Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40) zwołuję LXI zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr LX/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Borawe gmina Rzekuń;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzekuń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023 w Gminie Rzekuń;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”;
13. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności żłobka samorządowego w Rzekuniu za 2022 rok;
14. Przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzekuń  na lata 2020 - 2024 – raport za lata 2020 -2021;
15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
16. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
18. Wolne wnioski i informacje;
19. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 21 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 15:30.

 • pkt_3.pdf
 • pkt_4.pdf
 • pkt_5.pdf
  z dnia 13 marca 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia —
  2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
  Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 0 samorządzie gminnym (t. j.
  Dz. U. z 2023 r., 40) uchwala się, co następuje:
  Ustala się nazwę ulicy w miejscmvości Dzbenin - ulica Mostowa.
  Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały rmvierza się Wójtowi Gminy.
  Uchwała wchodzi w życie upływie 14 dni dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  W ojevsăztwa Mazowieckiego.
  3D51FDDD-5944-4DEl.81E9.CE2CFCIB462B. Pmjekt
  Rady
  Małgorzata Żebrowska
  ADW
  as Kubeł
  Strona I

  Załącznik
  do Uchwały Nr .
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia

  UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
  posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Mostowa" dla drogi powiatowej oznaczonej numerem
  geodezyjnym 5W2 w Dzbeninie wystąpiły osoby posiadające nieruchomości przy tej dmize.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę. Podjęcie uchwały o nadaniu
  nazwy ulicy umożliwi uporządkowanie numeracji nieruchomc*ci przy tej drodze.
  Rzekuń, dnia 14.03.2023 r.


 • pkt_6.pdf
  z dnia 13 marca 2023 r.
  Zatwierdzony przxz .
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  „ 2023 r.
  zdnia .
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 40) uchwala sie, co następuje:
  Ustala sie nazwę ulicy w miejscowości Rzekuń - ulica Św. Anny.
  Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  ld: E8C8EBAC.7269-4574-9D3B-E939868702F3. Projekt
  Przewodnicząca Rady
  Małgorzata Zebrowska
  ADWO A
  as Kubeł
  Strona I

  yuazu
  Op

  UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umožliwi zameldowanie osobom, które
  posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem 0 nadanie nazwy ulicy „Św. Anny" dla drogi gminnej oznaczonej numerem
  geodezyjnym 593/2 w Rzekuniu wystąpiły osoby posiadające nieruchomości przy tej drodze.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
  Rzekuń, dnia 14.03.2023 r.


 • pkt_7.pdf
  zdnia 13 marca 2023 r.
  Zatwierdzony przez —
  UCHWALA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  — 2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 40) uchwala się, co następuje:
  Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Rzekuń - ulica Rumiankowa.
  Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  ld: 4ECF3E6F-CB19-46C6-8DFF-7D8775A58020. Projekt
  Przewodnicząca Rady
  Małgorzata Żebrowska
  ADWOKAT
  ubeł
  Strona I

  Załącznik
  do Uchwały Nr.
  Rady Gminy Rzekun
  z dnia „
  ôôô

  UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
  posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Rumiankowa" dla drogi prywatnej oznaczonej numerem
  geodezyjnym 9/3 w Rzekuniu wystąpili wspóbwłaściciele tej drogi.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
  Rzekuń, dnia 14.03.2023 r.

 • pkt_8.pdf
  z dnia 13 marca 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  2023 r.
  z dnia
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Na pcxlstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 40) uchwala się, co następuje:
  Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Rzekuń - ulica Cytrynowa.
  położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni Od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  W ojeuăztwa Mazowieckiego.
  Rady
  Małgorzata Żebrowska
  ADWOKAT
  u beł
  Strona I
  ld: 4FFABsD3-65B249E0-AA5E-47C55BBB7F28. Pmjekt

  Załącznik
  do Uchwały Nr
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia

  UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
  posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Cytrynowa" dla drogi gminnej oznaczonej numerem
  geodezyjnym 700 w Rzekuniu wystąpiły osoby posiadające nieruchomości przy tej drodze.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
  Rzekuń, dnia 14.03.2023 r.

