Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 11 października 2023 r. (środa) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027:
a) wystąpienie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w sprawie opinii o zgłoszonych kandydatach,

b) powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyboru ławników,

c) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok.

5. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 11 października 2023 r. (środa) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201.

 • pkt2.pdf
  z dnia 6 października 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  2023 r.
  z dnia
  w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (to. Dz. U.
  z 2023 r., poz 40 z późn. zm.), art. 160 S l, art. 163, art. 164 S I ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
  o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 217 z póżn. zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
  następuje:
  S 1. l. Stwierdza się, Ze w głosowaniu tajnym wybrano ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce
  w osobach:
  2)..
  5)
  2. Stwierdza sie, że w głosowaniu tajnym wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce do
  orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w osobach:
  S 2. Dane osobowe i do kontaktu wybranych ławników w formie załącznika zostaną wraz z uchwałą
  przekazane Prezesowi Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce przez Przewodniczącą Rady Gminy.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
  4. X Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
  rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, a także zamieszczenie jej treści na
  stronie internetowej https://www.rzekun.pl/.
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADW
  ubcl
  ld: C5D5FC35-9014-42D1-88E1-CFDC94CC3392. Projekt
  Strona I

 • pkt3.pdf
 • pkt4.pdf

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 10-10-23 16:47
 • Czas udostępnienia: 10-10-23 16:47

Historia zmian

9082 Modyfikacja LXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 10-11-2023 14:21:03 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
8959 Modyfikacja LXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 10-10-2023 16:57:05 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8958 Dodanie LXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 10-10-2023 16:57:01 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2