Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) zwołuję LVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń do szkół i przedszkoli;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian Uchwały nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw;
    6. Zakończenie obrad.

pkt_2.pdf pkt_3.pdf

UCHWALA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia .
. — 2022 r.
w sprawie zmian w gminy Rzekuń na 2022 rok
Na art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.); art. 21 1, art. 212, art. 214, art. 215,
art.222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r., 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
0 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa
(Dz. U. z 2022 r., poz. 583), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 rok z załącznikami Nr I i 2 do niniejszej
uchwały.
Po zmianach dokonanych w I Budżet Gminy określony Uchwałą Nr XLV/3372022 Rady Gminy
w Rzekuniu z dnia 31 stycznia 2022 r. wynosi:
l. dochody 76.740.468,98 zł, w tym:
a) bieżące w kwocie - 63.682.596,74 zł,
b) majątkowe w kwocie - 13.057.872,24 zł,
2. wydatki 86.184.620,54 zł, w tym:
a) bieżące w kwocie - 71.412.819,62 zł,
b) majątkowe w kwocie - 14.771.800,92 zł.
l. Deficyt budżetu w wysokości 9.444.151 , 56 zł, który zostanie B)kryty przychodami z planowanej
nadwyżki z lat ubiegłych - 3.361.387,49zł, wolnych środków - 1.400.000,00zł oraz środków
niewykorzystanych - 4.682.764,07 zł.
2. Przychody w wysokości 9.786.151,56zł, rozchody w wysokości 342.000zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
ld: 7E526112-F5EE-16F l-A848-D9299759Fs45. Uchwalony
Strona I

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia
ld: 7E526112-F5EE46Fl-A848-D9299759F545. Uchwalony
Przewodnicząca Rady
Gminy
Małgorzata Żebrowska
Strona 2

Załącznik Nr 1
Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2022 r
Dochody
Dział
BeSTia
Rozdział
Paragraf
Treść
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
pozostała
Wpływy z różny:.h dochodów
Przed zmianą
6 895 200,00
6 895 200,00
0.00
75709 175,81
Zmiana
1 000 000,00
1 000 000.00
1 000 000.00
PO zmianie
7 895 200,00
7 895 20000
1 000 000.00
76709 175.81
Strona 1 z 1

pkt_4.pdf
z dnia 25 listopada 2022 r.
Zatwierdmny przez
UCHWAŁA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 16 listopada 2022 r.
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr prRbiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów
dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń do szkól
i przedszkoli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U.
z 2022 r. 559 ze zm.), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2021 r. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje:
S 1. Ustala się stawkę za I kilometr przebiegu pojazdu w celu określenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu
dzieci niepełnosprawnych do szkól i przedszkoli w wysokości 0,84 PLN za I kilometr.
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
ld: 41B67154-CD40-4EA1-8699-30AEAFD43BAE. Projekt
Przewodnicząca Rady gminy
mgr Małgorzata Żebrowska
ADWO A
ubel
Strona I

UZASADNIENIE
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazfu w zakresie określenia zwrotu kosztów
dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń do szkół i
przedszkoli.
Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa
rada gminy, w drcxlze uchwały, w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnclsprawnych do
szkól i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
Stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)
Mając na uwadze powyższe, konieczne jest łxuijęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za I kilometr
przebiegu pojazdu.
'd: 41B67154-CD40-4EA1-8699-30AEAFD43BAE. Projekt
Strona

pkt_5.pdf
z dnia 29 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez
UCHWALA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia „ 2022 r
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian Uchwały
nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów
sołectw
Na podstawie art.5a ust.l i 2, art.35 ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym
( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
1. Zarządza się konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw w sprawie projektu
uchwały wprowadzającego zmian w uchwale nr Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października
2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
1. Konsultacje w przedmiocie, o którym mowa w I , zostaną przeprowadzone w sołectwach: Kamianka,
Borawe, Rozwory, Nowa Wieś Wschodnia, Zabiele, Ołdaki, Przytuły Stare, Przytuły Now, Susk Stary, Susk
Nowy, Drwęcz, Daniszewo, Rzekuń, Czarnowiec, Ławy, Tobolice, Goworki, Dzbenin, Korczaki, Laskowiec,
Teodorowo.
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców sołectw na temat zmiany zapisu 4 ust.5 statutu
sołectw gminy Rzekuń , który brzmi: Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i upływa z dniem
dokonania kolejnych wyborów" otrzymuje brzmienie: "Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej
dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych
organów jednostki Emnocniczej
3. W konsultacjach dotyczących zmian w statutach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na
terenie danego sołectwa, uprawnione do
4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.
l. Konsultacje zostaną przeprowadzone pisemnie poprzez wraz z ogłoszeniem Wójta
Gminy Rzekuń o przeprowadzeniu konsultacji oraz formularzem zgłoszenia opinii na okres 14 dni - projektów
zmian w statutach sołectw Kamianka, Borawe, Rozwory, Nowa Wieś Wschodnia, Zabiele, Ołdaki, Przytuły
Stare, Przytuły Now, Susk Stary, Susk Nowy, Drwęcz, Daniszewo, Rzekuń, Czarnowiec, Ławy, Tobolice,
Goworki, Dzbenin, Korczaki, Laskowiec, Teodorowo, na:
a) stronie internetowej Gminy Rzekuń;
b) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzekuń ;
c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu.
ld: 6742DD9A-3D204E40-B492-9A5FF7539033. Projekt
Strona I

2. Opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie określonym w
S 3. ust. l. na piśmie na biuro podawcze w Urzędzie Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń,
z dopiskiem na kopercie uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Sołectwa
4. Komórką (Xipowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji
5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
skład
komisji)
Uchwała wchodzi wżycie upływie 14 dni dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
ld: 6742DD9A-3D20-4E40-B492-9A5FF7539033. Projekt
Rady Gminy
Małgorzata Zebrowska
ADW
KAT
ubeł
Strona 2

Załącznik do uchwały Nr
Rady Gminy
z dnia. .
Formularz zgłoszenia opinii
l. Projekt statutu sołectwa: Kamianka, Borawe, Rozwory, Nowa Wieś Wschodnia, Zabiele, Ołdaki,
Przytuły Stare, Przytuły Now, Susk Stary, Susk Nowy, Drwęcz, Daniszewo, Rzekuń, Czarnowiec, Ławy,
Tobolice, Goworki, Dzbenin, Korczaki, Teodorowo (proszę zaznaczyć właściwe sołectwo)
2. Opinia/uwagi do projektu statutu:
3. Informacje o zgłaszającym opinię/uwagi:
l) Imię i nazwisko:
2) Adres zamieszkania:
data i
Z art. 13 ust. I Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy. że;
l. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Rzekuń reprezentowana przez Wójta, adres: ul.
Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
3. administrator będzie Państwa dane osăwe na podstawie aft. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
w związku z art 35 ustawą o samorządzie gminy
4. dane mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz
administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, audytorem, zleceniobiorcą
Świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
7. Przysługuje Państwu skarga do organu (Pruesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
8. Dane będą przez okres wynikający z prq'isów archiwalnych
Infonnujemy o o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
ld: 6742DD9A-3D204E40-B492-9A5FF753q)33. Projekt • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 30-11-22 16:15
 • Czas udostępnienia: 22-07-24 16:41

Historia zmian

4241 Dodanie LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-06-2023 13:41:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2