Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 11 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok;
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności w drodze darowizny na rzecz Powiatu Ostrołęckiego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzekuń;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu działki oznaczonej nr geodezyjnym nr 215 położonej 
  w miejscowości Przytuły Stare gm. Rzekuń będącej własnością Gminy Rzekuń;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone formie usług sąsiedzkich, usług opiekuńczych i specjalistyczne usługi opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2024 rok;
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Rzekuń;
 11. Zakończenie obrad.

 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 11.01.2024 r. (czwartek) o godz. 14:30

 • pkt2.pdf
 • pkt3.pdf
 • pkt4.pdf
  z dnia 6 lipca 2023 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR —
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  „ 2023 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  Na podstawie art.21 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
  poz 40 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę
  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. u. 1990 nr 32 poz. 191 ze zm.)
  uchwala się, co następuje:
  1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego
  własność Skarbu Państwa, działek nr: 128, 329/3, 331 położonych w obrębie Zabiele, gm. Rzekuń
  w następującym składzie:
  2.
  4.
  Bogdan Mierzejewski
  Stanisław Dmochowski
  . Ireneusz Mierzejewski
  Jarosław Namiotko
  Włodzimierz Sikorski - Członek Komisji
  - Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
  - Członek Komisji
  - Członek Komisji
  - Członek Komisji
  S 2. Komisja inwentaryzacyjna powołana w celu przeprowadzenia wszelkich czynności związanych
  z komunalizacją mienia na rzecz Gminy Rzekuń, sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego, sporządzenia kart
  inwentaryzacyjnych oraz weryfikacji dokumentacji stwierdzającej prawo własności do nieruchomości
  jakie przysługiwało Skarbowi Państwa w dniu 27 maja 1990 r.
  S 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: 83A0515A-7C79487A-B4FC47842B502944. Projekt
  Przewodniczący Rady Gminy
  mgr Małgorzata Żebrowska
  ADW
  u beł
  Strona I

  Uzasadnienie
  W dniu 27 czerwca 2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego
  w Ostrołęce w celu podjęcia działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego
  nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 128 0 pow. 0,4402 ha, 329/3 0 pow.
  0,1402 ha, 331 0 pow. 0,5400 ha położonych w obrębie Zabiele, gm. Rzekuń.
  Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej podyktowane jest koniecznością zainicjowania
  procedury tzw. komunalizacji wg przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
  wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
  Procedurę komunalizacji kończy wydana przez Wojewodę Mazowieckiego ostateczna decyzja dot.
  stwierdzenia nabycia własności, która stanowić będzie podstawę do dokonania wpisu w księdze
  wieczystej.
  Zgodnie z Uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania
  inwentaryzacji mienia komunalnego (Monitor Polski 1990 nr 30 poz. 235) Rada Gminy powołując
  Komisję Inwentaryzacyjną określa jej skład i wybiera przewodniczącego Komisji. Ze względów
  praktycznych, wskazane jest powołanie komisji o nieparzystej liczbie członków. Po podjęciu
  Uchwały, Komisja będzie mogła przystąpić do prac związanych z procedurą komunalizacji.
  Zostaną sporządzone spisy oraz karty inwentaryzacyjne dla działek objetych komunalizacją.
  Uzyskana w ten sposób dokumentacja, po przedłożeniu Radzie Gminy i wyłożeniu do publicznego
  wglądu przez okres 30 dni zostanie przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu z wnioskiem
  o przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy.
  Wobec konieczności regulacji stanu prawnego wnw. gruntów, chęci zagospodarowania terenu oraz
  m021iwości pozyskania finansowania zewnętrznego, powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej jest
  uzasadnione.

