Małgorzata Żebrowska

Zebrowska_Malgorzata.pdf

'f. 04. _
OŚWIADCZENIE M ĄTKOWE
radnego gminy
Dnia 2022 -0%-
3
Pod
-58
zał.
Uwaga;
Biuro dnia .28.04.2022. r. —
RPU,' '2022
oa 2022-05-05
1. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku Odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowyn obejmuje również wierzytelności pienieine.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZ$Ć A
Ja, niżej podpisany(a),
Małgorzata Żebrowska z d. Petrykowska„.
i naMiSkO oraz rodowe)
urodzony(a) ............24 marca 1968 r.
w Ostrołęce
. Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Rzekuniu, nauczyciel
(miejsce zatrudnienia, stanovÂSkO lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ........ok. 210 000 zł /wspólność majątkowa/..
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
— papiery wartościowe: .
na kwotę:
...„nie dotyczy
. ...nie dotyczy.
„ dotyczy..
"Ze zmianą wprowadzoną przez S 1 pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 8 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów forrnularzy Oświadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej czbnka organu zarządzającego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu Wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem I lipca 2017 r.

1.Dom o powierzchni: 100 m2 wraz z działką o pow. 1099 m2 , owartości: 320 000 zł 'majątek
odrębny/- wycena własna- wzrost wartości nieruchomości w oparciu o wzrosł cen rynkowych
rh:
tytuł prawny: „...darowizna — akt notarialny Rep. A nr 972/2008..
2.Mieszkanie o powierzchni: ...nie dotyczy ma, o wartości: „.......„.......nie dotyczy..
tytuł prawny:
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .....,..........nie dotyczy..
o wartości:
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny:
.......nie dotyczy....
...nie dotyczy..„
. ..nie dotyczy.
........nie dotyczy............ .
„ powierzchnia: ...mie dotyczy...
Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....„....nie dotyczy.... „
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości: —
tytuł prawmy:
„...nie dotyczy...
„ ..........nie dotyczy......
nie dotyczy.....
1. Posiadam udziały w spółkach handlownŕch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: dotyczy.... ...........„
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2, posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
„...nie
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
. „.nie dotyczy..
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
dotyczy.„..
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...nie dotyczy...
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
..1/3 z 2549 akcji pracowniczych Spółki Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. w Ostrołęce..
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: zł....

V.
Nabytem(am) (nabyî mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
...„nie
VI.
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
....nie dotyczy..
— osobiście
„ .nie
— wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „ —
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): — — —
„nie
— wspólnie z innymi osobami —
.nie dotyczy.
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VII.
....nie dotyczy.....
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): „ —
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): dotyczy...
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ....nie dotyczy..
....nie dotyczy..
Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „......nie dotyczy...... .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej łub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Rzekuniu — 82 408,09 zł../brutto/..
diety z tytułu pełnienia funkcji radnego - 20 131,04 zł ...lnetto/..

Przewodnicząca Rady


Dmochowski Stanisław

Dmochowski_Stanislaw.pdf

GMINY w RZEKUNIU
Dnia 2022 2?
Pod
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
dnia
Uwaga:
1. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wnvpełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy w•pisaĆ
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależno" poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), .
Imiona i oraz
urodzony(a)
(miej"e
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy Oświadczam, Że posiadam wchodzące w skfad małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne .zgromadzone w walucie polskiej: — „
—środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej: _
— papiery wartościowe:
na kwotę: .

I. Dom o powierzchni •
. m2, 0 wartości:
tytuł prawny .
ma, o wartośëi;
2. Mieszkanie o powierzchni: „
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
o wartości: „
. „aż... ...CZQ4'.K2.H...
Y u.om.:
, powierzchnia: —
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: •
0 wartości:
tytuł prawny:
l. posiadam udziały w spółkach handlowwch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych leży podać liczbę i emitenta udziałów: .
a.+l.y.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
l. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąfem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
podać liczbę i emitenta akcji: „
2. posiadam akcje w innych spółkach handlownśch — I
Z tego tytułu osiągnąîem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku Odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia datę nabycia, Od kogo:
I. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać for ę pravvną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): — _
— Osobiście „
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
.IQŽ....... „ ..z(f..ŕ.a.f..
Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatruŔnienia lub inne działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego ..W./ž-Łź va244Q.. ...ZZ..


