Edward Gryczka e_gryczka_04_2018.pdf

SEKRETA
RPw149333/2eła N
Data :201B-e4-2e
'OȘWIADC
radnego gminy
BOMQWC.......„, dnia Al.Qfl.•..2Q..'42r.
Uwaga:
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 'ăie_ŔAtyąy!.
3. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S. Oświadczenie o stanie majątkownŕm obejmuje również Wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia Zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘść A
€dnołldz..
Ja, niżej podpisany(a),
praz
urodzony(a)
(mie"e stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w Walucie Obcej:
nóQ..
— papiery wartościowe: —
na kw4ę:

I. Dom 0 powie
tytuł prawny: .
2. Mieszkanie o powierzchni: — .
tytuł prawny;
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:.
„ powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchom
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę e itenta udziałów:
......flxug-.....
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ..."AL...
Złego tytułu w roku ubiegłym dochódwwysokośct
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy poda li bę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąiem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....QuxL....
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: . ...Nwg-..... .
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w '.wsokości: ....M-J.O-....
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy pogaś liczb i mitenta akcji: —
'Łu,z.
Złego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wwsokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mieni
re podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i date nabycia, od kogo: ......ĄdLuQo...
.LuL....................X2„SX
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy pędać fo
rawną i przedmiot działalności): .
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
....v.uę—....
..sLGę.....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
iał ości
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pet
cnikiem takiej
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wrysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): „
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
wz....,.cbhq.
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu z rudnie ia lub in
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu
..âku„
QAÔILL............
„ . ....R.RQ..H.


Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Majewski z_majewski_04_2018.pdf

w RZËKCNIU
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Qae.%h.n.....
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A Oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca poRożenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a), .
a w" sko rodowe)
urodzony(a)
(miejsce funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchcxizące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne Zgromadzone w walucie Obcej: „
— papiery wartościowe:
. ..P.iš:Ŕ.țjšN.:.:.•..
na kwotę: „

„on... m2, 0 wartości:
1. Dom o powierzc ni:
tytuł prawny: X „
rn2, 0 wartości:
2. Mieszkanie o powie chni:
tytuł prawny: —
3. Gospodarstwo rolne:
. powierzchnia:
rodzaj
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomościș
powierzchnia: .
o wartości:
III.
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów•.
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce: .
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: „
Z tego tytułu osiągnąfem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
IV.
I. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w SFńtce: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąłem(qłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z WMączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
Zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, Od kogo: .
I. prowadzę działalność gospodarczą (należy podaćformę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: — —
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): —
— osobiście .
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba s*):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): —
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy): „
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym w wysokości: — „
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Piotr Małkowski z_malkowski_04_2018.pdf

w RZEKUNIU
daja
-rjł- 30
Podpig _
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
,LQvś.., dnia
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastosowania, należy wpisać "nie dotvC2V"
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleiność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku Odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięine.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, . P.tŁ'Y..u....
sko oraz na: rodowe)
..Z..KZQ=.
urodzony(a) .
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: —
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:
na kwotę: .

JQQ
„ m2, o wartości:
1. Dorno powierzchni: — .
tytuł prawny: „ .R.Ki..
2. Mieszkanie o powierzchni: „ ma, o wartości:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: „
Z:ZQ... .Z-uZŽ.. — „ „ —
o wartości: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
. „ „ <ą?.{.:ź•...........vč".<%ś?.:rg::..
powierzchnia• .
0 wartości: .
tytuł prawny: .
I. Posiadam udziały w spółkach handlovqch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziałyte stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w vqsokości: ..šŕK/.Ł.....
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
I. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy podać
liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ........"d.r..ć?......
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........ă:-ńzk?.....

