Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 uchwały nr V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Rzekuń (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68.1783 ze zm.)  zwołuję LVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Black & White w Rzekuniu przy ul. Kopernika 2, z proponowanym porządkiem obrad:   
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołu nr LIV/2022; nr LV/2022; nr LVI/2022; nr LVII/2022 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych – drogi wewnętrzne, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 322/13 o pow. 0,1411 ha, 322/18 o pow.    0,0466 ha położonych w obrębie Czarnowiec gm. Rzekuń;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej – droga wewnętrzna, oznaczonej numerem geodezyjnym 593/2 o pow. 0,0978 ha położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych  niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi : 138/5 o pow. 0,0007 ha, 138/10 o pow. 0,0070 ha, 138/12 o pow. 0,1217 ha położonych w obrębie Goworki gm. Rzekuń;
    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 139/11 o pow. 0,1191 ha położonej w obrębie Goworki gm. Rzekuń;
    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
    10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borawe;
    11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec;
    12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
    13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2023 rok;
    14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2023 rok;
    15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy;
    16. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady;
    17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    18. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    20. Wolne wnioski i informacje;
    21. Zakończenie obrad.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Black & White w Rzekuniu przy ul. Kopernika 2, w dniu 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

pkt_3.pdf pkt_4.pdf pkt_5.pdf

z dnia 8 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez .
UCHWALA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia
2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w darowizny przm Gminę Rzekuń nieruchomości
gruntowych niezabudowanych - drogi wewnętrzne, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 322/13
o łmv. 0,1411 ha, 322/18 0 pow. 0,0466 ha polon)nych w obrębie Czarnowiec gm. Rzekuń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drcOe darowizny nieruchomości gruntowych
niezabudowanych - drogi wewnętrzne, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 322/13 0 0,1411 ha, dla
której urządzona jest księga wieczysta nr OSIO/00072364/5 oraz działka nr 322/18 0 0,0466 ha, dla
której urządzona jest księga wieczysta nr OS 10,0083320/5 położonych w obrębie Czarnowiec, gm. Rzekuń.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pdjęcia.
ld: ABFC7E5F-FCOB-4040.A7ED485F0549B942. projekt
Rady Gminy
mgr Małgorzata Żebrowska
ADWO AT
Kubeł
Strona I

Uzasadnienie
Ws$vłaściciele działek o numerach ewidencyjnych: 322/13 0 pow. 0,1411 ha, 322/18 0 0,0466
ha położonych w obrębie Czarnowiec gm. Rzekuń zgodnie z prowadzoną zwrócili się z prośbą
do Wójta Gminy Rzekuń o nieodpłatne przejęcie w formie darowizny przez Gminę Rzekuń ww. działek - drogi
wewnętrzne. Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości w uchwały
jest wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. 559 ze zm.). Droga będzie służyła potrzebom lokalnym
i jest droga dojazdową do posesji.
ld: ABFC7E5F-FCOB-4040-A7ED-485F0549B942. Projekt
Strona 2

pkt_6.pdf
z dnia 8 listopada 2022 r.
Zatwierdzony prRZ
UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia
2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drcxlze darowizny Gminę Rzekuń nieruchomości
gruntowej niezabudowanej - droga wewnętrzna, oznaczonej numerem geodezyjnym 593/2
o 0,0978 ha położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń
Na rxxistawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
S 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w darowizny nieruchomości gruntowej
niezabudowanej - droga wewnętrzna, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 59312 0 0,0978 ha
płożonej w obrębie Rzekuń gm. Rnflcuń, dla której urządmna jest księga wieczysta nr OSIO/00075936/7.
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem EHX1jecia.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Żebrowska
ADWO AT
a Kubeł
ld: AE831185-61CD-44D1-AE56-OD42170BD7C9. Projekt

Uzasadnienie
Właściciel działki o numerze ewidencyjnym 593/2 0 pow. 0,0978 ha IX)ložonej w obrębie Rzekuń, gm.
Rzekuń zgcxinie z prowadzoną korespondencją zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń o nieodpłatne
przejęcie w formie darowizny przez Gminę Rzekuń ww. działki - droga wewnętrzna. Wyrażenie zgody przez
Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości w drodze uchwały jest wymogiem formalnym
wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz U.
Z 2022 r. poz. 559 ze zm.). Przejęcie działki nr 593/2 przez Gminę Rzekuń przyczyni się do nowego
ciągu komunikacyjnego.
ld: AE831185-61CD-44D1-AE56-OD42170BD7C9. projekt
Strona 2

pkt_7.pdf
z dnia 8 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez
UCHWAŁA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia .
2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi: 138/5 0 0,0007 ha, 138/10
o 0,0070 ha, 138/12 0 0,1217 ha położonych w obrębie Goworki gm. Rzekuń
Na art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w darowizny nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 138/5 0 pow. 0,00()7 ha, 138/10 0 pow. 0,0070 ha, 138/12 0 pow.
0,1217 ha położonych w obrębie Goworki gm. Rzekuń, dla których urządzona księga wieczysta nr
OSI 0/00088548/4.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
691 ACOA8-0361-4BFD-8BD6-253FFC4C6431. Projekt
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Żebrowska
ADW KAT
s Kubeł
Strona I