Wiceprzewodniczący Rady


Gierwatowski Andrzej 

Gierwatowski_Andrzej.pdf

URZĄD w RZEKUNIU
WPŁYN Ło
Dnia 2022 2
lis
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
.Rzkun...
(m iej
dnia r
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
część A
Ja, niżej podpisany(a), Anan%I.....gt.iE'Q.âŻPRhk1....
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)
(miej"e stanowisko lub
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pienięż e zgro adz neww ucie olskiej: .
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej. „
— papiery wartościowe:
. na kwotę: „

11.
1. Dom o powie
tytuł prawny: .
, o wartości: —
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
.îL......źJć.•Đnmc....
o wartości:
powierzchnia:
rodzaj zabudo
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąłem(efam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „ .
4. Inne nieruchomo i:
powierzchnia:
o wartości: „
tytuł prawny: . . .
I. posiadam udziały w spółkach handlown,'ch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dcn:hód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowwch — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w w*okości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta
akcji:
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: . . .
Z tego tytułu osiągnąłem(efam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowŕch — należy podać liczbę i emitenta akcji:
. tuz....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
nr..e.%..łxw. ;.89.1-.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): me.
— osobiście . „ .
— ws"lnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w "sokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej zialalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście —
— ws"lnie z innymi osobami
Olg...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: .
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): — _
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): —
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub—innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
w zyskiwanych z każd
.LI.h...k\.mC./tb..Z
ę%x..z..a


Radny Rady Gminy


Gryczka Edward 

Gryczka_Edward.pdf

Radny Rady Gminy


Kaczmarczyk Rafał Marcin 

Kaczmarczyk_Rafal_Marcin.pdf

Radny Rady Gminy


Konopka Jerzy 

Konopka_Jerzy.pdf

WPŁYN ŁO
Dnia 2022 -0+ 2
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia Zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), .
n a rwisko oraz rodowe)
urodzony(a) „
(miejsce Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
na kwotę:

I. Dom o i • 11..
m2, 0 wartości:
tytuł prawny .
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
powierzchnia: —
rodzaj gospodarstwa:
o wartości: .
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: „
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: —
4. Inne nieruchomości:
21.....QN.A.........d2RLWQ.....
powierzchnia:
owartości: . . „ . „
tytuł prawny:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąîem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wrysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
6/4'.:.. „
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w s"łce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
2. w innych .
Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku u ległym dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, 2 wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalność (należy formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: —
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „
— osobiście .
— z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Radny Rady Gminy


Łada Łucja 

Lada_Lucja.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYN Ło
Dnia 2022 -03- 29
Ilość zaiqaników
pod is.

go.zg,
MAJĄTKOWE
ra&łego gminy
PRZWUŁY NOWE , dnia 29/03/2022 r.
(miejscowo%)
I. Osoba składająca oświadaenie Obowiązana Jest do zgodnego z prawdą. i wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
3. Osoba składająca obowiązana jest określił przynależność składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku i majątku objętego małżeńską maj&ową.
4. Oświadczenie o stanle majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie 0 stanie majątkowym obejm* również wierzytelności
6. W części A zawarte są informacje jawne. w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składając%0 oświadczenie oraz miejsca położenia
część A
Ja, niżej ŁUCJA ŁADA (BOISKA),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 7 WRZEŚNIA 1974 r. w SZCZYTNIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ŚWIA[nZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
lub funkOa)
zapznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 19%) r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), z art. 24h tej ustawy oświadczam, że wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pien ięŻne:
— środki pieniężne w walucie polskiej: NIE
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie NIE DOTYCZY
— papiery wartościowe: NIE DOTYCZY na kwotę: NIE DOTYCZY
1.Dom o pwierzchni: 159,20 ma, o wartości: 450 zł
tytuł prawny. własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej ws"lności majątkowej
2.Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY ma, o wartości: NIE DOTYCZY tytuł prawny: NIE
3.Gospcxiarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY , NIE
o wartości: NIE DOTYCZY
rodzaj zabudowy. NIE DOTYCZY
tytuł prawny: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE
4. Inne nieruchomości:
a) działka zabudowana domem wskazanym w pkt 1
powierzchnia: 0,26 ha
o wartości: 104 zł
tytuł prawny: własność, majątek osobisty
b) budynek o powierzchni: 70,61 m2, o wartości 150 zł
tytuł prawny: własność, majątek w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

III.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy pdać liczbę i emitenta udziałów: NIE
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w wyce: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE
2. Posiadam udziały w innych svńtkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu Osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
IV.
1. posiadam akcje w s"łkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przdsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta akcji: NIE
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochdd w wysokości: NIE [mYCZY
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy i emitenta akcji: NIE tmYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku w wysokości: NIE
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku drębnego)
Skarbu państwa, innej państwowej prawnej, samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metrorx)litalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY
vł.
1. Prowadzę działalność (należy formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY
- wspólnie z innymi osobami NIE [myczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w NIE
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY
— ws"lnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOWCZY
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej kiedy): NIE D-C)TYCZY
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE Lm-YCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
VIII.
Inne dcxhcxiy osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: DOCHÓD BRUTTO ZATRUDNIENIA - 56 634,73 ZŁ;
DOCHÓD - ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 7 073,66 ZŁ
DOCHÓD Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH -15 071,46 ZŁ
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 złotych (w przypadku mechanicznych
należy markę, rncxiel i rok produkcji): SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN C3 AIRCROSS 2019r.
x.
ZołX)wiązania pieniężne o wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w wysokości 283 129m zł udzielony
na miesięcy kredytobiorcy Łucja Łada, Wiesław Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2021r.
-217 508,35 zł.