V.
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i date nabycia, od kogo: .
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Złego tytułu osiągnąîem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w Wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . .
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ?
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
zarobkowej lub zaj ć, z podaniem


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Dmochowski s_dmochowski_04_2018.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
LJRzŔn w
13
zolaczników„........
Uwaga:
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową .
4.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również Wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), „
Omiona i narwiSkO oraz nazwisk3 rodowe)
urodzony(a) ...Z./.....Q.?,..,.
..wa/žz...........
(miejsce zatrudnienia, Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
„ .u./'kk/...
— papiery wartościowe:
....„...12ż..........
na kwotę:

1. Dom o powierzchni: m2,o wartości:
tytuł prawny:
. .......„ax.k.....
. „ m2, o wartości'
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .........AQ(Q......I.
powierzchnia:
0 wartości .
...L..,.. 3..k?..kș.:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: . â„'.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym p hÓd i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
..żKtziâAl.
powierzchnia:
0 wartości:
tytuł prawny .
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
..4(kŽfff..........
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „ .
IV.
I. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
i emitenta akcji:
należy podać liczbę
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: —
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „ ..
h — należy podać liczbę i emitenta akcji:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowycž
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „

Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
Zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, Od kogo:
I. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście „ „
— wspólnie z innymi osobami „
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: „


Radny Rady Gminy

Bogumiła Dzwonkowska b_dzwonkowska_04_2018.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
-oł- 16
dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
, dnia r
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą. starannego i zupełnego wypełnienia
I.
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
2.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej podpisany(a), — .
urodzony(a) .
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w Walucie polskiej: .
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe: .
01
na kwotę: „

1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:ll!... .
tytuł prawny: —
300 00Q,C0
. m2, 0 wartości: —
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...u.ț........
o wartości:
rodzaj zabudownv:
tytuł prawny:
powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
0 wartości:
tytuł prawny:
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
aĆ liczbę i emitenta udziałów:
w których uczestniczą takie osoby — należy
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegb,'m dochód w wysokości:
— należy podać liczbę i emitenta udziałów: „
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlo
Ód W wysokości: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegły
. ...I/IKL....
I. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: .
Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowvch — należy podać liczbę i emitenta akcji: .

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: —
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać fo m prawną i przedmiot działalności):
— osobiście .
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w "sokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalnoś
— osobiście .
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
...ta..đă .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:


Radny Rady Gminy

Jerzy Konopka j_konopka_04_2018.pdf

w RZEKUNIU
26
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
\ędovowe..., dnia LO*.W
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej .
a. ozł
(miejsQ zatrudnienia, starWWiSkO lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w Walucie polskiej:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
— papiery wartościowe: „ . —
LČł•.
„ na kwotę: .

II.
1. Domo powierzchni: — „ m2, awa-rtości:
WtQSWO.so.....
tytuł prawny:
tytuł prawny: —
rodzaj zabudowy: „
o wartości:
2. Mieszkanie o FKJwierzchni:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
o wartości:
tytuł prawny:
m2, 0 wartości:
powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
LIŻ... dół.vîeîh.•.
tytuł prawny: „ „ „ „ „
I. posiadam udziały w spółkach handlowwch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
uiÔ:...
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały W innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
..dô\.LĐ.e
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wys
I. Posiadam akcje w spółkach handlowem z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy podać liczbę
i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
Od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
uië..::
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): . „
— osobiście . „
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „ „
— osobiście — „
— wspólnie z innymi osobami —
z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każd tytułu:


Radny Rady Gminy

Janusz Kubeł j_kubel_04_2018.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
20:3-04-3 0
dnia
Ilość załączników........... .
Podpis
S COWOSĆ)
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
uwaga:
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest Określić przynależność poszczególnych
3.
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
czĘSć A
Ja niżej podpisany(a),
urodzony(a) .
a i nazwisko oraz nazwisko
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1803), zgodnie z art. 24h tej usta" oświadczam. Ze posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:....
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej'
- papiery wartościowe: „ .
. na kwotę:
1. Dom o powierzchni: . rn2ro wartości:.......... .
fiXZyi"........
tytuł prawmy: .
2. Mieszkanie opowierzchni: m2, owartości: .
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .
?ŻQO 000
80, ogo
powierzchnia:.... .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .agë..
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
Złego tytułu roku ubiegłym dochódwwysokości: .

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: _
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej. jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
VI.
1. Prowad iałaln
- osobiście _ „
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiunąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: _
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem. pełnomocnl działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście —
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . ......u.e.wv.ń/.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy): _ .
QGh,/1ęt/.


