Stanisław Godzina godzina_09_2014.pdf
Wójt Gminy

Edward Gryczka gryczka_09_2014.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
(miej scowość )
Uwaga :
Osoba j do zgodnego z
prawda, starannego zupełnego każdej z
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym
przypadku zastosowania, należy wpisać "nle dotyczy"
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreŚLIĆ
przynależność poszczególnych składników majatkowych,
dochodów zobowiązań do maj Odrębnego
Objętego małżeńska
Oświadczeni e o w kraju
za grani C ą .
. Oświadczenie O majątkowym obejmuje
wierzytelnoścl pieniężne.
W czeScI A oświadczenia zawarte gą intormacje jawne. w
części B zaś Informacje niejawne dotyczące adresu
położenia nieruchomości .
CZEŚĆ A
Ja, niżej ,
oraz nazwisko dowe )
urodzony (a) 03.
w.Qț).O.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzle gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 1 Nr 214, poz. 1806), zgcdnie z art. 24h
tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzace v skład
małżeńskiej wspólnošcî majątkowej lub stanowiące mój maj atek
odrębny :
Zasoby pienieżne;
- šrodki pieniężne zgronadzon w alucle polskiej: .
.Q.uaC..
- paplery wartościowe:
na : .
40 c
wartości ;
1. Dom a powierzchn
Ukuł.. ..
tytuž prawny:

wartości :
Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
rodzaj gospodarstwa:
Gospodarstwo rolne;
powierzchnia :
o wartości:
rodzaj zabudowy :
tytuł prawny:
b gł przychód i
Z tego tytułu osiagnałem(ęłam) _ w ro
dOChĆKi w
. Inne n i eruchomošci
powl e r z chnia
o wartości:
111.
posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedgiebiarców, w których uczestniczą
i emitenta udziałów:
takie osoby - należy podać 1 z
udziały te stanowią pakiet i e sz n • ż udziałów w
spółce: .
Z tego tytułu osiagnąłernîșłam w ku ubiegłym dochód w
wysokoś c 1
Posiadam udziały w innych spółkach handlo
podać emitenta udziałów: . .-u_A.e-..
Z tego tytułu osiagnałem w ro u ubiegłym dcx:h6d w
wysokości :
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiebiorcăw, w których uczestnicza
emitenta akcji:
takie osoby - należy podać licz
akcje te stanowią pakiet większ n • ż akcji v spółce:
ub głym dochód
Z tego tytułu osłagnałem ( *łam)
wysokości :
Posiadam akcje w innych spółkach hand
. . AA-ŕuz...
liczbę i emitenta akcji .
Z tego tytułu osi agnałem w ro u
wysokości :
ch - należy podał

Nabyłem lam} (nabył mój małżonek, z wyłaczeniem mienia
przynależnego do jego majatku odrębnego) Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich związków lub Od komunalnej osoby prawnej
następujace mienie, które podlegała zbyciu w drodze przetargu -
należy opis mienia i .date
Y a, ad kogo:
- wspólnie z innymi osobami . .
Z tego tytułu ogłagnał
i gł pr Zychód
i dochód w wysokości
Zarzadzam działalnościa gospo arcza lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem Eaklej działalności (należy
podać farme prawna przedmio d ałalnošci): .
osobiście .
- wspólnie z innymi osobami
ku ubiegłym dochód
Z tego tytułu
ib spółkl): .
W spółkach handlowych (nazwa,
jestem członkiem zarządu (pd k • d
- jestem członkiem rady
- jestem członkiem kotnisjl rewizyjn
d edy) ;
egł dochód
Z tego tytułu osiâgnąłem(ęłarn) ra
w wysokości :
VIII .
Inne dochody osi agane z tytułu zatrudnienia lub Innej
działalności zarobkowej - lub zaje#, z poganiem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu;


Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Konopka konopka_09_2014.pdf

dnia 241/4
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie jest do zgodnego z prawdą, Starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja niżej podpisany(a)..
Paza.$....
E.žVt/.Q,.. 8.e.żHž4. .Ș., u.Ć.4 r.Â
ko lub funkcia)
(miejsce zatrtmenia, sta
zapoznaniu się z przepisami usta." z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, 1806), z art. 24h tej usta." oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowłące mój majątek Mrębny:

