Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) zwołuję LIV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr LII/2022 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Przyjęcie protokołu nr LIII/2022 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, weryfikacji wypłacania i określania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz          wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rzekuń na lata 2022-2027;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rzekuń Nr LII/399/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 324/24 o pow. 0,0279 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej własność Gminy Rzekuń w celu    powiększenia sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 324/8 stanowiącej własność osoby fizycznej;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 720 o pow. 0,78 ha położonej w obrębie Laskowiec gmina Rzekuń stanowiącej własność Gminy Rzekuń;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 719/1 o pow. 0,20 ha położonej w obrębie Laskowiec gmina Rzekuń stanowiącej własność Gminy Rzekuń;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 451 o pow. 0,7739 ha położonej w obrębie Laskowiec gmina Rzekuń stanowiącej własność Gminy Rzekuń;
14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
15. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
17. Wolne wnioski i informacje;
18. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 26 października 2022 r. (środa) o godz. 15:00.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 pkt_4.pdf pkt_5.pdf pkt_6.pdf

z dnia 18 października 2022 r.
Zatwierdzony przez —
UCHWALA NR .
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia „ .
„ 2022 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, weryfikacji wypłacania i określania rekompensat dla
przesiębiorstw enegetycznych oraz wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania
niektórych źródeł ciepła
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2022 r.
poz. 559, ze zm.) oraz art. 12 i 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.), Rada Gminy
Rzekuń uchwala co następuje:
S 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu przyznawania, weryfikacji, wypłacania i określania rekompensaty dla przedsiębiorstw
energetycznych oraz wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł
ciepła, w tym wydawania decyzji administracyjnych.
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
ADW
uka
ld: 31135035 1.E7BB-440D-ADA3-FD9434CCEDCB. Projekt
Kubeł
Strona I

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w
związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje wypłatę dla przedsiębiorstw energetycznych,
stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą odbiorców oraz dla niektórych
podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi, zwanymi dalej podmiotami wrażliwymi, z tytułu
wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
Do podmiotów wrażliwych ustawa zalicza między innymi: pcxlmioty udzielające świadczeń opieki
zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki organizacyjne wspierania i
systemu pieczy zastępczej, pcuimioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego,
prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, kc€oly, podmioty prowadzące działalność kulturalną,
ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje EK)zarządowe,
spółdzielnie socjalne.
W związku z tym, że art. 12 i art. 26 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw nie przewidują delegacji do upoważnienia kierownika jednostki
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ww. zadań, proponuje się upoważnić Kierownika Ośrodka
Społecznej w Rzekuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, weryfikacji,
wypłacania i określania rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wysokości dodatku dla
podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych Źródeł ciepła, w tym wydawania decyzji
administracyjnych.
Upoważnienie takie może nastąpić w oparciu o uchwałę rady gminy wydaną na podstawie art. 39 ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na realizację nowego zadania przez upoważnioną do tego celu
jednostkę organizacyjną, która również realizuje zadanie dotyczące ustalania prawa do węglowego,
co pozwoli na bezpośrednią weryfikację składanych wniosków, gdyż dodatek dla wrażliwych
nie może być przyznany który skorzystał już z węglowego, o którym mowa w art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz nie składał wniosku o wypłat* tego
dodatku.
ld: 31050351-E7BB-440D-ADA3-FD9434CCEDCB. Projekt
Strona

pkt_7.pdf pkt_8.pdf pkt_9.pdf
z dnia 10 października 2022 r.
Zatwierdzony przez
UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia
2022 r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rzekuń Nr LII/399f2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowińci Dzbenin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Rzekuń Nr 1„11/399/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia w Dzienniku Urzędowym
Mazowieckiego.
ld: 15EC137B-CB19-4FA6-9741.B05FIX144D8E projekt
Przew (Xiniczący Rady
Małgorzata Żebrowska
ADWO AT
Strona I
Kubeł

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rzekuń Nr LII/399/2022 z dnia 30 sierpnia
2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
w dniu 30 sierpnia Rada Gminy Rzekuń podjęła uchwałę Nr LII/399/2022 w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin.
Uchwałą tą nadano nazwę ulicy, która już miała ustaloną nazwę mocą Uchwały Rady Gminy
Rzekuń Nr XXXIV/247/2021 z dnia 30 kwietnia 2021
Zachodzi więc potrzeba uchylenia uchwały Nr LII/399/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin.
Rzekuń, dnia 10.10.2022 r.

pkt_10.pdf
z dnia 23 września 2022 r.
Zatwierdzony przez —
UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 2022 r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr
ewidencyjnym 324/24 0 pow. 0,0279 ha położonej w obrębic Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej własno"
Gminy Rzekuń w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 324/8
stanowiącej własność osoby fizycznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz 559 ze zm.), art. 13 ust. l, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) uchwala się co następuje:
S I. Wyraża się zgodę na zbycie z gminnego zasobu nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 324/24 0 pow. 0,0279 ha położoną w miejscowości Laskowiec gm.
Rzckuń stanowiącą własność Gminy Rzekuń, dla której jest prowadzona księga wieczysta
Nr OS 10/00050562/3, w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 324/8.
S 2. Wykonanie uchwały powierza sic Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ld: 7D1317CD-65884D24-A13c-E105EECC3690. projekt
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Żebrowska
ADWO
ka Kubeł
Strona I

