Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 r. (środa) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   

    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołów nr LXV/2023, nr LXVI/2023, nr LXVII/2023, nr LXVIII/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust.3 ustawy
       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ostrołęka;
   8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 70293/1 o pow. 0,0397 ha położonej w obrębie 007    
       na terenie Miasta Ostrołęki, stanowiącej własność Gminy Rzekuń, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 70294 – cmentarz
       miejski;
    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem  
       geodezyjnym 457/2 o pow. 0,0200 ha, położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń;
    10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy;
    11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady;
    12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    13. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    15. Wolne wnioski i informacje;
    16. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 16:00.

 • pkt_3.pdf
 • pkt_4.pdf
 • pkt_5.pdf
 • pkt_6.pdf
 • pkt_7.pdf
  z dnia 18 października 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR „ „
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  2023 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych
  stanowiących własność Miasta Ostrołęka
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
  z 2023 r. poz. 344 ze zm.) uchwala sie, co następuje:
  1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
  stanowiących własność Miasta Ostrołęka, położonych w obrębie Przytuły Stare gm. Rzekuń:
  - oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/1 0 pow. 0,2079 ha, zabudowanej budynkiem będącym pod ochroną
  konserwatora zabytków, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr
  OSIO/00068280/l.
  - oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 61/1 0 pow. 0,1049 ha, 62/1 0 pow. 0,1984 ha, niezabudowanych,
  dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OS 10/00068280/1.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  'd: C080A910-DDC2-4946-9D55-73CA93DF9840_ Projekt
  Przxwodniczący Rady Gminy
  mgr Małgorzata Żebrowska
  ADWO AT
  ubel
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Wójt Gminy Rzekuń zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Ostrołęki o nieodpłatne przekazanie
  na rzecz Gminy Rzekuń działki nr 60/1 0 pow. 0,2079 ha położonej w obrębie Przytuły Stare gm. Rzekuń
  w celu zagospodarowania budynku (dawna obora będąca pod ochroną konserwatora zabytków)
  zlokalizowanego na przedmiotowej działce. Prezydent Miasta Ostrołęki zaproponował przekazanie na
  Gminy Rzekuń dodatkowych działek nr: 61/1 0 pow. 0,1049 ha, 62/1 0 pow. 0,1984 ha położonych
  w obrębie Przytuły Stanî' gm. Rzekuń.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie działek nr: 60/1, 61/1, 62/1 położonych
  w obrębie Przytuły Stare gm. Rzekuń w drodze uchwały jest wymogiem formalnym wynikającym z art. 18
  ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).

 • pkt_8.pdf
  Proiekt
  z dnia 5 września 2023 r.
  Zatwierdzony przez .
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia —
  2023 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 70293/1
  o pow. 0,0397 ha położonej w obrębie 0007 na terenie Miasta Ostrołęki, stanowiącej własno" Gminy
  Rzekuń, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr
  ewidencyjnym 70294 - cmentarz miejski
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r. poz 40 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), uchwala się co następuje:
  1. Wyraża się zgodę na zbycie z gminnego zasobu, nieruchomość gruntową zajętą pod cmentarz miejski,
  oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 70293/1 0 pow. 0,0397 ha położona w obrębie 0007 na terenie
  Miasta Ostrołęka, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą Nr OSI 0/00078834/3, na
  poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 70294
  - cmentarz miejski.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  mgr Małgorzata Żebrowska
  ADWO AT
  Kubeł
  ld: 22BE3986-C8FC406E-A4E8-B428BE624BA0. Projekt

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r. poz. 40 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
  w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotycących zasad nabywania,
  zbywania i obciążania nieruchomości. Zgodnie z art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
  nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.
  W art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, znajduje się zapis, gdzie gminnym zasobem
  nieruchomości gospodaruje Wójt oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 mówiący o tym, że przedmiotem zbycia jest
  nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej
  części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
  Przedmiotem podjęcia uchwały jest wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na sprzedaż
  nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 70293/1 0 pow. 0,0397 ha położonej w obrębie
  0007 na terenie Miasta Ostrołęki stanowiącej własność Gminy Rzekuń, na poprawę warunków
  zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 70294 — cmentarz miejski.
  Sprzedaż działki nr 70293/1 na rzecz Miasta Ostrołęki jest uzasadniona, ponieważ poprawi warunki
  zagospodarowania przyległej działki nr 70294.

 • pkt_9.pdf
  z dnia 25 lipca 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  2023 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 457/2 0 pow. 0,0200 ha, położonej
  w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
  z 2023 r. IX)z. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 457/2 0 pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń,
  dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce nie prowadzi księgi wieczystej.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem IX)djęcia.
  ld: C84CBF34-AF4C-4F85.BE9B-A3827DF4FBAF. Projekt
  Przewcxiniczący Rady Gminy
  mgr Małgorzata Żebrowska
  ADWO
  u beł
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Współwłaściciele działki o numerze ewidencyjnym 457/2 0 pow. ha
  w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń zgodnie z pismem z dnia 21.07.2023 r. zwrócili się z prośbą do
  Wójta Gminy Rzekuń o nieodpłatne w formie darowizny przez Gminę Rzekuń
  ww. działki.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości w drodze
  uchwały jest wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 07-11-23 17:32
 • Czas udostępnienia: 07-11-23 17:32

Historia zmian

9132 Modyfikacja LXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 28-11-2023 08:42:40 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
9069 Modyfikacja LXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 07-11-2023 17:50:48 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9068 Dodanie LXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 07-11-2023 17:50:46 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2