Żebrowska Małgorzata Zebrowska_Malgorzata.pdf

Przewodnicząca Rady Gminy


Dmochowski Stanisław Dmochowski_Stanislaw.pdf

zc . 06
uOZȘ
GMENY w RZEKUNIU
\A.'PLYNĘŁO
dnia
-04- 25
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
dnia.
ŹôQŹ„ZVkŹr.
( m ejscowoŚĆ)
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest OkreśliĆ przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
podpisany(a),
nazwisko oraz nazwisko rodowe)
(miejsce zatrudnienia, Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie
'Z /.'Qę-H
polskiej:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie
— papiery wartościowe: . .
na kwotę: .
1.Dom o powierzchni: U Q.
tytuł prawny: „ .
2.Mieszkanie o powierzchni: .
ma, o wartości: „
tytuł prawny: .
3.Gospodarstwo rolne:
gospodarstwa: . zew./Z..
powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy .
. W.........R„
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: —

4. Inne nieruchomości:
P X.Cł Iła..,....pn.. _
powierzchnia: .
owartości . ......„4..
tytuł prawny: .
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowygh — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać licz>ę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: . „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowyc — ależy podać liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąiem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w —
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drc:dze przetargu — należy podać opis mienia i da ę nabycia, od kogo:
VI.
1. Prowadzę działalność gepdarczą działalności): .
—osobiście

— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem einomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
zzp;.
— wspólnie z innymi osobami . . „ „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: — .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działaln parobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości poĘ"iej 10 złotych ( p padku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ............../.2"
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Gryczka Edward Gryczka_Edwarda.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
GMINY w RZEKUNI
WPŁYNĘŁO
dnia
2019-04- 1?
Pod
dnia
U Waga:
I. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego Wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym Obejmuje równiei wierzytelności pieniężne.
6. W części A Oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
część A
Ja, niżej
„„„ŁdJnwQ.gi...
nazwisko o raz nazwisko rod
urodzony(a) .
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustaw,' oświadczam, że wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
. ./xLP..
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej•
— środki pieniężne zgromadzone wwalucie obcej: .
— papiery wartościowe:
na kwotę: „
zmianą wprowadzoną przez 5 1 pkt I rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkown,'ch radnego
gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i Członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby Wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta (Dz. u. poz. 1298), które weszło w życie z dniem I 2017 r.

ma, o wartości:
1.Dom o powierzc ni: „ . —
tytuł prawny:
2.Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny: .
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
powierzchnia:
Z tego osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
powierzchnia: .X$.\I.I ...q.lč
o wartości: ...........Ą5..Ă.ŕb..;X...
1. posiadam udziały w handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy p ć rczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż w spółce: ...o.m "G.iâ.î.až
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym w wysokości:
2. Posiadam udziaływ innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udział
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlow"ch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlov,nłch — należy podać liczbę i emitenta. akcji:
Z tego tytułu osiągnąfem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, re podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę
ą przedmiot działalności): —
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomoc iki m takiej dzia aln i
(należy prawną i przedmiot działalności): . „
— osobiście. . . „
— wspólnie z innymi osobami
Z tegoîrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W handlowych (nazwa, siedziba srńłki)•. . . .
— jestem członkiem zarządu kiedy): . .
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia I bi ejdz
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Skłędniki mienia ruchomego.o wartości powqiej 1PrM)O złotŁclY przypadku ojazdÓw mechanicznych
„"..„....x..2a.Q.7..u.....
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości pouw,'żej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zda n" m, w jakiej wysokości):

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Gierwatowski Andrzej Gierwatowski_Andrzej.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
m 04
RZEKUNIU
dnia
26
_ ikó
. dnia .
(miejscowość)
Uwaga:
I. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeieli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części 8 zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
część A
Ja, niżej
podpisany(a),
urodzony(a) „
.....EI.l•nËŃn.k.i.......... _ _ ....................„....,
i o rodowe)
(miejsce Stanowisko funkcja)
pn zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej usta" oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:
na kwotę: „
oze zmianą wprowadzoną przez S I pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r .
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz Osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem I lipca 2017 r.

