Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 40) zwołuję LIX zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołu nr LVIII/2022 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 60/5 o pow. 0,1284 ha położonej w obrębie Czarnowiec gm. Rzekuń;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych – drogi wewnętrzne, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 503/13 o pow. 0,0356 ha, 503/15 o pow.         0,0899 ha położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rzekuń, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzekuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. (zmienionej Uchwałą Rady Gminy Rzekuń XLVI/350/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania;
    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
    10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok;
    11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw;
    12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń;
    13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Rzekuń;
    14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    15. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    17. Wolne wnioski i informacje;
    18. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 17 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 15:00.

pkt_3.pdf pkt_4.pdf pkt_5.pdf

z dnia 9 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez..
UCHWALA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 2022 r
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 60/5 0 pow. 0,1284 ha położonej
w obrębie Czarnowiec gm. Rzekuń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
S 1. Wyraża się na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 60/5 0 pow. 0, 1284 ha położonej w obrębie Czarnowiec gm. Rzekuń,
dla której urządzona jest księga wieczysta nr OS
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
3. Uchwala w życie z dniem podjęcia.
ld: 5A04874A-5B4D4195-820F-3F084BB858B3. projekt
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Żebrowska
ADWO AT
ubek
Strona I

UZASADNIENIE
Współwłaściciele działki o numerze ewidencyjnym 60/5 0 pow. 0,1284 ha położonej w obrębie
Czarnowiec gm. Rzekuń z pismem z dnia 21.10.2022 r. zwrócili się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń o
nieodpłatne przejęcie w formie darowizny przez Gminę Rzekuń działki.
Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie nieruchomości w uchwały jest
wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. Z 2022 r. poz. 559 ze zm.).

pkt_6.pdf
z dnia 8 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez
UCHWALA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
zdnia 2022 r
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
gruntowych niezabudowanych - drogi wewnętrzne, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 503/13
o pow. 0,0356 ha, 503/15 0 pow. 0,0899 ha położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2022 r. POZ. 559 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
S 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowych -
drogi wewnętrzne, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 503/13 0 pow. 0,0356 ha, 503/15 0 pow. 0,0899
ha położonych w obrębie Dzbenin, gm. Rzekuń dla których urządzona jest księga wieczysta nr
OSIO/00014385/4.
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 3. Uchwala wchodzi w žycie z dniem podjęcia.
'd: 3E01334F-031A-48DA-8EEA-2B8F27A45FD5. Projekt
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Żebrowska
ADWOKAT
ubel
Strona I

Uzasadnienie
Współwłaściciele działek o numerach ewidencyjnych: 503/13 opow. 0,0356 ha, 503/15
o pow. 0,0899 ha położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń zgodnie z prowadzoną korespondencją zwrócili
się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń o nieodpłatne przejęcie w formie darowizny przez Gminę Rzekuń w•vv.
działek - drogi wewnętrzne. Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości
w drodze uchwały jest wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.). Droga będzie służyła potrzebom
lokalnym i jest droga dojazdową do posesji.
'd: 3E01334F-031A48DA-8EEA-2B8F27A45FD5. projekt

pkt_7.pdf pkt_8.pdf
z dnia 9 stycznia 2023 r.
Zatwierdzony przez „
UCHWAŁA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016r. (zmienionej Uchwałą Rady Gminy
Rzekuń XLVI/3SO/2022 z dnia 2S lutego 2022r. ) w sprawie określenia warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 19%) r. osamorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 202 Ir. poz. 2268 z póżn. zm.) Rada Gminy w Rzekuniu uchwala, co następuje:
S 1. Zmienia się Uchwałę Rady Gminy Rzekuń Nr XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. (zmienioną
Uchwalą Rady Gminy Rzekuń Nr XLVI/350/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.) w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz tr)'bu ich pobierania. (Dz. Urz.
woj.
Mazowieckiego z 2016r.
poz. 2884.), poprzez
zmianę treści
2
pkt 1 , który otrzymuje brzmienie: "Ustala się:
l. koszt I godziny usługi opiekuńczej wynosi brutto: 32,00 zł. (trzydzieści dwa złote)."
S 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
[d: 9CA6D3EF-FF06-4B49.A43E.EB64SE3CF764. Projekt
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
ADWOK T
bel
Strona I