 • pkt5.pdf
  z dnia 3 stycznia 2024 r.
  Zatwierdzony przez .
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia . 2024 r
  w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności w drodze darowizny na rzecz Powiatu
  Ostrołęckiego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U.z 2023 r.
  poz. 40 ze zm.), art. 37 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
  następuje:
  1. Wyraża się zgodę na przeniesienie własności przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny na rzecz
  Powiatu Ostrołęckiego nieruchomości gruntowych - działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:
  - 322/1 opow. 0,0042 ha, 324/1 opow. 0,0038 ha, 325/1 0 pow. 0,0004 ha, 325,2 0 pow. 0,06 ha, 330/1
  o pow. 0,0001 ha, 331/1 0 pow. 0,0008 ha, 335/1 0 pow. 0,0018 ha położone w obrębie Daniszewo, gm.
  Rzekuń, dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OS 10/00080744/2,
  - 177/1 0 pow. 0,0332 ha położonej w obrębie Lawy, gm. Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce
  prowadzi księgę wieczystą nr OS 10/00024039/7.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: 229EB projekt
  Przewodniczący Rady Gminy
  mgr Małgorzata Żebrowska
  ADWOKAT
  ubel
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z pismami z dnia: 03.10.2023 r. i 14.12.2023 r. Starosta Ostrołęcki zwrócił się z prośbą do
  Wójta Gminy Rzekuń o nieodpłatne przekazanie w formie darowizny przez Gminę Rzekuń na rzecz Powiatu
  Ostrołęckiego działek o numerach ewidencyjnych: 322/1 0 pow. 0,0042 ha, 324/1 0 pow. 0,0038 ha,
  325/1 opow. 0,0004 ha, 325/2 0 pow. 0,06 ha, 330/1 0 pow. 0,0001 ha, 331/1 0 pow. 0,0008 ha, 335/1
  o pow. 0,0018 ha położone w obrębie Daniszewo gm. Rzekuń oraz działka nr 177/1 0 pow. 0,0332 ha
  położona w obrębie Ławy gm. Rzekuń stanowiących własność Gminy Rzekuń.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na zbycie vc,v. nieruchomości w drodze uchwały jest
  wymogiem formalnym wynikającym z art. 1 8 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.). Działki te znajdują się w pasie dróg powiatowych, dlatego
  zgodnie z zapisem art. 2 a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r„
  poz. 645 zm.) „drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu
  województwa, powiatu lub gminy”. Istnieje zatem niezgodność pomiędzy przebiegiem drogi powiatowej,
  a własnością pasa drogowego.
  W związku z powyższym przekazanie ww. działek w formie darowizny na rzecz Powiatu Ostrołęckiego jest
  w pełni uzasadnione.

 • pkt6.pdf
  z dnia I O stycznia 2024 r.
  Zatwierdzony przez —
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  2023 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesylu działki
  oznaczonej numerem geodezyjnym 215 położonej w miejscowości Przytuły Stare, gm. Rzekuń będącej
  własnością Gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a oraz art. 30 ust. I i ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z2023r. poz 40 ze zm.), art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm) uchwala się co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu, działki oznaczonej
  numerem geodezyjnym 215 0 pow. 3,59 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczysta
  nr OSIO/00036124/7 położonej w obrębie Przytuły Stare, gm. Rzekuń, stanowiącej własność Gminy Rzekuń
  na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedziba w Lublinie.
  2. Służebność przesyłu polegać będzie na lokalizacji elektroenergetycznego przyłącza kablowego
  nN-0,4 kV, o pow. ok. 16,5m2 na ww. działce oraz korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem,
  tj. w zakresie całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostępu do urządzeń w celu
  przeglądu, konserwacji, remontu, naprawy lub wymiany.
  3. Wykonanie uchwały powierza siË Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: 69DOB981-2378-479B-9479-06650F5FBB7D. Projekt
  Przewodniczący Rady Gminy
  mgr Małgorzata Żebrowska
  Strona I

 • pkt7.pdf
  z dnia 9 stycznia 2024 r.
  Zatwierdzony przez .
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  2024 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Dzbenin - ulica Złota.
  Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni Od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  Przewodnicząca Rady
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO
  ld: E65COFCA-65AA-42B3-88D3-5D261 IDAD965. Projekt
  bel
  Strona I

  z dŃa

  UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazvw ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
  posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Złota" dla drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym
  467/3 w Dzbeninie wystąpiła osoba posiadająca nieruchomość przy tej drodze.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadad jej nazwę.
  Rzekuń, dnia 09.01.2024 r.

