Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) zwołuję LIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00.


Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:  
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławy;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 324/7 o pow. 0,0289 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej własność Gminy Rzekuń w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 324/8 stanowiącej własność osoby fizycznej;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 70292 o pow. 0,3000 ha położonej na terenie Miasta Ostrołęka stanowiącej własność Gminy Rzekuń na rzecz osoby fizycznej;
    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Rzekuń;
    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/173/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
    10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/317/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Rzekuniu;
    11. Przyjęcie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w ramach modułu II Programu Wieloletniego Senior+;
      12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
      13. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
      14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
      15. Wolne wnioski i informacje;
      16. Zakończenie obrad.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

pkt_2.pdf pkt_3.pdf pkt_4.pdf

z dnia 13 września 2022 r.
Zatwierdzony przez
UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia .
2022 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lawy
Na B)dstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2022 r., 559) uchwala się, co następuje:
Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Ławy - ulica Kwiatowa.
Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
ld: 076C4A62-8F8B4C2-9137-F43S4AAC5947. Projekt
Przewodniczący Rady
Małgorzata Żebrowska
ADW
ubel
Strona I

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
w sprawie nadania nazwy ulicy w Ławy
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Kwiatowa" dla drogi wewnętrznej oznaczonej numerem
geodezyjnym 173/4 w Ławach wystąpili współwłaściciele tej drogi.
Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
Rzekuń, dnia 13.09.2tn2 r.

Załącznik
: do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia

pkt_5.pdf
UCHWAŁA NR ....../2022
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1693) po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu w Ostrołęce, Rada Gminy Rzekuń
uchwala, co następuje:
1 Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną, na terenie Gminy
Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 198 obręb 0017 Przytuły Stare wskazaną na załączniku
graficznym stanowiącym załącznik do uchwały.
2 Wykonanie uchwały się Wójtowi Gminy Rzekuń
3 Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędoqym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
ADWOKAT
u bel

Uzasadnienie
. 2022 roku w sprawie zaliczenia drogi
do uchwały Rady Gminy Rzekuń z dnia
wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
Droga przebiegająca po nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 198 obręb
0017 Przytuły Stare, gm. Rzekuń stanowi drogę wewnqrzną, której właścicielem jest Gmina
Rzekuń.
Nadanie przedmiotowej drodze wewnętrznej kategorii drogi publicznej podyktowane jest
bardziej w stosunku do innych dróg wewnętrznych funkcją w terenie. Po nadaniu
kategorii drogi publicznej w większym zakresie będzie można pełnić kontrolę nad tą drogą z uwagi
na możliwość stosowania ustawy o drogach publicznych oraz Prawo o ruchu drogowym, a także
w przyszłości podjąć starania w celu zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych oraz sŔalnego
traktowania w procesie inwestycyjnym.
Droga ta jest ogólnodostępna, niezaliczona do innych kategorii dróg, myśl przepisów
ustawy o drogach publicznych. Ze względu na swój charakter i zagospodarowanie droga ta spełnia
warunki ogólnodostępności, niezbędne dla drogi publicznej.
Zarząd Powiatu Powiatu w Ostrołęce pozytywnie zaopiniował zaliczenie przedmiotowej
drogi do kategorii dróg gminnych publicznych.
Zaliczenie do kategorii dróg gminnych będzie sprzyjało podjęciu działań dla
parametrów tej drogi, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy
komfortu przejazdu użytkowników drogi.
Uchwała nie wymaga poniesienia kosztów jej wprowadzenia.

http:'
Wydruk
mapy
porządzono dnia: 24.8.2022 r.
Wydruk ma
r poglądowy i nie jest dokume
ntem
php?CFG

pkt_6.pdf
z dnia 13 września 2022 r.
Zatwierdzony przez..
UCHWALA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia .
. 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr
ewidencyjnym 324/7 0 pow. 0,0289 ha IM)lożoncj w obrębic Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej własność
Gminy Rzekuń w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 324/8
stanowiącej własność osoby fizycznej
Na art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz 559 ze zm.), art. 13 ust. l, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospcxfarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) uchwala się co następuje:
1. Wyraża się zgodę na zbycie z gminnego zasobu nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 324/7 0 rmv. 0,0289 ha położoną w miejscowości Laskowiec gm. Rzekuń
stanowiącą własność Gminy Rzekuń, dla której jest prowadzona księga wieczysta Nr OSI 0/00050562/3,
w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 324/8.
S 2. Wykonanie uchwały się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ld: 2904BEE8-850B-468F-A70B-22703F4S07B7. projekt
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Żebrowska
ADWOKAT
Kubeł
Strona I

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz
U. Z 2022 r. poz. 559 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy łx>dejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości. Zgodnie z art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.
W art. 25 ust. I ustawy o gospodarce nieruchomościami, znajduje się zapis, gdzie gminnym
nieruchomości gospodaruje Wójt oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 mówiący o tym, że przedmiotem zbycia jest
nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagosłxjdarowania nieruchomości przyległej,
stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej
części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
podjęcia uchwały jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej
numerem geodezyjnym 324/7 0 0,0289 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej
własność Gminy Rzekuń, w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 324/8
stanowiącej własność osoby fizycznej. Działka nr 324/7 jest ztĘdna Gminie, dlatego jej zbycie na rzecz
asoby fizycznej poprawi zagow)darowanie przyległej działki nr 324/8.