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016r.
Zmienianą uchwalą Rady Gminy Rzekuń Nr XLVI/350/2022 z dnia 25 lutego 2022r.w
sprawie Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z Opłat Oraz trybu ich pobierania.
Ośrodek Srx)łecznej w Rzekuniu świadczy usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych, za
pośrdnictwem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Umowa Nr 6/2020 zawarta
w dniu 30 grudnia 2020 roku). Wynagrodzenia opiekunek na dany rok ustalane Są każdorazowo na
poziomie płacy minimalnej aktualnej na dany rok. W związku ze wzrostem płacy minimalnej
rośnie koszt I h zatrudnienia opiekunek, co powoduje konieczność urealnienia stawki odpłatności
za I h
specjalistycznych
kosztu I h osoby
usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych. Odpłatmść za I h
usług opiekuńczych ze środków gminy wynikać z
zatrudnionej do ich realizacji.
Jak wskazano powyżej, zaproponowana uchwała uwzględnia aktualne realne koszty ponoszone na
świadczenie usług opiekuńczych, natomiast z drugiej strony zabezpiecza tez osób
korzystających i chroni ich budżet przed ponoszeniem wydatków przekraczających ich możliwości.
ld: E43712BM76F-47E6-8AA5-42D7BBFIF7CO. Projekt

pkt_9.pdf
z dnia 10 stycmia2ff23 r.
Zatwierdzony przez
UCHWAŁA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie pcxhvyiszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania w formie IM)silku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar01990roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r., poz. 40), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku społecznej (Dz. U. z 2021r.
2268 z późn. zm.) w związku zuchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
zmienioną uchwałą Rady Ministrów Nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 roku (M. P. z 2022 r. poz. 1287) uchwala
się, co następuje:
S 1. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. I i 2 ustawy
o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności albo Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rcxizin
wymienionych w uchwale Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P z 2022 r., poz. 1287).
2. Traci moc: Uchwała nr XIV/89/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 października 2019 r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
S 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem I stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
ld: BODB97E7-AF64-4DB7-A119-2C635DFF7261 Projekt
ADWO
bel
Strona I

UZASADNIENIE
Prawo do Świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie
gosp(Nlarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 0 którym mowa
odpowiednio w art. 8 ust. I pkt I i 2 w/w ustawy.
Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zmienioną uchwalą Rady Ministrów
Nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 roku (M. p. z 2022 r. poz 1287). Na skutek tej zmiany w pkt 111.1 "Moduł
dla dzieci i młodzieży oraz w pkt III 2 „Moduł dla osób dorosłych: wieloletniego rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 podwyższono do 200% kryterium dochodowe w odniesieniu
do swiadczenia w formie Świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpiono
od żądania zwrotu wydatków, w odniesieniu do świadczeń w tym w formie posiłku w
przypadku osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
Uchwala Rady Gminy wchodzi w Zycie z dniem wcześniejszym z uwagi na to, że zmiana zawiera regulacje
korzystniejsze dla mieszkanców gminy w stosunku do treści dotychczas obowiązującej.
Należy wskazać, że Rada Ministrów podjęła swoją uchwałę dnia 28 grudnia 2022 r. i uchwała ta weszła w
życie nagle. Urząd Wojewódzki poinformował samorządy o treści tych zmian z stycznia 2023 r.
Powyższy tryb stanowienia prawa wymusza treść S 4 uchwały Rady Gminy Rzekuń.
1,1: B306E42D-9CE3-43C7-849A-8A304668D98c Projekt

pkt_10.pdf pkt_11.pdf
z dnia 29 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez .
UCHWAŁA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia
2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia IS października 2007 roku w
sprawie uchwalenia statutów sołectw
Na podstawie art. 18 usta pkt 7, art. 35 ust. I i 3, art.40 ust.2 pkt 1 i art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. zm) przeprowadzeniu konsultacji
społecznych z mieszkańcami sołectw gminy Rzekuń, Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
następuje:
1. W Uchwale Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy z dnia 15 października roku w sprawie
uchwalenia statutów sołectw wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr I do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Kamianka, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą nowych organów jdnostki pomocniczej";
2) W załączniku Nr 2 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Borawe, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa oraz
członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy i kończy
się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
3) W załączniku Nr 3 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Rozwory, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą w)ăru nowych organów jednostki pomocniczej";
4) W ałączniku Nr 4 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Nowa Wieś Wschodnia, otrzymuje brzmienie:
„Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji
Rady Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
5) W' załączniku Nr 5 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Zabiele, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa oraz
członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy i kończy
się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
6) W załączniku Nr 6 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Ołdaki, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa oraz
członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy i kończy
się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
7) W załączniku Nr 7 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Przytuły Stare, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
8) W załączniku Nr 8 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Przytuły Nowe, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jdnostki pomocniczej";
9) W załączniku Nr 9 do wiw S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Susk Stary, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą wyboru novch organów jednostki
10) W załączniku Nr 10 do 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Susk Nowy, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki
[d: BBC 1232D.78D9.409F-98C5-5789638BA073. Projekt
Strona I