1.Dom o powierzchni*
tytuł prawny: .
2.Mieszkanieo powierzchni: 0 wartości:
tytuł prawny: .
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
.3QffL.v.C......... .
o wartości: . „
...„......Ń'... Id(.kł..
powierzchnia: „
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny. .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: . .
tytuł prawny;. ..
111.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi;gfyrn dochód w
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości•
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..„nj.k...
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami . . .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności): „
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): —
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lyb inłe dzia In ci zarobkowej lub zajęć, z
kwot uzyskiwa h z żdego tytułu: 2..40.
IX.
Sldadniki mienia ruchomego o wartości povqżej 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy pogaś markę, m del irok rodukcji): .
Zobowiązania pieniężne o wartości pouwżej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
nie w 'akiej wysokości):

Radny Rady Gminy


Kaczmarczyk Rafał Marcin Kaczmarczyk_Rafal_Marcin.pdf

04 .20/9,
w RZEKUNIU
17
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Fod
radnego gminy
miej scow
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgcRlnego z prawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również Wierzytelności pienięine.
6. W części A Oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej
podpisany(a), . .
urodzony(a
....AQ.E.QŁ.. . ..
(Imiona nazwisko oraz nazwisko rodowe)
Q.âĂ.XQ±.SL.E. „
(rniejsce lub funkcja)
po zagmnaniu się z przepisami ustala" z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. tJ. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięžne:
— Środki pieniężne zgromadzone wwalucie polskiej: .
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obce •
—„papiery wartościowe: .
„ na kwotę:
alZe zmianą wprowadzoną przez Ș I pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne W imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem I lipca 2017 r.

11.
1.Domo powierzchni: ......l .....„.......... rm, o wartości: — .
tytuł prawny:
2.Mieszkanie o powierzchni: ...h..S.k.5.d.... ma, o wartości'
tytuł prawny:
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy: . „
tytuł prawny.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
......„......N.lE.:......aa.Ă..q.•.%....
powierzchnia: .
o wartości:
tytuł prawny: .
111.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
2. posiadam udziały w innych handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w s"lkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w s"ice:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowwch — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . „
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): — „ .
— osobiście
— wspńnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): „ .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): „
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): — .
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
a ch z każdego tyłu :
Składniki mienią ruchomego o wartości pownŕźej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicz ch
markę, .v.nua.....x.Q..%C.
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powNiej 10 0 00 złotych,
w tym zaciągnięte kredyty i
( WYSOkosc0:

Radny Rady Gminy


Konopka Jerzy Konopka_Jerzy.pdf

3 0. 04
w RZEKUNIU
dnia
-04- 29
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga;
L Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i wrypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S. Oświadczenie o stanie majątkovqrn obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
część A
Ja, niżej
podpisany(a), .
nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ..„...
zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawry oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:
na kwotę: . .
uze zmianą wprowadzoną przez 5 1 pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r .
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy Oświadczeń majątko'."ch radnego
gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby 'wydającej decyzje
administracyjne w imienlu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem I lipca 2017 r.

1.Dom o powierzchni:
tytuł prawny: .
2.Mieszkanie o powierzchni: ma, o wartości:
tytuł prawny: .
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
. powierzchnia: „
o wartości: .
rodzaj zabudowy. _ .
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
o wartości: .
tytuł prawny: „
III.
1. posiadam udziały w spółkach handlovwch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy nii 10% udziałów w s"lce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowpych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w Ści:
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od koso:

VI.
I. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście —
— wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): „
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): —
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): —
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych każdego tu: . .
IX.
Składniki mienia ruchpmego. o wartości powyżej 10 Cm złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, odel i rok produkcji):
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):