 • pkt8.pdf
  z dnia 10 stycznia
  Zatwierdzony przez.
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 8 stycznia 2024 r.
  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłat za usługi Opiekuńcze
  świadczone w formie usług sąsiedzkich, usług opiekuńczych i specjalistyczn h usług opiekuńczych
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeni mi psychicznymi oraz
  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opla jak również trybu ich
  pobierania.
  o samorządzie gminnym
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40ust. I ustawy z dnia 8 marca I
  (Dz. U. z 2023 r., 40 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 i 6 a ustawy z dnia 12 marca 004 r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Uchwała reguluje:
  i specjalistyczne usługi
  l. szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opieku '
  opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu niami psychicznymi oraz
  szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równi 2 trybu ich pobierania;
  2. szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres u g sąsiedzkich oraz sposób
  rozliczania wykonywania takich usług.
  warunki określone
  2. I. Usługi wymienione w Sl przyznawane są osobom spełnia•
  w art. 50 ust. I i 2 ustawy o pomocy społecznej.
  2. Usługi wymienione w S I świadczone są na wniosek:
  l) osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
  2) z urzędu za zgodą Świadczeniobiorcy lub jej przedstawiciela ustawowego.
  3. Wymiar i zakres usług wymienionych w S I ustala pracownik socjał na podstawie wywiadu
  Środowiskowego przepracowanego w miejscu zamieszkania osoby z uwzględnie iem potrzeb tej osoby oraz
  w oparciu na ocenę możliwości zapewnienia pomocy świadczonej przez rodzinę.
  4. Usługi wymienione w S I przysługują Świadczeniobiorcy w miejscu zami
  3. I. Stawka opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 40 zł.
  2. Stawka opłaty za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wyn i 60zł.
  3. Stawka opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych sąsiedzkich wynosi 34
  S 4. l. Opłatę za usługi wymienione w ponosi osoba, której dochód
  dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. I pkt I i 2 ustawy o pomocy społeczne
  2. Oplata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą.
  Wysokość odpłatności Wysokość odpłatności
  Dochód
  jedną godzinę
  (w stosunku do ustawowego za jedną godzinę usług
  kryterium dochodowego)
  Powyżej 100% do 130%
  opiekuńczych w zł
  2,00
  specjalistycznych usłu
  opiekuńczych w zł
  3,00
  ld•. A59D21D8-1ACC•4311-83FB-F4A07ACD09B6. Pmjekt
  kwotę kryterium
  Wysokość odpłatności
  za jedną godzinę usług
  opiekuńczych, w tym
  świadczonych w formie
  iedzkich w zł
  usłu
  1,70
  Strona I

  Powyżej 130% do 160%
  Powyżej 160% do 220%
  Powyżej 220% do 250%
  Powyżej250% do 2800/0
  powyżej 280% do 3
  powyżej310% do 350%
  powyżej 350%
  4,00
  8,00
  12,00
  18,00
  30,00
  36,00
  40,00
  6,00
  12,00
  18,00
  27,00
  45,00
  54.00
  60,00
  3,40
  6,80
  10,20
  15,30
  25,50
  30,60
  34.00
  5. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi wymienione w S I , której dochód przekracza
  kryterium dochodowe określone w alt. 8 ust. I ustawy o pomocy społecznej, na jej wniosek lub na wniosek jej
  przedstawiciela ustawowego, lub na wniosek pracownika socjalnego, może być częściowo lub całkowicie
  zwolniona z ustalonej odpłatności w przypadku ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków,
  których wysokość zagraża egzystencji, a które związane są z:
  l. koniecznością ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub więcej niż jedną osobę
  w gospodarstwie domowym korzystającą z usług,
  2. koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. ośrodku wsparcia
  lub innej placówce,
  3. procesem leczenia osoby zobowiązanej bądź osoby, z którą prowadzi wspolne gospodarstwo domowe,
  w tym związane z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych,
  a także stosowania określonej diety,
  4. udokumentowanego zdarzenia losowego.
  S 6. I. Usługi opiekuńcze Świadczone są w zakresie:
  I ) zaspakajania codziennych potrzeb życiowych polegających na:
  a) pomocy w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby pomoc przy myciu, kąpaniu, ubieraniu się,
  b) zakupach i dostarczaniu artykułów spożywczych, leków i innych niezbędn ch artykułów gospodarstwa
  domowego,
  c) przygotowaniu posiłków w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z usług opiekuńczych lub
  dostarczeniu gotowych obiadów ze wskazanej placówki gastronomicznej,
  d) utrzymywaniu porządku w pomieszczeniach użytkowych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
  e) paleniu w piecu, przynoszeniu węgla, drewna,
  t) zapewnieniu w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
  g) pomocy osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami,
  h) innych czynnościach wynikających z uzasadnionych potrzeb.
  2) podstawowej opieki higienicznej i pielęgnacji polegającej na:
  a) wykonywaniu niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czysto i i higieny osobistej osoby
  w zależności Od indywidualnych potrzeb,
  b) pomocy w kontakcie z lekarzem leczącym i placówkami służb zdrowia, zamawianie wizyt domowych,
  pomoc w rejestracji wizyt w poradni,
  c) innych czynnościach wynikających z uzasadnionych potrzeb z wyłączeniem ppieki pielęgniarskiej.
  S 7. l. Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
  schorzenia lub niepełnosprawności, Świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
  zawodowym, m.in.: rehabilitantów, fizjoterapeutów, psychologów.
  'd: A59D21D8-lACC-4311-83FB.F4A07ACD09B6. Projekt
  Strona 2

