Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 14:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:   

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/308/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą Uchwałę Nr V/18/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  w Rzekuniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
 9. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 18.08.2023 r. (piątek) o godz. 14:00

pkt_2.pdf

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

z dnia 25 lipca 2023 r.
Zatwierdzony przez
UCHWALA NR „
RADY GMINY RZEK7Jk
z dnia 24 lipca 2023 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r.,
40ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. odrogach publicznych (t.j. Dz U. z 2023 r.
poz. 645 ze zm.) uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu w Ostrołęce, Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
następuje:
I. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi, na terenie Gminy Rzekuń, 'N)łožone na
nieruchomościach oznaczonych jako działki nr ewidencyjny:
l) 186, 82/1, 73/1, 83/1, 85/3, 74/1, 86/1, 75/5, 79/1, 75/3, 75/6, 76/1, 80/8, 80/11, 81/1, 72/15, 77/1, 7219,
72/1 1, 77/3, 72/13, 78/3 obręb 0018 Susk stary gm. Rzekuń,
2) 620/18, 620/13, 620/5 obręb 0016 Rzekuń,
3) 566/1 , 752 obręb Rzekuń,
4) 662/2, 61/1, 662/1, 60/1, 58/1, 52/3, 59/1, 62/10, 62/8, 62/5 obręb (M)16 Rzekuń, wskazanych na załączniku
graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Przewcxlnicząca Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
ADW9KA
kubeł
ld: 4A51F87B-59544CDF-A7F6-A8FC474E6658. projekt
Strona

Załącznik 1 do uchwały
91813094-0EA4-4366-8A92-6D458C3738E3. projekt
Strona I

Załącznik 2 dc
Stronu I
ld: 91813094-0EA4-4366-8A92-6D458C3738E3. projekt

pkt5.pdf

pkt_6.pdf

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia ............„ 2023 r
zmieniająca Uchwalę nr V/18/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie trybu i powoływania oraz odwolywania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Rzekuniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r., 40 zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
domowej
Gminy w Rzekuniu uchwala, następuje:
[V..v.łožd«
dž43 2'"
Przyjmuje się tryb i spM5b powoływania oraz odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Rzgkuniu, których tr"Ć stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Traci moc uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy w Rzkuniu z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie Określenia i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego mnkcjonowania.
Wykonanie uchwały pwierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni dnia ogłoszenia jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Przewodniczący
Rady Gminy

Załącznik do uchwały Nr
Rady Gminy w Rzekuniu
z dnia... .
Tryb i sposób powoływania i odwolywania członków Zmohi Interdyscyplinarnego
w Rzekuniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
1. Gmina Rzekuń podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, zwanym dalej Zespołem.
2. Skład Zespołu określa art. 9 a ust. 3-5 ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemogy domowej (DZ. U, z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535) zwanej dalej
l, Skład osobowy Zespołu ustala się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem
Gminy Rzekuń, a podmiotami o których mowa w art. 9a ust. 3, 3a i 5 ustawy.
W celu zapewnienia kuratorom sądowm uczestnictwa w pracach zespołu
interdyscyplinarnego Wójt Gminy Rzekuń zwraca się do Prezesa Sądu Rejonowego
w Ostrołęce o wyznaczenie kuratora./kuratorów do uczestnictwa w zespole.
2. Członków Žespołu pwołuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy Rzekuń podając jego
imienny skład.
3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.
i. Odwołanie członka Zespołu może nastąpić w następujących przypadkach:
1) najego umotywowany wniosek,
2) na umotywowany wniosek osoby kierującej podmiotem, którego jest
przedstawicielem,
3) na umotywowany wniosek Przewodniczącego Zespołu,
4) ustania zatrudnienia członka Zespołu w podmiocie (instytucji), który typował go do
pracy w Zespole lub ustania członkostv,'a w organizacji; która typowała członka do pracy
w Zmole.
2. Po odwołaniu członka Zespołu Wójt Gminy Rzekuń zwraca się do właściwego
pdmiotu/instytucji o wskazanie nowego przedstawiciela na członka Zespołu.

