Żebrowska Małgorzata Zebrowska_Malgorzata.pdf

wpł.
dnia
.2
30. 04. .
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
LTRZAI) GMINY w RZEKUNIU
W P ŁYN ĘEO
dnia 2020 -04- 3 0
z alaczn
Pod
...ARJekuń..„, dnia .30.04.2020. r. —
I. Os Oba składająca Oświadczenie obowiązana jest o zgdn z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską ws"lnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
część A
Ja, niżej podpisany(a), Małgorzata Zebrowska z d.
(imiona i nazwisko oraz
RAJ/ 148635/2020 N
Data :
.....„.....24 marca 1968 r..
w Ostrołęce
Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Rzekuniu, nauczyciel .
(miejsce zatrudnienia, Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pieniężne:
— pieniężne zgromadzone w walucie ...„...ok. 135 000 zł /ww51ność majątkowa/..„..
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie dotyczy .
— papiery wartościowe:
. na kwotę: .
....nie dotyczy...
..nie
zmianą wprowadzoną przez S I pkt I Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 g czerwca 2017 r .
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu (DZ. U. które w życie z dniem I 2017 r,

1.Dom o powierzchni: 100 m2 wraz z działką o 1099 mi , o wartości: 250 000 zl/majątek
odrębny/....
tytuł prawny: .. ...darowizna — akt notarialny Rep. A nr
rodzaj zabudowy: ..........„.....................nie dotyczy..
2.Mieszkanie o powierzchni: ...nie dotyczy ma, o wartości: .
tytuł prawny:
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: „
owartości: .
tytuł prawny. .
„ .......nie dotyczy....
. . ...mie dotyczy......
..........nie dotyczy....
. ...nie dotyczy..
„nie dotyczy....
powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i doch" w wysokości: „
...nie dotyczy......
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
o wartości:
tytuł prawny: —
. ...nie dotyczy.............. .
.„.nie dotyczy..
„...nie dotyczy....
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .
. ....nie
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: „
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów:
dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: — ....nie dotyczy..
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
..nie dotyczy..
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: — —
.....nie dotyczy.
Z tego tytułu w roku ubiegłym w wysokości: ...nie
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
.1/3 z 2549 akcji pracowniczych Spółki Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. w Ostrołęce
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: — 0 00 zł.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które zbyciu
w przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, k%o:
dotyczy
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): —
— z innymi osobami .
— osobiście
— z innymi osobami
. „nie dotyczy
Złego tytułu osiągnąîem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem *łomcrnikiem takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîarn) w roku ubiegłym w wysokości: dotyczy
W handlowych (nazwa, siedziba spółki): dotyczy
— członkiem zarządu kidy):
•stem człmkiem rady nadzorczej kiedy): .nie dotyczy
— jestem cztmkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): dotyczy
Z tego tytułu osiągnąîem(ętam) w roku ubiegłym w wysokości: „......nie dotyczy..
Inne osiągane z tytułu zatrudnienia działalności zarobbwej lub zajęć, z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
zatrudnienie w Szkole P(xlstawowej w Rzekuniu — 83 172,50
diety z tytułu pełnienia funkcji radnego - 16104,84 Zł .../netto/.......


Przewodnicząca Rady Gminy


Dmochowski Stanisław Dmochowski_Stanislaw.pdf

20 -05- 27
Uwaga:
Ooklto Ą
9.05-020,.
OŚWIADCZENI
ĄTKOWE
radnego gminy
LkQ'?ł1/44, dnia 21.. ŽŚ„29/.ę.
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do z prawdą, starannego i zupełnego
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy”.
2.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, i zobowiązań do majątku Odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie 0 stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne. w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a),
miona I nazwisko oraz nazwisko rodowe)
(miejsce zatrudnienia, Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: —
—środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:
na kwotę:
..zzŕŽ...

