Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LX zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr LIX/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 70010, 70013 położonymi na terenie miasta Ostrołęka;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/380/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń;
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022r.;
10. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2022 r. w szkołach prowadzonych przez gminę Rzekuń;
11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
12. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
14. Wolne wnioski i informacje;
15. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 21 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 15:30.

 • pkt._3.pdf
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia .
  2023 r.
  w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej
  Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa.
  Na pcxistawie art. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. I i 2 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co
  następuje:
  Udziela się z budżetu Gminy Rzekuń finansowej Powiatowi OstrołFkiemu na realizację
  zadań w drogownictwa jak niżej:
  l. Rozbudowa drogi Ostrołęka - od km 0+000 do km 24401 z przejazdem
  teren kolejowy pod mostem kolejowym - długości ok 2401 m i oświetleniem od km
  do ok. km 0+350 - długości ok. 350 m - zł,
  2. Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa
  Wieś- 180.000 zł.
  Pomoc finansowa, 0 której mowa w I zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
  budżetu gminy na 2023 r. w łącznej kwocie 257MOzł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem
  tysięcy zł).
  Szczegółowe postanowienia dotyczące tolbu i zasad udzielenia i rozliczenia dotacji, określa umowa
  pomiędzy Gminą Rzekuń a Powiatem Ostrołęckim.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  ADWOKA
  u beł
  ld; D8B54F51-8AE74274-AABO-816224AD8117. Uchwalony
  Strona I

  Uchwała wchodzi w życie z dniem IX)djFia.
  ld: D8BS4FS1-8AE7-4274-AABO-816224AD8117. Uchwalony
  Rady
  Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona 2

 • pkt.4.pdf
 • pkt.5.pdf
 • pkt.6.pdf
  z dnia 7 lutego 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia —
  2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
  Na ł•tawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 40) uchwala się, co następuje:
  Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Dzbenin - ulica Leśny Zakątek.
  Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz@owym
  Województwa
  Przewodnicząca Rady
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO AT
  u beł
  ld: OF13A26C.8U7-4A6E-BES3-AE218298F8C3. Projekt

  uf Leśny Zakątek

 • pkt.7.pdf
  zdnia 8 lutego 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 2023 r
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności działek
  oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 70010, 70013 położonymi na terenie miasta Ostrołęka
  Na art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przez Gminę Rzekuń własności nieruchomości
  gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 70010 0 pow. 0,0056 ha,
  70013 0 pow. 0,0047 ha położonych na terenie miasta Ostrołęka, dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce
  prowadzi księgę wieczystą nr OSI 0/00080848/1 , na rzecz spadkobierców poprzedniego właściciela.
  S 2. Przeniesienie własności działek nr 70010, 70013 nastąpi w formie aktu notarialnego na skutek czego
  zostaną odłączone ww. działki z księgi wieczystej nr OSI 0/00080848/1.
  S 3. Akt notarialny zostanie zawarty pcKl warunkiem, że:
  1. Spadkobiercy z tytułu przeniesienia własności działek nr: 70010, 70013 położonych na terenie miasta
  Ostrołęka, będących własnością Gminy Rzekuń nie będą dochodzić w przyszłości żadnych roszczeń
  o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot pożytków i innych, w szczególności dotyczących decyzji Urzędu
  Rejonowego w Ostrołęce znak: (3.1.7415/12/94.
  2. Koszty notarialne nabywcy.
  S 4. Wykonanie uchwały Emvierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 5. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  mgr Małgorzata Żebrowska
  ADWO
  Ł s Kubeł
  ld: 2E8A4D21-246B-4933.B5AF.19F4648B6ADA. Projekt