I l) W załączniku Nr I I do wiw 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Drwęcz, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą nowych organów jednostki
12) W załączniku Nr 12 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Daniszewo, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
13) W załączniku Nr 13 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Rzekuń, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą w)ăru nowych organów jednostki țX)mocniczej";
14) W załączniku Nr 14 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
15) W załączniku Nr 15 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Ławy, otrzymuje brzmienie: Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą nowych organów jednostki pomocniczej”;
16) W załączniku Nr 16 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Tobolice, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki
17) W załączniku Nr 17 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Goworki, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą wytM)ru nowych organów jednostki pomocniczej”;
18) W załączniku Nr 18 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą w)ăru nowych organów jednostki
19) W załączniku Nr 19 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Korczaki, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Soleckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą wytm-u nowych organów jednostki
20) W załączniku Nr 20 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Laskowiec, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej”;
21) W załączniku Nr 21 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Teodorowo, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 3. Uchwała wchodzi w życie upływie 14 dni dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
ADWO
Kubeł
ld: BBC1232D-78D9409F-98cs-5789638BA073. projekt
strona 2

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.35 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2022,
559 z zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym
statutem, przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
W Ș 4 ust. 5 obecnego statutu sołectw gminy kadencja Sołtysa i Rady Soleckiej trwa 4 lata. W
związku z nowelizacją przepisu art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dokonaną
ustawą z dnia I I stycznia 2019 r. o mianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz. U. 2018 poz. 130 z późn. zm.) kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc dnia wyboru. przepis ten
stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w której
niniejsza ustawa weszła w życie.
W związku z p,vyższym zasadnym wydłużenie obecnej i przyszłych kadencji sołtysa i rady sołeckiej w
proponowanym kształcie.
Projekt zmiany Statutu Gminy Rzekuń został poddany konsultacjom społecznym, które pozytywnie
zaopiniowały zmiany do Statutu Sołectw.
podjęcie uchwały jest zasadne.
ld: BBC1232D.78D9409F-98C5-578%38BA073. Projekt

pkt_12.pdf
z dnia 10 stycznia 2023 r.
Zatwierdzony przez
UCHWALA NR —
RADY GMINY RZEKUk
z dnia 9 stycznia 2023 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca lm r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
poz 40) oraz art. 70a ust. I i art. 91d pkt 1 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.z
2021 r. poz 1762 zm.) oraz 5 i S 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli; szczegółowych celów szkolenia
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz 1653)
w porozumieniu z dyrektorami szkól i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rzekuń oraz po zasięgnięciu
opinii zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:
S 1. W budżecie Gminy Rzekuń na rok 2023 na wspieranie doskonalenia zawcxiowego nauczycieli
się środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia
nauczycieli w kwocie 99.330 zł.
S 2. I. Ze środków określonych w I dofinansowane następujące formy doskonalenia
nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół i przedszkola:
1) kształcenie na studiach podyplomowych, studiach wyższych i kursach kwalifikacyjnych nadających
uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu i prowadzenia dodatkowych zajęć, prowadzone przez
uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli o specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół i
- kwota 22.000 zł.
2) udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach
doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli, na podstawie skierowań przez dyrektora szkoły - kwota 77.330 zł.
2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, o których mowa
w ust. I pkt I w wysokości 70% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 3 zł za jeden semestr nauki.
3. Formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. I pkt 2 są dofinansowane w całości, w ramach
przyznanych środków.
4. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 2022 r. planuje się
na następujące specjalności kształcenia:
l) kształcenie w zakresie integracji sensorycznej, udzielania psychologiczno
- pedagogicznej i logopedycznej,
2) kształcenie w zakresie wykorzystania kompetencji cyfrowych i medialnych,
3) uzyskanie kwalifikacji do nauczania drugiego i kolejnego przedmiotu w szczególności: wychowanie do
życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka, chemia, biologia, matematyka,
4) wczesne wspomaganie rozwoj u dziecka,
5) rozwój doradztwa zawod owego.
ld: C267AD78-89DA-433B.8Ecy-07808DIBOB7B. projekt

5. W ciągu roku kalendarzowego nauczyciel może otrzymać dofinansowanie tylko na jedną z form
kształcenia, o których mowa w 2. 4. W przypadku kontynuowania przez nauczyciela nauki na kilku
kierunkach nauczyciel może ubiegać się wyłącznie o jedno dofinansowanie w roku.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 4. Traci moc uchwała Nr XLVII/360/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia za"uiowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.
5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ld: C267AD78-89DA-433B-8EC9-07808D IBOB7B. projekt
przewodnicząca Rady gminy
mgr Małgorzata Żebrowska
AD W u
a Kubeł
Strona 2


 • Czas wytworzenia: 22-07-24 15:57
 • Czas udostępnienia: 22-07-24 15:57

Historia zmian

4243 Dodanie LIX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-06-2023 13:41:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2