4
czĘe B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
Miejsce nieruchomości wymienionych w punkcie II częscł A
POWYZSZe OSWładCZenÎe "iâdomy(a), na art. 233 5 za
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
PRZYTUŁY NOWE, 29/03/2022r.


Radna Rady Gminy


Majewski Zdzisław 

Majewski_Zdzislaw.pdf

083¯, 04
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
ORZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYN Ło
Dnia 2022 -04- 25
załączników
Pod
qzeku.!.z..... ,dniaž5 .O.L. v.
1. Osoba składająca obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
każdej z rubryk.
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
.reliîsîałi„.
Ja, niżej .
rod
urodzony(a)
(miejsce stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej: —
— papiery wartościowe: _
na kwotę: .

.lQQ...uos.....žm..
m2, 0 wartości:
I. Dom 0 powierzchni: ,
tytuł prawny:
. ma, o wartości: .
2. Mieszkanie 0 powie zchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
. .....„.., powierzchnia:
rodzaj gospodarstwa: .
o wartości:
rodzaj zabudowy.
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
0 wartości:•.•
tytuł
I. Posiadam udziały w spółkach handlownvch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: „
Z tego tytułu osiągnąfem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegły w wysokości: —
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam akcje w innych handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąîem(efam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
Skarbu Państwa, innej państ•.vowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
Zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, Od kogo:
I. Prowadzę działalność (należy formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(qłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami — ,
Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości' .
W spófkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): —
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy): —
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: —


Radny Rady Gminy


Mierzejewski Bogdan

Mierzejewski_Bogdan.pdf

04 uo.zar
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
v,'PWNFŁo
Dnia -oł- 2
221,Tzników _
. , dnia ...Ito.k.'Ou.
miejscowość)
Uwaga:
Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
I.
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
3.
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),
urodzony(a)
........ŁmŁ
(miejsce zatrt"nienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne•.
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...T....}.LQ.
— papiery wartościowe:
„ na kwotę:

.....m2, o G'{QQQQ..Q.........
l. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: ma, o wartości:
tytuł prawny: _
3. Gospodarstwo rolne:
0 wartości: . ..„/l.h.'.oușm
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągdątem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,ĄhÎ.ł.5.?)
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia;
0 wartości: „
tytuł prawny: ....„...ZT...................
111.
1. Posiadam udziały w spółkach hand10"ch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce; .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(efam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym do

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
I. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąîem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w Wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście ...¯...nłz..........a
— wspólnie z innymi osobami
Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..ł-:—
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
...nw....
Złego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
tuzva... „ —
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .


Radny Rady Gminy


Mierzejewski Ireneusz

Mierzejewski_Ireneusz.pdf

WPŁYN Ło
Dnia 2022 -04- 29
Ilość
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Pod is...m.
radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupe*nego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym' przypadku zastosowania, należy
3. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest Określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca nieruchomości.
szt?t.az. ł:
(miejsce zatrudnăla, Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
••žžž2.•: ZŽF.Ž...'Y•"
— papiery wartościowe:
VÎ7Žl.„.. z.9..vy.•
na kwotę:

filiđ111F6c
I. Dom 0 powie
b,'tut prawny:
„ mi, owartości:
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:
o wartości: .
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: — — —
Z tego tytułu osiągnąłem(ełarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchom
powierzchnia: .
owartości:
III.
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąîem(efam) w roku ubiegłym dochód wys
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: . „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbŔu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i date nabycia, od kogo: .
vvÎ:e
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami —
iâë..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „
2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście .
—wspólniez innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): . .
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): „
Złego tytułu osiągnąîem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem


Radna Rady Gminy


Namiotko Jarosław

Namiotko_Jaroslaw.pdf

AZ 04.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
WPŁYN Ło
Dnia 2022 | 5,49
Uwaga;
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeieli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S. Oświadczenie o stanie majątkowym Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A Oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), .
urodzony(a) .
Z na twisko rodowe)
(miejsc ubf•n
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: _ _
— papiery wartościowe:
„ na kwotę: „