 • pkt_9.pdf
  z dnia 14 marca 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWALA NR . ...„
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia — 2023 r
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
  w obrębie Borawe gmina RTRkuó
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
  z 2023 r. 40), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
  z 2023 r. poz. 344) oraz zgodnie z S 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
  sposobu i trybu prząrowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. z Dz.U. z 2021 r.
  poz. 2213) uchwala się co następuje:
  1. Wyraża się zgodę na zbycie z gminnego zasobu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznacznnych w ewidencji gruntów jako działki nr: 769/4 0 pow.
  0,0955 ha, 769/5 0 pow. 0,0957 ha, 769/6 0 pow. 0,0958 ha, 769/7 0 pow. 1 15 ha, 769/8 0 0,1041 ha,
  769/9 0 pow. 0,0904 ha, 769/10 0 pow. 0,0904 ha położonych w obrębie Borawe gmina Rzekuń, stanowiących
  własność Gminy dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr
  OSI 0/00082152/9.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem IX)djęcia.
  Rady Gminy
  mgr Małgorzata Żebrowska
  ADW KAT
  ukos Kubeł
  ld: C4182E92-ED4F-452A-9DA3-E1047COE5CBB. Projekt
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
  U. Z 2023 r. 40) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
  w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotycących zasad nabywania,
  zbywania i nieruchomości. Zgcxlnie z art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospgxiarce
  nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023 r. 344) nieruchomości mogą być przdmiotem obrotu. W art. 25
  ust. I ustawy o gospodarce nieruchomościami, znajduje się zapis, gdzie gminnym zasobem nieruchomości
  gospgxlaruje Wójt.
  Przedmiotem podjęcia uchwały jest wyrażRnie przez Radę Gminy zgcxly na sprzedaż w drodze
  przetargu ustnego nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami
  geodezyjnymi: 769/4 opow. 0,0955 ha, 769/5 0,0957 ha, 769/6 0 rmv. 0,0958 ha, 769/7 0
  0,1115 ha, 769/8 0 0,1041 ha, 769/9 0 pow. 0,0904 ha, 769/10 0 pow. 0,0904 ha położonych w obrębie
  Borawe gm. Rzekuń stanowiących własność Gminy Rzekuń. Środki ze sprzedaży ww. działek tĘdą
  wykorzystane na cele inwestycyjne Gminy, dlatego ich zbycie jest uzasadnione.

 • pkt_10.pdf
 • pkt_11.pdf
 • pkt_12.pdf
 • pkt_13.pdf
  ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
  w Rzekuniu
  ul. Nowa 12, 07-411 Rzekuń
  7582373131 REGON
  URZĄD GMINY w RZEKUNIU
  WPŁYN Ło
  Dnia 2023 -01- 23
  sȚcznia 2023
  ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BKA SAMORZĄDOWEGO
  PLACÓWKA
  SPRAWOZDAWCZA;
  STATUS
  FUNKCJONOWANIA:
  W RZEKUNIU ZA 2022 ROK
  Żłobek Samorządowy w Rzekuniu z siedzibą pod adresem: ul. Nowa 12 ,
  07-411 Rzekuń, NIP 7582373121 REGON 384699330
  Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 września 2019
  roku w sprawie utworzenia Žłobka Samorządowego w Rzekuniu
  i nadania statutu.
  nr 163571Z Z dnia
  2. Wpis do rejestrów Złobków
  16 marca2020 r.
  LICZBA MIEJSC: 75 dzieci do lat 3
  LICZBA GRUP: 3
  REKRUTACJA: Tryb całoroczny
  LICZBA DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ NA DZIEŃ 31.12.2022r.: 72
  PERSONEL PLACÓWKI: Dyrektor placówki,
  Opiekun dziecięcy — I I osób,
  Pielęgniarka— 1 osoba,
  Pracownik administracji 1 osoba
  Pracownik goqx)darczy — 2 osoby
  Kucharka — 4 osoby.
  REKRUTACJA: tryb całoroczny
  PROWADZONE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE:
  Projekt współfinansowany ze ŚrcdkÓw Unii W ramach Europejskiego Funduszu
  8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę
  nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie: 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej pt.:„Pierwszy
  Żłobek Samorządowy w Rzekuniu” nr RPMA.08.03.01-14-d247/19 obejmujący utworzenie oraz
  bieżące funkcjonowanie placówki dla 47 dzieci do lat 3. Zakończenie i rozliczenie w/w projektu luty
  2022r.
  ZADANIA REALIZOWANE łm'VCZYŁY OBSZARÓW:
  l. Świadczenia Opieki nad dziećmi do lat 3 przez 10 godzin dziennie w dni
  pracujące od ponidziałku do piątku w godzinach Od 6:30 do 16:30, przez 12 miesięcy
  z wyjątkiem przerwy miesięcznej (lipiec 2022r.) na wykorzystanie urlopu

