
w P Ł Y N<ŁO
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie
do
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘSC A
Ja, niżej
urodzony(a) 08 -0
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806), zgcxlnie z art. 24h tej usta" oświadczam, że posiadam wchcxdzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne w walucie polskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartościowe:
na kwotę:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

11.
1. Dom o powierzchni: m
tytuł prawny:
2. Mieszkanie 0
m
tytuł prawny:
3. rolne:
rodzaj gosEXJdarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
2, 0 wartości:
2, o wartości:
, powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - należv Dodać liczbe i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie O?obv - naležv txxiać liczbe i emitenta akcji:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) lnabył mój małżonek, z "łączeniem mienia przynależnego do jego majątku
Odrębnego/ Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
EX)dląało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
I. Prowadzę działalność gospoda
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
(należy
prawną i przedmiot działalnoścł):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (naležy podać formę prawną i przedmiot działalnoścO•
- osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W s•ach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń


Radny Rady Gminy

Zdzisław Majewski z_majewski_04_2016.pdf

URZÂD GMINY w
20îS -0-9 Z
Uwaga:
oświ
CZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie dotvczv”.
Osoba składająca oświadczenie jest Określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie 0 stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
cześć A
IH Ucosla
Zol u'
Ja niżej podpisany(a), . ................................................c............. ,
iO i nazvâsko o
urodzony(a)
ko rCdOWO)
..hi.e.rĂ2Ncw......gxu„te.11Ŕ.u....
Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- pieniężne zgromadzone w walucie
- środki pieniężne w walucie obcej:. ...
tytuł prawny: _
- papiery wartościowe•
1. Dom o EXjwierzchni: .
o wartqści:...
.ij'fri....WIQWQ.n.A....::.:.:.:..
tytuł prawny:
1. QQ..Q.. .p;.
...k.g...q.t....„
2. Mieszkanie o ENDwierzchni: ma, o wartości: .................................T..............
3. rolne:
powierzchnia:....
gospodarstwa:
o wartości:
rcufraj zabudowy: .
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
o wartości: .
tyłu/ prawny: .
III.
..e12.iÂĘkQ....sQ„.QG8.5
l. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w półce•
Z tytułu osiunąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. posiadam udziały w innych handlowych — należy i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2.
akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w srx5łce: .
Z tego tytułu osiągnąłerm(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............x:.—
Posiadam akcje w innych handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prav.mej następujące mienie, które podląało zbyciu w drodze
przetargu — należy țH)dać opis mienia i datę nabycia, od
1. Prowadzę działalność (należy formę prawną i przedmiot działalności): .
- osobiście .
. .......l.r./.'e.... r.śuxctzę.......ck/.ku7.ŁŁ"Qscz..........
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiagnąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawna i przedmiot działalności):....... _
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
liże.... .ZVȘ.Ș...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) „
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Radny Rady Gminy

Bronisław Wiktor Młodzianowski b_mlodzianowski_04_2016.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisał „nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wsłńlnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
cześć A
Ja niżej podpisany(a),
urodzony(a) (imiona i nazwisko oraz
(miejsce zatrudnienia. stanowąsko fur*cja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe:
na kwotę:
1. Dom o powierzchni: ...ĂO.... m2, o
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: Os?_.
tytuł prawny: .
3. rolne:
gospodarstwa: . ..
o wartości: ...FO.
0 wartości:
powierzchnia:. „
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubăłym przychód i dochód w wysokości: „
4. Inne nieruchom
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
1. udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tytułu căgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokcści: .
2. P adam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu w roku w wysoki*ci:

. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych prawnych lub
rzeds' biorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 0 0/0' akcji w spóła
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w
2.
Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłamj w roku ubiegłym dochód w
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub Od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podle alo Zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, kogo:
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście .
- wspólnie z innynłi osobami _ „ „ „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, ełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu w roku ubiegłym w wysokości: „
VII.
W spóĐgach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (ă kiedy): .


Radny Rady Gminy

Bartosz Podolak b_podolak_04_2016.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie 0 stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
6.
dotyczące adresu zamieszkania składającego "wiadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
czĘść A
Ja niżej „
(imiona nazwisko oraz nazWskO rtxiowe)
(miejsce zatrudnienia, stanowąsko funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214. poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam. że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.
- Śrcxiki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:......
.L!E.
- papiery wartościowe: _
— na kwotę:
1. Dom o powierzchni: — m2, o wartości:..
tytuł prawny:
m2, owartości: 000
2. Mieszkanie op ie hni:
tytuł
3. rolne:
rodzaj
o wartości:
rodzaj zabudowy: _ _
tytuł prawny:
, powierzchnia:....................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
o wartośgi!
tytuł ;rawny:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w srńłce:
Z te„go tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emŔenta udziałów:
Z tego tytułu osiunąlem(ęłam) w roku ubiegłym dcx:hód w wysokości: _ .

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: _ —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spó-Đ Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które zbyciu w drcxize
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalność (należy pcdaĆ formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście _
- vuspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naležy podać formę prawną i przedmiot działalności):............. —
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
VII.
W sprykach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Radny Rady Gminy

Rafał Pupek r_pupek_04_2016.pdf

(miejșcoaość)
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
29
2.
3.
4.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś Informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania "wiadczenie oraz miejsca
nieruchomości.
czĘSC A
Ja niżej
urodzony(a)
(m zatrud Stanowi Sko I
po zagxnnaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 19%) r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny.