 • pkt._8.pdf
  UCHWALA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  zdnia .
  „ 2023 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/3W2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru
  INHIatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na
  terenie gminy Rzekuń
  Na art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40ust. I i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie
  gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r., 40), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  (Dz. U. z 2020 r., 333), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  (Dz U. z 2023 r., poz. 70), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r,
  poz. 888 ze zm.) oraz art. 47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r.,
  poz. 2651) Rada Gminy Rzekuń postanawia co następuje:
  S 1. Zmienia się Uchwałę Rady Gminy Rzekuń Nr XLII/380/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
  zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
  inkaso na terenie gminy Rzekuń, poprzez zmianę treści S I ust.2, który otrzymuje brzmienie: Inkaso podatku
  rolnego, podatku leśnego oraz podatku nieruchomości powierza się sołtysom:
  1) Krzysztof Szwd - sołectwo Borawe,
  2) Marek Karczewski - Sołectwo Czarnowiec,
  3) Ireneusz Mierzejewski - sołectwo Daniszewo,
  4) Sylwia Drężek - Drwęcz,
  5) Paweł Rogoziński - sołectwo Dzbenin,
  6) Andrzej Piątkowski - sołectwo Goworki,
  7) Krzysztof Drabot - sołectwo Kamianka,
  8) Wojciech Żerański - sołectwo Korczaki,
  9) Andrzej Gierwatowski - sołectwo Laskowiec,
  10) Tomasz Chrzanowski - sołectwo Nowa Wieś Wschodnia,
  I l) Aneta Dzbeńska - Ołdaki,
  12) Adam Zarnowski - sołectwo Przytuły Nowe,
  13) Rajkowski - so.łectwo Przytuły Stare,
  14) Sławomir Mierzejewski - sołectwo Rozwory,
  15) Makowski - sołectwo Rzekuń,
  16) Elżbieta - sołectwo Susk Nowy,
  17) Marzenna Późniewska - Susk Stary,
  18) Jerzy Konopka - sołectwo
  19) Grzegorz Głażewski - sołectwo
  20) Zofia Mierzejewska - Zabiele.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
  ld: A77D70ED49D6-404C-AF29.F45A55B8C74B. Uchwalony

  S 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO T
  ld: A77D70ED-49D6404C-AF29.F4SA5SB8C74B. Uchwalony
  ubcł
  Strona 2

 • pkt.9.pdf
  Sprawozdanie
  z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz
  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie za 2022 rok"
  Zgodnie z 10 Uchwały Nr XLII/319/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2022r.
  Wójt Gminy Rzekuń informuje o efektywności realizacji programu opartego w szczególności o
  następujące wskaźniki :
  l) Liczba organizagji poząrządowyęh podejmujących zadania publicme na rzecz lokalnej
  społeczności:
  6 organizacji ( Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Rzekunianka, Uczniowski Ludowy Klub
  Sportowy Ołdaki, Międzyszkolny Klub Kyokushim Karate, Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu,
  Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiance, Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji
  Rolniczych, ")
  2) Liczba Q!yattych konkursów:
  3 konkursy (kultura fizyczna, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ).
  3) Liczba prqjektów zrealizqwgnych pr7ez organizacje pozą!71ądQwę w oparciu o $rQdki pozyskane
  samorządu:
  6 projekty,
  4) Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań przez
  organizacje pozarządowe:
  163 498,50 zł
  Dofinansowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022
  roku:
  I. LUKS Rzekunianka w Rzekuniu:
  90.000,- Organizacja zajęć sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych
  2. LUKS w Ołdakach:
  30.000,- Sport realny a nie wirtualny
  3. Międzyszkolny Klub Kyokushim Karate
  2 500,- Szkolenie sportowe i uczestnictwo w imprezach sportowych dzieci i młodzieży w
  karate
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu:
  8 000,- XI Rzekuńskie Spotkanie Pasjonatów Starej Motoryzacji

  5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiance
  28.998,50 Impreza kulturalna nad Narwią w Kamiance
  6. Regionalny Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych ( Koło Gospodyń Susk Nowy)
  4 000,- Jak to dawniej z chlebem było
  Sporądziła: A.Rybicka

 • pkt.10.pdf
  GMINA K „EKUŃ
  07-411 Rzekuh. ul. Kościuszki 33
  NIP
  REGON 550667959
  Gm. Rzekuń
  s 318.*
  W Stul. sp. Z
  20Z r.
  4BE
  URZĄD GMINY w RZEKUNIU
  WPŁYN to
  Dnia 2023 -01- 30
  2178
  1 406 613,39
  6 042 443AS
  WÓJT

