Małgorzata Żebrowska

__ebrowska_Ma__gorzata.pdf

dnie 2321
Podpis
L Osoba składająca Oświa
z rubryk.
w RZEKUNIU
— papiery wartcŚdowe: ...„nie dotycą.......
na kwotę: „ dotyczy.
RPU'/t567s2/2021 N
: z021-os-05
"R*VIADCZEŃI€
2021 -05- 05
„...Rzekuń...„ dnia 26.04.2021. r. —
dnôa
na Jest do zgodnegoYfdą, starannego i zupełnep wypełnienia każdej
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnik5w majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięine.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisanv(a), — Małgorzata Žebrowska z d.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ............24 marca 1968 r..
Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Rzekuniu, nauczyciel
(miejsce zatrudnienia, stanowisko funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład marżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: „
— środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
....ok. 180 (HH) zł 'wspólność majątkowo'..........„
..nie dotyczy
1) Ze zmianą wprcwadzona przez 1 pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 8 czenxa 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych
gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka Organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu Wójta (Dz U. poz. 1298). które weszło w tycie z dniem I lipca 2017 r.

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
owartości:
tytuł prawny:
1.Dom o powierzchni: 100 m2 wraz z działką o pow. m2 , o wartości: 250 000 zł /majątek
odrębny/ ....
tytuł prawny: „...darowizna — akt notarialny Rep. A nr 972/2008...
2.Mieszkanie o powierzchni: ...nie dotyczy m, o wartości: doły'czy„, .
. ...„nie
tytuł prawny:
rclne:
o wartości: .
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
..„nie dotyczy....
rodzaj gospodarstwa: ................nie dotyczy..... powierzchnia: ........„.nie dotyczy„
..„.nie dotyczy..
. ...nie dotyczy...
...nie .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: dotyczy...
„....„.nie dotyczy.....
...nie dotyczy...
...nie dotyczy....
I. Posiadam udziały w handlownvch z udziałem gminnych osób prawnych lub
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: „.............nie
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych svHkach handlovwch — należy podać liczbę i emitenta udziałów: „
Z tego tytułu osiągnąłem(qtam) w roku ubiegłym dcrhód w wysokości: dotyczy....
IV.
I. Posiadam akcje w handlovqch z udziałem gminnych Osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: .„nie
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowrych — należy FM)daĆ i emitenta akcji:
..1/3 z 2549 akcji pracowniczych Spółki Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. w Ostrołęce..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: zł.

v.
Nabyłem(am) (naba mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, kogo:
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
.. .....nie „
—osobiście
— wspólnie z innymi osobami dotyczy....„
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wrysokości: —
2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
—jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy): .
— wspólnie z innymi osobami .
.......„..nie
Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym w wysokości: dotyczy.................„.
VII.
W handlo"ych (nazwa, siedziba spółki): dotyczy..
—jestem członkiem zarządu (od kiedy): „..............„.. dotyczy.
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): dotyczy....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........nie dotyczy
Inne osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .
zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Rzekuniu — 82 040,31 zh./brutto/..
diety z ty'tułu panienia funkcji radnego - 15 702,22 zł

Przewodnicząca Rady


Dmochowski Stanisław

Dmochowski_Stanis__aw.pdf

ć7V4
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
GMINY w RZEKUNIU
w pt„YNĘŁo
dnia
2021 -04- 26
Podpis
Rzekuń.... , dnia
Uwaga;
..„.....26.04.20
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątko"ch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowwm obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), ...Stanisław
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) .
. ..........21.07.1956 r.
Radny Rady Gminy Rzekuń .
(miejsce zatrudnienia, lub funkcja)
. Rzekuń „
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawny oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek Mirębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy .
„ nie dotyczy
— papiery wartościowe:
na kwotę:

11.
. m2, o wartości: 300tys. zł .
I. Dom 0 230 —
tytuł prawny: współwłasność z żoną (akt notarialny)
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy mz, owartości: .
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne - leśne powierzchnia:
14,0242 ha
o wartości: 270 tys. z' .
rodzaj zabudowy: kurnik, 2 garaże
tytuł prawny: współwłasność z żoną (akt notarialny)
Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: ...1/2 0,60 ha .
o wartości: 1/2 450 tys. zł
tytuł prawny: współwłasność z żoną (akt notarialny) —
III.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów:
— nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy liczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
nie dotyczy .
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: —
„ nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „

Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: „
nie dotyczy
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): usługi
ogólnobudowlane
— osobiście „
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości: 9 100zł
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
„ „nie dotyczy „
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąfem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba s"îki): „ nie dotyczy „
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): —
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Wiceprzewodniczący Rady


Gierwatowski Andrzej Gierwatowski_Andrzej.pdf

Radny Rady Gminy


Gryczka Edward Gryczka_Edward.pdf

WF'ŁYNĘEO
dnia
-04- 2 !
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
I. Osoba składająca oświadczenie jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 'nie_dgțygy_".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie 0 stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięine.
. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), —
(imiona I oraz nazwisko rodmve)
og. 03.
urodzony(a) „
(miejsce utrudnienia, stawwi5kO lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: „
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: — „
— papiery wartościowe: —
na kwotę:

1. Dom o powierzch i: .
ma, &wartości:
tytuł prawny: .
2. Mieszkanie o powierzchni: . „
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
„, powierzchnia: —
o wartości:
rodzaj zabudowy: „ — „ „ .
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomo
..A..ĄQQOU&.. I "IX. ....Ll.4.w..1...
powierzchnia:
o wartości: Q..S..Î.Q. .
tytuł prawny:
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitent u iałÓw:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy podać „ li be
i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..NWŁ.....
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy i emitenta akcji: „
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące. mien• , które pod egato
zbyciu w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, kogo:
1. Prowadzę działalność gow)darczą (należy podać formę prawną i przed ot ziaîalności): —
— osobiście —
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pe o takiej zia ności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): —
—osobiście „
— ws"lnie z innymi osobami —
iiiŽ.fż3..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach hand10"ch (nazwa, siedziba spółki): —
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): „ „
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dcrhód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwoț uzyskiwąnyctłz każdego tytuł

Radny Rady Gminy


Kaczmarczyk Rafał Marcin Kaczmarczyk_Rafa__.pdf

2021 -04- 29
dnie
podpig
uwaga:
URZĄD GMINY w RZEKUNIU
W p ŁYNĘŁO
30. CV.
dnia
WIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części 3 zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), ....F.6.F..r.Ż.4.... .
a i nazwisko oraz nazwisko O>dowe)
urodzony(a)
(miejsce zatrudnienia, Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawny z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
— papiery wartościowe: „
na kwotę: .
WIE.....

MB m /,ștCF 090'/J•
1. Dom o powierzchni: m2, o warțości:
tytuł prawnv• .
2. Mieszkanie o powierzchni: ...Z/.5,.Ź..d.... mž, o warto$ci: „ .
tytuł prawny:
3. rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny:
300
powierzchnia: „ .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
..A./.K.....U2.f..g.I.ž..z...
powierzchnia: .
o wartości:
tytuł prawny: .
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestnicz takie o by— należ odać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. posiadam udziały w innych spółkach handlovĄch — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
I. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestnicz takie
osoby
należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych kach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytuîu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mieni które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: "Q T
VI.
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście .
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście .
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
..1%'K....AQ.r..t.1Z.9...
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w "sokości:
kwo e 0

Radny Rady Gminy


Konopka Jerzy Konopka_Jarzy.pdf

„ZZ. 04
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
(m iejscowość)
Uwaga:
uw.Ąn w RZEKUNIU
WP ŁYN eŁO
dnia
iiž@r.
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i do majątku odrębnego i majątku objętego mafieńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie 0 stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), —
urodzony(a) ................Ł'[
oraz na )
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawny oświadczam, że wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
dwQ2„..
Zasoby pienieżne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .„„„„„„.....„.„.................. ,
— papiery wartościowe:
„ na kwotę: .....„.......

