Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 14:30. Sesja odbędzie się w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołu nr LXIV/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Raport o stanie Gminy Rzekuń i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania:
        a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzekuń za 2022 rok,
        b) debata nad Raportem o stanie Gminy Rzekuń,
        c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania.
    4. Przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2022 r.:
       a) wystąpienie Wójta,
       b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2022,
       c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy,
       d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2022,
       e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXII/474/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzekuń  porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021-2030;
    8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    9. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    11. Wolne wnioski i informacje;
    12. Zakończenie obrad.
     

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33 dnia 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.

 

 • pkt_3_c.pdf
  z dnia 13 czerwca 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 13 czerwca 2023 r.
  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm. ) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Rzekuń Rada Gminy Rzekuń postanawia udzielić
  Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania za 2022 rok.
  2. Uchwała w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADWOKAT
  ubel
  ld: 2A2722FO-98BB-4D38-A4EC.0340AOA7B5A5. projekt
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z wprowadzoną w 2021 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, mającą na celu
  zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów
  publicznych, wójt gminy roku, do 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
  Raport zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej gminy stanowiącej kontekst dla działań realizowanych
  przez władze samorządowe w poprzednim roku, a także realizacji polityk, programów i strategii, uchwał
  rady gminy i budżetu obywatelskiego w 2022 r.
  Zgodnie z ustawą Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną
  większością głosów ustawowego składu rady gminy. uchwały o udzieleniu wójtowi wotum
  zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. Przed podjęciem
  uchwały odbywa się debata nad raportem o stanie Gminy, w której mają prawo
  o zabrać głos Radni Gminy bez ograniczeń czasowych radni oraz mieszkańcy, którzy złożyli pisemne
  zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób w terminie nie później niż na dzień przed Sesją.
  Rada Gminy Rzekuń po zapoznaniu się z o stanie gminy Rzekuń za 2022 rok
  i przeprowadzeniu debaty uznała, że działalność Wójta w roku 2022 przyczynia się do sprawnego
  funkcjonowania i rozwoju gminy oraz zapewnienia mieszkańcom odpowiălniej jakości
  życia, co uzasadnia udzielenie wotum zaufania.
  2A2722FO-98BB4D38-A4EC-0340AOA7B5A5. Projekt

 • pkt_4_d.pdf
  z dnia 13 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 13 czerwca 2023 r.
  w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawonianiem z wykonania budżetu
  Gminy Rzekuń za rok 2022
  Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. osamorządzie gminnym (tj. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
  Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  S 1. po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdanietn z wykonania budżetu za 2022 rok, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
  S 2. Uchwała wchcxlzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO
  t*bcl
  ld: I C.42Ag.AF24-F40CC8222505. Projekt
  Strona I

 • pkt_4_e.pdf
  z dnia 13 czerwca 2(n3 r.
  Zatwierdwny przez
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 13 czerwca 2023 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. I i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (to. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 271 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 zm.) w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń za 2022 rok, rozpatrzeniu i zapoznaniu się z:
  l. Sprawozdaniem z wykonania Gminy Rzekuń za 2022 rok,
  2. Sprawozdaniem finansowym,
  3. Informacją 0 stanie mienia komunalnego,
  4. Uchwalą Nr 3.e./217/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu
  z wykonania Gminy Rzekuń za 2022 rok,
  5. Uchwałą Nr 3.f.l ./139/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
  Rzekuń w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń za 2022 rok,
  6. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
  Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Udziela się Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  S 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ADW
  ld: 529D5C75-FB294DC1-9AA1-m18CB6E21A3. Projekt
  Przewodnicząca Rady Gm iny
  Małgorzata Żebrowska
  ubcl
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
  udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu należy do wyłącznej właściwości rady gminy
  (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym).
  Zgodnie z art. 271 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych rada gminy
  IX)dejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po załxyznaniu się z:
  I ) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  2) sprawozdaniem finansowym;
  3) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;
  4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
  Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie
  udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Wniosek w sprawie absolutorium zaopiniowaniu przez
  regionalną izbę obrachunkową (aft. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).
  Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwalą Nr 3 1/139/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2023 roku zaopiniowała IX)zytywnie wniosek Komisji
  Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
  Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  Stosownie do art. 28a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym udzielenie absolutorium
  następuje większością głosów ustawowego składu rady gminy.
  ld: 529D5C75-FB29.4DC1-9AA I-D018CB6E21A3. Projekt
  Strona 2

