Edward Gryczka gryczka_12_2014.pdf

ŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
pob/n/Tf
dz.
RPU/384740/2014 N
Data.•2014-12-2g
Uwaga:
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli IX)szczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv”
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
część A
Ja niżej „
(imiona i nazwisko oraz wisko rodowe)
umizony(a)
..9..VQQQ.Q.LkLAVi......Î4w04ž.
stanowisko funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r, Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. zgodnie z aft, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.
- śrcdki pieniężne zgromadzone w walucie cfr:ej:.......
- papiery wartościowe:
na kwotę:
1. Dom o pNierzchni: „
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: „
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
fflzaj
o wartości: .
rodzaj zabudowy
tytuł prawny: „
. m2, owartości:
i dochód w wysokości:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym p
4. Inne nieruchomości:
.Î.I].S.W
powierzchnia: .
o wartości:
tytuł prawny:
III.
1. Posiadam udziały w handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
b — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
przedsiębiorców, w których uczestniczą ta 'e
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: . 'Nutę...
i emitenta udziałów:
2. Posiadam udziały w innych spółkach han
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dcxhód w wysokości: 2,02.... „

1. Posiacfam akcje w spółkach handlowych z udziałern gminnych osób prawnych lub
— należy podać liczbę i emitenta akcji:
przedsiębiorców, w których uczestniczttakie o
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym w wysokości:
ać liczbę i emitenta akcji: .
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — nal
Z tego tytułu w roku ubi'glym dochód w wysokGści:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
zbyciu w drcxlze
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podl g
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .......uuJ2„..
VI.
gospodarczą cnalgžy
- osobiście —
- wspólnie z innymi osobami
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy pcxlać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...V.UQ.....
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Jastrzębski Kazimierz_Jastrz__bski.pdf

Rŕgr
ceł
dnła7.a.....
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
2.
3.
4.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczy".
Osoba składa}ąca oświadczenie obowiązana jest Określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkownym Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje Jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
czĘšt A
kóz/ k!
Ja niżej podpisany(a),
. .4.g(tvłq.QŹ.C"..
(miejsce udnienia, stancw,isko bub
po zapoznaniu się z przepisami usta'" z dnia 3 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153. poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art 24h tei ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie fr... P.. CC)
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ,
kW"... Q(Q6f.ccy.
- papiery wartościowe:
.ę'.ć?ŕ.;.
— na kwotę:
m , owa Ości
l. Dom o powierzchni'
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: .
tytuł prawny.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodar
cZQ4cz
„ ma, owartości: .....k/...
powierzchnia:..
o wartości:
itCi.17ži
rodzaj
przychód i dochód wysokości: „
Z tego tytułu osiągnąłem (ę!am) w roku ubi
4. Inne nieruchomośc
...1.2[Łn .UdCMę.Ë.gq.......Q..F4ț±ž.,
prawny;
111.
1. posiadam udziały w spółkach handlov.n,ch z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w któ ch uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów.
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
złego tytułu ubiegłym dochód w wysokości: ../lk
neetkp,y:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegkym dochód w wysokości: .

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uc tni
takie osoby — należy podał liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet Większy niż -10 % akcji w spółce: ..../7.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegb,ąll dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innyc spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągną m (ęl ) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:
Nabyłem(arn) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
cd Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub Od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które păegało zbyciu w drMze
1 prowadzę działał ość g
-osobiście
arczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pel
nikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście
(łże defy...
- wspólnie z innymi osobami _
Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubieglyrn dochłd w wysokości: .
W spókach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
•vžł[.
jestem członkiem zarządu (Od kiedy):


