Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021-2030;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Rzekuń w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec;
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 279/6 o pow. 0,0046 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej własność osoby fizycznej;
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń 
  z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń zmienionej uchwałą Nr XVIII/118/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.;
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie przejścia dla pieszych w ramach zadania pn. " Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul.Kościuszki przy Kościele w msc. Rzekuń na drodze ozn nr geod. 668/1";
 12. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, 5 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 15:00.

 • pkt2.pdf
 • pkt3.pdf
 • pkt4.pdf
 • pkt5.pdf
 • pkt6.pdf
 • pkt7.pdf
  z dnia 5 września 2023 r.
  Zatwierdzony przez .
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Laskowiec - ulica Kasztanowa.
  Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  Uchwała wchodzi w życie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  ld: 8030297D.5F59.4269-9AC2-3S36 IF8E9BBA. projekt
  Przewodnicząca Rady
  Małgorzata Zebrowska
  ADWO
  "bel
  Strona I

  Załącznik
  do Uchwały Nr
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia
  • 30.13"
  E: 21' 40'50.81"

  UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscnwošci Laskowiec
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
  posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Kasztanowa" dla drogi prywatnej, oznaczonej numerem
  geodezyjnym 354/4 w Laskowcu wystąpiła firma będąca właścicielem tej drogi.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
  Rzekuń, dt-,ia 01.09.2023 r.

 • pkt8.pdf
  z dnia 30 listopada 2023 r.
  Zatwierdzmy przez
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  2023 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. l, aft. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  (Dz U. z 2023 r. 344 ze zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  S 1. Wyraża się na zamianę nieruchomości gruntowej, fX)loŻonej w obrębie geodezyjnym Kamianka,
  działka nr 428/6 0 pow. 0,5318 ha, stanowiącej własność Gminy Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy
  w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OS 10/00080743/5, na nieruchomość gruntową położoną w obrębie
  Kamianka, działka nr 429/2 0 pow. 1,3347 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej, dla której
  Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OSIO/00045496/l.
  S 2. Wykonanie uchwały się Wójtowi Gminy
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
  6SDD6BB 1-1DBA•165B-BFF5-CEBDAF2A57AC. Projekt
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

 • pkt9.pdf
  z dnia 5 września 2023 r.
  Zatwierdzony przez.
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia —
  2023 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznacmnej numerem
  geMlezyjnym 279/6 0 pow. 0,0046 ha polo"nej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej własność
  osoby fizycznej
  Na ł•tawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. I i art. 25 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
  nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co następuje:
  1. Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną
  w ewidencji gruntów jako działka nr 279/6 0 pow. ha położoną w miejscowości Laskowiec gm. Rzekuń
  stanowiącą własność osoby fizycznej, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą
  nr OSI 0/00018001/7, w celu zakupu na drogę gminną.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwala wchcxizi w życie z dniem IX)djęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  mgr Małgorzata Żebrowska
  ADW
  ld: 736BC4C7.WY34479-9183-34FCA422C46E. Projekt
  ubel

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r. poz. 40 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
  majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania
  i obciążania nieruchomości, a także zgodnie z art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
  nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. 344 ze zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu i art. 25
  ust. I ustawy o GN, mówiący o tym, że gminnym nieruchomości gospodaruje Wójt.
  Przedmiotem podjęcia uchwały jest zgoda Rady Gminy Rzekuń na zakup nieruchomości gruntowej
  niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 279/6 0 pow. 0,0046 ha w obrębie Laskowiec
  gm. Rzekuń, stanowiącej własność osoby fizycznej, w celu zakupu na drogę gminną.

 • pkt10.pdf
 • pkt11.pdf

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 01-12-23 11:11
 • Czas udostępnienia: 01-12-23 11:11

Historia zmian

9237 Modyfikacja LXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 22-12-2023 09:09:23 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
9202 Modyfikacja LXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 12-12-2023 08:45:27 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
9152 Modyfikacja LXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 04-12-2023 12:31:24 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
9148 Modyfikacja LXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 01-12-2023 14:44:21 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9147 Dodanie LXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 01-12-2023 14:44:19 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2