 • Protok_____LIX_2023.pdf
  PROTOKÓL NR LIX/2023
  z LLX zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń
  19 stycznia 2023 r.
  Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Gminy w Rzekuniu: ul Kościuszki 33:
  w godz. 15.00
  16 40. Obecnych jest 14 radnych na ogólną liczbę 14. Lista obecności
  w załączeniu do protokołu. Obradom przewodmczy Małgorzata Zebrowska Przewodnicząca
  Rady Gminy
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  Radni obecni:
  Dm ochowski Stanisław
  Gi envatowski Andrzej
  Kaczmarczyk Rafał Marcin
  K onopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski Zdzisław
  Mierzejewski Bogdan
  Ponadto w sesji uczestniczą:
  1. Podolak Bartosz
  2. Zebrowski Krzysztof
  Mierzejewski Ireneusz
  9.
  Namiotko Jarosław
  10. Pupek Rafał
  11. Sikorski Włodzimierz
  12. Wojsz Anna Sylwia
  Zebrowska Małgorzata
  13.
  14.
  Olech Dariusz
  - Wójt Gminy
  - Sekretarz Gminy
  oraz sołtysi Ogółem w sesji uczestniczy około 30 osób.
  Przebieg obrad:
  Przewodniczaca Rady Gminv Małgorzata Zebrowska ot•Aorzyła sesję powitała radnych:
  zaproszonych gości: sołtysów gminy przybyłych na obrady LIX zwyczajnej sesji Rady
  Gminy. Na podstawie listy obecności sfivierdziła prawomocność obrad.
  poinformowała, że wpłynął u.•niosek Pana Wójta o
  wprowadzenie do porządku obrad LIX (59) zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń jako punkt
  13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu
  pojazdu w zakresie określema zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci
  niepełnosprawnych zarnieszkałych na terenie Gminy Rzekuń do szkół i przedszkoli.
  Sekretarz Gminv uyjaśnił i omówił konieczność wprowadzenia projektu uchwały do
  porządku obrad.
  Przewodniczaca Rady Gminy poddała pod głosowame wniosek Pana Wójta o wprowadzenie
  do porządku obrad LIX (59) zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń jako punkt 13
  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w
  za_kresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych
  zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń do szkół i przedszkoli.
  W głosowaniu jawnym za wnioskiem głosowało 14 radnych, głosów przeciw
  i wstrzymujących się nie było. Bezwzględną większością głosów punkt 13 Rozpatrzenie
  projektu uchwały w sprawłe ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie
  określenia zăAT0tu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zarnieszkałych na
  terenie Gminy Rzekuń do szkół i przedszkoli został wprowadzony do porządku obrad jako
  punkt 13.
  Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 1 poddała pod głosowanie porządek obrad LIX
  Tvvyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń.
  Strona 1 z 13