pkt_7.pdf
z dnia 20 września 2022 r.
Zatwierdzony przez
UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia —
— 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznacznnej
nr ewidencyjnym 70292 0 0,3000 ha położonej na terenie Miasta Ostrołęka stanowiącej
własność Gminy Rzekuń na osoby fizycznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U.
z 2022 r. poz 559 ze zm.), art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospcxlarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz zgodnie z S 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.
z DELI. z 2021 r. 2213) uchwala się co następuje:
1. Wyraża się zgodę na zbycie z gminnego zasobu w drodze przetargu ustnego nieograniczmego
nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 70292 0 pow.
ha na terenie Miasta Ostrołęka stanowiącą własność Gminy Rzekuń, dla której nie jest prowadzona
księga wieczysta.
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ld: 6A897D2D-0CAB-4DC2-87CB-5F43CAF40205. Projekt
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Żebrowska
ADWOKA
Ł
Kubeł
Strona I

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. Z 2022 r. 559 zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekracŻających zakres zwykłego zarądu, dotyczących zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości. Zgcxinie z art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.
W art. 25 ust. I ustawy o gospodarce nieruchomościami, znajduje się zapis, gdzie gminnym zasobem
nieruchomości gospcuiaruje Wójt.
pcxljęcia uchwały jest sprzdaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 70292 0 pow. 0,3()00 ha położonej na terenie Miasta
Ostrołęka stanowiącej własność Gminy Rzekuń na rzecz osoby fizycznej. Działka nr 70292 jest zbędna
Gminie, dlatego jej zbycie na rzecz osoby fizycznej jest uzasadnione.

pkt_8.pdf
projekt
Uchwala nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia
. ..2022r.
w sprawie r•ozpatrzenia skargi na dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Rzekuń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 zm.), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 4 w związku z art. 36 ustawy z dnia 14
1960 r. - Kodeks adrninistracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 735 ze zm.) Rada
Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
Po skargi Pana (dane prawnie chronione) z dnia 29.07.2022 r. na działalność
Dyrektorów Szkół/ Przedszkola/ Žłobka działających na terenie Gminy Rzekuń, Rada Gminy
uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały się Przewodniczącemu Rady Gminy w Rzekuniu, zăwiązując go
do przygotowania i prwsłania stronie skarżącej niniejsa uchwały %'raz z
załącznikiem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgornta

Załącznik do Uchwały Nr. .
Rady Gminy Rakuń
z dnia.....
Uzasadnienie
W dniu 29.07.2022 r. do UrzĘdu Gminy w Rzekuniu wpłynęła skarga Pana B. K. na kierowników
jednostek organizacyjnych wymienionych w skardze wskazująca na brak funkcjonowania na
stronach jednostek Biuletynów Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy Kodeksu Postępowania administracyjnego (Kpa) (Dz. U. z 2021 r.
735 ze zn.), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do
rozpatrzenia skargi, Rada Gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań
lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych. Zgodnie z art.18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2022 r. poz 559 ze zm.), rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rzekuń na posiedzeniu w dniu 13 września
2022 r. zapoznała się z treścią skargi i skierowała pismo do kierowników jednostek wskazanych
w o zajęcia stanowiska oraz złożenie wyjaśnień.
Dnia 20 września 2022r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy przeanalizowała
argumenty Dyrektorów, którzy wskazali, że na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
są do udostępniania informacji publicznych m. in. poprzez udostępnianie ich w Biuletynie
Informacji Publicznej. Zauważyli, Ze w przypadku małych jednostek organizacyjnych gminy, które
mają niewielką liczbę informacji do opublikowania, jednym z dopuszczalnych rozwiązań może być
aby jednostka nadrzędna mogła agregować informacje na własnej stronie Błp. W związku z czym
wskazane instytucje korzystały do tej pory z BIP-u Urzędu Gminy Rzekuń. Rozwiązanie to jest
bardzo praktyczne ponieważ pozwala niwelować koszty utrzymania placówek.
Ponadto, co do zasady strony BIP są prowadzone jako odrębne strony WWW, co wynika z S 9 ust. 1
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie
Biuletynu Informacji Publicmej. W ust. 3 powyższego przepisu pojawiło się jednak istotne
odstępstwo, zgodnie z którym strona WWW danej instytucji może być jednocześnie stroną Blp,
o ile spełnia wszystkie wymogi ustawy o dostępie do informacji publicznej i wspomnianego już
rozporządzenia. Tak też jest w przypadku naszych jednostek organizacyjnych tj. szkół, przedszkola
oraz żłobka. Dyrektorzy oświadczyli, że każda z ich placówek umieszcza niezbędne oraz
wymagane przepisem prawa informacje na swojej stronie www. Zapewnili również Członków
Komisji, skarga przyczyniła się do zintensyfikowania działania w zakresie działań
zmierzających do założenia odrębnych stron BIP dla każdej z wymienionych w skardze jednostek.
W świetle powyższego Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Rzekuń uznała, że zarzuty
skargi nie znajdują odzwierciăllenia w stanie faktyczno - prawnym sprawy, a tym samym należy
uznać skargę za bezzasadną.