Zasoby pienięžne:
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.
4.$.0.: .QOC4...oO...A¯........-.....pavg.mpz..
QŽę/ŕcI... PZU....
- środki pienię ne zgromadzone w waluci
- papiery wart"ciowe:
lukę...
na kwotę:
90
740 /qs
. m2 owartości:..
I Dom 0 powierzchni:
tytuł prawny: „ —
2. Mieszkanie o powierzchni: m2,owa ści: .
tytuł prawny: .
. rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
zabudowy:
tytuł prawny.
..nuŁ.........âŽt7(.Qžź.
, p)wierzchnia:.
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
0 wartc*ci: .
tytuł prawny: „
III.
Posiadam udziały w handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
zue. c.eff
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów s
zz,Ëc9.
...durz.....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doc
....azz...
Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Ąže.čil...
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi łym doc dw sokošci:

2.
posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niž 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubi*m dochód w wysokości:
*iadpm akcje w in h spółkach ha d I ov.nych — nale
f9.P9ŕ.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wnyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drcdze
przetargu — należy podać opis młenia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalność gospăarczą (należy formę prawną i przedmiot działalności): —
- osobiście
.......zae„....
- z innymi osobami
Z tego tytułu w roku ubăîym przychcX i w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospMarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedm 'ot działalności):.
- osobiście .
zup....
- wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W s*ach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestern członkiem zarządu kiedy): .


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Janusz Kubeł kubel_09_2014.pdf

dnia'.Ô...ę2 ..ff.kldq
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczv”
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maŕžeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężnc.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne. w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
nieruchomości.
CZ$Č A
Ja niżej
. i nazwsko nazwisko
um'zony(a)
Stanowisko fur*cja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214. poz 1806), zgodnie z aft. 24h tej ustał." oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- grodki pieniężne zgromadzone w walucie nskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej'
- papiery wartościowe: _
na kwotę: .
11.
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny: .
o wartości: .
2. Mieszkanie o
bytu' prawny:
3. Gospodarstwa rolne:
rodzaj gospodarstwa:
0 wattości: .
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
„ pm,vierzchnia:.. . _
Z tego tytułu osiFgnąlern(ę-lam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
pwierzchnia:
o wartości: „ .
tytuł prawny:
III.
2.
posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udzia\ów:
udziały te stanowią pakiet większy niž 10 % udziałów w spółce-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam udziały w innych spóFkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

1. akcje w handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcja te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dcnhód w wysokości:
NabyEem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo:
goegąrczą podaćłrmę p,îą i
1. Prowadzę działalność
Ă4îŽ,..
osobigcie .
wspólnie z innymi osobami .
Złego tytułu roku ubiegłym przychód i wysokości: 5...Î.G
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):....... .
- osobiście ,
- wspólnie 2 innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęham) w roku ubiegłym dochód w '.wsokoSci: „
W spółkach handlowych (nazwa, spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Dmochowski dmochowski_09_2014.pdf

dnia r.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
3.
4.
5.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie dotyczy”.
Osoba Składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku Odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja niżej
typa i nazvhsko oraz nazwisko
urodzony(a) .
./gau;âe/šce.. W.A.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko rub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 orazz 2002 r. Nr 23, 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. zgMnie z art. 24h tej usta'" oświadczam, że posiadam wchtxlzace w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek

Zasoby pienięžne:
- śrcr3ki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:....,
- środki pienięžne zgromadzone w walucie otr.ej:.....
- papiery wartościowe:
nakwotę
m , owartości....
1 _ Dom o powierzchni'
alr.l+ŕ.,....
tytuł prawny:
.ZŚż.4.ș..•Z....i.....
2. Mieszkanie o ok. ma, o wartości:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
ÎŽž,ff6
o wartości:
rodzaj zabudowy' ........C:
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym prŽycnód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości"
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny: .
Ł5V.+,......za,.
1. Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .
...„'....a..
....t2d....A'.k'
Z tego tytułu osiqgnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnalem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,..nt.......

