Edward Gryczka e_gryczka_04_2017.pdf

uuowłecw
SEKRETA R 'AT
Biuro
fŽdhf-Î5-
Wpłyn
L. dz.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
dnia.
III I I I III I I I I I II
RPLu1S17E1/2e17 N
Data:2017-es
gadająca Świadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i
ein•e 0'
nia każdej z rubryk.
Jeżeli- Ószczególhe rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
część A
Ja niżej podpisany(a),
urodzony(a) .
„ ...G.rżwQ.u.ęWLŁ......
oraz nazwisko rodova)
...P.łu.k2D(Lrârąbd..
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgrxfnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek

Lid V'
Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe: _ .
„ . .........KU„Ł....
na kwotę:
1. Dom o
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
o wartości: _
rcxlzaj zabudowy: .
tytuł prawny:
owartości: ..â,a...
.....„, powierzchnia:.......
Złego tytułu osiunąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w "
4. Inne nieruchomości'
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udžiałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
Z t. tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym w wysokości: 'eâQ. „

1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym cE1ód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłamjw roku•ubiegłym dochóâ w
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które o legało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podał ę rawną i przedmiot działalności): .
- osobiście _
- wspólnie z innymi osobami .
.LĐff”Đ
Z tego tytułu osiunąłern(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:Ą.LiA. „
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
ocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności).' .IQL.
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami _
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: CLV:A.....
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Majewski z_majewski_04_2017.pdf

-0ł- 23
WIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
. , dnia
2.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
Ja niżej podpisany(a), .
urodzony(a)
miona nazwisko
azvvisko rcowe)
.Rzelnoau.u.............
(miejsce zatrudrUenia, stanoWsko tunkŔa)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie _
.........Nię...... )ęs.;aclq,!=w..
- papiery wartościowe: .
„ na kwotę:
m2,owart0šci:.......... . .
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2.
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: —
0 wartości:
zabudowy: —
tytuł prawny:
Mieszkanie o powierzchni: ma, o wartości:
Nęe....ps.ă.c.l.cuu„...
powierzchnia........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
CX.CE)fA..rn..
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
III.
.Q.CG.8,91.n
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: „
. kodę...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
2. posiadam udziały w innych handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niž 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w innych s;ńłkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: „
2.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlarn) w ro u iegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku Odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej pańsb,wwej osoby prawnej. jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podał formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście _ .
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami —
NA'.E..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dCN:hód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot .
- wspólnie z innymi osobami ............................=.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dcnhód w wysokości: .
VII.
W handlowrych (nazwa, siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu kiedy):


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Piotr Małkowski z_malkowski_04_2017.pdf

217 23
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
dnja?5
2.
4.
5.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależn"Ć poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
• /L7cz7k-ozvSZf'
.d.2.H..T..<......
miona nazwisko oraz nazwisko
Za-.QJ5z'.c.ë....
urcxizony(a) —
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, nr 62. poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

- papiery wartościowe: _ .
11.
Zasoby pienięžne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:..
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie
powierzchnia: _
. na kwotę:
1. Dom o powierzchni: v..4?.Q ma owaqości:. „
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o mierzchni: ..7. m2, owartości: .
tytuł prawny:
3. C%spodarstwo rolne:
rodzaj powierzchnia:.s$....6.Ž
o wartości: .
rodzaj zabuâow}: $/.â?7.•
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
o wartości:
tytuł prawny:
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których c niczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiunąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w in ych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiąnąlem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
2

