Małgorzata Żebrowska

 • Zebrowska_Malgorzata.pdf
  w RZEKUNIU
  W?LI'NFLO
  Dnia -04- l?
  2023 -05- 09
  1. Oso
  z rubryk.
  CZENIE MAJĄTKOWE
  radnego gminy
  SEKRETARIAT
  .., dnia .17.04.2023 r.
  do zgodnego z prawdą. starannego i zupełnego wypełniel
  2. jeżeli poszczególne r•bryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać Data
  3. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników maji
  dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
  4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie o Stanie majątkowym Obejmuje również Wierzytelności pienieine.
  6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  czĘSć A
  Ja, niżej —
  Małgorzata Zebrowska z d. Petrykowska,.
  (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
  urodzony(a) marca 1968 r.
  . w Ostrołęce
  — Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Rzekuniu, nauczyciel
  (miejsce stanowisko lub funkcja)
  po zapoznaniu się z przepisami ustawni z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
  1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
  majątkowej lub stanawiące mój majątek odrębny:
  Zasoby pieniężne:
  —środki pieniężne zgomadzone w walucie polskiej:
  .....ok. 95 000 zł 'wspólność majątkowa/..,..
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
  ...nie dotyczy .
  — papiery wartościcnue: .
  ........nie
  na kwotę: .
  ....nie dotyczy.
  zmianą wprowadzoną przez 5 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 8 czerwca 2017 r.
  zmieniającego w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
  gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki Organizacyjnej gminy,
  osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wnŕdającej decyzje
  administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem I lipca 2017 r.

  11.
  1.Dom o gmvierzchni: 100 m2 wraz z działką o pow. 1099 ma , o wartości: 340 000 zł /majątek
  odrębny/- wycena własna- wzrost wartości nieruchomości w oparciu 0 wzrost cen rynkowych
  r/r., łmładto na działce 2022 r. dom w budowie o pow. 101 nt2 0 wartcści: 200 000 zł — wycena
  własna
  tytuł prawny: „...darowizna — akt notarialny Rep. A nr
  2.Mieszkanie o powierzchni: ...nie dotyczy m2, o wartości: ........nie dotyczy....
  tytuł prawny: dotyczy.....
  3.Gospodarstwo rolne:
  . powierzchnia: ...........nie dotyczy...
  rodzaj gospodarstwa: ...........„...nie dotyczy...
  me dotyczy...
  0 wartości: — •
  . ....nie dotyczy.. „ „
  rodzaj zabudowy:
  ....nie dotyczy...
  tytuł prawny: .
  Z tego tytułu osiągnąîem(ętam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości: ...........nie dotyczy.......
  4. Inne nieruchomości:
  . ...nie dotyczy..
  „nie dotyczy... „ „ „
  0 wartości:
  tytuł prawny: ...........„....nie dotyczy„
  1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
  ..„..nie
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
  ..nie dotyczy......
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym w wysokości: „.......nie
  2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziașów:
  „...nie
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym w wysokości: ..............„..nie
  1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: „
  . „ dotyczy..
  Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .„nie
  2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji: .
  „1/3 z 2549 akcji pracowniczych Spółki Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. w Ostrołęce.

  Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
  komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
  w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: _
  „..„..nie dotyczy
  VI.
  1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
  — wspólnie z innymi osobami
  —osobiście
  „ ......nie dotyczy...
  ..nie dotyczy..
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
  (należy pcdać formę prawną i przedmiot działalności):
  ...nie dotyczy.„...
  dotyczy.„
  — wspólnie z innymi osobami ..............nie dotyczy...
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  W sțńîkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): — . ...nie dotyczy...
  — jestem czionkiem zarządu (od kiedy): _ .
  . . .........nie dotyczy.....
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
  . ...nie dotyczy...
  —jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
  .nie dotyczy...
  ...nie dotyczy..„
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: ........nie dotyczy..
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
  kwot uzyskiwanych każdego tytułu:
  zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Rzekuniu — 89 BO,27 zl../brutto/.. .
  diety z tytułu pełnienia funkcji radnego - 25 123,53 zł

Przewodnicząca Rady


Dmochowski Stanisław

 • Dmochowski_Stanislaw.pdf
  URZĄD w RZEKUNIU
  Dnia -03- 24
  Pot
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  radnego gminy
  dnia
  I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i wypełnienia
  każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest Określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
  majątkową.
  4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięine.
  6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  czĘść A
  Ja, niżej podpisany(a),
  (imiona i nazw"ko oraz nazwisko rodowe)
  (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
  wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  Zasoby pieniężne:
  I.$QQ..Î.:....
  — Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: —
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
  — papiery wartościowe: „
  . na kwotę:

  11.
  1. Dom o powierzchni: .
  tytuł prawny:
  2. Mieszkanie o powierzchni: — m2 owartości:
  tytuł prawny: „
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa•
  0 wartości:
  rodzaj zabudowy: .
  tytuł prawny:
  „ „ QGQ.Î.....
  „ powierzchnia:
  Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i w wysokości: —
  4. Inne nieruchomości:
  tytuł prawny:
  III.
  1. Posiadam udziały w z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  w których uczestniczą takie osoby— należy podać i emitenta udziałów:
  udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w „
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: „
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym w wysokości: „ „
  1. Posiadam akcje w spółkach handlownŕch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  w których uczestniczą takie osoby
  należy podać i emitenta akcji:
  akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęŕam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  2. Posiadam akcje w innych s"łkach handlowych — należy pdaĆ liczbę i emitenta akcji:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
  zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: „ „
  1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): —
  — osobiście . —
  — wspólnie z innymi osobami „ .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
  (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „
  — osobiście.„......
  — wspólnie z innymi Osobami
  Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  VII.
  nt......Nâ.WY...
  W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
  —jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): —
  Złego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dcrhód w wysokości: .... .
  VIII.
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z gmianiem
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: „

Wiceprzewodniczący Rady


Gierwatowski Andrzej

Radny Rady Gminy


Kaczmarczyk Rafał Marcin

 • Kaczmarczyk_Rafal_Marcin.pdf
  URZĄD GMINY w RZEKUNIU
  WPŁYN Ło
  Dnia 2023 -03- 15
  1. Osoba składająca
  każdej z rubryk.
  'E MAJĄTKOWE
  radnego gminy
  nuń/./.ž........„ dnia r.
  jest do z prawdą, starannego zuFtnego wypefrlienia
  Z. Jeżeli pszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  3. Osoba Madająca obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, dochodów i do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
  4. Oświadczenie 0 stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca nieruchomości.
  CZĘŚĆ A
  Ja, niżej
  a n a Oraz nazwisko
  .QL..d..?YŕE..
  iWłQk.ČL.U.,...š..fAkY.1H...
  (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
  wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek Odrębny:
  1.
  Zasoby pieniężne:
  — Środki pieniężne zgromadzone w walucie
  — zgromadzone w walucie Obcej:.
  — papiery wartc"ciowe: „
  na kwotę:

  11.
  300
  I. Dom 0 powierzchni: m2,0 a Ości:
  tytuł prawny:
  2. Mieszkanie o powierzchni: ...44.5.4.... mi, 0 wartości: „ .
  tytuł prawny:
  3. Gospodarstwo rolne:
  powierzchnia:
  rcxizaj
  o wartości: „ „
  mizaj zabudowy:
  tytuł prawny:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dcxhód w wysokości:
  4. Inne
  powierzchnia:
  o wart oś ci
  tytuł prawny:
  1. posiadam udziały w spółkach handlowych 2 udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  w których uczestniczą takie osoby — należy rx)daĆ i emitenta udziałów:
  udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w
  Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów: .
  Z tego tytułu osiągnąîem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  IV.
  1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  nakty podać liczkx i emitenta akcji:
  w których uczestniczą takie osoby
  ......................,v./.k....nc.f...'t..cu...
  akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w wyce:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym w wysokości:
  2, posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać i emitenta akcji:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dcxhód w wysokości: —

  Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
  zbyciu w drcxize przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo:
  VI.
  1. prowadzę działalność gos odarcz (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): —
  nt/.ć.. .a.ąr..!.a.'f....
  — osobiście
  — wspólnie z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
  (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
  — osobiście .
  — wspólnie z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........„......
  VII.
  W spóikach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): „
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): — _
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................„.......
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
  kwot uzyskiwanych z każdeg t u :
  - 7.8..7..2>.2

Radny Rady Gminy


Konopka Jerzy 

 • Konopka_Jerzy.pdf
  LO
  Dnia -04- 26
  Pod
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  radnego gminy
  (miejscowość)
  Uwaga:
  i .«.gur.
  I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
  każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest Określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
  majątkową.
  4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  cz$t A
  Ja, niżej .
  na i nazwisko nazwisko rodowe)
  urodzony(a)
  (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
  zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
  1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
  wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  Zasoby pieniężne:
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
  — Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: „.........„..
  — papiery wartościowe: —
  . na kwotę:
  ...v.lQŁO.. Î.