Radny Rady Gminy


Łada Łucja Lada_Lucja.pdf

z 9. 04. zoo,
URZĄD
dnia
-04- 26
MAJĄTKOWE
radnego gminy
PRZYTUŁY NOWE , dnia
(miejscowość)
12019 r.
I. Osoba składająca obowiązana jest do zgodnego z prawdą, i
każdej z rubryk.
2. Jeże" poszczególne rubryki nie znajduk w konkretnym przypadku należy
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność składników majątkowych,
i zobowiązań do majątku Odrębnego i majątku objętego małżeńską ws"lnością majątkową.
4. Oświadczenie 0 stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje w części B zaś informacje niejawne dotyczące
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia
Ja, niżej podpisany(a), ŁUCJAŁADA (BOISKA),
i '"ZWisko rodowe)
7 WRZEŚNIA 1974 r. w SZCZYTNIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU
INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 1 ALIMENTACYJNYCH
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fvmkșa)
po się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawry oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ws"lności
majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pieniężne:
— śrcxiki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 8 ZŁ małżeńska wspólność majątkowa
— Śrcxiki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
— papiery wartościowe; NIE DOTYCZY na kwotę: NIE DOTYCZY
11.
1.Dom o powierzchni: 159,20 ma, o wartości: 4m (m zł
tytuł prawny: własność, majątek w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
2.Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m, o wartości: NIE DOTYCZY tytuł pravmy: NIE DOTYCZY
3. Gospcxiarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY , powierzchnia: NIE tX)TYCZY
o wartości: NIE DOTYCZY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY
tytuł prawny: NIE DOVfCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
4. Inne nieruchomości:lnne nieruchomości: działka zabudowana domem wskazanym w pkt 1
powierzchnia: 0,26 ha
o wartości: 104 zł
tytuł prawny: własność, majątek

III.
1. Posiadam udziały w s"îkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uc?estniczą takie osoby — należy i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: NIE
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE
Z tego tytułu psiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
1. Posiadam aue w s"tkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczesțniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY
akcje te stanowiâ pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dach" w wysokości: NIE
2. posiadam akcie w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY
Z tego tytuîu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym w wysokości: NIE LX)TYCZY
Nabyłem(am) ( byt mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, kogo: NIE DOTYCZY
VI.
1. prowadzę działalność (należy formę prawną i przedmiot działalntŃci): NIE DOTYCZY
— osobiście NIE ÓOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wywkości: NIE
2. Zarządzam działalnością gospcxiarczą lub jestem przedstawicielem takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
- osobiście NIE POTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem zarządu kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej kiedy): NIE DOTYCZY
—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE (MYCZY
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: DOCHÓD BRUTTO Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA - 60 987,49 ZŁ;
DOCHÓD Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPŁECZNYCH 1 OBYWATELSKICH -1094,30 ZŁ
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, i rok produkcji): NIE CX)TYCZY
x.
Zobowiązania pieniężne 0 wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w wysokości 283 129,00 zł udzielony na 360
miesięcy kredytobiorcy Łucja Łada, Wiesław Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2018r.-242 603,29 zł.
Kredyt konsolidacyjny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w wysokości 106 396,77 zł udzielony na 60
miesięcy kredytobiorcy Wiesław Łada, Łucja Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2018r. - 60 345,42 zł

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
Miejsce Dołożenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
1.
3.
4.
Powyższe oświadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
PRZYTUŁY NOWE, 24/04/2019 r.
(miejscowo

Radna Rady Gminy


Majewski Zdzisław Majewski_Zdzislaw.pdf

URZĄD
-04- 24
dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
...uzcu
radnego gminy
. .., dnia „
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowwrn obejmuje również Wierzytelności pienieine.
6. W części A zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
podpisany(a), —
CZĘŚĆ A
Ja, niżej
urodzony(a) .
. „..8.=12.-
(miejsce zatrudni e nia, nowlsko lub fu
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: „
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: —
. — papiery wartościowe:
na kwotę:
uze zmianą wprowadzoną przez 5 1 pkt 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem I lipca 2017 r.