  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi mogą być Świadczone, jeśli osoba zainteresowana nie ma możliwości korzystania
  z tych usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
  S 8. l. Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich realizowane są w zakresie pomocy w zaspokajaniu
  podstawowych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej, przez którą należy
  rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb
  i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  2. Usługi sąsiedzkie mogą być przyznane jako wyłączna forma usług opiekuńczych osobom, które
  wymagają pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych lub zapewnieniu kontaktów
  z otoczeniem. Jeżeli osoba uprawniona do usług opiekuńczych wymaga także opieki higienicznej lub zleconej
  przez lekarza pielęgnacji, usługi sąsiedzkie mogą być przyznane równolegle z usługami opiekuńczymi
  świadczonymi w innej formie.
  3. Usługi sąsiedzkie przyznaje się w wymiarze nieprzekraczającym 28 godzin miesiącu
  S 9. l. Rozliczenie za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonywane
  będzie miesięcznie w oparciu o „Kartę specjalistycznych usług opiekuńczych/uslug opiekuńczych” osoby
  świadczącej usługi, potwierdzone pisemnie przez świadczeniobiorcę.
  2. Rozliczenie wykonywania usług sąsiedzkich następuje poprzez złożenie przez osobę Świadczącą usługi
  sąsiedzkie oświadczenia zawierającego zestawienie zrealizowanych usług. Zestawienie powinno wskazywać
  zakres wykonanych usług oraz czas ich Świadczenia (datę i godziny). Zestawienie przedkładane jest w terminie
  do 5-go dnia miesiąca kalendarzowego, po miesiącu, w którym usługi były realizowane.
  S 10. Należność za usługi wymienione w Sl należy uiszczać przelewem bankowym na rachunek bankowy
  wskazany w decyzji administracyjnej w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,
  w którym wykonano usługę lub w kasie Banku Spółdzielczego w Brodnicy prowadzonej w budynku Urzędu
  Gminy w Rzekuniu.
  S 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  12. Traci moc uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
  opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania wraz
  z uchwałami zmieniającymi.
  13. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ld: AS9D21 D8-1ACC4311-83FB-F4A07ACD09B6. Projekt

 • pkt9.pdf

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

Materiał z obrad sesji Rady Gminy Rzekuń dostępny z transkrypcją tekstową. Transkrypcja dostępna jest po przejściu na serwis youtube.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 10-01-24 10:50
 • Czas udostępnienia: 10-01-24 10:50

Historia zmian

10038 Modyfikacja LXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 20-03-2024 13:27:42 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9560 Modyfikacja LXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 24-01-2024 08:47:56 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
9415 Modyfikacja LXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 10-01-2024 15:12:08 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9414 Modyfikacja LXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 10-01-2024 15:12:06 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9411 Modyfikacja LXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 10-01-2024 14:59:00 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9410 Modyfikacja LXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 10-01-2024 14:58:49 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9403 Modyfikacja LXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 10-01-2024 12:10:27 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9402 Modyfikacja LXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 10-01-2024 12:10:25 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9401 Modyfikacja LXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 10-01-2024 11:44:52 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9400 Dodanie LXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 10-01-2024 11:44:47 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2