UZASADNIENIE
Współwłaściciele działek o numerach ewidencyjnych: 138/5 0 ha, 138/10 0 0,0070
ha, 138/12 0 pow. 0,1217 ha położonych w obȚbie Goworki gm. Rzekuń pismem z dnia 01.08.2022 r.
zwrócili się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń o nieodpłatne przejęcie w formie darowizny przez Gminę
Rzekuń ww. działek.
Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie MW. nieruchomości w uchwały jest
wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. pz. 559 ze zm.).

pkt_8.pdf
z dnia 8 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez
UCHWAŁA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia
. 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
gruntowej niezabudowanej (V„naeznnej numerem geodezyjnym 139/11 0 pow. 0,1191 ha położonej
w obrębie Goworki gm. Rzekuń
Na art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2022 r. 559 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
1. Wyra•n się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drcxize darowizny nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 139/11 0 pow. 0,1191 ha położonej w obrębie Goworki gm. Rzekuń,
dla której urządzona jest księga wieczysta nr OSIO/0()064993/4.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwała w życie z dniem podjęcia.
'd: 997F190F-95DF41D7-A73D43B76CEC6F56. P@ekt
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Żebrowska
ADWOKAT
obeł
Strona I

UZASADNIENIE
Właścicielka działki o numerze ewidencyjnym 139/11 opow. 0,1191 ha położonej w obrębie
Goworki gm. Rzekuń z pismem z dnia 01.08.2022 r. zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy
o nieodpłatne przejęcie w formie darowizny przez Gminę Rzekuń ww. działki.
Wyrażenie zgody przez Radę Gminy na nabycie v,w. nieruchomości w drodze uchwały jest
wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 559 ze zm.).

pkt_9.pdf
z dnia 25 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia .
„ 2022 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2022 r., 559 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Rzekuń - ulica Magnoliowa.
Położenie ulicy wraz nazwą zawiera mapa, stanowiąca młącznik graficzny do
niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzĘdowym
Województwa
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
'd: 973132722-0CAs-42DA-9BE8-3CBE09CC3AAE Projekt
OŁ-vO
AD
ukasz Kubeł
Strona I

Z*ącznik
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie które
posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Magnoliowa" dla drogi gminnej oznaczonej numerami
gea:lezyjnymi: 17/3, 19/6 w Rzekuniu wystąpiły osoby fizyczne posiadające nieruchomości przy
tej drodze.
Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, naležy nadać jej nazwę.
Rzekuń, dnia 25.11.2022 r.

pkt_10.pdf
z dnia 9 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez
UCHWALA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia
. 2022 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borawe
Na pcxistawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 199() r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2022 r., IXyz. 559 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Borawe - ulica Leśna.
Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera stanowiąca załącznik graficzny do
niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Rady
Małgorzata Żebrowska
ADWOKAT
obeł
ld: 7BOF3B4A-OE33-4B40-9E15-EC9ACBEEC99F. Projekt
Strona I

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borawe
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Leśna" dla drogi prywatnej oznaczonej numerem
geodezyjnym 66/17 w Borawem wystąpiła właścicielka tej drogi.
Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, nale2y nadać jej nazwę.
Rzekuń, dnia r.

Załączni k
do Uchwały
Rady Gminy Rzekuń
z dnia

pkt_11.pdf
z dnia 9 grudnia 2022 r.
przez.
UCHWALA NR .................„.
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia
2022 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca IH) r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2022 559 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Laskowiec - ulica Dębowa.
Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały IM)wierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Maznwieckiego.
ld: F875DW•D4698432E-ACF94732A3C38F8C. projekt
Przewcxlnicząca Rady
Małgorzata Żebrowska
a Kubeł
Strona I

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
gnsiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
Z wnioskiem o nadanie nazwy' ulicy „Dębowa" dla drogi gminnej oznaczonej numerami
geodezyjnymi: 345/4, 345/10, 345/13 w Laskowcu wystąpiła osoba fizyczna posiadająca
nieruchomość przy tej drodze.
Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
Rzekuń, dnia r.