1. Dom o powie n •
p wartości: .
tytuł prawny: . „ . .
2.Mieszkanie o powierzchni: „
. rm, owartości: .
tytuł prawny:
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
„ powierzchnia: .
o wartości: —
rodzaj zabudowy:
tytui prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „
4. Inne nieruchomo
powierzchnia: —
tytuł prawny:
III.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubieglyhl dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych— należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłyrh dochód w wysokości: „7
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy pcx3aĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo: _

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
—osobiście . . „ . _
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— wspólnie z innymi osobami
Złego tytułu osiągnąłem(elam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „ _
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
—jestem członkiem zarządu kiedy):
...AÂym.....
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . .
—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości pouwŻej 10 0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Radny Rady Gminy


Mierzejewski Bogdan Mierzejewski_Bogdan.pdf

30. , .
URZĄn GMINY w U
-0h- 29
dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
skw
radnego gminy
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do Zgodnego z prawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkcnvym obejmuje również wierzytelności pienieine.
6. W części A Oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części g zaś inforrnacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
część A
Ja, niżej
podpisany(a), „
a i nazwisko O rod
Za/2,Łć4L.
urodzony(a) „
(miejsce zatrudnienia, Stanowisko lub
po zapoznaniu się z przepisami ustas•or z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w sldad małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .J.ČQ „J%-2
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: „
— papiery wartościowe . .
na kwotę: „
Ht9
S Ze zmianą wprowadzoną przez 1 pkt I rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r .
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy Oświadczeń majątkovvych radnego
gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło wżycie z dniem I lipca 2017 r.

.ztf?. .
1.Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2.Mieszkanie o powierzchni: „...T......„m m, o wartości:
tytuł prawny: „
3.Gospodarstwo rolne:
mLkrQ.
powierzchnia: .....„d.Ă.f..Q.4.5.h.Q....
rodzaj gospodarstwa: .
o wartości: . ..2„4. „
rodzaj zabudowy: ...đnm..=.:.•.
Z tego tytułu osiągn m(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny; .
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— na podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych Iqźy liczb i emitenta ud?ialów:
Z tego tytufu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlovqch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóvy
w których uczestniczą takie osoby — należy p
Ć liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać li;bę i emitenta akcji: ...„s....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w "sokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.
I. Prowadzę działalność (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście . .
— wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście. .
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: _
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): . C
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): „
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarob
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .
IX.
Skła€niki mienia ruchomego p wartości povwiej 10 złotych (w p
.1.t2 .
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości po'.wiej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone ( kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):


Radny Rady Gminy


Mierzejewski Ireneusz Mierzejewski_Ireneusz.pdf

s O, 04.
dni;
-04- 29
zglac _
a.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
uvnva
L składaka obwiązana Jest do zgodnego z pmwdą, starannș i każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przy—u zastosowania, należy
3. Osoba składaJąG oświadczenie obowiązana jest określić przynależno" poszczególnych składników majątkowyó,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. OŚWIadaenie o stanie majątkowym dotyczy mahtku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym również Wierzytelności pienięine.
6. W aęŚci A (Świadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B Zaś informacje nîe»wne dotyczące adresu
zamieszkania SHadającego oświadaenie omz mi*ca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej
podpisany(p),
urodzony(a)
lub
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięine:
— środki pieniężne w walucie plskiej:.
— śrcxiki pieniężne zgromadzone w walucie
— na kwotę:
zmianą wpmwadtoną przez 51 pkt 1 rozprządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy majątkowych radnego
gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu Ęarządzającego gminną osobą prawną osoby wydającej decyzje
administracyjne w lmEnlu wójta (Dz. U. 1298). które weszło w życie z dnien I upca 2017 r.

11.
tytuł prawny:
rolne:
rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy;
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i doa;ód w w=ści:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
111.
1. pasiadam udziały w spólbch hahdlowych z udziałem grninnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy "iż 10% udziałów w sp;ce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym w wysa;ści:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i em7enta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w
1. posiadam akcje w handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
w których uczestniczą takle osoby — należy rm:iać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółu:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w
2. posiadam aue w innych s;ófkach — należy i emTtenta akcji:
Z tego tytułu osyągnąîern(ełam) w roku ubiegłymlchód w wysokcfci:
v.
Nabyfem(am) (nabył mój- małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, Innej państwowej osoby prawneL jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
w drodze przetargu — należy podać opis mienia datę nabycia, od kogo•.