1. Dom o powierzchni: „ „ . m2, owartości:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie 0 powierzchni: — m2, 0 wartości:
rodzaj gospodarstwa:
tytuł prawny: . . . .
powierzchnia:
o wartości:
tytul prawny: —
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
o wartości: .
zabudowy: .
powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
111.
QôiL...Ă..,
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziałyte stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych —,należy podać i emitenta udziałów: —
Z tego tytułu Osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlo

v.
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i date nabycia, od kogo:
I. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
—osobiście .
— wspólnie z innymi osobami
Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:


Łada Łucja __ada___ucja.pdf

GMINY RZEKUNIU
dnia
2,321
MAJĄTKOWE
radnego gminy
PRZYTUŁY NOWE , dnia 21/04/2021 r.
I. Osoba obowiązana jest do zgodnego z prawdą, i zupełnego
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpEaĆ „nie dotvgv".
3. składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność skla&lików majątkowych.
dochodów i zobowiązań do rnajątku i majątku Objętego małżeńską majątkową.
4. Oświadczenk o stanie mają&owym dotyczy majątku w i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności
6. W części A oświadczenia zawarte Są informade jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego ora miegca nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a), ŁUCJA ŁADA
( in i o na i rodowe)
7 WRZEŚNIA 1974 r. w SZCZYTNIE
OŚRODEK SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU
INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 1 ALIMENTACYJNYCH
(miejsce zatrudnăia, stanowisko lub funkcja)
zavmnaniu się z przepisami ustawni z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE Lm-yCZY
— środki pieniężne zgromadzone w walucie Otrej: NIE DOTYCZY
- papiery wartościowe: NIE DOTYCZY na kwotę: NIE DOTYCZY
1. Dom o gmŃierzchni: 159,20 ma, o wartości: zł
tytuł prawny: własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
2.Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m, o wartości: NIE DOTYCZY tytuł prawny: NIE
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj NIE DOTYCZY , powierzchnia: NIE
o wartości: NIE DOTYCZY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY
tytuł prawny: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i w wysokości: NIE tmYCZY
4. Inne nieruchomości:
a) działka zabudowana domem wskazanym w pkt 1
powierzchnia: 0,26 ha
o wartości: 104 zł
tytuł prawny: własność, majątek osobisty
b) budynek garażowo-gospodarczy o powierzchni: 70,61 ma stan surowy zamknięty,
o wartości
tytuł prawny: własność, majątek w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

111.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY
udziały te stanowią większy niż 10% udziałów w s"fce: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dcrhód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbg i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE tl)TYCZY
IV.
1. Posiadam akcje w handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą ta kie osoby — należy i emitenta akcji: NIE DOTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w NIE
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy licztk i emitenta akcji: NIE
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: NIE DOTYCZY
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE LmyCZY
—osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i w wysokości: NIE [X)TYCZY
2. Zarządzam działalnością go$X'darczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
-osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dłxhód w wysokości: NIE DOTYCZY
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba NIE DOTYCZY
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DO"CZY
— jestem członkiem rady nadzorczej kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dcx:hód w wysokości: NIE DOTYCZY
VIII.
Inne dochcxiy osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: DOCHÓD BRUTro Z ZATRUDNIENIA - 56 572,15 ZŁ;
DOCHÓD - ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1 880,34 ZŁ
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 om złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN C3 AIRCROSS 2019r.
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w wysokości 283 129,ff) zł udzielony
na 360 miesięcy kredytobiorcy Łucja Łada, Wiesław Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2020r.
-226 694,19 z'.

Kredyt konsolidacyjny w BNP PARIBAS BANK POLSKA SA w „sokości 396,77 zł udzielony na 60
miesięcy kredytobiorcy Wiesław Łada, Łucja Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2020r.- 15 922,61 zł.
Pożyczka konsumencka w PSA Consumer Finance polska Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie (zakup pojazdu)
w wysokości 33 450,00 zł udzielony na 36 miesięcy pożyczkobiorca Łucja Łada, stan zadłużenia na dzień
31/12/2020r. -16 585,72 zł

Radna Rady Gminy


Majewski Zdzisław Majewski_Zdzis__aw.pdf

dnia
uo,u, .
podpis
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanle majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej podpisany(a),
urodzony(a) „
(miejsce zatrudnienia, stanowisko funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
—środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
— papiery Wartościowe: —
. na kwotę: .