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestn• takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 1 0 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ę4am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje winnych spółkach handlowych — n leży podać liczbę i emitenta akcji: _
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podle
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
zbyciu w drodze
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przdmiot działalności):
ŕepî.ž...
- osobiście
- wspólnie Z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „Q.k?..
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub przedstawicielem, pełnomocnik'em takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot .
- osobiście
- wwilnie z innymi osobami
złego tytułu roku ubiegłym
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Dmochowski s_dmochowski_04_2017.pdf

dnia
(miejscowość)
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga :
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie dotvczv”
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
część A
Ja niżej podpisany(a),
miona i nanviSkO Oraz nazwisko rodom
urodzony(a) „
„........zv,âž....z................ . —
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, paz. zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:..
- środki pienięžne zgromadzone w walucie .
- papiery wartościowe:
. na kwotę:
. m2, 0 wartości'
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny
m2, owartości:
2. Mieszkanie o powierzchni: .
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości: .
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przych
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
0 wartości:
tytuł prawny:
. l...z...žv.elhô
. . powierzchnia:.....Z4ț.1Ș2
[dochód w wysok"ci:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niž 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu w roku ubiegłym w wysokości: .......my...
2. udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: R'.â/u..

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiagnąlem(ęlam) w n3ku ubiegł dochód w wysokości:
Nabyłem(arn) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które zbyciu w drodze
przetargu — nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
VI.
1. Prowadzę działalność gospcxarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.............
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spókach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Radny Rady Gminy

Bogumiła Dzwonkowska b_dzwonkowska_04_2017.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
64
, dnia ..łe:Q4.1.7..
Uwaga:
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać "nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana określić przynależność poszczególnych
3.
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską ww'lnością majątkową.
4. (Nwiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w eąści B zaś informacje niejawn
6.
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polcńeni
nieruchomości.
czĘSć A
Ja, (a), .
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )
urodznny (a) .
..Qstr.Qłecę.............
...1.1.kwietnia..19Z5.r...........
Sąd Rejonowy w Ostrołęce, starszy sekretarz sądowy
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fiankcja )
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr
153, i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromad7nne w walucie polskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe: ...rY2š2tE!........
na kwotę:

II.
1. Dom o powierzchni : ....Qk„2QQ...
m, o wartości:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie 0 nie. dotyczy.... m2, 0 wartości:
300000,
, powierzchnia:
3. rolne:
rodzaj gospodarstwa:
tytuł prawny:
tytuł prawny: —
0 wartości:
rodzaj zabudowy: _ .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „
4. Inne nieruchomości:
o wartości:
tytuł prawny:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy IM)daĆ liczbę i emitenta udziałów:
dÓtyĆŻȘ
udziały te stanowią pakiet większy niż 1 00/0 udziałów w SB5łce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
I. Posiadam akcje w sB3łkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przxdsiębiorców, w których takie osoby — należy pdaĆ i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycz!
2

2. Posiadam akcje w innych handlowych - należy podać i emitenta akcji:...............
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) ( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : — —
I. Prowadzę działalność gospcxlarczą (należy formę prawną i przedmiot działalności) :
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..n.i?.ËYFY...... „
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem takiej
działalności (należy pcxlaĆ formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
vn.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba Slńłki
jestem członkiem zarządu ( kiedy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . !Ë.ęy.tFx...
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..gl.e*gy......... —


Radny Rady Gminy

Jerzy Konopka j_konopka_04_2017.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pra. starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
2.
wpisać „nie dotvczv”.
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i do majątku i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja nie podpisany(a),
urodzony(a) .
• sko oraz n sko rodowe)
(miejsce zatrudnienia. stano•wisko lub tur*cja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220. nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek

pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:,.... _ _ .
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:...
- papiery wartościovue: _ _
cwÔ.
na kwotę:
..Ă.rq2, o wartości
1. Dom o Fwwierzchni: .
tytuł prawny: .......RICSWCSÂ...........
2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości: _
rodzą zabudowy:
tytuł prawny:
lwwierzchnia:..............
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód wwysokošci:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
0 wartości: .
tytuł prawny: .
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
łac..
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: „
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Posiadam udziały w innych handlowych — należy păaĆ liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Posiadam akcje w handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia datę nabycia, od kogo: _
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy pc±ć formę prawną i przedmiot działalności): „
uzC....
- osobiście _ _
- wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiunąlem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):............ „
- osobiście .
- innymi osobami _
Z tego tytułu osiagnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym w wysokości:
VII.
W s.ach handlowych (nazwa, siedziba spółki): _
jestem członkiem zarządu kiedy):