2) organi • e pracę Zespołu Interdyscyplinarnego;
3) Zespół Interdyscyplinarny na zewnątrz;
ski dotyczące i nadaje k procedury.
4) przyjmuje
2. Zespół Interdyscyplin uchwały zv,ry większością głosów w głosowaniu
ów ZesłX)lu Interdyscyplinarnego,
jawnym przy obecności najmniej p Ołowy
a w przypadku równej liczby gł Ów decydujący eży do Przewodniczącego.
56
l. Pier,vsze posiedzenie nowo "brane Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Wójt Gminy
Inte scyplinarnego Przewodniczący Zespołu
Kolejne posiedzenia
Interdyscyplinarnego.
2. Interdyscyplinarny o uje na pos niach.
3. Posiedzenia Zespołu Interd scyplinarnego od 'ą się w zależności od potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na dwa mi
yscyplinamego mają •ejsce w godzinach pracy i siedzibie
4. Zespołu
'i związanych z realizacją na rzecz
w Rzekuniu lub innych ins
Ośrodka Pomocy Spo
przeciwdziałania ocy w rodzinie.
Zespół p
Rzekuń
57
towuje sprawozdanie ze swojej działalności i
dnia 31 marca następnego roku,
ADW AT
Łuk
łada je Wójtowi Gminy

pkt_7.pdf

z dnia 25 liFa 2023 r.
przez.
UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 24 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2023 r„ z późn. zm.) i art 163 S 2 ustawy z dnia 27 lip:a 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.217) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje;
S 1. Powołać Zespół dla zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych, zgłaszanych w wyborach na
kadencję 2024-2027, w składzie:
S 2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy, przed
przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r. opinii
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych
w ustawie z dnia 27 liłwa 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rzekuń.
5. Uchwała podlega ptxianiu do publicznej wiadomości.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorza ta Żebrowska
ADWOKA
ubek
1,1: 587BB94F-9DSE-49CF.9D44-AD86299359FE
Strona I

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroje sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.217)
ławników do sądów okręgowych oraz rejonowych wybieraja rady gmin, których obszar jest objęty
własciwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
Art. 163 2 w/w ustawy wskazuje, iż przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który
na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w w zakresie
spełnienie przez nich wymogów określonych w ustawie.
W związku z podjęcie uchwały jest uzasadnione.
ld: projekt
Strona I

pkt_8.pdf

z dnia 18 lipca 2023 r.
Zatwierdzony przez
UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 13 lipca 2023 r.
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2023 r.,
poz. 40 z późn. zm.) art. 162 S 9 ustawy z dnia 27 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2023 r., lm. 217 z późn. zm.) Rad Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
1. Postanawia się zasięgnąć Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu
informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2024-2027.
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rzekuń.
S 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń do prasłania łącznie z uchwałą danych
osobowych kandydatów na ławników, o których mowa w ust. I zawier$ących:
l) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
4) imiona rodziców;
5) nazwisko matki;
6) datę urodzenia;
7) miejsce urodzenia;
8) miejsce zamieszkania;
9) numer ewidencyjny PESEL.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ld: 9A8501 DB-69FB4152.BFF I Projekt
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
ADWO AT
ubcl
Strona I

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 162 S 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.
U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do zasięgnięcia Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Po otrzymaniu powyższych informacji zespół opiniujący kandydatów na ławników przedstawi
swoją opinię podczas sesji, a następnie Rada w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławników na
kadencję 2024-2027.
Biorąc IM)wy2sze pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
ld: 9A8501DB-69FB-4152-BFFl.BBOCDBCIF9BA. projekt
Strona I

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 16-08-23 16:24
 • Czas udostępnienia: 16-08-23 16:24

Historia zmian

9399 Modyfikacja LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 10-01-2024 11:32:15 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8689 Modyfikacja LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 30-08-2023 11:06:39 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8688 Modyfikacja LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 30-08-2023 11:05:20 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
8294 Modyfikacja LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 18-08-2023 11:30:34 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8293 Modyfikacja LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 18-08-2023 11:29:26 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8292 Modyfikacja LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 18-08-2023 11:29:24 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
 4. Autor modyfikacji
8290 Modyfikacja LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 17-08-2023 12:20:06 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Inny autor
 2. Data modyfikacji
8289 Modyfikacja LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 16-08-2023 16:31:16 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8288 Dodanie LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 16-08-2023 16:29:13 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2