  W głosowaniu jawnym — imiennym: na stan 14 radnych: obecnych jest 14.
  przedstawia się następująco:
  - Stanisław Dmochowski — jestem za
  - Andrzej Gierwatowski — jestem za
  - Rafał Kaczmarczyk - jestem za
  - Jerzy Konopka — jestem za
  - Łucja Łada — jestem za
  - Zdzisław Majewski — jestem za
  - Bogdan Mierzejewski — jestem za
  - Ireneusz Mierzejewski — jestem za
  - Jarosław Namiotko — jestem za
  - Dariusz Olech — jestem za
  - Rafał Pupek — jestem za
  - Włodzimierz Sikorski — jestem za
  - Anna Wojsz — jestem za
  Małgorzata Zebrowska- jestem za
  Za porządkiem obrad głosowało 14 radnych - jednogłośnie.
  Porządek obrad przedstawia się następująco:
  Głosowanie
  2.
  3.
  4.
  6.
  7.
  9.
  Otwarcie sesji: stwierdzenie prawomocności obrad;
  Przyjęcie protokołu nr LVIII/2022 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
  2023 - 2029;
  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023
  rok;
  Rozpatrzeme projektu uchwały w sprawie uyraženia zgody na nabycie w drodze
  darowizny przez Gminę Rzekuń niemchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej
  numerem geodezyjnym 60/5 0 pow. 0:1284 ha położonej w obrębie Czarnowiec gm.
  Rozpatrzeme projektu uchwały w sprawie uyraženia zgody na nabycie w drodze
  darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych — drogi
  wewnętrzne: oznaczonych numerami gecuiezyjnymi: 503/13 0 pow. 0:0356 haz 503 15
  o pow. 0:0899 ha położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń;
  Rozpatrzeme projektu uchwały w sprawie określema przystanków komunikacyjny:h
  zlokalizowanych na terenie gminy Rzekuń: których właścicielem lub zarządzającym
  jest Gmina Rzekuń oraz wamnkÓw i zasad korzystania z tych przystanków;
  Rozpatrzeme projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2016 z dnia
  29 lutego 2016 r. (zmienionej Uchwałą Rady Gminy Rzekuń XLVV350/2022 z dnła
  25 lutego 2022 r.) w sprawie określenła szczegółoŁvych warunków przyznawama
  i odpłatności za usługł opiekuńcze i usługi opiekuńcze: z uyłączeniem
  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
  szczegółouych wamnkÓw częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu
  ich pobierania;
  Rozpatrzeme projektu uchwały w sprawie poduyžszenia kryterium dochodowego
  uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku:
  Świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ȚvnoŚci albo Świadczenia rzeczowego
  Strona 2 z 13

  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządovvym
  programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  10.
  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholoqych na 2023 rok;
  11. Rozpatrzeme projektu uchwały w sprawłe zmłany uchwały nr XVIII/66/2007 Rady
  Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów
  sołectw
  12. Rozpatrzeme projektu uchwały w sprawie planu dofinansoxvania form doskonalenia
  zawodowego nauczycieli oraz ustalema maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w
  2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
  oświatouych: dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń;
  13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu
  pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci
  niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń do szkół i przedszkoli;
  14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Rzekuń;
  15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjamł;
  16 Interpelacje: zapytania Państwa Radnych i Sołtysów:
  17 _ Odpowiedzi na interpelacje: zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
  18
  Wolne wnioski i informacje:
  19 Zakończenie obrad.
  Przewodniczaca Rady Gminy poinformowała: że protokół był dostępny do wglądu zgodnie
  z informacją zawartą w zawiadomieniu o sesji. Radni uwag nie zgłaszali
  Protokół nr LVIII/2022 z sesji Rady Gminy Rzekuń został przyjęty jednogłośnie - 14 za
  Wójt Gminy zgłosił: odczytał i omówił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029 oraz projektu uchwały w sprawie
  uchu•alenła uchwały budżetowej na 2023 rok.
  Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w
  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029 oraz projektu uchwały w
  sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok.
  W głosowamu jawnym radni autopoprawkę przyjęli - 13 głosami za:
  wstrzymuj ącym
  głosem
  Radny Włdzimierz Sikorski zapytał z czego wynika tak •wy•soka kwota zmniejszema
  AydatkÓw związanych z opłatami za pobyt dzieci z terenu gminy Rzekuń w przedszkolach
  poza gmmą_
  Wójt Gminy poinformował: że dzieci z gminy Rzekuń uczęszczają do placówek
  oświatowych: które są poza terenem gminy Rzekuń: więc zgodnie z ustawą refinansujemy
  koszty: zwracając je. Do nas z kolei wpływają subwencje z innych gmin czy miasta.
  Powiedział również, że założyliśmy, iż w tym roku więcej dzieci z naszej gminy będzie
  uczęszczało do naszych placówek oświatowych stąd ta różnica w
  zadał pytanie dotyczące zakupu autobusu.
  Strona 3 z 13


 • Czas wytworzenia: 12-07-24 18:21
 • Czas udostępnienia: 12-07-24 18:21

Historia zmian

4244 Dodanie LX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-06-2023 13:41:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2