Zasoby pieniežne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:..
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.......... „
- papiery wartościowe: .
. na kwotę:
II.
nŕyowartošci: ......Z
1. Dom o .
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: ............„........
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
0 wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .
. tkał....
„MX... 44-49..
., powierzchnia:.............
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartaci:
III.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10 % udziałów w .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych słx51kach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiasnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

2.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie — należy podać i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi
dochód w wysokości: .
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia do jego majątku
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia datę nabycia, od kogo: „
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami .......«A.e.....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
D AZ2-ȘOŽ,
2. Zarządzam działalnością gospcxiarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (należy podać formę prawną i pr:'ot działalności):.
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, spółki): .
jestem członkiem zarządu kăj): .


Radny Rady Gminy

Antoni Smoliński a_smolinski_04_2016.pdf

23
dnia
(miescov.ost)
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie dotvczv"
Osoba składająca oświadczenie jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
czĘSC A
Ja niżej podpisany(a), .
„Orniona nazwisko oraz nazWSkO rodowe
(masce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62. poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny.'

Zasoby pienięžne:
- Środki pienięžnezgromadzone w walucie polskiej' .
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe:
na kwotę: — ':I.Ż.
ł: Dom 0 powierzchni: 419.. . o„tośct.... cc
.•m2, owartości: .
2. Mieszkanie o powierzchnț
tytuł prawny:
S. Gospodarstw•o rolne:
rodzaj gospoda
o wartości: „ .
rodzaj zabudowy. ...7 "
tytuł prawny:
w roku ubiegłym pfrhód i dochódw wyspko":
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
o wartości:
tytuł prawny:
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udz*rn gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, prych uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów.
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziăww .C•..V."..
Z tego tytułu w roku ubiegłym w wF0kośct
2. Posadam udzipz innych spókach handlowych — należy i emitenta udziałów. „
Z tego tyttA.1 osiągnąłem(ęłam) w ubiegłym dochód w wysokośct

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
h uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
przedsiębiorców, w
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: „
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: „
1. p działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
- osobiście .........7ę:va4A1/....
- wspólnie z osobami ......dk....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podał formę prawną i przedmiot
.....ła/.e......i(ź6k2f....
- osobiście
- wspólniez innymi osobami ...........nkt...
.Mt.k....
Z tego tytułu osiunąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
.X'IR./.:.gę!.'...
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Radny Rady Gminy

Piotr Suchta p_suchta_04_2016.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
-04- 2
dNa
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
dniaN..Q.4.•V6r
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie gętvczv".
Osoba składająca oświadczenie jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
część A
proŕ,
Ja niżej podpisany(a),
V.Q.Î.ęCC..
(imiona i nazWsko oraz nezWSkO rodowe
urodzony(a) z.„o.Ć.., „'(.9.'.0.1„.......
ASP
(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustał" z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
7545.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .....
- grodki pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe:
nakwotę:
. ma wart S
tytuł prawny —
2, Mieszkanie o powierzchni: m , o wartości: .
tytuł prawny: ...i... .............................................ą.t............ .
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
powierzchnia:......
Z tego tytułu osănąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: —
0-49ARŹaĂJâTffgż%ŽŹa.
4. Inne nieruchomości:
powie ni
III.
l. posiadam udziały w handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: —
Z tego tytułu w roku ubiegbrm dochód w wysokości: .
2. Posiadam udziały w innych handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiunąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2

2.
posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 1 % a jiw spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku b-
dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście
.n.l.e....
4/"22.'.
- wspólnie z innymi osobami .....n.¯.e.....
Z tego tytułu osiuną/em(ę4ann) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawmą i przedmiot działalności):.....
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami.......<.:@. „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..........R?.?.?....
jestem członkiem zarządu (Od kiedy):


Radny Rady Gminy

Zbigniew Wilkowski z_wilkowski_04_2016.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE dnia
radnego gminy
pod i•
Uwaga:
2.
4.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczy”,
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięžne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja niżej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz
umdzony(a)
(rni$ce zatrtmenia, stałwwisko lub L•nkcja)
po zalM)znaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchcKizące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- 'miki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:..
- papiery wartościowe:
na kwotę:
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny. „
2. Mieszkanie o FX)wierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
owartości: .
rodzaj zabudowy „
. m2, owartości:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegły przychód i dochód w
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości: _
tytuł prawny: .
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych C*Ób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta udziałów.
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .
Z tąo tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku dochód w wysokości: „
Posiadam udziały w innych spćncach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: .

Posiadam akcje w sEńłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
2. Posiadam akcje winnych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalność (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): —
- osobiście ...........O - wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w kości: .
đoua•
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (należy podał formę prawną i przedmiot „ „ „
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Złego osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): —
członkiem zarządu kiedy):


Radny Rady Gminy

Sławomir Wysocki s_wysocki_04_2016.pdf

(miejscowo")
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
„ dnia
URZĄD GMINY
W P z Y Â'ĘŁO
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
część A
Ja niżej podpisany(a),
(Imiona nazwisko oraz nazwis
urodzony(a)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko ILE funkąa)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek

Zasoby pienięžne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.
- Środki pieni'žne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe:
na kwotę:
105 2
1. Dom o powierzchni:
m o wartości'
tytuł prawny:
. — m2, owartości:
2. Mieszkanie o powierzchni: .
tytuł prawny: „
3. rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości: —
rodzaj zabudowy:
bfluł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód w
4. Inne nieruchomości:
pmvierzchnia: _ .
o wartości: _
tytuł prawny:
III.
powierzchnia:.........- „
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczît?ižzYQihOę g i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2

2.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy pcXać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: . .
Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: _
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
zwązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od „
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): —
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością głmcxiarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):...............
Qągg.gęf(.
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami _
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): —
człÔVlŔiem zarąiu koa


Radny Rady Gminy

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wprowadził(a): Emilia Bloch
 • Czas wytworzenia: 02-05-16 02:00
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 00:54

Historia zmian

4329 Dodanie Oświadczenia majątkowe radnych, kwiecień 2016 r. z 22-06-2023 10:26:02 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2