Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 22 marca 2024 r. (piątek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na   lata 2024-2033;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 619/3783, położonej w obrębie Rzekuń gm.  Rzekuń, na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej numerem geodezyjnym 622/33, położonej w obrębie  Rzekuń gm. Rzekuń;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/308/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń";
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec niektórych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 29 odcinek Ostrołęka – Łomża- Pisz - Giżycko wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o. przebiegających przez teren gminy Rzekuń;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte Rządowym Programem "Posiłek w szkole i w domu" 2024-2028;
14. Zakończenie obrad.
       
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 22.03.2024 r. (piątek) o godz. 14:00

 • pkt2.pdf
 • pkt3.pdf
 • pkt4.pdf
  z dnia 27 lutego 2024 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  . 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (DZ. U. z 2023 r. POZ. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co następuje:
  1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 483/10 opow. 0,0115 ha, położonej w obrębie Rzekuń
  gm. Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OS 10/00077712/5.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO AT
  ubeł
  ld: 8BABE7E8-9310-4409-8806-1A9A3D2BE6A5. Projekt

 • pkt5.pdf
  Zdnia 12 marca 2024 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia .
  2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co następuje:
  1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
  niezabudowanych, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 13/2 0 pow. 0,1045 ha, 13/7 0 pow.
  0,1005 ha, 13/13 0 pow. 0,0190 ha położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń, dla których Sąd Rejonowy
  w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OS 10/00049199/7.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO
  Łu s
  'd: FCFA6F05-42C943Bs-8616-Fs8811429B50. Projekt
  ubeł

 • pkt6.pdf
  z dnia 12 marca 2024 r.
  Zatwierdzony przez.
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  2024r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
  niezabudowanych położonych w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń oznaczonych jako działki o numerach
  ewidencyjnych:
  - 179/8 0 pow. 0,0026 ha, 179/13 0 pow. 0,1039 ha, dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę
  wieczystą nr OSI 0/00047150/8,
  - 179/14 0 pow. 0,0266 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr
  OSIO/00030754/O.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO
  ubeł
  'd: B975C9A4-26AE-46A7-AB9A-F2135F272839. Projekt

 • pkt7.pdf
  z dnia 12 marca 2024 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWALA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  . 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  niezabudowanej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 331/2 0 pow. 0,2834 ha, położonej
  w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą
  nr OSIO/00089610/7.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  6E114AsC-B071-466E-A347-9AC62B3EA28A. Projekt
  Przewodniczący Rady Gm iny
  Małgorzata Zebrowska
  ADWO
  ubeł
  Strona I

 • pkt8.pdf
  zdnia 12 marca 2024 r.
  Zatw ierdzony przez
  UCHWALA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia — 2024 r
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 619/3783, położonej
  w Obrębie Rzekuń gm. Rzekuń, na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej numerem
  geodezyjnym 622/33, położonej w obrębie gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023 r. poz 40 ze zm.), art. 13 ust. I oraz art 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzekuń, oznaczonej
  numerem ewidencyjnym 619/3783 0 powierzchni 1,8000 ha, położonej w obrębie Rzekuń, dla której Sąd
  Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OS 10/00032962/5, na poprawę zagospodarowania działki
  sąsiedniej, oznaczonej nr 622/33, położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: BD12A9C9-2F044DE6-8976-S8DEOCAF5E03, projekt
  Przewodniczący Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ubcl
  Strona I

 • pkt9.pdf
  z dnia 19 marca r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  — 2024 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/30W2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru
  podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na
  terenie gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. I i art. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 zpÓŻn. zm.), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
  o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
  i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 70), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
  leśnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 888 z póżn. zm.) oraz art. 47 S 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
  podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  S I. Zmienia się Uchwałę Rady Gminy Rzekuń Nr XLII/308/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
  zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
  wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń, poprzez zmianę treści I , który otrzymuje brzmienie:
  l. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
  w drodze inkasa.
  2. Inkaso podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości powierza się sołtysom:
  l) Krzysztof Szwed - sołectwo Borawe,
  2) Ireneusz Mierzejewski - sołectwo Daniszewo,
  3) Sylwia Drężek - sołectwo Drwęcz,
  4) Paweł Rogoziński - sołectwo Dzbenin,
  5) Andrzej Piątkowski - sołectwo Goworki,
  6) Krzysztof Drabot - sołectwo Kamianka,
  7) Wojciech Żerański - sołectwo Korczaki,
  8) Andrzej Gierwatowski - sołectwo Laskowiec,
  9) Jolanta Gąska - sołectwo Ławy
  10) Tomasz Chrzanowski - sołectwo Nowa Wieś Wschodnia,
  I I ) Aneta Dzbeńska - sołectwo Ołdaki,
  12) Adam żarnowski - sołectwo Przytuły Nowe,
  13) Robert Rajkowski - sołectwo Przytuły Stare,
  14) Sławomir Mierzejewski - sołectwo Rozwory,
  15) Hubert Makowski - sołectwo Rzekuń,
  1 6) Elżbieta Chorąžewicz - sołectwo Susk Nowy,
  1 7) Marzenna Późniewska - sołectwo Susk Stary,
  1 8) Jerzy Konopka - sołectwo Teodorowo,
  19) Grzegorz Głażewski - sołectwo Tobolice,
  ld: E7E74FC8.126B-4FF9.9A3E-842D8B29FC8B. projekt
  Strona I

