Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję LV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 15:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul.Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok;

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego;

 5. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się ww sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul.Kościuszki 33, pok. 201, 18 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 14:00.

pkt.2.pdf pkt.3.pdf pkt.4.pdf

z dnia 8 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia
2022 r.
w sprawie obniżenia Średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2020 poz. 333 ze zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:
S 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego, ustaloną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres II kwartałów bedącej do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2023 r. na podstawie art.6 ust.2 ustawy o rolnym z kwoty 74,05 zł za I dł do wysokości 59,00 zł za
I dł Żyta.
S 2. Obniżka, o której mowa w 1 dotyczy podstawy wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.
S 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem I stycznia 2023 r.
1,1: Projekt
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
ADWOKA
ubeł
Strona I

Uzasadnienie
„ w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
do uchwały Rady Gminy Rzekuń z dnia
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
W nawiązaniu do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2022 r. w sprawie Średniej ceny skupu żyta za okres I I kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, gdzie ustalona została Średnia cena skupu żyta
w wysokości 74,05 zł za I dł.
W związku z tym należy rozważyć rrumiwość obniżenia stawki podatkowej do naliczenia podatku
rolnego. Proponowana stawka zawarła jest w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku.
ld: OD4A52C9-09E04666.9700-55BB674F1 IFO. Projekt
Strona I • Czas wytworzenia: 12-07-24 20:02
 • Czas udostępnienia: 12-07-24 20:02

Historia zmian

4239 Dodanie LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-06-2023 13:41:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2