znik
do Uchw*y' Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia
'7'29.01"
E: 21
• 38,18"

pkt_12.pdf
z dnia 9 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony „
UCHWAŁA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
zdnia grudnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18b ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022
poz. 559 z póź. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r.,
870), zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Gminy
uchwala co następuje:
S 1. Nie uwzględnia się petycji dotyczącej — pisma z dnia 17 października 2022 roku w sprawie stosowania
w pomieszczeniach urządzeń do dezynfekcji powietrza z przyczyn w uzasadnieniu.
S 2. nx)wiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń do zawiadomienia wnoszącego petycję
o sposobie jego rozpatrzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
Przewu-lnicząca Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
ADWO AT
u beł
ld: projekt
Strona

Uzasadnienie
W dniu 17 października 2022 roku wpłynęła do UrȘ1 gminy petycja Od Szulc- Efekt
sp. z o. o. Prezes Zarządu — Adam Szulc.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 0 petycjach (Dz U. z 2018 r., poz. 870)
organem właściwym do rozpatrzenia jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
do którego petycja została złożona.
Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń przekazał do rozpatrania Komisji Skarg, Wniosków i petycji
Rady Gminy Rzekuń przedmiotową petycję, celem przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Rzekuń
w sprawie jej rozpatrzenia.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rzekuń na posiedzeniu 9 grudnia 2022 roku
rozpatrzyła petycję w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez
Urząd urządzeń wyżej wzmiankowanych — służących do dezynfekcji rmvietrza w miejscach użyteczności
publicznej. Ewentualnego zaplanowania postępowania w trybie uproszczonym do 130 tyś. pln lub w Țbie
Ustawy prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, którego
będzie ewentualne zamówienie tego typu urządzeń - jeszcze przed zimową ewentualną - kolejną falą pandemii.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 9 grudnia 2022 roku ustaliła, Że w związku z brakiem zgłoszonych
potrzeb w tym zakresie, obecnie nie planuje się zakupu takich urządzeń. W sytuacji wystąpienia takiej potrzeby
zostaną podjęte działania.
Należy mi" na uwadze, Że zakupy muszą być realizowane z zachowaniem dbałości o
racjonalne i efektywne wydatkowanie publicznych, w oparciu o zasady uczciwej konkurencji.
Wymagana jest zatem analiza zasadności i zakupu takich śodków.
Ponadto wskazana praktyka nie jest jeszcze Ściśle zdefiniowana i brakuje badań, które IM)zwolą
stwierdzić czy stosowane tego typu urządW1ia są wskazane dla organizmów i jak dłuższe korzystanie z nich
wpłynie na zdrowie czy nie spowoduje osłabienia odporności osób przebywających w tych pomieszczeniach.
Brak jest w budżecie Gminy środków finansowych, które na realizowanie tego typu
dcxiatkowych inwestycji.
Zgłoszona petycja dotyczy nakładów, które nie są powszechnie stosowane w Urzędach. Brak jest
szczegółowych przepisów wykonawczych, które wskazywałyby na dezynfekowanie w Urzędach,
a tutejszy Samorząd nie chce podejmować działań eksperymentalnych w tej dzidzinie.
ld: FFC611 Co-DB22-468s-9A71-698B9AODFF67. Projekt
Strona 2

pkt_13.pdf
z dnia 8 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez .
UCHWAŁA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 8 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2023 rok
Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (to. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 zm.) oraz S 22 ust. 2 uchwały nr V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Rzekuń (Dz. Urz. Woj. Mu. Nr 68, poz. 1783 z późn. zm.) postanawia się, co
następuje:
S 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Rzekuń na 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
S 3. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
S 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej treści na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu.
ADWOKAT
. Kabel
ld: 99C7C1 EB-BAw•-46C3-A96E-E699B IFF3C6D. Projekt
Strona I