  go
  wartości:
  1. Dom o powierzchni:
  tytuł prawny:
  2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości:
  tytuł prawny:
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa:
  o wartości: —
  rodzaj zabudowy:
  tytuł prawny: . —
  . . powierzchnia:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegiym przychód i dochód w wysokości:
  4. Inne nieruchomości:
  .tmęŁlft..........7±lWh0LUP11h..... PA...lžQa....
  powierzchnia: „
  tytuł prawny:
  1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
  udziaiy te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: „
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  i emitenta akcji:
  należy podać liczbę
  w których uczestniczą takie osoby
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: —
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
  zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
  1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
  — osobiście
  —wspólnie z innymi osobami
  Z tego tytułu roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „ .
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
  (należy podać formę prawną i przedmiot działalnosci).
  . .IOIE
  — osobiście.......„........
  wspólnie z innymi osobami . .
  Z tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  VII.
  W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): —
  —jestem członkiem zarządu (od kiedy): „
  — jestem członkiem rady nadzorczej kiedy):
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): —
  Złego tytułu osiągnąfem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............................„....
  VIII.
  Inne osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z pcxianiem
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Radny Rady Gminy


Łada Łucja

 • Lada_Lucja.pdf
  MAJĄTKOWE
  radnego gminy
  URZĄD GMIN? w RZEKUNIU
  WPŁYN Ło
  Dnia 2023 -04- 21
  Ilość _
  pod
  PRZYTUŁY NOWE , dnia
  (m ieBcowośe)
  12023 r.
  I. składająca obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staramego i wypełnienia
  kaidej z rubryk.
  2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przyp•Qu zastosowania, należy wpisać
  3. Osoba składająca oświadczenie jest określić przynaleinOŚĆ poszczególnych składników majątkowych,
  dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską ws"lnością majątkową.
  4. Oświa&zenie o stanie majątkowym dotyay majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświa±zenie o stanie maAtkowym również
  6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne. w części B zaś informacje niejawne adresu
  zamieszkania składającąo oraz miejsca
  część A
  Ja, niżej ŁUaAŁADA (
  lim bna i nazwisko oraz nazwi"o rodowe)
  urodzony(a) 7 WRZEŚNIA 1974 r. w SZCZYTNIE
  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU
  GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
  stanowisko lub funkcja)
  się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 19W r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
  1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że w skład małżeńskiej wsvńlności
  majątkowej lub mój majątek
  Zasoby pieniężne:
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie NIE DOTYCZY
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
  - papiery wartościowe: NIE DOTYCZY na kwotę: NIE [X)TYCZY
  1.Dom o 159,20 ma, o wartości: 450 CXX)
  tytuł prawny: własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólncści majątkowej
  2.Mieszkanie o pwierzchni: NIE DOTYCZY m2, 0 wartości: NIE prawny: NIE LMYCZY
  rolne:
  rodzaj gospodarstwa: NIE DOINCZY , powierzchnia: NIE DOTYCZY
  o wartości: NIE DOTYCZY
  rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY
  tytuł prawny: NIE DOTYCZY
  Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE
  4. Inne nieruchomości:
  a) działka zabudowana domem wskazanym w pkt 1
  powierzchnia: 0,26 ha
  o wartości: 104 (m zł
  tytuł prawny: własność, majątek osobisty
  b) budynek o 70,61 rn2, o wartości ISI) zł
  tytuł prawny: własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

  111.
  1. Posiadam udziały w wykach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta udziałów: NIE
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w s"łce: NIE CX)TYCZY
  Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: NIE DOTYCZY
  2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym w wysokości: NIE DOTYCZY
  1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  w których uczestniczą takie osoby — należy i emitenta akcji: NIE
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w Sfńłce: NIE DOTYCZY
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE [X)TYCZY
  2. Posiadam akcje w innych s"łkach handlowych — należy i emitenta akcji: NIE DOTYCZY
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: NIE DOTYCZY
  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
  komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które zbyciu
  w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY
  1. Prowadzę działalność (należy pt:" formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
  — osobiście NIE DOTYCZY
  — wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości: NIE DOTYCZY
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem takiej działalności
  (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
  - osobiście NIE DOTYCZY
  — wspólnie z innymi osobami NIE
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dcxhód w wysokości: NIE
  VII.
  W s"łkach handlowych (nazwa, siedziba NIE
  —jestem członkiem zarządu kiedy): NIE DOTYCZY
  — jestem członkiem rady nadzorczej kiedy): NIE DOTYCZY
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy): NIE DOTYCZY
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym w wysokości: NIE DOTYCZY
  VIII.
  Inne osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: DOCHÓD BRUTTO Z ZATRUDNIENIA - 79 585,52 ZŁ;
  DOCHÓD Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH —20 442,41 ZŁ
  Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
  należy podać markę, model i rok produkcji): SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN C3 AIRCROSS 2019r.
  x.
  Zokmviązania pieniężne o wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
  warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
  Kredyt hirN)teczny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w wysokości 283 129,ff) zł udzielony
  na 360 miesięcy kredytobiorcy Łucja Łada, Wiesław Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2022r.
  -213 186,60 zł. Limit w rachunku oszczędnościowo — rozliczeniowym w BNP PARIBAS BANK
  POLSKA S.A. stan na dzień 31/12/2022r.- 19 518,85 zł.

