Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr LXI/2023,  nr LXII/2023, nr LXIII/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korczaki;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń    własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 położonej w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025;
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2022 rok;
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
11. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
13. Wolne wnioski i informacje;
14. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:30.

 

 • pkt3.pdf
  z dnia 27 kwietnia 2023 r.
  Zatwierdmny przez „ „
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia. „
  2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korczaki
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca r. 0 samorządzie gminnym (t.j.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 40) uchwala się, co następuje:
  Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Korczaki - ulica Wsłńlna.
  Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały się Wójtowi Gminy.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Mazowieckiego.
  ld: OF9F5469-0323-46AC-B212-6AACA8D4966C. Projekt
  ADW
  k
  Przewodnicząca Rady
  Małgorzata Żebrowska
  ubel
  Strona I

  egup z
  Ăt.nuJ9 Apeu
  'N op

  UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
  w sprawie nadania nazvw ulicy w miejscowości Korczaki
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umožliwi zameldowanie które
  posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem 0 nadanie nazwy ulicy „Wspólna" dla drogi prywatnej, oznaczonej numerem
  geodezyjnym 69/5 w Korczakach wystąpili współwłaściciele tej drogi.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę
  Rzekuń, dnia 27.04.2023 r.

 • pkt4.pdf
  z dnia 26 kwietnia 2023 r.
  Zatwierdzony przez „
  UCHWALA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia .
  „ — 2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Na art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 40) uchwala się, co następuje:
  Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Rzekuń - ulica Brzoskwiniowa.
  Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  Uchwała wchodzi wżycie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  ld: B14CCD75-F732460F-9F77-E5EAA272ACE9. Projekt
  Przewodnicząca Rady
  Małgorzata Żebrowska
  ADWOKAT
  ubel
  Strona I

  UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie które
  posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem 0 nadanie nazwy ulicy „Brzoskwiniowa" dla drogi gminnej oznaczonej numerem
  geodezyjnym 610/25 w Rzekuniu wystąpiła osoba posiadająca nieruchomość przy tej drodze.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
  Rzekuń, dnia 26.04.2023 r.

  Zaląc znik
  do Uchwały Nr
  z dnia

 • pkt5.pdf
  z dnia 19 maja 2023 r.
  przez
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  2023 r.
  z dnia
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
  Na art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j.
  Dz. U. z 2023 r., p07„ 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Dzbenin - ulica Perłowa.
  Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  Uchwała wchodzi wżycie upływie 14 dni dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  Rady
  Małgorzata Żebrowska
  ld: B9F81E6F-DFFC-41CO-A793-2C374CC68347. Projekt

  UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osokm•n, które
  posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Perłowa" dla drogi prywatnej, oznaczonej numerami
  geodezyjnymi: 494/29, 494/15 w Dzbeninie wystąpiły osoby fizyczne będąc* współwłaścicielami
  tej drogi.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, naležy nadać jej nazwę.
  Rzekuń, dnia 18.05.2023 r.

  Załącznik
  do Uchwały Nr
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia

 • pkt6.pdf
  z dnia 25 kwietnia 2023 r.
  Zatwierdzony przez „
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia „
  2023 r.
  w sprawie zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności działki
  oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 położonej w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
  2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 147/4 0 pow. 0,0064 ha położonej
  w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr
  OS 10/00074066/0, na rzecz poprzedniej współwłaścicielki.
  2. Przeniesienie własności działki nr 147/4 nastąpi w formie aktu notarialnego na skutek czego zostanie
  odłączona ww. działka z księgi wieczystej nr OS 10/00074066/0.
  S 3. Akt notarialny zostanie zawarty pod warunkiem, że:
  I. Współwłaściciele z tytułu przeniesienia własności działki nr 147/4 0 pow. 0,0064 ha położonej w obrębie
  Teodorowo gmina Rzekuń, będącej własnością Gminy Rzekuń nie będą dochodzić w przyszłości żadnych
  roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot pożytków i innych, w szczególności dotyczących decyzji
  Wójta Gminy Rzckuń znak: GGK.6831.39.2011 z dnia 25 sierpnia 201 1 r.
  2. pozostali współwłaściciele ww. działki zrzekną sie swoich udziałów na rzecz Nabywcy przed
  notariuszem podczas sporządzania umowy.
  3. Koszty notarialne poniesie Naby.vca.
  S 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  mgr Małgorzata Zebrowska
  ADWOKAT
  u bel
  06399FCE-B226-4721-BC46-8A3DC9240F5F. Projekt