  przez pracowników. Przerwę w Świadczeniu usług uzgodniono z organem prowadzącym —
  Wójtem Gminy Rzekuń.
  2. Wdrażaniu programu opiekuńczo - wychowawczego opartego na nowoczesnych nurtach
  pedagogicznych, gdzie zabawa jest słowem kluczov,'ym. Dzieci uczą się w formie zabavȚ,
  jak "ostrzać i korzystać ze wszystkich IX)siadanych zmysłów.
  W ramach codziennego rytmu organizowano:
  Zabawy manipulacyjno — konstrukcyjne, które zaspokoiły tworzenia, Polegające
  na budowaniu, składaniu całości z elementów z wykorzystaniem różnorodnego materiału,
  rysowaniu kredkami i malowaniu farbami.
  Zabawy sprawnościowo - muzyczne, które rozwinęły sprawności fizyczną i muzyczną
  poprzez prowadzenie zabaw ruchowych takichjak: taniec, śpiew, rytmika, gimnastyka. Zajęcia
  prowadzone przez osobę zewnętrzną, Dziwi uCą się piosenek oraz prostych układów
  ruchov,rych.
  Zabawy plastyczno - techniczne, które wpłynęły korzystnie na rozwój twórczego myślenia,
  pobudziły v,'yobraźnię oraz zmysłestetyczny
  Zabawy rozwijające mowę, które stymulują Sprawność językową dziecka. Ćwiczenia
  obejmują gimnastykę aparatu mowy tj. języka i buzi. Dzieci pprzez zabawę ucmne są
  prawidłowej mowy.
  Zabawy sensqryczne, które wpkynęły na rozwój wrażeń zmysłowych. Dziegi
  przelewając, gniotąc, czy wąchając poznają różne konsystencje, tekstury i kształty poprzez
  wprowadzanie nowych słów i przypominanie wcześniej poznanych.
  Zajęcia z języka angielskiego, które włączone były w rytm codziennych czynności. Dzieci
  poz.nały nowe słowa związane ze swoimi działaniami w czasie posiłku, śpiewu, tańca, spaceru.
  Zajęcia prowadzonesą także z nauczycielem w formie interaktywnej zabawy.
  Zajęcia higieniczne, które wspomagają wyrabianie nawyków higienicznych, porządkowych
  i grzecznościowych. Dzieci nauczyły się Samodzielności oraz funkcjonowania w głupie tj.
  dzielenia się zabawką, sprzątania po skończonej zabawie, czekania w kolejce. Nabrały
  nawyku mycia rąk przed i po
  Zajęcia rytmiczno — umuąkalniające — pozwalające dzieciom na wrażanie własnych
  emocji, poprzez taniec, Śpiew .i granie na różnych instrumentach.
  3. Organizacji zajęć dodatkowych, wtym .
  1) Zabawy na świeżym powietrzu, bez udziału uczestników z zewnątrz (rodziców).
  2) Eventy okazjonalne np.: dzień lata, dzień ziemniaka, dzień muchomora.
  3) Dzień Rodziny z udziałem zaproszonych gości, Zorganizowanie różnego rpdzaju atrakcji dla
  dzieci: malowanie buzi, pokaz baniek mydlanych, alpakoterapia, wspólna zabawa
  integracyjna.
  4. Zapevmienia racjonalnego i zdrowego żywienia dzieci w żłobku jak w Szkole
  Pcxlstawowej oraz Przedszkolu w Dzbeninie oraz DrwF.zy, dla których kuchnia żłobka gotuje
  posiłki zgodnie z obowiązującymi normami wg Instytutu Žywienia i Žywności i prof.
  Szczygła w Warszawie. Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni żłobka, zgodnie
  zzasadami racjonalnego żywienia i z wykorzystaniem ekologicznydh produktów spożywczych
  z lokalnego rynku. W ramach organizacji posiłków sporządzane są na bieżąco tygodniowe
  jadłospisy, zamówienia na prdukty odbiór i obróbka dostarczonych produktów.

  5.
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)
  Działalności administracyjnej:
  Prowadzeniu ewidencji dzieci ucĘszczających do żłobka.
  Sporządzaniu rocznych i miesięcznych planów pracy opiekuńcm — wychowawczej
  i edukacyjnej.
  dzienników zajęć pracy z dziećmi.
  Czynny nadzór nad realizacją dofinansowania, prowadzenie wszelkiej dokumentacji
  projektowej.
  naboru dzieci do żłobka .
  Posiedzeniach komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęć dzieci do Nobka.
  Przeprowadzeniu spotkań indywidualnych oraz rozmów telefonicznych z rcxizicami.
  przypisów odpłatności za pobyt dzieci w żłobku.
  Nadzór nad sprawami kadrowymi placówki.
  KONTROLE ORGANÓW ZEWNĘTRZNYCH:
  1.
  2.
  3.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce — 1 — uwag
  Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrołęce- 1 — bez uwag
  Kontrola dotującej dofinansowanie z Unii Europejskiej — Wojewódzki Urząd Pracy
  w Warszawie — protokół pokontrolny do wglądu w żłobka.
  REALIZACJA BUDŻETU:
  Plan budżetu w roku 2(n2 roku wynosił: 2079500m, z "konanie 1689197,12
  Wskaźnik wykonania — 61 %
  W 2022 roku doposażono miejsca opieki na dziăi do lat 3 w:
  • zabawki i dydaktyczne dla dzieci,
  • drobny kuchenny,
  • sprzęt do utrzymania czystości w wewnątrz i na zewnątrz,
  DYREK OR
  ŻŁOBKA SA
  ADOWEGO
  mgr Grażyn ' qoclou$lec

 • pkt_14.pdf


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 17-03-23 12:28
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 02:22

Historia zmian

4245 Dodanie LXI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-06-2023 13:41:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2