,WOżzłs ĽÎ
2, o wartości: . „
1. Dom opowierzc ni: „ „ „
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powiekzchni: mi, o wartości:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
„ powierzchnia: —
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „
4. Inne nieruchomości'
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny: „ .
I. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . „
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowwch — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu —należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: „
I. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście . .
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście .
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): „
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): —
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .

Radny Rady Gminy


Mierzejewski Bogdan Mierzejewski_Bogdan.pdf

Radny Rady Gminy


Mierzejewski Ireneusz Mierzejewski_Ireneusz.pdf

o
o
o
30.
MAJĄTKOWE
radnego gminy
GMINY w RZEKUNIU
dnia
2021
dnia g
I. obowiązana jest do z prawdą, i wypełnienia bidej
z rubryk.
2. rtăryki w kmkretnvm przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba obowiązana jest określić przynależność poszaesólnych
dochodów i zobowiązań do majątku i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadaenle o stanie majątkowym dotyczy majątku w i grarńcą.
5. o stanie majątkowym obejnude równie* wierzytelności pienięine.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś intm• niehwne adresu
oświadaenle oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘSć A
po zapznaniu się z ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
105), zgcxinie z art. 24h tej ustawy że posiadam wchodzące w skład
majątbwej lub Stan0WRce mój majątek odrębny:
i.
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie —
— pier;ałe zgr=one
papierywartoścłowe:
na kwotę:
uze zmianą wprowadzoną przez 51 pkt 1 romrządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniając. rozporządzenie w sprawie Określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych
gminy, wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki Organizacyj•td gminy
osoby zarządzające i członka organu Zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające) decyzje
administracyjne w imău wójta (Dz. U. 12%), które weszło w z 1 2017 r.

o
o
2.Mieszkanie 0 0 wartości:
Exawny:
3.Gomdarstw0 rolne:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł vawny: —
o
powierzchnia:
o
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i doch" w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
• tytuł prawny:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — nakży podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż udzułów w
Z t. tytułu osiwłątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wFkości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś :
IV.
1. akde w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy pdaĆ i emitenta aEi;
akcje te stanowią ł»kiet większy niż akcji w
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym W wysokości:
2. Posiadam akcje w innych S1ńłkach — liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysobści:
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,

o
o
o
o
dzi Iności): „T.fž-ff\..
o
— wspólnie z innymi osobami
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lubjestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście.
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „ „
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): „.„„„„
— jestem członkiem ady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjne] kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
VIII.
Inne osiągane z tytułu zatrudnienia lub działalności zarobkowej lub zajęć, z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 złotych (w przypadku mechanicznych
należy podać markę, model i rok prcxiukcji): —
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości 10 0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):


Radna Rady Gminy


Namiotko Jarosław Namiotko_Jaros__aw.pdf

WPŁYNĘŁO
dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
dnia
Uwaga;
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
3. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o Stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a), .
urodzony(a) „
)ZRJÂ.....
..Av.vž.us.r..Q..w.Ŕ....
\ŔiÔlZVĂ'Î.:...r;.łEaw.nsăî\„...
zatrudnienia, now lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
ws"lności majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..
— 'miki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
— papiery wartościowe:
na kwotę:

I. Dom o
l.. :.org .
tytuł prawny: „
m2, owartości:
2. Mieszkanie o powierzchni: — .
tytuł prawny:
3. rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
powierzchnia:
o wartości: .
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości'
.....ĆQQ
0 wartości: .
tytuł prawny:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
2. Posiadam udziały w innych s"tkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów•
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: „