2 artości•,
I. Dom 0 powierzchni: .
tytuł prawny:
ma, owartości: — .
2. Mieszkanie o powierzchni: .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj —
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .
.ęęo
erzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości: „ .
tytuł prawny:
.G ccŔ
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
IWĘ;...
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
i emitenta udziałów: .
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać licz
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(efam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalność (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— innymi osobami _ _
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: — .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: —


Radny Rady Gminy


Olech Dariusz

Olech_Dariusz.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUŃ'J
WPŁYN to
Dnia 2022 -04- 29
Ilość załączników _
I. Osoba składająca oświadczenie obow'iązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
maj ątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej podpisany(a),
i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ..
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
na kwotę: — „
w Osł.r.a.14łe.....
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: „
— papiery wartościowe: „

1. Dom o gK:wierzchni: ma, o wartości:
tytuł prawny: .
2. Mieszkanie o powierzchni: „ — ma, o wartości:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
0 wartości; .
rodzaj zabudowo': „
tytuł prawny;
powierzchnia:
...nv:e...W9.
.....Q.K....LZ
„ ..nze..W..
Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglynł przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: —
o wartości: „
tytuł prawny: „ „
I. Posiadam udziały w spółkach handlow,łch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: — .
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
„ Nie...
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Złego tytułu osiągnąłem(ęiarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym
w sokoŚci: „

Nabyłem(arn) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: _
—osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: _
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przdstawicielem pełnomocnik' m takiej dział
(należy formę prawną i przedmiot działalności): .
—osobiście —
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlovqch (nazwa, siedziba spÓiki): „
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu Osiągnąłem(etam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia ości zaro j z jęt, z podaniem


Radny Rady Gminy


Pupek Rafał

Pupek_Rafal.pdf

02. oś. -202?
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
URZĄ;)
-?.li- 29
Dnia
Pod
n 4111 r.
dnia
(m iejSCOWOŚĆ)
I. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
mająt
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
gnać
Ja, niżej podpisany(a), „ ...K...
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodcwe)
•zžusve ażu'hB07č
urodzony(
funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgcdnie z art. 24h tej ustawny oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
46
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
— papiery wartościowe:
. na kwotę: .

m2,0 700000 QOR/
tytuł prawny: ...Q.. 4
I. Dom 0 powierzchni: .
„ mi, o wartości:
2. Mieszkanie 0 powierzchni: .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia: .
o wartości:
rodzaj zabudow„: .
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
gaz—
F/îžZb43ąo
1. posiadam udziały w spółkach handlown,'ch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — na ży p dać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów w sgńłce:
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
2. Posiadam udziały w innych handlowych —21
odać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:
IV.
I. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym w wwsokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłyrn doc

Nabyîem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które. pod afo
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
— osobiście „
— wspólnie z innymi osobami .
Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wrysokościł• .
2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ętarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W handlowych (nazwa, siedziba spółki): „
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(eîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
Inne osiągane z tytułu zatrud.z_y lub innej
uz Skiwanych z każdego tytułu: . „


Radny Rady Gminy


Sikorski Włodzimierz

Sikorski_Wlodzimierz.pdf

Radny Rady Gminy


Wojsz Anna Sylwia 

Wojsz_Anna_Sylwia.pdf

radnego gminy
dnia
(miejscowość)
Uwaga:
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątk0"ch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granica.
5. Oświadczenie o stanie majątkowrym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
04-40.2.2
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
na kwotę:
Dnia
II
3
cześć A
Ja, niżej podpisany(a),
rod Owe)
zatrudnieă stanowisko lub funkcja)
.O..%WQ«.....
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca IH) r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
—środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .
—'rodki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
— papiery wartościowe: —

00
„ m2, o wartości:
I. Dom 0
tytuł prawny: — —
2. Mieszkanie o powierzchni: „ ma, O wartości: .......=....
tytuł prawny: .......¯:......
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa;
o wartości:
p,vierzchnia: t. .
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: „
o wartości:
tytuł prawny:
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziafyte stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .
złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:
l. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
złego tytułu ubiegłym dochód w wysokości: ......WL..
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać i emitenta akcji: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z uwłaczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które pcxdlegało
Zbyciu w przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, Od kogo: .
I. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ch w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalngści
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
'iii....
— osobiście _ _
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąîem(ęłam) w roku ubiegłym dcchód w wysokości: .
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy): .
.ŕiiî.:
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): — .
„IRL...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:


Radna Rady Gminy

 • Czas wytworzenia: 18-04-24 22:14
 • Czas udostępnienia: 18-04-24 22:14

Historia zmian

4335 Dodanie Oświadczenia majątkowe radnych, kwiecień 2022 z 22-06-2023 10:26:02 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2