Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
3. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r.;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
6. Zakończenie obrad.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:00.

 • pkt2.pdf
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  . „ 2023 r.
  w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej
  Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa.
  Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. I i 2 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., pz. 1634 ze zm.) uchwala się, c.o
  następuje:
  Udziela się z budżetu Gminy Rzekuń finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację
  zadań w zakresie drogownictwa jak niżej:
  l. Rozbudowa drogi B)wiatowej Ostrołęka - Dzbenin km 0+000 do km 2+401 z przejazdem
  przez teren kolejowy pod mostem kolejowym - długości ok 2401 m i oświetleniem Od km 0+000
  do ok. km 0+350 - długości ok. 350 m - 77 .OOO zł,
  Pomoc finansowa, 0 której mowa w I zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
  budżetu gminy na 2023 r. w łącznej kwocie 77.000 zł (słownie: siedemndziesiąt siedem tysięcy zł).
  Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu i zasad udzielenia i rozliczenia dotacji, określa umoWa
  Gminą Rzekuń a Powiatem Ostrołęckim.
  Wykonanie uchwały się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
  'd: 57408D8B-5E67-4442-9664-60E4850D78B4. Projekt
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

 • pkt3.pdf
  UCHWALA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia .
  2023 r.
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r.
  Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art.58 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 89 ust. I pkt 2 i 3 i art. 91 ust. I ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., 1634 ze zm.), Rada Gminy
  Rzekuń uchwala, co następuje:
  l. Postanawia się zaciągnąć w 2023 r. kredyt długoterminowy do kwoty 8.000.000,00 zł (słownie
  złotych: osiem milionów) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę
  wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.
  2. WyMr na udzielenie kłedytu nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Spłata kredytu nastąpi w latach 2024-2033.
  Przypadające do spłaty w danym roku raty kredytu wraz z należnymi odsetkami będą pokrywane
  z wpływów z podatku od nieruchomości.
  Zalxzpieczeniem spłaty kredytu wraz z odsetkami będzie weksel in blanco wraz z deklaracją
  wekslową.
  Wykonanie uchwały się Wójtowi.
  ld: 32BD39AA-166A.4718-9ABE-82AF78047754. Projekt
  Strona

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  ld: 32BD39AA-166A4' 18-9ABE.82AF7804775•u projekt
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona 2

  Uzasadnienie
  Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki
  samorządu terytorialnego mogą finansować planowany deficyt budżAu i spłatę wcześniej
  zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów poprzez zaciągnięcie
  kredytu. Zgodnie z planem przychodów na 2023 rok, określonego uchwałą budżetową na 2023 rok
  Nr LIX/443/2023 Rady Gminy Rzekuń z późniejszymi zmianami, zaplanowano przychody z
  zaciągniętych požyczek i kredytów. Kredyt znstanie przeznaczony na finansowanie gminnych
  zadań inwestycyjnych: przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu 1.609.000 zł,
  Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły
  Podstawowej im. W Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń 1.215.000,00 zł, Miejsce integracji i
  lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare- świetlica) 940.000 zł, Budowa filii
  w msc. gmina Rzekuń 800.000 zł, Budowa świetlicy wiejskiej w msc.
  Teodorowo 750.000 zł, bieżące funkcjonowanie 2.315.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
  i kl$tów w kwocie 372.000 zł.
  Umowa kredytowa będzie zawierać możliwość odstąpienia całości lub części kredytu twz
  pnnoszenia dodatkowych kosztów i opłat.

 • pkt4.pdf
 • pkt5.pdf

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 12-05-23 16:09
 • Czas udostępnienia: 19-06-23 13:43

Historia zmian

4252 Modyfikacja LXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-06-2023 13:44:53 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
4250 Modyfikacja LXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-06-2023 13:43:42 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
4247 Dodanie LXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-06-2023 13:41:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2