VI.
— wsMlnie z innymi Osobami
Z tego tytułu osiągnąłeŕn(ęłam) w roku ubiegłyni przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością tub jestem przedstawicielem *omocnikiem takiej działalności
(należy
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wwokoSci:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, sidziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kidy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kidy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym w wysokości:
Inne da:hody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z pdaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Sklądniki mienia ruchomego. o wartogci powyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych.
należy podać markę, i rok produkcji): .
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości 10 0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
Oraz warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Radny Rady Gminy


Namiotko Jarosław Namiotko_Jaroslaw.pdf

WPŁYNĘŁO
dnia
uwaga:
CZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
1. Osoba składająca obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i do majątku Odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca pobienia nieruchomości.
czĘSt A
Ja, niżej
podpisany(a), .
urcdzony(a)
oraz nazwisko rodowe)
(miejsce za nien stanowisko lub
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie
polskiej: .
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe: .
. na kwotę: .
I.Dom 0 powierzchni: .
tytuł prawny:
2.Mieszkanie o powierzchni: — m2, o wartości:
tytuł prawny: „
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj .
owartości: .
rodzaj zabudowy.
tytuł prawny:
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .

4. Inne nieruchomoś
powierzchnia: .
o wartości:
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i
nta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w vey•sokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy e itenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podał liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę e itenta akcji: —
Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dcxhód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, k o: „
VI.
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawn ip edmiot działalności): —
— osobiście

— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: — _
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— wspólnie z innymi osobami „ „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VII.
W spółkach handlowłch (nazwa, siedziba spółki): „
—jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): „
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy markę, mcE i rok produkcji):
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Radny Rady Gminy


Olech Dariusz Olech_Dariusz.pdf

30.
m.. -cł- 30
dni?
Waga:
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską Wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym Obejmuje również wierzytelności pienięine.
6. W części A Oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej
podpisany(a), .
urodzony(a) ¯
(Imiona nazwisko oraz nazwisko rodowe)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanc»wiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
—środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: „ „
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: — .
— papiery wartościowe: „ ,
. na kwotę:
zmianą wprowadzoną przez S 1 pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy Oświadczeń majątkowych radnego
gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby '"dającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło wżycie z dniem 1 lipca 2017 r.

1.Dom o powierzchni: m2, o wartości:
tytuł prawny:
2.Mieszkanie o powierzchni: — mi, o wartości:
tytuł prawny: .
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości: _ _
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: „
o wartości: .
tytuł prawny: „
1. Posiadam udziały w spółkach handlownych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców%
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż udziałów w spółce: — . .
Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym doch
kości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców%
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlo•vwch — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym d ch d
sokoŚci: —
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które p dlegafoz u
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): — .
— wspólnie z innymi osobami
94/C3u-
Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „ . .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w vqsokości: — —
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
—jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): —
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wnśsokości: .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: — „
IX.
Sldadniki mienia ruchomego. o wartości powyżej IQ złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):
x.
Zołmviązania pieniężne o wartości powyżej 10 0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Radny Rady Gminy


Pupek Rafał Pupek_Rafal.pdf

I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą. starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeieli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest określić przynależno" poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięine.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
URZĄD w RZEKUNIU
podpisany(a),
rodzaj gospodarstwa: . . .
WPŁYNĘŁO
-01i- 30
dnia
...„łxuqv
Uwaga:
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
czĘSć A
Ja, niżej
urodzony(a)
„ 27.. QI'I.$.(..Ź
miona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
(miejsce zatrudnienia, stanowiskJIubfun eja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (DZ. U. z 2017 r. POZ.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgroma ne w wal cie
polskiej: .....Y.YY'.g•.....Q...
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: „
— papiery wartościowe: .
. na kwotę: .
300000"/'
..-:M. mi, g_wartości:
1.Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2.Mieszkanie o powierzchni: m, 0 wartości:
tytuł prawny: .
3.Gospodarstwo rolne:
o wartości: .
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny:
powierzchnia: „
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości'
powłerzchnia:
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handloweych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w "sokoŚci: — .
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które dl ato zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: „
VI.