Radny Rady Gminy

Janusz Kubeł j_kubel_04_2017.pdf

v;t7 -b±-
WIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
dnia
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv".
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest Określić przynależność
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie 0 stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
cześć A
Ja niżej podpisany(a), .
(Y/!v1ÂC
łona i nazwisko oraz nazwisko
mm... ane{ HsJ2a..„ -
(mțsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. LI. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1803), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam w
skład małżeńskiej wspólności maątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:..
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartościowe: —
1. Dom o powierzchni: .
rwę:
na kwotę:
tytuł prawny: .............haUhQLac„......
2. Mieszkanie 0 powierzchni: 3.
, O wartości: .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
iłsv ć49XP'
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny:
mte.... vLołyuy
powierzchnia:.....
Z tąo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
o wartości:
tytuł prawny: .
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów
udziały te stanowiąpakiet Większy niż 10 % udziałów w spółce:
vŁQhP)
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym wysokości: —
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy pcdaĆ liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców. w których takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
.th0....
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: _
z•tego Îytulu osiunąlem(ęłam)' w roku w wysokości:'
2. posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej. jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
(n.ŁQCQńgą?ff
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami
złego tytułu w roku ubiegłym przychód i w
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną przedmiot
- osobiście
- z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
de,/vuv)


Radny Rady Gminy

Kazimierz Jastrzębski k_jastrzebski_04_2017.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „gie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest Określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
-211... Ăs.Zzg/ęs(v;
Ja niżej podpisany(a),
urggzony(a) ...30.. e ze U. 960 Omiona nazwisko orazna •s_ ro
.čnzvžq. (2șhcvĘ„ g.. .s.Ą
Ł.a.(d.xy..cz.žłcr.....
v.lą.yui..ska
(miejsce zatrudnie stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustaw,' z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

- 29.
• d.č$7.?.g...
- pieniężne zgromadzone w walucie oEn.ej: .
- papiery wartościowe:
ui•č:.
— na kwotę: .
11.
1. Dom o powierzc ni:
. m owartości:.
tytuł prawny: .
, owartości:
2. Mieszkanie o powierzchni: .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
.ęrug.i.łe.' rodzaj gosp
powierzchnia...
o wartości:
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny: .n1.c.ț.ț.RQ.9M..Î..
Z tego tytułu roku ubi łym przychód d w wysokości:
4. Inne nieruchomości'
2
powierzchnia:
owartości: „ .
tyiGł
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
Pi?tów, wČtȘrycWuczestniczą takie — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
l.c.....c.Q4«g...
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: ...1.?
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
nnych spółkach handlowych — należy i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: .

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorc• , w któ h czestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w sp5łce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pod g zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działa ość
rcz (należy formę prawną i przedmiot działalności): .
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami C.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 4f.?c
2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem,' pełno
em takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...K.(.L.....Q.
cuć''
- osobiście ....U....
- wspólnie z innymi osobami . C/
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..z.l.
VII.
W spókach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .....7.{..
jestem członkiem zarządu kiedy}


Radny Rady Gminy

Bronisław Wiktor Młodzianowski b_mlodzianowski_04_2017.pdf

28
Prapie
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
. dnia
2.
3.
4.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv”:
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
cześć A
Ja niżej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazva
.XOAȘĂĂ*Q....
(miejsce zatrudnienia, stano•Ńsko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214. poz. 1806), z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.
- śodki' pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe:
na kwotę: .
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: ......=........... m2, o wartości: „
tytuł prawny:
3 rolne:
powierzchnia:....ă.ĂQ..
gospoĘ3a•
zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i w wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: ...T....
o wartości: ...¯
tytuł prawny:
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczt& i emitenta udziałów:
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:

. Posiadam *cje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
rzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji: EÎÎ.W..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podle alo zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadz działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i działalności): .
- osobiście ...7...........„.....
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiunąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „T.......„..........
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, Dełnomocnqem takiej
- osobiście —
- wspólnie z innymi osobami — .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochM w wysokości:
VII.
W sp&ach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...Ș...ĂS. .
jestem członkiem zarządu kiedy):


Radny Rady Gminy

Bartosz Podolak b_podolak_04_2017.pdf

(miąscowo
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
prawdą, starannego I
2.
4.
5.
6.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest Określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
czĘSC A
Ja niżej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod )
urodzonyt•a) .......J.3„Q4..d.$Î9,..
QrąLg.h-
(miejsce zatrudnienia. stancnwisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art 24h tej ustawy oświadczam, Ze posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pienię2ne zgromadzone w walucie polskiej:...H.40.
- środki pienię2ne zgromadzone w walucie Obcej:..
- papiery
na kwotę. ......4.Î.QQ.A¯....
1. Dom o powierzchni: o wartości:....
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: . 6.1..
m2, o wartości:
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarsM'a: .
o wartości: .
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
. , powierzchnia:...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości'
powierzchn ia: „
tytuł prawn :
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2

2.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy ni2 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój mał20nek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Panstwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, Od kogo:
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
.NlĘ..Qg.Î.vx
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2 Zarządzam działalnością gospodarczą jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):................
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .


Radny Rady Gminy

Rafał Pupek r_pupek_04_2017.pdf

30 a 7
(miejscowość )
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
0
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
część A
Ja niżej podpisany(a)..
urodzony(a) (Q 3 7 YĄimion nazwisko oraz nazwisko rodowe)
(miejsce zatrudnienia, nm•visko ub funk4a)
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. LI. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, gm.
1271 i Nr 214, POZ. 1806), Zgodnie z art. 24h tej ustał." oświadczam, Że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie
- śrcxiki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:....
- papiery wartościowe: .
na kwotę:
tyłu/ prawny:
2 Mieszkanie o powierzchni: m, wartości: —
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
o wartości:
rodzaj zabudowy: _
tytuł prawny:
. , powierzchnia:.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
...Q./.Y..Z3.
powierzchnia: _
'COOOO 00
tytuł prawny:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
dQ-59-<
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w "sokc*ci:
2. posiadam udziaływ innych spółkach handlowych — n ežy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglyrn dochód w wysokości:
Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego,
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabyci , od kogo:
- osobiście ...T..u.e...
- wspólnie z hnymi osobami ....ŕ 1)-7235623/
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
D ć0ô}v 05
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem tak{ej
działalności (należy podać formę grawnąi p mi działalności):....................
- osobiście _ .
- ww51nie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w v.ysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, spółki): —
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Radny Rady Gminy

Antoni Smoliński a_smolinski_04_2017.pdf

dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana do z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym paypadku zastosowania, należy
wpisać .. nie dptyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja niżej podpisany(a), . „
Orniona I
OSS..k'......
oraz nazwsko rod0îse)
.G-4dd. Regą.Q.'...
(miejsce zatrudrienia, stano•Msko furEa)
r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214. poz. 1806). zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie
- 'miki pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe: .
. . . na kwotę'
.•łti.9..•
prawny: ..Si99âQđ:..
„ „...u.č..d4.7.„...
2. Mieszkanie o mierzchni: . ?..d
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
rodzaj zabuÔWy:
4. Inne nieruchomości:
./ź/.łś.z
powierzchnia: ..{1...-.—.
O wartości: .....d..y..
tytuł prawky•
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorc w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w
Z tytułu osiunąlem(ęłam) w roku ubiegłym dcx:hód w wysokości: „..„Ał.d"
w innych spółkach handlowych — należy liczbę i udziałów:
Z tego tytułu w roku ubiegłym w wysokości: „.....kźtk...