I. ..k.g.. Ž aŁ;..1...
tytuł prawny:
m2, o wartości:
2. Mieszkanie o powierzchni: —
tytuł prawny: „ „ „ „ „
3. Gospodarstwo rolne:
.,......, powierzchnia: „h.c...2.4.z.:..
rodzaj gospodarstwa:
Q". ...a..i.ę.Kă........
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: —
Z tego tytułu osiagnątem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości..
tytuł prawny.
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
2. Posiadam udziały w innych spółkach handl
— należy podać liczbę i emitenta udziałów: — .
Z tego tytułu osiągnąłem(efam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie oso
należy podać liczbę i
emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: —
Złego tytułu osiągnąłem(efarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
I. prowadzę działalność gąsp ar Zą (nale podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i dochód w wnvsokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności): .....„.....:... „
— osobiście —
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (cd kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . .
VIII.
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Gierwatowski Andrzej Gierwatowski_Andrzej.pdf
za 04 .gozo„.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOW
radnego gminy
..f(zQu.n...
URZĄD RZEKUNIU
dnia
..., dniaâ.ę.•..ę.? r.
Uwaga:
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a),
i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)
(miejsce stanowisko lub funkcja)
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgcdnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:

. ma, o wartości: .
1. Dom o powierzch
tytuł prawny.
2. Mieszkanie o m2, o wartości:
tytuł prawny:
3. rolne:
rodzaj ....".C
o wartości: .
powierzchnia:
rodzaj zabudowy:
...&.LvMađ.C............... „ .
tytuł prawny: . ...r.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 1.1....
4. Inne nieruchomoś
o wartości: „
tytuł prawny: .
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce: .
Z tego tytuiu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać i emitenta udziałów:
74.7.%...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....u.l.e,....
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..........#"...•
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w oścł: .........gz..

Nabylem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, Od kogo: .
I. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście „
— wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
— jestem czîonkiem zarządu kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu z udnieQia lu9 innej działalrlgści zarobkowej lub zajęć, z podaniemRadny Rady Gminy


Gryczka Edward Gryczka_Edward.pdf
GM!NY RZEKUNIU
WP ŁYNĘ Ł n
o
dnia 2020 -04- 28
Uwaga:
p 6bżskc
ADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
27.,.P..ł..2.Q.2Qr.
dnia
I.
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘSć A
Ja, niżej podpisany(a), „ .
(imion a i n n a zwiskO rodowe)
urodzony(a) „.............„... .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawn,' z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej'
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .
— papiery wartościowe: . „ .
na kwotę:

1. owartości: .rL,LëJ.J.Qs
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: .
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny:
.r"..id.wă. „
„ powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w .
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
owartości: .29..•.
tytuł prawny: .
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę i emitenta udziałó
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ......QJ„L....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emiten u iatów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy podać I bę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 4.).12....
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełno
i iem tak' d
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście . . „
— wspólnie z innymi osobami . .
Z tego tytułu osiągnąfem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): „
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 1".
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudni niż łeb nej działał
i zarobĘo j lub za ć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu
Nabyfem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
44.1.'..
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działaln ci)' „
. G.1kR.?.Ai..
—osobiście
— wspólnie z innymi osobami .
.oa.a...Radny Rady Gminy


Kaczmarczyk Rafał Marcin Kaczmarczyk_Rafal.pdf
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
UR
w RZEKUNIU
dnia
2020 -04- 28
z”ączni
,Ęžîfž?
Podpi5
LRNEN.Î.N............, dnia r.
Uwaga:
L Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkov.rych.
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięine.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jaurne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego ośvÂadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej
podpisany(a), — .
urodzony(a) ..O.2.,.Q2....1îȚ..G.R....
(miejsce zatrudnienia, stanowlsu lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawni z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:
na kwotę: —
11 Ze zmianą wprowadzoną przez S I pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
administracyjne w Imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem I lipca 2017 r.
Q .I)AR.NA.ŔL2.gC.
i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