—wspólnie z innymi osobami ...„Oaz'....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku Gbiegtym przychódT dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot dzi;ăci):
— wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VIII.
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .
należ podać markę, model i rok prod kei): poĐdów m Pnicznych
Ł..h (lę.Qf-.
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Radny Rady Gminy


Sikorski Włodzimierz Sikorski_Wlodzimierz.pdf

30.
URZAD w
dnia
-04- 29
zała
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
..., dnia r
(miejscowość)
Uwaga:
1. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego włpelnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowrym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie Oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej
podpisany(a), .
urodzony(a) — „
i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
(m zatrud
no wisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięine:
Z 30
— Środki pieni -ne zgromadzone wwalucie polskiej:
— papiery wartościowe: —
na kwotę•
sze zmianą wprowadzoną przez S 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie Określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz Osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

11.
./Ląq
Ș.QQ..QO.Q..I.:•...
1.Dom o powierzchni: _
0 wartości: .
tytuł prawny: _
2.Mieszkanie o powierzchni: .....ț.a...... tną, o wartości: ..........................................,..r.......
tytuł prawny: .
3.Gospodarstwo rolne:
....n.lk. cÎ.4.+2.q.............
rodzaj gospodarstwa: .
o wartoscł
rodzaj zabudowy: „
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku u iegtym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości: .
tytuł prawny:
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Złego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...„.nx'k..
2. Posiadam udziały w intych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: • . .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości•
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlownśch — należy podać liczbę i emitenta akcji
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „ „ .
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomotpikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): —
— osobiście...... . „
— wspólnie z innymi osobami „
Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): „
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): „ .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . „
. ...Q.ô.ę...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości..
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
: ....................n.l.w.„d#ę.?.!f....
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 popzdów mechanicznych
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz waru ki, na jagcll zostały udzielone (wqbeckogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Radny Rady Gminy


Wojsz Anna Sylwia Wojsz_Anna_Sylwia.pdf

30. 04 20/9,
URzĄn w RZEKUNIU
W F L Y NELO
dnia
29
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
.ffw„k..i...c...Ę....., dnia
Uwaga:
I. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleinoŚĆ poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienieine.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawme, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej
(imiona I n Sko nazwisko
urodzony(a) ..l..ff.ł„hff..:.
zatrudnlenha, Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustasw z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawny oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mafieńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: — „ „
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:
na kwotę:
q Ze zmianą wprowadzoną przez S I pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątko'.vych radnego
gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. 1298), które weszło w życie z dniem I lipca 2017 r.

II.
rm, o wartości: .....g:6Q...k.șô.
1.Dom o powierzchki:
tytuł prawny:
2.Mieszkanie o powierzchni: — n12, o wartości: .
tytuł prawny:
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gudłh"nipz....., powierzchnia: ....Ió.d..W..
rodzaj zabudowy.
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości: .
tytuł prawny:
1. posiadam udziały w spółkach handlot.wch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udzia ów w spółce: .
...AL..JÂ
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegły
d w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handloyqch— le ĘmdaĆ liczbę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji wsp ce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje winnych spółkach handlowych:-n eży odat liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dęc ód w wysokości:
.fl,uz..
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku następujące mieni% które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

I. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście .
— ws"lnie z innymi osobami _ . _
Z tego tytułu osiągnąłeŕn(ęłam) w roku ubiegłym prz d i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dział o i
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
cła. .do.h%..
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): „
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): „ „
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .
IX.
...021
Składniki mienię ruchomego. o wartości powyżej 10 (m złotych (W przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): .
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Radna Rady Gminy


 • Czas wytworzenia: 24-07-24 14:48
 • Czas udostępnienia: 24-07-24 14:48

Historia zmian

4332 Dodanie Oświadczenia majątkowe radnych, kwiecień 2019 z 22-06-2023 10:26:02 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2