  CZĘŚĆ B
  Adres zamieszkania osoby oświadczenie:
  Miejsce rx)fożenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
  1.
  2.
  3.
  Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za
  nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
  PRZYTUŁY NOWE, 18/04/2023r.

Radna Rady Gminy


Majewski Zdzisław

Radny Rady Gminy


Mierzejewski Bogdan

 • Mierzejewski_Bogdan.pdf
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  radnego gminy
  uwaga:
  URZĄD GMINY w RZEKUNIU
  WPŁYN Ło
  Dnia 2023 -04- 2
  Pod is _
  ., dnia r
  I. Osoba skRadająca oświadczenie Obowiązana jest do z prawdą, starannego i
  każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, dcxhodów i do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską ws"lnością
  majątkową.
  4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie 0 stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  czĘść A
  ..}.0hbă]...
  Ja, niżej podpisany(a), „
  imiona nazwisko oraz azwisko rodowe)
  ŔflhH...-
  (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
  wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  Zasoby pieniężne:
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
  — Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
  — papiery wartościowe:
  na kwotę:

  11.
  1. Dom o powierzchni:
  tytuł prawny: .
  2. Mieszkanie o powierzchni: ma, o wartości: .
  tytuł prawny:
  3. Gospodarstwo rolne:
  .....ljz.lff.„
  . powierzchnia:
  rodzaj gospodarstwa: . .
  o wartości .
  rodzaj zabudowy: „
  tytuł prawny: „
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:'.
  4. Inne nieruchomości:
  powierzchnia:
  owartości:
  tytuł prawny:
  .M.E ......MÎ.\U.....
  1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  w których uczestniczą takie osoby — należy po • iczb i emitenta udziałów:
  udziałyte stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
  Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . „ „
  2. Posiadam udziały w fil..
  Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w vcy•sokości: „
  1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  należy podać liczbę i emitenta akcji:
  w których uczestniczą takie osoby
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: —
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
  zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, Od kogo: „
  :..IIE..
  1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
  — osobiście
  —wspólnie z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
  (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
  — osobiście......mm. „
  —wspólnie z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy):
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  VIII.
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .

Radny Rady Gminy


Mierzejewski Ireneusz

Radny Rady Gminy


Namiotko Jarosław

 • Namiotko_Jaroslaw.pdf
  URZĄD GMINY w RZEKUNIU
  WPŁYN ŁO
  Dnia 2023 -03- 28
  Ilość
  Pod
  MAJĄTKOWE
  radnego gminy
  2.?klLQ...
  Uwaga
  1. Osoba składająca oświadczenie jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
  każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
  majątkową.
  4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  część A
  Ja, niżej podpisany(a), .
  (imiona nazwisko oraz nazwisko rodowe)
  u dzoyfa) . „
  (miejsce zatrudnăia, stanowisko lub funkcja)
  ...P.',lłqUĂ.QIlE..........
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
  wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  Zasoby pieniężne:
  — pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej• .
  — papiery wartościowe: —
  . . na kwotę: .

  II.
  1. Dom o powierzchni: .
  rn2,p artości: „ .
  tytuł prawny:
  2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości'
  tytuł prawny:
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa: .
  o wartości: „
  rodzaj zabudowy: .
  tytuł prawny:
  QQQ....
  . powierzchnia: —
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: —
  4. Inne nieruchomości:
  powierzchnia: — „ . „
  o wartości:
  tytuł prawny:
  III.
  1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  i emitenta akcji:
  należy podać liczbę
  w których uczestniczą takie osoby
  akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
  2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych— należy poda li bę i emitenta akcji: —
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „

  V.
  Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
  zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, Od kogo: „
  VI.
  1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy formę prawną i przedmiot działalności): .
  — osobiście
  — z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: . —
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
  (należy formę prawną i przedmiot działalności):
  — wspólnie z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dcrhód w wysokości: „
  VII.
  W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
  —jestem członkiem zarządu (od kiedy): —
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
  .d.