Lp.
4.
Termin
I kwartał
II kwartał
Załącznik do uchwały Nr ........
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 8 grudnia 2022 r.
Plan pracy Rady Gminy Rzekuń
Plan pracy Rady Gminy Rzekuń
Tematy ka
I. uchwal w sprawach bieżących gminy.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych za 2022 r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Pomocy SB)łecznej
w Rzekuniu za 2022 r.
4. Rozpatrzenie z działalności Zakładu Obsługi Gminy za 2022 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzekuniu za 2022 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Złobka Samorządowego w Rzekuniu
za 2022r.
l. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r.
2, Raport o stanie Gminy Rzekuń - udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania
3, Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2022 rok
4. Poď ie uchwał w
wach bie ch mi
I. Informacja o realizacji inwestycji.
2. Informacja o realizacji budżetu za I 2023 r.
3. Podjęcie uchwal w sprawach bieżących gminy.
I. Podjęcie uchwał w sprawach podatkowych:
a) w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na
terenie gminy Rzekuń na rok podatkowy 2024 r.;
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku Od nieruchomości na terenie
gminy Rzekuń na rok 2024 r. oraz wprowadzenia ulg i zwolnień;
c) inne uchwały
2. Informacja dotycąca analizy oświadczeń majątkowych.
3. Informacja o stanie realizacji zadań Oświatowy.h za rok szkolny 2022/2023
4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Uchwalenie budżetu gminy na 2024 r.
6. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2024 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiąz»vania Problemów Alkoholowych na 2024 r.
8. podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.
Uwagi
Powyższa tematyka może być poszerzana i uzupełniana o tematy bieżące. Natomiast miany w budżecie gminy dokonywane będą
w miarę potrzeb.
ld: 99C7ClEB.BADC.46C3-A96E-E699BIFF3C6D. Projekt
Strona I

pkt_14.pdf
z dnia 9 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez.
UCHWAŁA NR —
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 8 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2023 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z r.
poz 559 z późn. zm.) oraz S 13 ust. I i 2 uchwały nr V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Rzekuń (Dz. Urz. Woj. Mu. Nr 68, 1783 ze zm.) postanawia się, co następuje;
1. Zatwierdza się plany Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2023 r. stanowiące załączniki nr I - 4 do
niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.
S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
S 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej treści na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu.
ADWO
ubeł
D32F1 AS2-6738407S-A97D-A892B6C6615S. projekt
Strona I

Lp.
4.
Termin
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr —
Rady Gminy
z dnia 8 grudnia 2022 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
Tematyka
I. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r.
2. Kontrola świetlic na terenie gminy Rzekuń.
I .Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.
2.0pracowanie opinii i wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce w
związku z absolutorium dla Wójta Gminy.
1 Kontrola zarządzeń wydawanych przez Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2023 r.
2.Kontrola realizacji inwestycji na terenie gminy.
3Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I 2023 r.
4.Kontrola zasad ogłaszania przetargów i zamówień publicznych oraz sposobu rozliczania
inwestycji przez UG.
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych
w gminie na 2024 r.
2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek na 2024 r.
2.Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2024 r.
3.Projekt planu pracy Komisji na 2024 r.
Ponadto komisja będzie rozpatrywać materiały na sesje Rady Gminy w zakresie swego działania.
ld: D32F1 AS2.6738.407s.A97D.A892B6C6615S. Projekt
Strona I

Termin
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr —
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 8 grudnia 2022 r.
Plan pracy Komisji Budżetu i Oświaty na 2023 rok
Za nienia
1. Analiza materiałów na sesję i sprawy bieżące
2. Ocena postępu prac przygotowawczych do realizacji zadań
zaplanowanych na rok 2023.
3. Stan mienia gminnego
omówienie (harmonogramy remontów, sprzedaży
likwidacji w 2023 r./ analiza kosztów- wpływów).
4. Działalność placówek oświatowych - wizyta w wybranych placówkach.
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych — prowadzone akcje i
programy profilaktyczne — wydatkowanie środków.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu.
8. sprawozdania z działalności ZOG za 2022r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w
Rzekuniu za 2022r.
l. Analiza materiałów na sesję i sprawy bieżące
2. Rozpatrzxnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r.
3. Rozpatrzenie informacji o realizacji inwestycji.
4. Analiza wniosków z wie•skich.
I. Rozpatrzenie sprawozdania z budżetu gminy za I półrocze 2023r.
2. Analiza materiałów na sesję i Sprawy bieżące.
3. Ocena stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji
2023.
4. Działalność placówek oświatowych - otrzymane dotacje zewnętrzne:
- udzielana pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- informac•a 0 liczbie uczniów w
ze óln ch lacówkach.
w roku
1. Analiza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Rzekuń na 2024r.
2. Informacja o stanie zadań inwestycyjnych. Realizacja przdsięwzięć z funduszy
sołeckich.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2024r.
4. Rozpatrzenie - informacja z działalności Dziennego Domu Senior+, Klubu Seniora
w Borawem, Laskowcu, Rzekuniu oraz Klubu Seniora + w Susku N m.
Ponadto komisja tĘdzie rozpatrywać materiały na sesje Rady Gminy w zakresie swego działania.
ld: D32F1 Projekt
Strona I
 • Czas wytworzenia: 22-07-24 15:15
 • Czas udostępnienia: 22-07-24 15:15

Historia zmian

4242 Dodanie LVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-06-2023 13:41:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2