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz
U. Z 2022 r. poz. 559 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości. Zgodnie z art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.
W art. 25 ust. I ustawy o gospodarce nieruchomościami, znajduje się zapis, gdzie gminnym zasobem
nieruchomości gospodaruje Wójt oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 mówiący o tym, że przedmiotem zbycia jest
nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej,
stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej
części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Przedmiotem podjęcia uchwały jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej
numerem geodezyjnym 324/24 0 pow. 0,0279 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej
własność Gminy Rzekuń, w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 324/8
stanowiącej własność osoby fizycznej. Działka nr 324/24 jest zbędna Gminie, dlatego jej zbycie na rzecz
osoby fizycznej poprawi zagospodarowanie przyległej działki nr 324/8.

pkt_11.pdf
z dnia 18 października 2022 r.
Zatwierdzony przez
UCHWALA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia —
2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 720 0 pow. 0,78 ha położnnej w obrębie Laskowice gmina Rzekuń stanowiącej własność
Gminy Rzekuń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2022 r. 559 ze zm.), art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz zgodnie z S 13 Rozporządzcnia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.
z Dz.U z 2021 r. 2213) uchwala się co następuje:
1. Wyraża się zgodę na zbycie z gminnego zasobu w drodze przetargu ustnego nieogranicn)nego
nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 720 0 pow. 0,78 ha
położnną w obrębie Laskowiec gmina Rzekuń stanowiącą własność Gminy R7Auń, dla której prowadzona jest
księga wieczysta nr OS 10/00082394/7.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
26365822-36CB.4354.AD4C-7E9C39F061AA. Projekt
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Zebrowska
ADW
KAT
ubel
Strona I

UZASADNIENIE
z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania,
zby.vania i obciążania nieruchomości. Zgcxinie z art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0
nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz 1899 ze zm.) nieruchomości mogą być przzdmiotem obrotu.
W' art. 25 ust. I ustawy o gospodarce nieruchomościami, znajduje się zapis, gdzie gminnym zasobem
nieruchomości gospodaruje Wójt.
Przedmiotem pcxijęcia uchwały jest sprzedaż w drcxize przetargu ustnego nieogranicmnego
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 720 0 pow. 0,78 ha położonej
w obrębie Laskowiec gmina Rzekuń stanowiącej własność Gminy Rzekuń. Działka nr 720 jest zbędna
Gminie, dlatego jej zbycie jest uzasadnione.

pkt_12.pdf
z dnia 18 października 2022 r.
Zatwierdzony przez
UCHWALA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia
2022 r.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 719/1 0 pow. 0,20 ha położonej w obrębie Laskowiec gmina Rzekuń stanowiącej własność
Gminy Rzekuń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. 559 zm.), art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2021 r. 1899 ze zm.) oraz zgodnie z S 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.
z Dz.U. z 2021 r. poz 2213) uchwala się co następuje:
1. Wyraża się zgodę na zbycie z gminnego zasobu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 719/1 0 0,20 ha
położnną w obrębie Laskowiec gmina Rzekuń stanowiącą własność Gminy Rzekuń, dla której prowadzona jest
księga wieczysta nr OS 10/00082394/7.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Zebrowska
ld: Projekt

UZASADNIENIE
Zgcxinie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy pcxlejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nab»ania,
zbywania i obciążania nieruchomości. Zgcxlnie z art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 72 zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.
W art. 25 ust. 1 ustawy o gosrxjdarce nieruchomościami, znajduje się zapis, gdzie gminnym zasobem
nieruchomości gosłxxlaruje Wójt.
Przedmiotem podjęcia uchwały jest sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem gecxlezyjnym 719/1 0 pow. 0,20 ha
w obrębie Laskowiec gmina Rzekuń stanowiącej własność Gminy Rzekuń. Działka nr 719/1 jest
zbędna Gminie, dlatego jej zbycie jest uzasadnione.

pkt_13.pdf
z dnia 18 października 2022 r.
Zatwierdzony przez
UCHWAŁA NR — „
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia
2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 451 0 pow. 0,7739 ha położonej w obrębie Laskowiec gmina Rzekuń stanowiącej własność
Gminy Rzekuń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2022 r. 559 ze zm.), art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gosp-odarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz zgodnie z 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.
z Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) uchwala się co następuje:
1. Wyraża się zgodę na zbycie z gminnego zasobu w drodze ustnego nieograniczonego
nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 451 0 pow. 0,7739 ha
położoną w obrębie Laskowiec gmina Rzekuń stanowiącą własność Gminy Rzekuń, dla której prowadzona jest
księga wieczysta nr OSI 0/00082394/7.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwala w życie z dniem pcxijęcia.
ld: 02162w4-85224544-B36E-4CIC03B23CD1. Projekt
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Żebrowska
ADW AT
. Kubeł
Strona I

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 559 zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania,
zbywania i otx:iążania nieruchomości. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) nieruchomości mogą być przAimiotem obrotu.
W art. 25 ust. I ustawy o gosr•rce nieruchomościami, znajduje się zapis, gdzie gminnym zasobem
nieruchomości gospodaruje Wójt.
Przedmiotem podjęcia uchwały jest sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 451 0 pow. 0,7739 ha
łx»lożonej w obrębie Laskowiec gmina Rzekuń stanowiącej własność Gminy Rzekuń. Działka nr 451 jest
zbędna Gminie, dlatego jej zbycie jest uzasadnione.


 • Czas wytworzenia: 22-07-24 16:36
 • Czas udostępnienia: 22-07-24 16:36

Historia zmian

4238 Dodanie LIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-06-2023 13:41:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2