 • pkt_5.pdf
 • pkt_6.pdf
 • pkt_7.pdf
 • protokol_LXIV.pdf
  PROTOKÓŁ LXIV/2023
  z LXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń
  29 maja 2023 r.
  Miejsce obrad sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, ul Kościuszki 33:
  w godz. 15_50
  16.30. Obecnych jest 13 radnych na ogólną liczbę 14. Lista obecności
  w załączeniu do protokołu. Obradom przewodniczy Małgorzata Zebrowska Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Radni obecni:
  2
  3
  4
  5
  6
  Dmochowski Stanisław
  Gienvatowski Andrzej
  Kaczmarczyk Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Maj ewski Zdzisław
  Radni nieobecni :
  1 _Pupek Rafał
  Ponadto w sesii uczestnicza:
  1. Podolak Bartosz
  2. Sylwester
  7 _ Mierzejewski Bogdarł
  g. Mierzejewski Ireneusz
  Namiotko Jarosław
  10. Olech Dariusz
  11. Sikorski Włodzimierz
  12
  Woj sz Anna Sylwia
  Zebrowska Małgorzata
  13
  - Wójt Gminy
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach
  oraz sołtysi. Ogółem w sesji uczestniczy około 30 osób.
  Przebieg obrad:
  Przewodniczaca Rady Gminy Małgorzata Zebrowska otworzyła sesję, powitała radnych:
  sołtysów gminy przybyłych na obrady LXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy. Na podstawie listy
  obecności stwierdziła prawomocność obrad.
  Na salę obrad wszedł Radny Rafał Kaczmarczyk W obradach uczestniczy 13 radnych.
  Poinformowała: że wpłynął wniosek Pana Wójta o wprowadzenie do porządku obrad LXIV (64)
  T,vyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń jako punkt 3 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawłe za-
  ciagnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r., punktu 4 - Rozpatrzenie projektu uchwały zmie-
  niającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz punktu 5
  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok.
  Radni uwag nie zgłaszali
  Przewodniczaca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do
  porządku obrad punktu 3 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawłe zaciągnięcia kredytu
  długoterminowego w 2023 r. W głosowaniu jawnym za wnioskiem głosowało 12 radnych: 1 głos
  wstrzymujący,głosów przeciw nie było. Bezwzględną większością głosów punkt 3 Rozpatrzenie
  projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r. został wprowadzony
  do porządku obrad.
  Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Wójta w sprawie xvpro-
  wadzenia do porządku obrad punktu 4 - Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029. W głosowaniu jawnym za wnio
  skiem głosowało 13 radnych: głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Bezwzględną więk-

  szoŚcią głosów punkt 4 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wielolet
  niej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 został wprowadzony do porządku obrad.
  Przewodniczaca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do
  porządku obrad punktu 5 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
  Rzekuń na 2023 rok. W głosowaniu jawnym za xvnioskiem głosowało 13 radnych: głosów
  wstrzymujących się oraz przeciw nie było. Bezwzględną większością głosów punkt 5 Rozpatrzenie
  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok został wprowadzony do
  porządku obrad.
  Po wprowadzonych zmianach porządek obrad LXIV (64) TvvyczajneJ sesji Rady Gminy Rzekuń
  przestawia słę następująco:
  1 Otwarcie sesji: stwierdzeme obrad;
  2. Przyjęcie protokołu nr nr LXII/2023: nr LXIII/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
  3. Rozpatrzeme projektu uchwały w sprawłe zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r.;
  4. Rozpatrzeme projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
  nansowej na lata 2023-2029;
  5. Rozpatrzeme projektu uchwały w sprawłe zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
  6. Rozpatrzeme projektu uchwały w sprawie nadania nazwy- ulicy w miejscowości Korczaki;
  Rozpatrzeme projektu uchwały w sprawie nadania nazwy- ulicy w miejscowości Rzekuń;
  7.
  8. Rozpatrzeme projektu uchwały w sprawie nadania nazwy- ulicy w miejscowości Dzbenin;
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie
  przez Gminę Rzekuń własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 połožo-
  nej w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń;
  10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołda-
  kach,
  11 _ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawłe przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzi-
  ny na lata 2023-2025;
  12 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Społecznej w Rzekuniu za 2022
  rok;
  13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjanłi;
  14. Interłklacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
  15. Odpowiedzi na interpelacje: zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
  16. Wolne wnioski i informacje;
  17 Zakończenie obrad.
  Przewodniczaca Radv Gminy odczytała i poddała pod głosowanie zmieniony obrad.
  W głosowaniu jawnym — imiennym: na stan 14 radnych, obecnych jest 13. Głosowanie przedstawia
  się następująco:
  - Stanisław Dmochowski — jestem za
  - Andrzej Gienvatowski — jestem za