1.Dom o powierzchni:
. rm, 0 wartości:
tytuł prawny:
2.Mieszkanie o powierzchni: ...x m2, o wartości:
tytuł prawny:
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ........ă\j.E.........ÂQ.Î..lQ.n.ži.. powierzchnia: .
o wartości:
rodzaj zabudowy: „
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..........„
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
o wartości: .
tytuł prawny:
1. posiadam udziały w spółkach handlowwch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .
Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych handlowych — należy podać i emitenta udziałów:
Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych— należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wsEńlnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wrysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): —
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wrysokości:
VII.
..a.g.Ț.yy..(Q.Yj. „
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): —
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): —
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wrysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzysk wanych z żdego ulu:
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku poj dów mechanicznych
należy odaćma , modeli k produkcji :
AA....G.k.AE...:z.:
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem w jakiej wrysokości :Radny Rady Gminy


Konopka Jerzy Konopka_Jerzy.pdf
24
w RZEKUNIU
WIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
dnia
(m iejSCO
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku Odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), .
urodzony(a)
ko o z na zwis ko rodowe)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienieżne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .

1. Dorn o powierzchni: . m2, o wartości: „
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: ..ue.ę
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: —
o wartości:
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny: .
tytuł prawny:
......., powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęŕam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: —
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: „
o wartości:
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: —
Złego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy liczbę i
emitenta akcji:
.til.t......•
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(elam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2.

V.
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście . .
— wspólnie z innymi osobami „ „ .
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście „ .
— wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): „
— jestem członkiem zarządu kiedy): — .
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Złego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: — .
VIII.
Inne osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
.....4 .7j•li.•
+LW.C.............Ș.Radny Rady Gminy


Łada Łucja Lada_Lucja.pdf
OŚWIADCZENIE
TKOWE
wójta,-zastę pcy-wójtarsekretarza.gm inwskarbnikagminy,kie
denit
nostkiorgan
osoby wydającej
decyzje w imieniu wójtal
Przytuły Nowe , dnia 14/04/2020r.
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
2.
3. Osoba Składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską ws"lnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej
ŁUCJA ŁADA (BOJSKA),
i nazwisko Oraz
urodzony(a) 7 WRZEŚNIA 1974 r. w SZCZYTNIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU
INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH,
(m i ejsce stanowisko
się z przepisami ustal." z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca r. 0 samorządzie gminnym (DZ. U. z 2017 r. POZ. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ws"lności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
— papiery wartościowe: NIE DOTYCZY na kwotę: NIE DOTYCZY
1. Dom o powierzchni: 159,20 m2, 0 wartości: zł
tytuł prawny: własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY ma, o wartości: NIE DOTYCZY tytuł prawny: NIE DOTYCZY
3. Gospcxiarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: NIE
o wartości: NIE DOTYCZY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY
tytuł prawny: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
4. Inne nieruchomości:
a) działka zabudowana domem wskazanym w pkt 1
powierzchnia: 0,26 ha
o wartości: 104 zł
tytuł prawny: własność, majątek osobisty

b) budynek 0 Fmvierzchni: 70,61 rn2 Stan surowy zamknięty,
o wartości 50 zł
tytuł prawny: własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
Posiadam udziały w handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziafÓw:NlE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w W5łce.• NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać i emitenta akcji: NIE DOTYCZY
akcje te stanowią większy niż 10% akcji w spółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY
1. Prowadzę działalność gospodarcząz (należy formę prawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY
-osobiście NIE DOTYCZY
— z innymi osobami NIE
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
VII.
1. W handlown,'ch (nazwa, siedziba DOTYCZY
— jestem członkiem zarządu kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. W spółdzielniach: NIE DOTYCZY
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:NlE DOWCZY
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
VIII.