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Piotr Małkowski Zbigniew_Piotr_Ma__kowski.pdf

dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga :
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie clotvczv”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca 'M)lożenia
nieruchomości.
cześć A
Ja niżej podpisany(a),
urodzony(a)
. KQZm,4..
(miejsce zatrulnienia, Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustav.ny z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r, Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, 220. nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 934, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam. że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek cdrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:..
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe:
na kwotę:
1. Dom o powierzchni: _.VO... o
tytuł prawny:
. 0 W'artošci:
2. Mieszkanie o powierzchni: ........=....
.. tytuł prawny: —
3. Gospodarstwo rolne:
owartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytutu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
tytuł prawrô:
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handbovwch z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców. w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10 % udziałów w spółce: ...RŻY....
Z tego tytułu osiagnąlem(ęlam) w roku ubiegłym w wysokości: , *U.e..... . p..
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; „

l. Posiadam akcje w spółkach handlow,łch z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać i emitenta akcji:
akcie te stanowią pakiet większy niż % akcji w spółce;
Z tego tytułu osiagnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należ liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wnysoko±ci:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku ,xirębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub Od komunalnej oscby prawnej następujące mienie, które pod alo zbyciu w drodze
przetargu — należy p«lać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
I. Prowadzę działalność gospcdarczą (należy formę prawną i przedmiot działalności): .
_ _ ..MIVŽ:•.......... a."
- osobiście ......4.?._......
ws$nie z innymi osobami .....•4?.......
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielemv pełnomcrnikiern takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot
- osobiście .Ą«.e....,...
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spóhkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu kiedy): ...,MQ.....


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Dmochowski Stanis__aw_Dmochowski.pdf

. dnia ź6.fŹŁ 2.7/4
OŚ IADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
l. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego 'Wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A Oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
część A
Ja niżej
(imiona oraz nazWSkO
urodzony(a)
.kQŽž?Ł.
. ....î.ažuhakŕ...... 6ăA.
Stanowisko lub ŔmkCja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 3 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220. nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806). zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek Odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery waflošciowe: .
1. Dom o powierzchniu$?l?•
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny: —
....nii...
na kwotę: „
m , owartości:
3. Gospodarstwo rolne:
192&....:.. (44"..
gospodarstwa:
o wartości: ..
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiąnąlem(ęlam) w roku ubiegłym hód i dochód w wysokości:
4, Inne nieruchomości'
powierzchn
o wartości: .
tytuł prawny: .
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — naleZy podać liczbę i emitenta udziałów:
.,dzk'.
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy padać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:

1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych tub
przedsiębiorców, w który:h uczestniczą takie osoby — należy pcdaC liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osimąlem(elam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym docr&
kości:
Nabyłem(am) (nabył mój ma'żonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa. innej parhstwowej osoby prawnej, jednostki sam,orządu terytorialnego, ich
związków lub komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które zbyciu w drodze
przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
1. prowadzę działalność (należy pcKdać formę prawną i przedmiot działalności): .
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (należy podać formę prawną przedmiot działalności):.
•••Fh'ŕ
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dcchĆd w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): „
jestem członkiem zarządu (od .
.J2Ž:......


Radny Rady Gminy

Bogumiła Dzwonkowska Bogumi__a_Dzwonkowska.pdf

R'dy
dnia .
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwag a:
l. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv”.
3. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest Określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie 0 stanie obejmuje również wierzytelności pieniężne-
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
Ja niżej podpisany(a).
(i mi ona i oraz
urodzony(a)
zapoznaniu się z przepisami ustaw,' z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62. poz. 558, Nr 113. poz 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy cświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek (Ydrębny:

Zasoy
- zgromadzone w walucie
- Śrcxiki pieniężne zgromadzonew walucie obcej.... „
- papiery wartościowe: .
na kwotę:
tytł.ń prawny: .
m2. 0 wartości: .
2. Mieszkanie o powierzchni: .
tytuł prawny".
3. Gospodarstwo rolne:
gospodarstwa
o waflošci:
«xjzaj zabudowy:
tyful prawny: .
.......h2...âlJVLță
Z tego tytułu w roku i dcxhód w WYSdOŚCi:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnix .
tytuł prawny.
111.
l, udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorcÔW, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakid mszy niż 10 w spÓke:
Z tego tytułu w ubieg
w wysokości: .
2. txizia/y w innych spÓBcach handlowych — należy podać i emitenta udziałów:
Z t. tytułu w ubiegłym w Wysokości