  UZASADNIENIE
  Wnioskodawczyni pismem z dnia: 06.03.2023 r. zwróciła sie z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń
  o zwrot działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 0 pow. 0,0064 ha położonej w obrębie Teodorowo
  gm. Rzekuń.
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r. poz. 40 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał
  w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad zbywania
  nieruchomości.
  Działka nr 147/4 w wyniku decyzji Wójta Gminy Rzekuń Nr GGK.6831.39.2011 z dnia 25 sierpnia
  2011 r. przeszła na własność Gminy Rzekuń. Działka nr 147/4 nie została zagospodarowana przez Gminę
  jako droga i stanowi fragment ogrodzonej posesji osoby ubiegającej się o jej zwrot. Podczas przejmowania
  nieruchomości przez Gminę nie było dotychczas wypłacone odszkodowanie w trybie wywłaszczenia.
  Działka straciła znaczenie pod względem komunikacyjnym, nawet bez tej nieruchomości będzie zapewniony
  dojazd do pozostałych nieruchomości na tym terenie.
  Stan faktyczny na gruncie uzasadnia przeniesienie własności nieruchomości z powrotem na rzecz właściciela
  siedliska, z którym sąsiaduje.

 • pkt7.pdf
  zdnia 12 maja 2023 r.
  Zatwierdzony
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 1 1 maja 2023 r.
  w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach
  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o gminnym (Dz.U. z 2023r„
  poz.40 z pÓŽn. zm.) oraz Ś 2 ust. I Rozporzą±enia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej
  opganizacji publicznych szkól i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r., poz. 502 z późn zm.) Rada Gminy
  Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły
  Podstawowej w Ołdakach nadaje się Szkole Podstawowej w Ołdakach imię "Janusza Korczaka"
  2. pełna nazwa Szkoły Podstawowej w Ołdakach brzmi Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
  w Ołdakach.
  S 3. Wykonanie uchwały Ęmvierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem I września 2023 roku.
  ADWO
  ubcł
  ld: F5CAD9B2-68E5-4E80-90A9-1E9DBB3BA928. Projekt
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z S 2 ust. I Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji
  publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502) dnia 9 maja 2023 mku do Rady
  Gminy Rzekuń, jako organu prowadzącego szkołę, wpłynął wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
  Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły PMistawowej w Ołdakach, o nadanie jej imienia "Janusza
  Korczaka".
  Społeczność szkolna SP w Ołdakach uznała, że najwyższy czas, aby nadać imię szkole. Spośród
  trzech wyłonionych wcześniej kandydatur uprawnieni do głosowania wskazali Janusza Korczaka.
  Dopełniono wszsystkich procălur szkolnych związanych z wyborem Patrona szkoły.
  przez nadanie imienia szkoła zyska własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, będzie
  promowała postać patrona, będzie mogła pozyskac do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
  tworzyła własny ceremoniał.
  Uroczystości związane z nadaniem Szkole imienia zaplanowano w przedziale czasowym wrzesień -listopad
  2023.
  ld: F5CAD9B2-68Es.4E80-90A9-1E9DBB3BA928. Projekt
  Strona I

 • pkt8.pdf
 • pkt9.pdf

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 19-05-23 16:15
 • Czas udostępnienia: 17-07-23 14:30

Historia zmian

7966 Modyfikacja LXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 26-07-2023 14:22:54 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
7965 Modyfikacja LXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 26-07-2023 14:22:49 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Tekst
 4. Data modyfikacji
 5. Autor modyfikacji
4780 Modyfikacja LXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 17-07-2023 14:33:20 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
4779 Modyfikacja LXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 17-07-2023 14:32:38 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
4248 Dodanie LXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-06-2023 13:41:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2