Inne osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: DOCHÓD BRUTTO Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA - 60 662,18 ZŁ;
DOCHÓD - ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO -1401,65 ZŁ
Składniki mienia ruchomego 0 wartości powyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): OSOBOWY CITROEN C3 AIRCROSS 2019r.
x.
pieniężne o wartości 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny w BNP PARIBAS BANK POLSKA SA w wysokości 283 129,00 z' udzielony na 360
miesięcy kredytobiorcy Łucja Łada, Wiesław Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2019r. -235 173,91
Kredyt konsolidacyjny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w wysokości 106 396,77 zł udzielony na 60
miesięcy kredytobiorcy Wiesław Łada, Łucja Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2019r. - 38 742,18 zł.
Pożyczka konsumencka w PSA Consumer Finance polska Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie (zakup pojazdu)
w wysokości 33 450,W zł udzielony na 36 miesięcy pożyczkobiorca Łucja Łada, stan zadłużenia na dzień
31/12/2019r. - 28 293,16 złRadna Rady Gminy


Majewski Zdzisław Majewski_Zdzislaw.pdf
URZĄD GMINY w RZEKUNIU
w P e Y O ośwł
dnia 2020 -04- 2?
Podpiti
Uwaga:
/ -'s at.a»a
DCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
, dnia -2:9/10
I. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘSć A
Ja, niżej podpisany(a), „
a i na twiskO oraz
urodzony(a) —
(miejsce zatrudnienia, lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie plskiej: —
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe• _ .
na kwotę:

rn2 owartości: —
1. Dorn o powierzc i:
2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości: „
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
„ powierzchnia: .
o wartości:
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny: ..........................Z... .
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości'
o wartości: —
tytuł prawny: . .
111.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............7.. —
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: „
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Złego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku dochód w wysokości: — .

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami _
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wnłsokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście
— wsțńlnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): —
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
— jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: „Radny Rady GminyMierzejewski Bogdan Mierzejewski_Bogdan.pdf
URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
OŚWIADCZENIE MAJ
dnia
2020 -04- 28
Podpis
Uwaga:
radnego gmin
Oul"lę..., dnia
I. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie Znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvgzv".
3. Osoba składająca Oświadczenie Obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie 0 stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
część A
Ja, niżej podpisany(a), „
urodzony(a)
(imiona nazwisko
zwis ko rodowe)
Zn,b.CdL
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja}
po zapoznaniu się z przepisami ustawni z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:
„ na kwotę: —

1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powieržchni: .
ma, 0 wartości:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
bhuQ......).QLpz....., powierzchnia:
rodzaj gospoda twa:
owartości: — .
Z tego tytułu osiąghąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .........=......
o wartości: .
tytuł prawny:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. posia a
zia w innych pc}fk handlowych— nal y podąć liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
l. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których qczestniczą t kie osoby
należy podać liczbę
i emitenta akcji:
..m.c............doo!
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąîem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowwch—n leży podać liczbę i emitenta akcji:
...nw......Qo.. c
Z tego tytułu osiągnąîem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od koso:
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście — .
— wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlov•qch (nazwa, Siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: — —Radny Rady Gminy


Mierzejewski Ireneusz Mierzejewski_Ireneusz.pdf
30.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
dnia 2020 2 9
Pocił' i 5
L Osoba składająa obowiązana jăt do z prawdą, i wypełnienia bideł
z rubryk.
2. Jeżeli poszaególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składają. oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego rnałżeńską wspólnością majątkową.
4. o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju I za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięine.
6. W gęści A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w aęści B zaś informa* niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca pobżenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej
podpisany(a), „
Imiona i nanăo nazwisb rodowe)
urodzony(a) .
lub fun
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
34 5. go
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: . „
— środki pieniężne zgromadzone w walucie Otrej:
— papiery wartościowe•
— na kwotę:
Ze zmianą wprowadzoną przez 5 1 pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w spraWłe określenia wzorów formularzy Oświadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej I członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu Wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w z dniem I lipa 2017 r.