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet Wekszy niż 10 % a cji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ub e
ód w wysokości:
2.
Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podad liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegły w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku Odrębnego)
Od Skarbu Państwa. państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków Od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało Zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kcgo:
1. Provuadzę działalność gosLK»darczą (naležy padać formę pr*łną i działalności): .
- osobiście .
- wspólnie z innymi oscbatni „
Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawi:ielem, takie
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
VII.
W s*ach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu (Od kiedy):


Radny Rady Gminy

Jerzy Konopka Jerzy_Konopka.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
dnia r
(m iejscowošć)
Uwaga:
. Osobn składająca obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli prxszczególne rubryki nic znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
2.
wpisać "nie dotyczv”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
3.
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
W części A mświadezenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
6.
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożmia
nieruchomości.
(ZĘść A
Ja, niżej podpisany(a), Q.
(imi na i nazwisko oraz nazwisko mdowe)
urodzony(a)
. V9.2Qd.(4K,..
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
QWLL12ŕZdLh....de)Q...A..
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obce':
.cnłe..
- papiery wartościowe:
na kwotę: —

l. o rmvierzchni ..9C.
. m , o wartości: .
tytuł
2. Mieszkanie o powierzchni: m , 0 wartości: .
rodzaj gospodarstwa: .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
o wartości: .............„.......,.............
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny:
, powierzchnia: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przRdsiebiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
SIŁ...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu Osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przHisiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — naležy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowiwlkiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nale±y podać liczbę i emitenta akcji....
..flś.qe...șnu.ułwxu.ue. ..K
. ..LJ.Qf?..C...dmx...
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) /nabyl mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej prawnej następujące mienie, które psxjlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo •
I. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) :
- osobiście
...ILE....dđĐaŕ.
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2. Zarułdzam działalnością gLspodarczą lub jestem przAistawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
.ne„. dđ.F%...
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami ............„.......


Radny Rady Gminy

Janusz Kubeł Janusz_Kube__.pdf

.wc.h. dn•aŽ./8
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
f. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgMlneg0 z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczvn
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A Oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja niżej podpisany(a),
nazWsko oraz n
.QŻ.V..Î..a..4..Q..%..v.....
(miejsce zatrudnienia, stancy•Âsko hJb funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz LI. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, 220, nr 62. poz. 558, Nr 113. poz 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek Mrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskier
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej].
- papiery wartościowe:
...aue,.........
.,uic..
. .nt.ę.......
„ „ na kwotę:
l. Donn o powierzchni: rn2, o
tytuł prawny:
tytuł prav.my: .
3. GospcNiarstwo rolne:
. , powierzchnia.
rodzaj gospcxiarstwa:
o wartości:
rcxjzaj "ôv.h.
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochM w wysokości:
4. Inne nieruchomości'
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
111.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niž 10 % udziałów w spółce'
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy pcXaĆ i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dtx:hÓd w wysokości:

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy pąxlać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niž 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokosci:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego,
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy pcxlać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
przedmiotdziałalności): .
11 ProwĂzę dziąłalnošć goșp•țKi (należy ąć formę p
- osobiście
zn:c..... e/ef.qZa-ej
- wspólnie z innymi osobami
Z tąo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dwhód-w wysokcści: 0/1 „...g.%.. 0.00 ,
2. Zarządzam działalnością gospcx3arczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
..rn/..č....QLAî.ea.Ț
10.hl.<ą'Ț
.....ani.e........v
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, spółki): _
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .


Radny Rady Gminy

Zdzisław Majewski Zdzis__aw_Majewski.pdf

dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkc»wych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanic majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięžne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
.l\.iA
Ja niżej podpisany(a), .
..l?..h . ..kię!Q.nčQ....
zatrudnienia, lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. LI. z 2001
r. Nr 142. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62. poz. 558. Nr 113. poz. 984. Nr 153. poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchrxlzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:.
„ . .3..Q.Q..Qt<
.. ....N.IG.... .î?.nsj.AD.B.H....
- papiery wartościowe:
_ na kwotę-
1. Dom o EK)wierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: .
ť/uł prawny: .
3. Gospodarstvvo rolne:
rodzaj gospx»darstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy
tytuł prawny:
ma, owartości:
. „ . powierzchnia:.
Z tego tytułu osiągnąłem{șlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
o wartości:
tytuł prawny: .
. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziaiem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców. w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąîem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
. „ .k.V.,.'e.....
posiadam udziały w innFh spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąFem(ę/am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
I. Posiadam *cle w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlov•ych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubi$lytń dochód w wysokości:
Nabyłem{am) (nabył mój małżonek, z v.n,'łączeniem mienia przynależnego do jego majątku Odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostki samorządu terytorialnego. ich
związków lub Od komunalnej osoby prawnej następujące mienie. które zbyciu w drodze
przetargu — należy podał opis mienia datę nabycia. od kogo:
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście ,
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
dzialalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.... .
- osobiście „
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochł:d w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .


Radny Rady Gminy

Bronisław Wiktor Młodzianowski Bronis__aw_Wiktor_M__odzianowski.pdf

49
. , dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
3.
4.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego Włpelnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv",
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanle majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja niżej podpisany(a), .
ę.ț:..
{imiona i nazWsko oraz n
urodzony(a) ....x.h.: .
(mesce zatnmenia. stano%isko IL.O tunkŔa)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220. nr 62. poz. 558, Nr 113. poz. 984. Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:....Ă.ę
- pieniężne zgromadzone w walucie obcej:....
- papiery wartościowe:
na kwotę:
l. Dom 0 powierzchni: .
tytuł prawny:
2. Mieszkanie opowjerzchni: rn2, owartości:
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
0 wartości:
rtxlzaj zabudowy: .
tytuł prawny:
przychód i dcxhód w wysokości: .
Z tego tytułu osigndSlam) w roku ubiegłym
4. Inne ni uchomości:
powierzchnia: ......ÎÂ-W.•--..
0 wartości: .
tytuł prawny:
III.
1. posiadam udziały w spółkach hand owych z udziaiem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których nal podać liczbę i udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokošci:
2. po iad m udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym w wysokości:

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedseorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
2. Posiadam akcje innych spółkach handlowych — należy podał liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku Odrębnego)
od Skarbu państwa. innej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy formę nrawną i przedmiot działalności):
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikie takiej
działalności (należy podać farmę prawną i przedmiot
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami ...Z.
Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegiym dochód w wysokości: .
VII.
W spóikach handlowych (nazwa. siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (Od kiedy):


Radny Rady Gminy

Bartosz    Podolak Bartosz_Podolak.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczy”,
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części 3 zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
niżej .
(in oraz r
urodzonyta) d 3.
(ż Sł2,.z.Q..Q...-
(miejsce stenșŃiSkO lub ftmkCja)
pa zapoznaniu się z przep•sami ustawy z dnia B marca 1 ggo r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220. nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz.
1271 i Nr 214. paz, 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

. środki pieniężne zgromadzone w walucie
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej...
./*lîz
- papiery•wartošciow;:
_ . na kwotę:
m2, owartości:..
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny: .
ll}.k. .J„2iŕe.y
3. Gospodarstwo rolne'
. powierzchnia:.........,.
rodzaj
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w noku ubiegłym przychód i dochód w vqsokości: .
4. Inne nieruchomoś
powierzchnia:
tytuł prawn•;;
1. udziały w wilkach handlowych z udziaEem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać rłczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu w roku ubiegłym w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

I. Posiadam akcje w spółkach handlmnnych z udziałem gminnych prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcie te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podał liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wWączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa. innej państwowej osoby prawnej. jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w dodze
przetargu — należy podać opis mienia i dat? nabycia, od kogo:
1. Prowadzę dzIą1alntrosĘodarczą (należy podać formę prawna i przedmiot działalności):
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiagnąlem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzarn działalnością lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
dzia'alności ( leży o ać formę prawną i przedmiot działalności):
• osobiście —
- ws$nie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
JJ}V9.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .


Radny Rady Gminy

Rafał Pupek Rafa___Pupek.pdf

.•ngr ŕ',ioeh
dnia r.
(miejscu vngt)
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego V"pelnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv”.
Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne-
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotycząco adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
Ja niżej podpisany{a),
(imiona nazwisko na
urodzony(a)
(miejsce funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz 220, nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy Oświadczam. że posiadam wchodzące w
skład małżeńskieJ wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

- środki zgromadzone w walucie
Zasoby pieniężne:
- Śrcdki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.......
.......!žwz...
47%..
- papiery wartościowe; „
na kwotę:
20QQOQ..
tytuł prawny.
2. Mieszkanie o powierzchni: .
tytuł prawmy: —
3. Gospodarstwo rolne:
gospodarstwa: .
c wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny'
wartości: „
.MÂ.g..
powderzchnia:.,............
Z tego tytułu osiagnąlem{ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomościk
powierzchnia:
o wartości
tytôl prawny:..
l. posiadam udziały w spółkach handlowqch z udziałem gminnych osób prawny=h lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10 % udziałów w spółce: .
Z tego tytułu ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlo,wch — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu roku dochód w wysokości: .

posiadam akcje w spółkach handlowych z gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet Większy niż I O % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku biegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje winnych spółkach handlovôłch —naležy podać liczbę i emitenta akcji: .
âŽc14ód w wysokości:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieg
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej. jednostki samorządu terytorialnego.
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie. które podlegało zbyciu w (msze
przetargu — należy podał opis mienia i datę nabycia, Od kogo:
l. Prowadzę działalność gospodarcza (należy podać formę
.t.tR.
- osobiście ..T.F..e...
- wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
egcci,
2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem. takiej
dzialalnošci (należy podać formę prawną przedmiot działalności):........,. —
- osobiście „
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w W/S0k0ści:
vłl.
W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu (Od kiedy): .


Radny Rady Gminy

Antoni Smoliński Antoni_Smoli__ski.pdf

Emilie
dnła
.?žK4/.Q.. .
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
3.
4.
5.
6.
Osoba składaląca Oświadczenie Obowiązana jest do zgrxinego z prawd% starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym zastosowania, należy
gnie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
Objętego małżeńską Wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym Obejmuje również wierzytelności pienięžne.
W części A Oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu Zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruch Omaści.
czĘSC A
Ja niżei
urodzony(a) .
zagnznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. 220, nr 62, poz. 558. Nr 113. 984, Nr 153. poz
1271 i Nr 214, poz. lm, zgodnie z art. 24h ustawy t*wiadczam. że w
skład małżeńskiej wspólnc*ci majątkowej lub mój mająt*

Zasoby pien iężne:
pieniężnezgromadzone W walucie
- środki pieniężne ąromadzone wwalucie obcej.
• młerywartościowe.• _
na kwotę:
2. Mieszkanie o cx)wierzchni: nŕ owartośc
tytuł prawny: _ „
3. Gospodarstwo rolne:
m3zai gospodarstwa:
o wartości: .
rcxizaj zabuaowny.
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przycha i dochód w / :
4. Inne Ŕruchomości:
pow•arzchnia: _
tytułprawny:
Poșiada-n udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestnčzą takie osoby — należy liczbę i emitenta udziabw.
udziały te stanowią pakiet *szy niż I O % udziałów w
Z tego tytułu w roku ubiegb,qn w wysokoSci: .
2. posiadam udziały w irmych scx51kach handlowych — należy podać i e
Z tego tytułu w ubiegłym dcx:hód w

posiadam akcje w spółkach handlowych z uizialem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie — należy podać i ernnenta akcji:
te stanowią pakiet większy niż •iO % akcji w spó-ce•
Žtewtytułu w roku ubiegłym dęctăwwysokości:
2. posia±m akt* w innych spókach handlowych — należy liczbę i emite
tego Mułu osiągnąłem(ęhrn) w roku ubiegłym w .
v.
Nabyłern(am) (nabył mój rna•ănek. z wyłązeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialn*), ich
lub Od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które zbyciu w
przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, Od —
1. prowadzę p*ć/ormę
i przedmbt działalności): —
- osobiście
- z innymi osobami
Z tytułu przychód i dcxhód w wysokośct.
2. Zarządzam działalnością gostniarczą lub jestem takiej
działalności (należy formę prawną i przedmbt
- innymi osobami —
Z tego tytułu w roku ubiegłym dachôd w wysokości:
W srx%ach handbwych (nazwa. „
członkiem zarządu (od kiedy):