Radny Rady Gminy


Olech Dariusz

 • Olech_Dariusz.pdf
  . 04 -
  Dnia
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  radnego gminy
  omąffdniaA-0fco
  (m iej sco
  uwaga;
  I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
  każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
  majątkowych, dochodów i do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
  majątkową.
  4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A Oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
  CZĘŚĆ A
  Ja, niżej podpisany(a), .
  (i iona i nazwisko nazwisko rodowe)
  Q'-Q{T
  urodzony(a)
  (miejsc stanowisko lub funkcja)
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
  wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek Odrębny:
  Zasoby pieniężne:
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: „
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
  — papiery wartościowe: . .
  . na kwotę: .

  11.
  1. Dom o powierzchni: m , o wartości:
  tytuł prawny:
  2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości:
  tytuł prawny:
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa: .
  ., powierzchnia:
  o wartości:
  rodzaj zabudowy: .
  tytuł prawny: .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  4, Inne nieruchomości:
  powierzchnia:
  o wartości:
  tytuł prawny: .
  1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  w ktôrych estniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
  udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  2. Posiada u ziały w innych spółkach handlowych— należy podać liczbę i emitenta udziałów:
  Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  1. Posiadam akcje w spółkach handlov.wch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  należy podać liczbę i emitenta akcji:
  akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  2. posiadam ak je innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

  v.
  Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z v.Mączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
  •gwd dze przetargu— należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
  VI.
  1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podaŕform rawn i p edmi t działa o ci):
  — osobiście .
  — wspólnie z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w v.nysokości:
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem IWnomocnikiem takiej działalności
  (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „
  — wspólnie z innymi osobami —
  Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): . „
  —jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  VIII.
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: — .

Radny Rady Gminy


Pupek Rafał

Radny Rady Gminy


Sikorski Włodzimierz

Radny Rady Gminy


Wojsz Anna Sylwia 

 • Wojsz_Anna_Sylwia.pdf
  URZ/V.Ž w RZEKUNIU
  WPŁYN Ło
  Dnia 2023 28
  załączni
  pod
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  radnego gminy
  îQQk!.CE...
  dnia r.
  (miejscowość)
  Uwaga:
  1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
  każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
  majątkową.
  4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienieżne.
  6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  CZĘŚĆ A
  Ja, niżej podpisany(a),
  .QAęQ.c.qc.E...
  (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
  wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  Zasoby pieniężne:
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...„9.11. ..FĄ.:.II.
  środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej
  — papiery wartościowe: —
  . na kwotę:

  11.
  1. Dom o powierzchni:
  tytuł prawny: . „ .
  2. Mieszkanie o powierzchni: .......=......... m2, o wartości: ..=K......
  tytuł prawny: — ...7
  3. GospMlarstwo rolne:
  powierzchnia: .
  . Q....I'M..A..
  . m2, owartości: „
  . .....„, powierzchnia: ...„4.133..
  rodzaj „
  o wartości: ..........OL...•.S.Q... "....ÎX.
  rodzaj zabudowy: „
  tytuł prawny: .......„.u.i.
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w uwsokości:
  4. Inne nieruchomości:
  owartości: „ „
  tytuł prawny: —
  III.
  1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  w których uczestniczą takie osoby— należy i emitenta udziałów:
  udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
  _ . . .........Nk...qu....
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś
  2. Posiadam udziały w innych spółkach handlownych — należy podać em udziałów:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
  1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
  i emitenta akcji:
  należy podać liczbę
  w których uczestniczą takie osoby
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i e ite akcji:
  Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: — — .

  Nabyłem{am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
  zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
  1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
  — osobiście .
  — wspólnie z innymi osobami
  Złego tytułu osiągnąîem(ęłam) w roku ubiegłym p yc Ód i dochód w uwysokości: —
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
  (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „
  — osobiście....„.
  — wspólnie z innymi osobami .
  Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym oc Ód w wysokości: „
  T,Lk
  VII.
  W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy)'
  —jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
  —jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
  złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysok ści: ........./WR
  VIII.
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: „

Radna Rady Gminy


Gryczka Edward

W procedurze wygaśnięcia mandatu


 • Czas wytworzenia: 23-05-24 15:06
 • Czas udostępnienia: 23-05-24 15:06

Historia zmian

4765 Dodanie Oświadczenia majątkowe radnych, kwiecień 2023 z 17-07-2023 12:33:31 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2