11.
1.Dom o p
2.Mieszbnie 0 powierzchni:
tytuł prawny:
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości: „
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: „
.., powierzchnia:
Z tego tftułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: —
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: —
0 wartości: —
111.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych— należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym do w kości:
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podał liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spół&:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych: należy aĆ I
i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkóa4
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo;

— wspólnie z innymi osobami
roku ubiegłym przychód i dochód wwysokości: „
2. Zarządzam działalnością gospodarczą przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dziataTności
(należy podać prawną i przedmiot działalności):
— wspólnie z innymi
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W sbófbch handlowych (nazwa, siedzba spółki):
—jEtem członkiem zarządu (od „
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kidy):
Z tș tytułu osiągnąłem(ăn) w roku ubiegłym dochód w wysobści•..
VIII.
Inne dochody z tytułu zatrudnienia lub Innej działalności zarobbwej lub zajęć, z
x.
Składniki mienia ruchomego o wartośd powyżq 10000 złotych (w gzypadhJ pojazdów mechanianych
należy podać markę, model i rok prod±ji):
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powŔ 10 0 00 złotych, w tym i pożyczki
omz warunki, na jakich zostały udziebne (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w wysokości):Radny Rady Gminy


Namiotko Jarosław Namiotko_Jaroslaw.pdf
Z.at
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
AI.ȚăÂ'„W.i...m, dnia
Uwaga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej
i nazw
Wisko r Odowe)
urodzony(a)
paw.....„..,...
miejsce 'sko lub łun )
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustaw,' oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .
— środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej: —
— papiery wartościowe: „ „
. na kwotę: . „

11.
vo.â....
1. Dorno powierzchni: m2, o wartości: . ...2 „
. AX.....5.k.n.
tytuł prawny: —
2. Mieszkanie o powierzchni:
m2, o wa
tytuł prawny: —
3. Gospodarstwo rolne:
„ powierzchnia: —
rodzaj gospodarstwa: .
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomoś
powierzchnia: —
o wartości:
tytuł prawny
..•II.SQ.Q
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w "sokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy dać liczbę i emitenta udziałów;
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
1. Posiadam akcje w spółkach handlownłch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy dać liczbę i emitenta akcji:
Złego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: — „ .

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo:
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście .
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . .
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: —Radny Rady Gminy


Olech Dariusz Olech_Dariusz.pdf
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
dnia.
Uwaga
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równiei wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania sldadającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a),........
iona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:
. na kwotę: ......................................„.................

1. Dom o powierzchni: . m2, o wartości: „
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o cmvierzchni: m2, o wartości:
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
, powierzchnia:
rcxizaj gospodarstwa:
o wartości: „
rodzaj .
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
0 wartości:
tytuł prawny: .
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu m) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych handlowych — należy podać liczbę I emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąłem( m) oku ubiegłym dochód w wysokości: „

v.
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo:
Prowadzę działalność gospodarczą formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście .
— wspólnie z innymi osobami.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: — .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem takiej
działalności (należy.podać formę prawną i przedmiot działalności):
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
• Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: „Radny Rady Gminy


Pupek Rafał Pupek_Rafal.pdf
GiižNY w RZEKUNIU
30
Gib)83kQ
uwaga:
60}skQ R
30.01,.2010,.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
dnia VUiVZQr.
I. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 'Żnie_dAțyąY.::•
3. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest Określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności plenięine.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘSć A
Ja, niżej podpisany(a),
(imiona i nazwisko nazwisko rodowe)
Z.ž.a.d.źłh.
po się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej: „
— papierywartościowe: . .
na kwotę:

i 40404. Q/"
tytuł prawny:
mi, o wartości:
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości: —
rcxdzaj zabudowy:
tytuł prawny:
powierzchnia: .
Z tego tytułu asiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: ĄQ•.. • .
• rzezvzozaż5
.O.5xIQRÔQ.:ŕ.i.Ż.5'.Ž.Y0fSZ
1. posiadam udziały w spółkach handlowwch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy Ć liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów: . —
Z tego tytułu osiągnąłem(etam) w roku ub
dochód w Łwsokości: „
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczą takie osoby
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: — . .
Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym Óc<ód w wysokości: „