Radny Rady Gminy

Kazimierz Jastrzębski k_jastrzebski_04_2018.pdf

/JocQ
20
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
dnia .
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i zupełnego wrypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowrym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia Zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
nł./.c.e... [u.//Z/2.ś../ć1„
Ja, niżej podpisany(a), .Q.Z.L...
....ćd-..........€.&.ľ..ž. z.M.w.....s..........
ienia, Sta.iSkO I ub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...zza....
—środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: „
— papiery wartościowe: „ „ .
na kwotę:

I. Dom 0 powierzchni: .
— m2, 0 wartości: .
tytuł prawny: .
2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości: „
tytuł prawny:
v.kk'......c
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj .c.!/ff../.l..â.ał......., ...4.a.4....hg.....
rodzaj zabudovoy: (t:
tytuł prawny: .ľ.dAL..7.e.jd5.ir.ț3..„...
Złego tytułu wrokuu egtym przychód i doch dwwysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny: . .
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać li
i emitenta udziałów:
. ./7f.c.....a.c.
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce: ......tl.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
h — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
2. Posiadam udziały w innych spółkach han
Z tego tytułu osiągnąłem(efam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
n leży podać liczbę
i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie , osoby
a.c.....
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w ....KU...C..
Złego tytułu ubiegłym dochód w wysokości: . . . .
2. Posiadam akcje w innych spółkach ban
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
Zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, Od kogo: . .
I. prowadzę działalność gospodarczą
prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami —
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem etn ocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ....T.ĆX........
'7177
—osobiście .
— ws#'lnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki); „...LI...
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): ........lffx.....
— jestem członkiem rady nadzorczej kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........././
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudn ni lub innej
kwot y*iwanych z ka"dego tytułu•


Radny Rady Gminy

Bronisław Wiktor Młodzianowski b_mlodzianowski_05_2018.pdf
Radny Rady Gminy

Bartosz Podolak b_podolak_04_2018.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
w RZEKUNIU
dnia
3
70/1 r.
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrn przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku Odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej
(imiona i nazwisko oraz rodowe)
urod
sta.isko lub funkcja)
.QAQRf.Q.
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej usta" oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: „...Y.
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
- papiery 7.
. na kwotę: „

1. Dom o powierzchni: .II.IE. .Q.g.Îg..u?.. m2, o wartości:
tytuł prawny: — .
. , o wartości: Ž.ŽÔQQM.....
ierzchni:.
2. Mieszkanie o
tytuł prawny: .z.%.'.l..l.p.d.b... „
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
0 wartości:
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(efam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(efam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo: —
VI.
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem


Radny Rady Gminy

Rafał Pupek r_pupek_04_2018.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
2018 -01ł- 30
dnia
za! aczników..
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Po
radnego gmi
„ . „ „m............„., dnia
(miejscowo")
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
2.
„nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie jest określić przynależność
3.
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
5.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia Zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
6.
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
Ja, niżej
i nazwisko nazwisko rodowe)
urodzony(a) ...Z.Z.. 0..,3.
(miejsce zatrudnienia, stanow lub ja)
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienieżne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: . .
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
— papiery wartościowe:
na kwotę: .

240.qę?Q.
1. Dom o powierzchni:
— m2, 0 wartości:
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
powierzchnia:
rodzaj gospcxlarstwa: —
0 wartości: .
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: . ...e 7.
o wartości: ..7..4..Ę.a.g.7.Ž>..•.
tytuł prawny:..
111.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych.spółkac>hanąlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: — „
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy >liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w sp
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowyc — należy podać liczbę i emitenta akcji: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wy*ączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo:
1. P adz działalność gospodarcy pyažnpiąm)pt działalności): „
— osobiście ..k
— ws"lni; z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot dzia Iności):
— wspólnie z innymi osobami . „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): „
—jestem członkiem zarządu (od kiedy): „
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
—jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy): —
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia)ub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego
IX.


Radny Rady Gminy

Antoni Smoliński a_smolinski_04_2018.pdf

dnia
„ dnia
G]F.VY w RZEKUNIU
3
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowwch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowryrn dotyczy majątku w kraju i za granicą.
. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięine.
. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
. ..l.ktb..ś.!....
Ja, niżej podpisany(a), „
(miejsce stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
— papiery wartościowe: „
...ku.i.....
. na kwotę:

1. Dom o powierzchni: ...„136...
. rn2, owartości: ..î...
....W.S.FJ.: „ .Rę2..
tytuł prawny:
2, o wartości'. ........S4.!Îŕ......ę.
2. Mieszkanie o powierzchni: .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...491,4+2. powierzchnia: ......%..e ę...Ș..q.Î...hn..
o wartości: ........2.ŻQ.O..P..Q.Qt.C. 1..
rodzaj zabudowy: ......Z.Ag,u..Q .
tytuł prawny:
Z osiągn przychód i wysokości:
4. Inne nieruchomości:
egA..(QV.ł.hM.2....
powierzchnia: ..d„.r
0 wartości:
tytuł prawny:
111.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestn takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce• .
złego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wnvsokości: .
2. Posiadam udziały w inn ch spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
„ ...ni.<......R19.Ę.Q.}..
• „ ...taił....
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości.
I. Posiadam akcje w spółkach handlowvch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których uczest i ą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam akcje w innych spółkach handloĘ"ch — należy podać i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........MLŽ......

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mieni?, óre podlegało
zbyciu w drodze przetargu —należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
-osobiście ........Fh.ę'LEA..•..
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąîem(qîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ......0.. .Q.Q...
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawiciele etnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....„...uf'......
VIII.
Inne osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowe lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:


Radny Rady Gminy

Piotr Suchta p_suchta_04_2018.pdf

r'r!ia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
/.?z/dqn....., dnia .
( m iejSCO
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależno" poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),
nazwisko oraz nazwisko
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustavwy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki i nieżne zgrornadzone w walucie polžkiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie
— papiery wartościowe: ..t.d
na kwotę: —
5

1. Dom o powierzchni: .
tytuł prawny:
2. Mieszkanie 0 powierzchni:
tytuł prawny:
400 7'
ma, o wartości'
m2, owartości:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia: —
0 wartości: —
rodzaj zabudowy: „
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
po ierz hn•
4. Inne nieruchomo
o wartości:
tytuł prawny: NO...
„.uo.. . s.sA.:
III.
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w SBitce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlownych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: ,
l. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż a i w spółce: „ . „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(qfam) w rowu ubi"yrn dochód w wysokości: —

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
I. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę praw•ną i przedmiot działalności): — „
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami „
Złego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w Wnysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności): „
— osobiście .
— wspólnie z innymi osobami
Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;
VII.
............n.(.-e..... .QZĆ
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „
Z tego tytułu osiągnąîem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
Inne osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .


Radny Rady Gminy

Zbigniew Wilkowski z_wilkowski_04_2018.pdf

dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
4.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również Wierzytelności pieniężne.
. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisa a), .
urodzony(a)
lub funkcja)
O%olqce.
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
— papiery wartościowe:
na kwotę:

11.
1. Dom o
2. Mieszkanie o EH)wierzchni: .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
powierzchnia:
rodzaj gospodarstwa: .
O wartości:
rodzaj zabudowy: —
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłynł przychód i dochód w wysokości: —
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałóww spółce: „ .
Z tego tytułu osiągnąłem(ę'am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: — .
2. posiadam udziały w innych spółkach handlownłch — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym w wysokości: .
I. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ę'am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
emitenta akcji:

Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo:
I. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „
—osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........=Z.....,......
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba — .
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy): ......=:-... —
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .
- sž,Pt-


Radny Rady Gminy

Sławomir Wysocki s_wysocki_04_2018.pdf

Ilość
Uwaga: podp:s „
1. Osoba
każdej z rubryk.
URZĄD w RZEKIOśWl
w P ŁYNĘ Ło
dnia
-04- 3 0
na kwotę: — .
DCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
dnia —
gnoz. 0/9 r.
est do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięine.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawme, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),
i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)
(miejsce stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek Odrębny:
Zasoby pienięžne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: OQ..Q..
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:

„405
1. Dom o powierzchni: „ . „ ma, owartości:
tytuł prawny:
, o wartości: .
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
0 wartości:
rodzaj zabudow„:
tytuł prawny:
powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochó
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
0 wartości: .
tytuł prawny: —
I. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąîem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych witkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i em itenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: „
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu —należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot
— osobiście
— wsŔnie z innymi osobami
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): —
Złego tytułu osiągnąîem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
robkowe lub za ć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:


Radny Rady Gminy

 • Czas wytworzenia: 15-07-24 00:16
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 00:16

Historia zmian

4331 Dodanie Oświadczenia majątkowe radnych, kwiecień 2018 r. z 22-06-2023 10:26:02 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2