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
przedsiębiorców. w których uczestniczą takie osoby — należy păać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dcxhód w wysokości: .
lub
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy ać i emitenta akcji: .
....ĂV.C..... „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku cyjrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od kołnunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kcgo: .
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy prawną i przedmiot działalności)'
- osobiście _
- wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2 Zarządzam działalnością gosptxdarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naležy podać formę prawną przedmiot 'alalności):
- osobiście .
- wsłnnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu kiedy): .


Radny Rady Gminy

Wiesław Frydrych frydrych_09_2014.pdf

./5"09.
., dnia
(miejscowo")
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać pnie dotyczy",
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie 0 stanie majątkowym Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja niżej podpisany(a), _
urodzony(a) „ C') / • nazwa az
(miejsce stanowsko funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami usta" z dnia B myca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984. Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

06
Zasoby pienięžne:
- grodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:...
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:..
- papiery wartościowe:
. na kwotę'
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny: „
2. Mieszkanie o powierzchni:
m , owartości: .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tyłu/ prawny: .
, powierzchnia:....................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny; .
III.
I. Posiadam udziały w spółkach handlov.nych z udziałem gminnych osób praw'nych lub
przedsiębiorców, których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niž 10 % udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2_ Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać rłczbę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:
posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości-
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie. które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
ze. ..4..?7...7..7....
1. prowadzę działalność gospodarcza (należy
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami
ać formę prawną i przedmiot działalności): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2 Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i
- osobiście
- wspólnie z innyrni osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)'
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Radny Rady Gminy

Andrzej Gierwatowski gierwatowski_09_2014.pdf

QaQ
(miejscowoSt)
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
część A
G ens ON
Ja niżej pdpisany(a), .
ko oraz nazwisko
urCMjzony(a)
(miejsce zatrudniema. Starmvisko lub Ńłnkcia)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam. że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniežne:
- pien'ęžne w walucie
- śrcxiki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartościowe:
...mŕ.e.....
. na kwotę: .
cno on
l. Dom 0 powierzchni: „
tytuł prawny:
2. Mieszkanie 0 powierzchni:
„ m , owartości:
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
IViô.•ŁiłYi.
o wartości: .
rodzaj zabudowy:
Z tego tytułu w roku przychód i dochód w
„ , powierzchnia:.
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
o wartości:
tytuł prawny:
III.
..dZQ.jn.ę.
Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów-
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10 % udziałów w spółce: _
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy poclać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w słńlce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w "sokości:
2. Posiadam akcje w innych handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem (ełam) w roku ubiegłym d
w wysokości: —
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
1. Prowadzę działalność gospăarczą (należy pcȘ?rmę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście .
- wsț%lnie z finymi osobami _ .
Z tego tytułu w roku ubiegłym i w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot*alalnosci):.
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dcThód w wysokości: .
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
m,ł-e


Radny Rady Gminy

Kazimierz Jastrzębski jastrzebski_09_2014.pdf

dnia
. rZO/4
(m I *owość)
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
Wpisać „nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
Ja niżej podpisany(a),
urodzony(a) 30. ..-./.Q...-
bn.«s.zyJIÎ5/Q.....
(miejsce zatrudnieni tanovńSkO lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawny z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 Nr 214, poz. 1806). zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

CQ.O, .6S.'Ô
Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.
- środki pieniężne zgromadzone w lu 'e obcej:................
- papiery wartościowe:
ale.. c-1Q/f<7ź
na kwotę:
2. Mieszkanie o powierzchni: —
tytuł prawny:
zz!c
„ m , owartości:
mą/y..oruz..[..deśez..
3. Gospodarstwo rolne.'
rodzaj gospo
o wartości:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegły przychód i dochód w sokošci:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
owartości: _ ..../1
tytuł . . .
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę emitenta udziałów:
łże
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
cĆeh4ęY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
.Q.z.Ŕ...zu..a. 'S
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:

posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niž 40 % akcji w spółce.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam; w roku ubiegłym dochód w wysokościi
2. Posiadam akcje w innyc półkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
tle
Z tego tytułu osiągn (ęła w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Z/z. cćh-zy
1. Prowadzę działalność go rczą a y podać formę prawną i przedmiot działalności): .
- osobiście
41!c.. QŹc-zg
[tle....
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełno ikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście _
d04.z-z<Ă...
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
.ćf/c.
W spókach handlowych (nazwa, siedziba spółko: .
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .


Radny Rady Gminy

Zbigniew Piotr Małkowski malkowski_09_2014.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
. , dnia .
(miej s cowośgž
Uwaga :
1.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, searannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk .
Jeżeli poszczególne rubryki nie znaj dują w konkretnym
przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy”
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić
przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
małżeńska wspólnością majątkową.
Oświadczenie o słanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
Oświadczenie o słanie majątkowym obejmuje również
Wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, v
części B zaś informacje niejawna dotycząco adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miej sca
położenia nieruchomości .
cześć A
Ja, niżej podpisany .
{imiona i nazwisko
raz nazwisko roglQwe)
urodzony (a)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisani ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
1591 oraz z
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984,
zgodnie z art. 24h
NT 153, poz. 1271 i 214, poz. 1806)
tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzŔce w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny :
Zasoby pienięžne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej :

— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej :
— papiery wartościowe:
11.
111.
2.
Dna kwotę:
Dom o powierzchni:
EyEuk prawny: czka'.
Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
m 2 , o wartości : Ć e
4P/C
m , o wartości:
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
o wartości:
q'e„p._ : 0./.6...
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem (ełam) w roku ubiegłym przychód i
dochód w wysokości:
Inne nieruchomości :
powierzchnia :
o wartości :
tytuł prawny: . — .
. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż IOS udziałów w
ą.;e.. .C04e«...
spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem (ełamŽ w roku ubiegłym dochód w
wysokości : . 'Q'.ë..
posiadam udziały w innych spół kach handlowych — należy
podać liczbę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem (ełam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości : .

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
należy podać liczbę i emitenta akcji:
takie osob
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w
wyso kości : .
posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać
liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem (ełamž w roku ubiegłym dochód w
wy s o kości : az.e•...
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego maj odrębnego) od Skarbu Państwa,
jednostek samorządu
innej państwowej osoby prawnej ,
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następuj ace mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu —
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
2.
prowadzę działalność gospodarcza (należy podać formę prawną
i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami . me...
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: .
zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podać formę prawną i przedmiot działalności) :
— osobi ście ...4442.


Radny Rady Gminy

Beata Mierzejewska mierzejewska_09_2014.pdf

dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv",
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zołx»viązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
cześć A
Ja niżej
a nazwisko oraz nazuisko
. .d.X...-.4.U.„2a
(miejsce zatn_Klnienia. fur*cja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r, Nr 23, poz. 220, nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- śrcxlki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.
- śrcxiki pieniężne zgromadzone w walucie obcej'
- papiery wartościowe:
na kwotę:
1. Dom o powierzchni: m2, o wartości:,
tytuł prawny: .
2. Mieszkanie o powierzchni: . m2, o wartości: KT.4..e..
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj —
o wartości: .
răzaj zabudowy'
tyłu/ prawny: .
. ..........,îkk...đc.
...XIX.. .fc
powierzchnia:...............
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyc i dochód w wysokości: —
4. Inne nieruchomości'
powierzchnia:
. .a.2./.k./a.Ŕ..
o wartości, _
tytuł prawny:
111.
1. Posiadam udziały w spółkach handlo,vych z udziałem gminnych osób prawnych lub
stniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
przedsiębiorców, w których
udziałytestanowiąpakiet większy niż 10 % udziałówwspółce: ....x.x.&.ŕ' 0.4.9..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dcxhód w wysokości:
2. Posiadam udziały w 'nnych handlowych — należy podać i emitenta udziałów:
...„aztx-r.....rfc: . .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:

1. Posiadam akcje w handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiprców, w tórych uczestniczą takie osoby — należy pcxjać liczbę i emitenta akcji:
„ r.2Łŕ....,1ŁQ .
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 9..
2. posiadam akcje w h spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .
rQU..š...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..zliž.ŕ...
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które zbyciu w drcxlze
przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalpość gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością lub jestem prz"stawicielem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot
- osobiście ....„02.'
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dtxhód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (Od kiedy): .