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .<159.7.".
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełno oc kiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności). .. .
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
—jestem członkiem rady nadzorczej kiedy): „
—jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .Radny Rady GminySikorski Włodzimierz Sikorski_Wlodzimierz.pdf
23.aŕ 2020.
OŚWIADCZE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
GMINY w
-0ł- 22
6
nia
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przymależnoŚĆ poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku Odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również Wierzytelności pienięine.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej podpisany(a),
na I nazwisko nazwisko
urodzony(a) .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgrorĂładzone w walucie polskiej• — —
ęÎQAfLZ[J..
— środki pieniężne zgromddzo e w walucie bbcej: „
...n.e.... .
— papiery wartościowe: —
. . nie...
. na kwotę: .

I. Dom 0 powierzchni: . g.
— m' owartości:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: ...T.. „ mi, o wartośgi:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
Q.'.e....d 45...........„......., powierzchnia:
rodzaj gospodarstwa: „
.......nie...
0 wartości: „
rodzaj zabudowy: .............r.)ie...cd
..nie.....do
tytuł prawny: _
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku
m przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomośc(:
powierzchnia:.
tytuł prawny: ..Ž.:.•
.......umcuśâ....śžew.
I. posiadam udziały w spółkach handlowych 2 udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę i „emitenta udziałów:
........n(e...zt4f23...
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Złego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......nie„..d
aĆ liczbę i emitenta dzi łów:
Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
pależy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .....n.i<. .dL.46'2ł•':
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...n.e. ...C,' .
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś;:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .„....niK....rj.qc2f..,
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami . „....nîe....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy); .......nie.. .dd.lŕcaę/.
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąîem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniemRadny Rady GminyWojsz Anna Sylwia Wojsz_Anna.pdf
29
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
„ dnia
( mielscowość)
Uwaga:
I. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrn przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest 01greŚliĆ przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowwrn obejmuje również Wierzytelności pienięine.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej
podpisany(a), .
urodzony(a) „
(miejsce zatrudnienia. lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawni z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
—Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: . .
— papiery wartościowe:
na kwotę:
uze zmianą wprowadzoną przez I pkt 1 prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r .
Zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy Oświadczeń majątkowych radnego
gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz Osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

1.Dom o powierzchni: mi, o wartości: —
tytuł prawny:
2.Mieszkanie o powierzchni: mi, o wartości:
tytuł prawny:
3.Gospodarstwo rolne:
powierzchnia:
żęQ... 1116.. .ă.„..
rodzaj gospodars a:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
, ..„.., powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
o wartości: .
tytuł prawny:
1. posiadam udziały w spółkach handlownłch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(etam) w roku ubiegłym doch w ysokości:
2. posiadam udziały w innych sgńłkach handlowych — na
o ć liczbę i emitenta udziałów:
Złego tytułu ubieg m dochód w s kości: „
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać licz i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w s Ice:. .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym d hód
kości: _ .
..WV2m
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlown,' h 7 należy p a iczbę i emitenta „
Z tego tytułu osiągnąfem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, kt re podlegało zbyciu
w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Złego tytułu osiągnąłem(elam) w roku ubiegłym rz hÓd i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działaln
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— wspólnie z innymi osobami.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .. — .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
„.....f'{f.....QLQ..
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy). 7.....AU.Ł„...O.W..
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnjenja lub zarobkowej lub zajęć, z podaniem
Składniki mienia ruchomego.o wartości powyżej 10 przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę model i rok produkcji): „
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):Radna Rady Gminy

 • Czas wytworzenia: 18-04-24 23:29
 • Czas udostępnienia: 18-04-24 23:29

Historia zmian

4333 Dodanie Oświadczenia majątkowe radnych, maj 2020 z 22-06-2023 10:26:02 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2