pkt_9.pdf
UCHWALA NR .
PROJEKT
„'2022
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia września 2022 r.
w sprauie zmian do Uchwały Nr .XW972019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 pażdziernika 2019 r.
w sprawie wpro«adyenia zmian do Uchwały Nr XI „11/1 73/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r.
w spłat* ie okrsłajacego dodatków i innych składnikóv, wynagrodzenia nauczycieli Oraz
sn•zególowe warunki ich pn znawania_ a także wysokośC. szczegółowe zusady przynławania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 zm.). art. 30 ust. 6 i 6aw związku 7. art. 91 d pkt I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. 2021 r. poz. 1762 ze zm.) oraz po ze związkami zawodowymi zrzeszajqcymi
naucz} cieli uchwala co nlStgpuje:
S l. W tytule uch•.valy Nr Xl.llfl 73/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r,
sprav.ic regulaminu określającego wysokość dodatkóv. i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz
warunki ich przyznawania. a lak?e u ysokOĂĆ. szczegółowe zasady przy.nawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego uchyla gapis: „u lukse zasady 11'ypłacan.iŕ.' dodalku
2. W Regulaminie wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz
warunki ich przyznawania. a wysokość. szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
naucz} cielskiego dodatku mieszkanłowego stanowiącym załącznik do Uchwały nr Nr XLII/ 173/2009 Rad}' Gminy
Rzekuń dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określąiącego wysok04č dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania. a także wysokość. szczegółowe ALsady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowaďa sie nxstgpujące zmiany:
I) uchyla sig tytule Regulaminu zapis: „u szczegółowe zasady' przy:ącnrania
i mieszkaniowego
2) uchyla się w całości Rord:ial IX, Dodatek mieszkaniowy.
3) 6 ust. I pkt 2 litera a) Otrzymuje brzmienie:
opiekuna /pr:e: Okres pełnieniufimkcji do r/ i mentora
4) 9 (ISI. 2 litera a) Otrzymuje brzmienie:
upiekuna s.'uîu 'prze: okres pełnieniagiłnkcji do 31. OS.2ŕ027 i mentora 140.00 miesięcznie. _
S 2. Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.
S 3. W} konanie uchualy powierza sie Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni Od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Wojewód•AĘva Ma.owieckiego i ma zastosowanie od dnia I września 2022 r.
PrNW0dniczący Rady
mgr Małgorzata Zebrowska
ADWO A”
Kub

UZASADNIENIE:
W związku "lnianą usłav.y dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela r. 2021 r. poz. 1762 nn. j
i '*Prowadzeniu w niej znaczących zapisów. zaistniała potrzeba zmiany l]chv.aly Nr Xl_llil 73/2009 Rady Gminy
Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określąigcego ',vysokošc} dodatków i inn} ch składników
v.ynagrodzenia nauczycieli oru szczegółowe warunki ich przyznawania. a tak-že szczegółowe zasady
przyznawania i wvpiacania dodatku mieszkaniowego.
Ponadto. od I stycznia 2018 r. przesłał iązyv.•ać przepis uprawniqiący nauczycieli m.in. do dodatku
mieszkaniowego (art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych). więc
należałoby je równiež uchylic uchvsale.

pkt_10.pdf
z dnia 16 marca 2022 r.
Zatwierdzony przez.
UCHWAŁA NR „..„„„„„„„„
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia
2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior*” w Rzekuniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 559), art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *31ecznej (Dz. U. z 2021 r., poz 2268)
uchwala się, co następuje:
1. W uchwale nr XLII/317/2(n1 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia za pobyt w Dziennym Domu „Seniorb” w Rzekuniu
S 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Miesięczną opłatę za pobyt w Dziennym Domu określa poniEza tabela:
Dochód osoby wyrażony procentowo w Wysokość miesięcznej opłaty dla Wysokość miesięcznej opłaty
stosunku do kryterium ustalonego w art.
8 ust. I ustawy z 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej
do 200%
że' 200%
osoby samotnie
gospodaruj ącej
nieod nie
10000zł.
dla osoby w rodzinie
nieod tnie
150 00 zł.
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i
w życie upływie 14 dni ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
ADWO AT
Kubeł
ld: 9B373A60-027A.4180.8EFD.BD04EAA991B7. Projekt

pkt_11.pdf

 • Czas wytworzenia: 12-07-24 19:48
 • Czas udostępnienia: 12-07-24 19:48

Historia zmian

4237 Dodanie LIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-06-2023 13:41:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2