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej gmistwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od k%0: .
1. Prowadze działalność gospodarczą (należy formę prawną i przedmiot działalności);
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości;
2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności):
osobiście
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym w wysokości: „
VII.
W wykach handlowych (nazwa, . „ . .
—jestemczionkiem zarządu (Od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (d
Z tego tytułu osiągnąłem(ę'am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osi"ane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z pdaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:


Radny Rady Gminy


Olech Dariusz Olech_Dariusz.pdf

30. 04.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Rzec.dw„......., dnia.
(miejscowość)
UWaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba sldadająca ośw czenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, n?leiy wpisać
„nie dotyczy"
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a),....
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)
Q.$ŔQ.
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: . .
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:
na kwotę: .
.gue....
L..

11.
I. Dom 0 powierzchni: m2, 0 wartości:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: ......7............ m2, o wartości: — — .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
. powierzchnia:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudownf: .
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
dôVuĄufl
o wartości: .
tytuł prawny: —
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Në.. di.IffJ,3
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wrysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlownłch — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód wy kości: ...........................„......, .
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubię łym dochód w uwsokości:
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo:
VI.
1. Prowadzę działalnpŚĆ gospodarczą (należy podać fermę prawną i przed iO d iaîalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami „ .
Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): . „
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego ułu: „
VQP4()


Radny Rady Gminy


Pupek Rafał Pupek_Rafa__.pdf

-0
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest Określić poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeń wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkow,'m obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne Otyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
r«pn«
Ja, niżej podpisany(a), „
(im i ona nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)
zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że wchodzące w s d małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .........OȘ.'Z..
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
— papiery wartościowe:
na kwotę: .

1. Dom o powierzchni:
„ m2 owa ości: .
tytuł prawny: „
m', O wartości: ...KM'.
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
.ôi..ę....v....... ..7Ŕ...
rodzaj gospodarstwa:
o wartości: .
zabudowy: _
tytuł prawny:
„ powierzchnia: .
Z tego tytuiu osiągnąîem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzc n a•
owa
1. Posiadam udziały w spółkach handlown,ŕch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać iczb emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce: .
Złego tytułuosiagnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Z, posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów;
Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stan ią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu iągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akc•e w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: _

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..ĂkEęî.<...R.45.4.7..
1. Prowa
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami —
Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w uwsokości:i
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym w wysokości: . .
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VIII.
, z podaniem
Inne dochody osiągane z tvtułu zatrudnienia lub innej
.......K8.Q.čz....
kwot uzyskiwany z d
.3.8?..••; â.ž:a7'


Radny Rady Gminy


Sikorski Włodzimierz Sikorski_W__odzimierz.pdf

Radny Rady Gminy


Wojsz Anna Sylwia  Wojsz_Anna.pdf

GMINY w RZEKUNIU
2021 -01ł- 30
dnia
30.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
. dnia .
( miej
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięine.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a),
{imiona i nazwisko nazwisko
urodzony(a) .
(miejsce zatrudnienia, lub funkcja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:
na kwotę: „
" .żWZ.• ii.WĄ.}N..

1. Dom o powierzchni: .
. „ m2, o wartości:
tytuł prawny: . . .
2. Mieszkanie o powierzchni: ........7::•. m2, o wartości: .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia: .
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny•
„J.Ă.kl.. IV
Z tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości: „
tytuł prawny:
III.
.17.. G.liĄ4....
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziafem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziałyte stanowią pakiet większy niż 10% działów w spółce: _
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubie
ochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handl
h — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
„ ..a•Ă.iiQ..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ub
do ód w wysokości: _ _ .
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy podać
liczbę
i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: „
Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: _

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „
— osobiście —
— wspólnie z innymi osobami . .
Złego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: . .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście
—wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): „
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: — .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .


Radna Rady Gminy


 • Czas wytworzenia: 15-07-24 00:19
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 00:19

Historia zmian

4334 Dodanie Oświadczenia majątkowe radnych, kwiecień 2021 z 22-06-2023 10:26:02 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2