Radny Rady Gminy

Andrzej Pieńkowski pienkowski_09_2014.pdf

,uq4:?.
. dnia
ejSC
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zotM)wiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
część A
Ja niżej pdpisany(a), .
sko oraz nazwisko rodowe)
Qźcs 7zuvozocy u
źreŽ?VzŽA J/ź źZJ4//4
zatrudnien . stancwăsko lub funkcja)
po się z przepisami ustawny z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy ośw'adczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny

Zasoby pienięžne:
- Srodkl pienięžne zgromadzone w walucie
- pieniężne zgromadzone w walucie
- Znłî„
/du/.epza./dl?.ź//d. S ZłaJa.../. te.
ze. dagę;
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: .
tytuł prawny:
3. Gospcrlarstwo rolne:
, powierzchnia:....,. „ „
rodzaj gospodarstwa: .
o wartości:
rodzaj zabudowy..
Z tego tytułu osiagnąîem(ęłam) w roku ub•
4. Inne nieruchomo e
1. Posła am udziały w spółkach handlowych z udziałem g nnych osób prawn h lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku w wysokości:
„M-žž.Ž.ž..c.ž
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy pcdać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dcchód w wys

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać Iłczbę i emitenta akcji:
go..c: óZ9.czz..
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym O:hód w wysokości: „
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
zZżŹâ47..
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym w wysok Sci:
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z '"lączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub Od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pcxjlegało Zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (należy podał formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście —
- wspólnie z innymi osobami
Ad.e..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W słńłkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu kiedy): .


Radny Rady Gminy

Wojciech Rogoziński rogozinski_09_2014.pdf

dnia
Qźunłtr.
(n*ejscovnSt)
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
2.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
czĘSt A
Ja niżej podpisany(a),
(imiona in
urodzony(a) G...v.g."..
re.ŻŔL......
(miejsce zatn_xfrlienia, stanowisko lub nłnkcia)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 Nr 214, poz 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:........... . .
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery wartościowe •
. na kwotę:
1. Dom o powi
tytuł prawny: .
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł orawny: „
m2, owartości:
3. Gospodarstwo rolne:
6 3.9...ho.
, powierzchnia: ...
przychód dochód w 2.t
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku
4. Inne nieruchom
powierzchnia:
tytuł prawny:
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. posiadam udziały w innych spółkach hang
aležy liczbę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2.
posiadam w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
by — należy podać liczbę i emitenta akcji:
przedsiębiorców, w których uczestniczą tak -
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spó-lce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym d
W Ści:
Posiadam akcje w innych spółkach handlomch — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód Ości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego. ich
związków lub Od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
i działalności):
- osobiści/
- wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu w roku ubiegłym przyc i aśchâŕwysokoSci:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawn p miot
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Radny Rady Gminy

Ewa Szatanek szatanek_09_2014.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli 'X).szczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv”,
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie 0 stanie majątko•vvym dotyczy majątku w kraju i Za granicą.
5. Oświadczenie 0 stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
czĘSć A
Ja niżej gmipisany(a), .
k o na zwis
OTžv4?4Z...
umizony(a)
aa.. .ĂY...... R.. k.ucQuuž.
.OŽŽ.VI/..... Q,zixu.ł.Ś.... „-złu...
(miejsce zatnrlnienia, stanowisko lub fL.nkŔa)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 201Y2 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- środki pieniężne w walucie ob:ej:.
- papiery wartościowe:
1. Dom o powierzchni: .
tytuł prawny:
2, Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny: .
3. rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
zabudowy:
tytuł prawny:
nuk
na kwotę:
ŹGi?
. m 2, o rtogęi:_,
m , o wartości:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku p
4. Inne nieruchomości:
dxzđža.....a.
B)wierzchnia: .
o wartości:
tytuł prawny: .
III.
dochód w wysokości:
Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w p
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
,aue...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dc»chód w wysokości:

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
w których uczestniczą takie osoby — na podał liczbę i emitenta akcji:
....,4ó'k.
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku dcxhód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy liczbę i em•
akcji:
won
Z tego tytułu osiagnąłenł(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
lub
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku Mrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego. ich
związków lub komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pcrilegalo zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
VI.
1. Prowadzę działalność gospcXarczą (należy podać formę prawn i przedmiot działalności):
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości: „'N.e..
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, nikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.
. .at!k
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu kiedy)'
ddrzy