Radny Rady Gminy

Piotr Suchta Piotr_Suchta.pdf

QQe.ž1.:..a........,
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
uwaga:
dni a
4.
5.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest Określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
Objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkov.'ym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części g zaś informacje niejavme
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja niżej podpisany(a)..
nazwisko nazwisk
urodzony(a) E.
Jî-zc
(miejsce zatrudnienia. star'0Wisko lub
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. paz 220, nr 62, poz 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz.
1271 Nr 214. paz, 1806), zgodnie z art. 24h tej usta" oświadczam. że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

40 av
Zasoby pieniężne:
- grodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:... .
- środki pieniężne zgromadzone w walucie -
- papiery wartościowe: .
I. Dom o powierzchni:
tytuł prawny: .
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny: _
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tyłu/ prawny'
. na kwotę: .
mz, owartości:...
. ma, owartości:
powierzchnia....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęŕam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nierucho
powierzchnia:
0 wartości:
žvV•
III.
l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać rłczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałóww spółce:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać iczbę emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w ro u ub lym dochód w .

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy padać liczbę i emitenta akcji: .
zał.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z u"lączenłem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
ki"ë.:.
vł.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2 Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.,.
- osobiście . .
- wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Radny Rady Gminy

Zbigniew Wilkowski Zbigniew_Wilkowski.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
7n.ŕ;r
dnia .
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie do!ygzy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego majątku i
majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
czĘšć A
...sZbK4łuo-lz...
urodzonfia-)...
zwodnienia, lub ftmkcja)
po zapoznaniu się z prmisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tei ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład małżeńskiej wspólności mąiąlkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pienięžne:
— środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: .

środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
— papiery wartościowe: . .
na kwotę: .
11.
. m, owartości: .
. Dom o powierzchni:
tytuł prawny
2.
3.
4.
Mieszkanie o
tytuł prawny
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
. m, o wartości:
powierzchnia: .
owartości: ...1..
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
Inne nieruchomości :
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny: .
Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta
udziałów:
2

bue.<..
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubie ly dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych handlowych należy podać liczlĘ i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(elam) w 11)ku ubi lym dochód w wysokości:................
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych Osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieg dochód w wysokości: ..
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — naležy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym d chód w wysokości:
V.
(nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
3

Radny Rady Gminy

Sławomir Wysocki S__awomir_Wysocki.pdf

ady
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać . „nie dotvczv”_
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja niżej podpisany(a),
(imiona Oraz nazwiska rod
urodzony(a)
(miejsce zatrudnienia, lub funkcja)
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2001
r, Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r, Nr 23, poz. 220, nr 62. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz.
1271 Nr 214, poz. zgodnie z art 24h tej ustawy Oświadczam. że posiadam wchcxizące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe:
na kVâ3tę:
nos
rn2 0
I. Dom 0 powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa. I
0 wartości:
rodzaj zabudowy:
m2, o wartości:
powierzchnia:.,.,......,....,
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód dochód w
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: _
o wartości:
tytuł prawny: .
Posiadam udziały w spó-lkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę emitenta udziałów
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytu'u osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Posiadam akcie w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podad i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji: „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglyrn dCFZhód w wysokości'
Nabyłem(arn) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie. które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia datę nabycia, Od kogo: .
l. Provadzę dzia\alność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami _ .
Z tego tytułu osiągną'em(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospcxlarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnO(iem takiej
działalności {należy podad formę prawną przedmiot działalności):........
- osobiście
- wq%lnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieghym dochód w wysokości: .
VII.
W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Radny Rady Gminy

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wprowadził(a): Emilia Bloch
 • Czas wytworzenia: 07-01-15 11:33
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 01:15

Historia zmian

4326 Dodanie Oświadczenia majątkowe radnych składane w ciągu 30 dni od złożenia ślubowania z 22-06-2023 10:26:02 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2