Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. (wtorek) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:   

    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Rzekuń dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności     
       za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
       warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania;
    6. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się19 września 2023 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201.

 • pkt2.pdf
  z dnia 25 sierpnia 2023 r.
  Zatwierdzony przez .
  UCHWAŁA NR — „
  RADY GMINY RZEKUŃ
  2023 r.
  z dnia
  w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rzekuń dla Parafii Rzymskokatolickiej
  pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 81 ust. I ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z póżn. zm.) w zw. z 1 uchwały Nr XLIII/ 180/2006 Rady
  Gminy Rzekuń z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestm, sposobu jej
  rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
  następuje:
  S 1. Przyznaje się dotację w kwocie 1.020.408,16zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta osiem
  złotych 16/100) Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, ul. Kościuszki 53,
  ratunkowe
  „Prace
  związane
  zadanie
  07-411
  pn.:
  z wymianą pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, etap
  2. l. Dotacja, o której mowa w S l, zabezpieczona zostanie w budżecie 2024 roku, a wysokość
  przyznanych środków nie będzie przekmczać 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac.
  2. Przyznana dotacja, o której mowa w l, zabezpieczona zostanie w wysokości 1000.000,00 zł, (Słownie
  jeden milion złotych), tj 98% na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  w ramach rządowego funduszu Polski Ład, oraz w kwocie 20.408,16 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta osiem
  złotych 16/100), tj. 2% ze środków własnych pochodzących z budżetu Gminy Rzekuń.
  3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o której mowa w l, zostaną określone w odrębnej umowie
  zawartej z beneficjentem.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwala wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
  Prnip_k'
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Zebrowska
  ADW AT
  ubei
  Strona I

 • pkt3.pdf
 • pkt4.pdf
 • pkt5.pdf
  z dnia I września 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia I I września 2023 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016r. (zmienianei-Uchwaią-RadrGminy
  zuchwa dy-Gminy-Rzekuń
  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
  całkowit%0 zwolnienia z opłat oraz trybu ich
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym
  (Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Oraz art. SO ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. 2023 r, poz. 901 z późn, zm.) Reda Gminy w Rzekuniu uchwala, co następuje:
  S 1. zmienia się Uchwalę Rady Gminy Rzekuń Nr xłv/118n016 z dnia 29 lutego 2016r. (zmienianą
  w sprawie określenia szczegółowych warunków prąznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Oraz szczegółowych warunków częściowego lub
  całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania, zmienia się wten sposób, że S 2 pkt I w miejsce
  dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie: "Ustala się:
  1. koszt I godziny brutto usługi opiekuńczej wynosi: 40m zł (czterdzieści złote)."
  S 2. Wykonanie Uchwały się Wójtowi Gminy gzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  ADWO AT
  u beł
  ld: projekt
  Strona I

  UZASADNIENIE
  do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016r.
  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami oraz szczegółowych warunków
  częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu Świadczy usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych, za
  pośrednictwem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Umowa Nr 6/2020 zawału
  w dniu 30 grudnia 2020 roku). Wynagrodzenia opiekunek na dany rok ustalane są każdorazowo na
  poziomie płacy minimalnej aktualnej na dany rok. W związku ze wzrostem płacy minimalnej od I
  lipca 2023 r. rośnie koszt I h zatrudnienia opiekunek, co powoduje konieczność urealnienia stawki
  odpłatności za I h usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych.
  Jak wskazano powyżej, zaproponowana uchwała uwzględnia aktualne realne koszty ponoszone na
  świadczenie usług opiekuńczych, natomiast z drugiej strony też osób
  korzystających i chroni ich budżet przed ponoszcniem wydatków przekraczających ich możliwości.
  Strona
  projekt

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 14-09-23 15:19
 • Czas udostępnienia: 14-09-23 15:19

Historia zmian

8887 Modyfikacja LXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 26-09-2023 16:24:35 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
8793 Modyfikacja LXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 14-09-2023 15:44:44 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8792 Modyfikacja LXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 14-09-2023 15:44:35 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
8791 Modyfikacja LXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 14-09-2023 15:31:40 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8790 Dodanie LXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 14-09-2023 15:29:58 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2