Radny Rady Gminy

Sławomir Wysocki wysocki_09_2014.pdf

ogș;
(miejscowo* c)
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
2.
4.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv"
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja niżej podpisany(a), .
(imiona i nazwągkO oraz
urodzony(a) .
(mieiSCC SłanvwiskO lub
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214. poz. 18C6), z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek Mrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:..
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:..... .
- papiery wartościowe:
. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: ,
tytuł prawny:
Gospodarstwo rolne:
rgxjzaj gospodarstwa:
zabudowy:
tytuł prawny: _
na kwotę: .
C?QQ..
. m2, owartości: .
, powierzchnia:...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
III.
Ľtr::
Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy pcdać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tytułu osiagnąłem(ęłam) w roku dochód w wysokości:
Posiadam udziały w innych s•ach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokoSci: —
2. posiadam akcje w innych spółkach — należy podać liczbę i emitenta akcji: „
Z tego tytułu osiagnalem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku cxirębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pcrllegało zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście —
- wsl*lnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością lub jestem przeclstawicielem, pełnomcmikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):...........
- osobiście —
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki): .
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .


Radny Rady Gminy

Janusz Zajkowski zajkowski_09_2014.pdf

. dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga :
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
cześć A
Ja niżej pcdpisany(a),
umizony(a) .
.Ł22..e..ż.1..y....
(miejsce zatrudNenia. stanovâsko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawry oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie gr)lskiej:.
- środki pieniężne zgromaclzone w walucie obcej:......... —
- papiery wartościowe: .
na kwotę:
.IY..ÎĘ... r/.Q.z(
2 go 000
Dom o powierzchni:
o wartości].
tytuł prawny: „
2. Mieszkanie o powierzchni: —
tytuł prawny: —
3. Gospodarstwo rolne:
Tdzaj gospodarstwa: —
o wartości:
rodzaj zabudowy'
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchorności:
pavierzchnia: _
o wartości:
tytuł prawny. .
—w..gd?./...q.
2.
Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanoWą pakiet Większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: .
posiadan-n udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:

2.
Posiadam akže w spółkach handlowych z udziałem gminnych prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podał liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ch wwysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku Mrębnąo)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jănostki samorządu terytorialnego. ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pcrilegalo zbyciu w drodze
przetargu — należy opis mienia i dat? nabycia, kogo: .
1. Prowadzę działalność (należy podać formę prawną i działalności): .
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysok«ci: .
2. Zarządzam działalnoscią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy pcrlać formę prawmą i przedmiot działalności):....
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami _
Z tego tytułu osiuną/em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....¯
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
członkiem zarządu kiedy):


Radny Rady Gminy

Małgorzata Żebrowska zebrowska_09_2014.pdf

Rzę.kud...
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:
dnia d.6..(Xp.4r.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie dotyczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja niżej HqT.$QRq&z urodzony(a)
*kQTa........PdăâAQ4'.Q...........H..... geekuavtz....
......r-.....aaue. ..Q&Z..
(mieiSC:e Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchłxlzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki dQ&ę$'
- środki pienięžne zgromadzone w walucie
. na kwotę:
ł: ...Ć".... rn2, art A.m..
2 Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rMzaj gospodarstwa:
o wartości
rodzaj zabudowy •
tytuł prawmy:
powierzchnia:....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
pawierzchnia:
o wartości: .
tytuł prawny:
III.
nt.ë..... .dQł.3.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
"EC.ł.cy..
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym dcM:hód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości'

I. posiadam akcje w handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
2 handlewych - należy i
Z tego tył osiągnąłem(ę-łam) w roku ubiegłym
wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku Mrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które Ęxxllegalo zbyciu w drodze
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
ark....
1. prowadzę działalności):
- osobiście. Tak.
- wspólnie z innymi osobami
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...O .v.Z4...
2, Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (należy pcdać formę prawną i przedmiot działalności):...
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytuiu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: ....m.ë.......
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy):


Radny Rady Gminy

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wprowadził(a): Łukasz Chełchowski
 • Czas wytworzenia: 08-04-15 11:30
 • Czas udostępnienia: 24-07-24 13:15

Historia zmian

4327 Dodanie Oświadczenia majątkowe radnych, wrzesień 2014 r. z 22-06-2023 10:26:02 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2