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których stniczą takie osoby — należy păać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
2. Posiadam akcje w nych spółkach i emitenta akcji: _ _
„..„.......MXž....dc
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku Lbiegłym dochód w wysokości;
Nabyłem(arn) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnąo do jego majątku
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
zbyciu w
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .......uE....
1. Pryz; (nalpży podaż.formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście .
- ws"lnie z innymi osobami ........Ute...
Z tego tytułu osiunąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ďx:hód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gosp«.arczą lub jestem przedstawicielem, pełn
działalności (należy podał formę prawną i przedmiot działalności):.... .
takiej
- osobiście
.tâ...".fp./...........
- wspólnie z inriymi .........k•î.lk....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):


Radny Rady Gminy

Piotr Suchta p_suchta_04_2017.pdf

(miejscowość) w
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
MEC..
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym paypadku zastosowania, należy
wpisać ..n•e aotvczv”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
cześć A
Ja niżej pdpisany(a), ,
urodzony(a) L.
mona i nazwisko oraz nazwisko rod
..QA.k?Q.4/.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz 220, nr 62, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzonewwalucie polskiej:....a,.. ..X?Ćl..f
- pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe:
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny: .
2. o powierzchni: .
tytuł prawny: .
. na kwotę:
c3C)V s
. rn2, 0 wartc*ci:
...Iru?......a•.•
rodzaj gospodarstwa: ....M./.Ë....
, powierzchnia...
o wartości: _ _ _ _
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
4. Inne nieruchom
o wartości:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
w których uczestniczą takie osoby — należy pcdaĆ liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu w roku u iegłym dochód w wysokości:
2

2.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
d w wysokości: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegły d
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub Od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
1. Prowadzę działalność gospcxjarczą (należy păać formę prawną i przedmiot —
- osobiście
. gole....
K?te... u.4Ź.c?/..
- z osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, Flnomocnikiem takiej
działalności (należy pdać formę prawną i przedmiot działalności):..
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami
[fil
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubălym w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..........nźâ... ..c?.
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .


Radny Rady Gminy

Zbigniew Wilkowski z_wilkowski_04_2017.pdf

, dnia
(m
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
cześć A
Ja niżej podpisany(a),
i nazwisko oraz nazwisko
urodzony(a)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pienięžne zgromadzone w walucie
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartościowe: .
nakwotę: .
. Dom o powierzc i:
, 0 wartości:..
tytuł prawny: .
m2, 0 wartości: .
2. Mieszkanie 0 powierzchni:
tytuł prawny: —
3 Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
. . powierzchnia:.....9iC..c.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości: .
tytuł prawny: ,
III.
2.
Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
2

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przeds'ębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub Od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
VI.
1 Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami _
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysoko .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście _ .
- wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .


Radny Rady Gminy

Sławomir Wysocki s_wysocki_04_2017.pdf

.ęq.ę4.2p
, dnia .
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
2.
wpisać „nie dotvczv”.
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
Składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
6.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘSC A
9ž.auoufR
Ja niżej podpisany(a),
urodzony(a) i nazwisko oraz nazws r
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkOa)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz.
1271 Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Ze posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:..4.Q
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe: .
nakwotę: .
II.
m2, owartości:....ee.Q.Q.Q.Q....
1. Dom o powierzchn••
tytuł prawny: „
2. Mieszkanie o powierzchni: .
tytuł prawny: —
. m2, owartości:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: I
ȘëQ.•
rodzaj
Z.rčâ+îž.ó.ș.•č;..
tytuł prawny: _
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód dochód w
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
o wartości:
tytuł prawny:
, powierzchnia:............
III.
2.
Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w v•qsokości: _ _ _
Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości: _
2

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: _
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście
-wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnkiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.. „ „ _ „
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
• członkiem zarządu kod .


Radny Rady Gminy

 • Czas wytworzenia: 24-04-24 05:27
 • Czas udostępnienia: 24-04-24 05:27

Historia zmian

4330 Dodanie Oświadczenia majątkowe radnych, kwiecień 2017 r. z 22-06-2023 10:26:02 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2