Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXXI zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu  20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się w budynku OSP w Borawem, Borawe 107 B, 07-411 Borawe z proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie protokołu nr LXIX/2023, nr LXX/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2024 - 2033;
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń;
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Rzekuń;
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich publicznych szkół podstawowych, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych przez Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.;
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/65/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń;
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" Gminy Rzekuń na lata 2024-2028;
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2024 rok;
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
 15. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 17. Wolne wnioski i informacje;
 18. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w budynku OSP w Borawem, Borawe 107 B, 07-411 Borawe, w dniu 20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 15:00.

 • pkt3.pdf
 • pkt4.pdf
 • pkt5.pdf
 • pkt6.pdf
 • pkt7.pdf
 • pkt8.pdf
  Z dnia I I grudnia 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia .
  2023 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  S 1. Wyraża sie zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gnłntowych
  oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 534/4 0 pow. 0,0527 ha, 534/11 opow. 0,0530 ha,
  położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń, dla któłych Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą
  nr osi 0/00050122/7.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: 027776E4-6DCA-4C9E.8D12-1CC653D6ElC2. Projekt
  Przewodniczący Rady Gminy
  mgr Małgorzata Żebrowska
  ADW
  ubeł
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Właściciel działek o numerach ewidencyjnych: 534/4 0 pow. 0,0527 ha, 534/11 0 pow. 0,0530 ha,
  położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń, pismem z dnia 06.12.2023 r. zwrócił sic z prośbą do Wójta
  Gminy Rzekuń o nieodpłatne przejęcie w formie darowizny przez Gminę Rzekuń ww. działek.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości w drodze uchwały jest
  wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).

 • pkt9.pdf
 • pkt10.pdf
  z dnia 5 grudnia 2023 r.
  Zatwierdznny przez .
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 21 listopada 2023 r.
  zmieniająca uchwalę Nr 1>064/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia
  planu sieci ośmioletnich publicznych szkól podstawowych, a także granic obwodów publicznych szkól
  podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych
  przez Gminę Rzekuń, a takie przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
  z2023 r., poz. 40ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 5 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  (to. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala, co nastwuje:
  S 1. W uchwale Nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu
  sieci ośmioletnich publicznych szkół podstawowych, a także granic obwodów publicznych ośmioletnich szkól
  podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych przez
  Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, Od dnia I września 2019 r., załącznik "plan sieci publicznych
  ośmioletnich szkół podstawowych a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem
  specjalnych, mających siedziEĘ na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych przez Gminę Rzekuń, a także przez
  inne organy, od dnia 1 września 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO
  a Kubeł
  ld: 50290228-CIF6-4CD3-A66F-A3BOABF3C72s. Projekt

  Załącznik do uchwały Nr
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 21 listopada 2023 r.
  Plan sieci publicznych ośmioletnich szkól podstawowych a także granice obwodów publicznych szkól
  podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych
  przez Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.
  Nazw a szkoły
  Adres siedziby szkoły, adresy
  ewentualnych innych lokalizacji
  prowadzeni azajęĆ dydaktycznych,
  waw ch i o i eku
  Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
  2.
  4.
  6.
  Szkoła Podstawowa im. gen.
  Józefa Bema w Rzekuniu
  Szkoła Podstawowa im.
  Janusza Korczaka w
  Ołdakach
  Szkoła Podstawowa Nr I im.
  Księdza Antoniego Pęksy w
  Laskowcu
  Szkoła Podstawowa im.
  Mieczysława Czychowskiego
  w Dzbeninie
  Szkoła Podstawowa im.
  Armii Kra•owe• w Drw
  Szkoła Podstawowa im. Orła
  Białe w Borawem
  ul. Nowa 7a, 07411 Rzekuń
  ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń
  Ołdaki SA, 07-411 Rzekuń
  Laskowiec ul. Długa 90, 07-401
  Ostrołęka
  Dzbenin 6a, 07-410 Ostrołęka
  Drwęcz 44, 07-411 Rzekuń
  Borawe 107, 07-411 Rzekuń
  Szkoła, dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w
  Zakładzie Poprawczym i
  Schronisku dla Nieletnich w
  Laskowcu
  Laskowiec, ul. Mazurska 28,
  07-401 Ostrołęka
  ld: 50290228-cł Projekt
  Granice obwodu szkoły Od dnia
  września 2019 r.
  Rzekuń, Czarnoweic,
  Daniszewo, Ławy, Susk Stary,
  Goworki
  Ołdaki, Przytuły Nowe, Przytuły
  Stare, Rozwory, Nowa Wieś
  Wsch. Zabiele
  Laskowiec, Teodorowo
  Dzbenin, Korczaki, Kamianka,
  Tobolice
  Drwęcz, Susk Nowy
  Borawe
  Zgodnie z art. 88 ust. 3 ustawy z
  dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
  oświatowe (Dz.U. z 2023 poz.
  900 ze zm.) nie ustala się
  obwodów szkołom w
  zakładach poprawczych i
  schroniskach dla nieletnich
  Strona I

  Uzasadnienie
  W dniu 29 maja 2023 r. Rada Gminy Rzekuń podjęła Uchwałę Nr LXIV/486/2023 w sprawie
  nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach.
  W związku z powyższym zachodzi konieczność zaktualizowania nazwy szkoły w planie sieci publicznych
  ośmioletnich szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń.
  Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
  ld: 50290228-CIF64CD3-A66F-A3BOABF3C725. Projekt
  Strona I

 • pkt11.pdf
  z dnia 5 grudnia 2023 r.
  Zatwierdzony przez —
  UCHWALA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 23 listopada 2023 r.
  zmieniająca uchwalę Nr IX/65f2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia
  planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  prowadzonych przez Gminę Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
  z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 32 ust. I i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  (to. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  S 1. W uchwale Nr IX/65/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu
  sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
  Gminę Rzekuń, S I pkt 6 przyjmuje brzmienie „Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Janusza
  Korczaka w Ołdakach, Ołdaki 8a, 07-41 1 Rzekuń."
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  ACCD19BF-01284914-8CF2-727E9CC94448. Projekt
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO
  bel
  Strona I

  UZASADNIENIE
  W dniu 29 maja 2023 r. Rada Gminy Rzekuń podjęła Uchwałę Nr LXI V/486/2023 w sprawie
  nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach.
  W związku z powyższym zachodzi konieczność zaktualizowania nazwy oddziału przedszkolnego w
  Szkole Podstawowej w Ołdakach.
  Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
  ld: ACCD19BF-01284914-8CF2-727E9CC94448. Projekt
  Strona I

 • pkt12.pdf
 • pkt13.pdf

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 13-12-23 12:02
 • Czas udostępnienia: 13-12-23 12:02

Historia zmian

9470 Modyfikacja LXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 15-01-2024 12:22:23 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
9207 Modyfikacja LXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 13-12-2023 12:46:00 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9206 Dodanie LXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 13-12-2023 12:45:55 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2