  - Rafał Kaczmarczyk — jestem za
  - Jerzy Konopka — jestem za
  - Łucja Łada — jestem za
  - Zdzisław Majewski — jestem za
  - Bogdan Mierzejewski — jestem za
  - Ireneusz Mierzejewski — jestem za
  - Jarosław Namłotko — jestem za
  - Rafał Pupek — jestem za
  - Arma Wojsz — jestem za
  Małgorzata Zebroxvska- jestem za
  Za porządkiem obrad głosowało 13 radnych - jednogłośnie.
  Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała: że protokoły były dostępne do wglądu zgdnłe
  z informacją zawartą w zawiadomieniu o sesji. Radni uwag nie zgłaszali.
  Protokoły nr nr LXI/2023, nr LXII/2023: nr LXIII/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń zostały
  przyjęte jednogłośnie - 13 za
  Wójt Gminy przedstawił i omóu•ił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
  długoterminowego w 2023
  poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
  kredytu długoterminowego w 2023 _ Radni uwag nie zgłaszali
  W głosowaniu jawnym — Imiennym: na stan 14 radnych: obecnych jest 13. Głosowanie
  przedstawia się następująco:
  - Stanisław Dmochowski — jestem za
  - Andrzej Gierwatowski — jestem za
  - Rafał Kaczmarczyk — jestem za
  - Jerzy Konopka — jestem za
  - Łucja Łada — jestem za
  - Zdzisław Majewski — jestem za
  - Bogdan Mierzejewski — jestem za
  - Ireneusz Mierzejewski — jestem za
  - Jarosław Namłotko — jestem za
  - Dariusz Olech — jestem za
  - Włodzimierz Sikorski — wstrzymuję słę
  - Arma Wojsz — jestem za
  Małgorzata Zebroxvska- jestem za
  Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych: 1 głos wstrzymujący się: głosów przeciw nie było
  Uchwała nr XLIV/479/2023 została podjęta jednogłośnie
  Przewodniczaca Radv Gminv poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
  sprawie Wieloletniej Prognozy Finarłsowej na lata 2023-2029. Radm uwag nie zgłaszali
  W głosowaniu jawnym — Imiennym: na stan 14 radnych: obecnych jest 13. Głosowanie
  przedstawia się następująco:
  - Stanisław Dmochowski — jestem za
  - Andrzej Gierwatowski — jestem za
  - Rafał Kaczmarczyk — jestem za
  - Jerzy Konopka — jestem za
  - Łucja Łada — jestem za

   

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 19-06-23 16:31
 • Czas udostępnienia: 27-07-23 08:03

Historia zmian

7981 Modyfikacja LXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 27-07-2023 11:36:20 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
7980 Modyfikacja LXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 27-07-2023 11:35:55 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
7979 Modyfikacja LXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 27-07-2023 11:30:41 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
7978 Modyfikacja LXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 27-07-2023 11:29:04 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
7977 Modyfikacja LXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 27-07-2023 11:28:32 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
7976 Modyfikacja LXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 27-07-2023 08:12:29 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
7975 Modyfikacja LXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 27-07-2023 08:12:06 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
7974 Modyfikacja LXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 27-07-2023 08:04:57 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
 4. Autor modyfikacji
 5. Pola dodatkowe
7973 Dodanie LXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 26-07-2023 14:57:27 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2