  20) Zofia Mierzejewska - sołectwo Zabiele.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Mazowieckiego.
  'd: E7E74FC8-126B4FF9-9A3E-842D8B29FC8B. Projekt
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Zebrowska
  ADWO
  ubcl
  Strona 2

 • pkt10.pdf
  z dnia 18 marca 2024 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  — 2024 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
  z 2023 r., poz 40 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postwowania
  administracyjnego (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Po rozpatrzeniu skargi pana Marka Karczewskiego, sołtysa sołectwa Czarnowiec, na działalność Wójta
  Gminy Rzekuń dot. pozbawienia możliwości przyjmowania inkasa od mieszkańców sołectwa Czarnowiec,
  Rada Gminy Rzekuń, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji, uznaje skargę za
  bezzasadną.
  S 2. Uzasadnienie sposobu załatwienia skargi zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
  S 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Rzekuń do poinformowania wnoszącego skargę
  o sposobie jej rozpatrzenia.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnicząca Rady Gm iny
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO
  ld; 8F3FE5FO-E4D5-4460-AEE2-10AA034FC180. Projekt
  beł

 • pkt11.pdf
  z dnia 19 marca 2024 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWALA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia —
  . 2024 r.
  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
  zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”
  Na podstawie art. lla ust. I ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r.
  poz. 1580 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  S 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  na terenie Gminy Rzekuń" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały na rok 2024.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  S 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADW
  ld: 39B3FAB4-l E12-48A3-83B6-4C50474425E4. Projekt
  ubel
  Strona I

  Załącznik do uchwały Nr —
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia...„.............
  ..2024 r.
  "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń"
  S 1. Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomności zwierząt domowych
  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
  Rzekuń ma na celu:
  l) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  3) odławianie bezdomnych zwierząt;
  4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
  5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  6) usypianie ślepych miotów;
  7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  8) zapewnienie całodobowej opieki wetełynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
  S 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:
  l) odławianie z terenu gminy bezdomnych zwierząt, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki
  właściciela - wyłapywanie w/w zwierząt znajdujących się na terenie Gminy Rzekuń prowadzone będzie
  w sposób stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń mieszkańców Gminy o zabłąkanych lub
  porzuconych przez człowieka zwierzętach na podstawie umowy z Firmą Usługowo Handlowa „CANIS”
  Wiesława Rykowska ul. Sikorskiego 10/3, 07-410 Ostl(yłęka, posiadającą stosowne zezwolenia na
  wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w prowadzonym schronisku w miejscowości Knłszewo 34;
  2) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
  w imieniu Gminy Rzekuń prowadzić będzie na własny koszt po każdorazowym odłowieniu zwierząt Pani
  Wiesława Rykowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Handlowa
  „CANIS" Wiesława Rykowska, która je odłowiła i umieściła w schronisku, które prowadzi;
  3) poszukiwanie właścicieli dla umieszczonych w schronisku zwierząt prowadzić będzie Pani Wiesława
  Rykowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Handlowa „CANIS"
  Wiesława Rykowska poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych oraz wolontariuszy
  współpracujących ze schroniskiem, na spotkaniach w szkołach i przedszkolach oraz inne dostępne Środki;
  4) zwierzęta oddawane do adopcji są czipowane i rejestrowane przez prowadzących schronisko;
  5) zapewnienie przez gminę tymczasowego miejsca dla zwierząt gospodarskich, które utraciły właściciela
  w wyniku wypadków losowych bądź zostały mu odebrane. Miejsce dla takich zwierząt wyznaczono
  w wyodrębnionej części gospodarstwa Pani Haliny Bierek, w miejscowości Rozwory 24.
  6) gmina uruchomiła gminny punkt informacyjny ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki
  bezdomnym zwierzętom, przyjmowania zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, poszukiwania właścicieli
  dla bezdomnych zwierząt (gminny punkt informacyjny znajduje się w budynku UrzËdu Gminy w Rzekuniu,
  pokój nr 15. Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie pod nr telefonu 29 643 24 34 w godzinach
  pracy Urzędu oraz całodobowo pod nr teł: 603 703 468;
  7) opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, przeprowadzanie kastracji
  i sterylizacji oraz usypianie ślepych miotów; gmina zlecać będzie każdorazowo w przypadku wystąpienia
  takich potrzeb lekarzowi weterynarii prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia
  weterynaryjna Andrzej Rawa, 07410 Ostrołęka ul. Składowa I (kastracja, sterylizacja oraz usypianie
  [d: 39B3FAB4.lE12-48A3-83B64C50474425E4. projekt
  Strona I

  ślepych miotów przeprowadzane będzie w miejscu wykonywania usług przez lekarza weterynarii) na
  podstawie zawartej, całorocznej umowy.
  8) zorganizowanie w porozumieniu z pracownikami urzędu gminy i jednostek pomocniczych, punktów
  dokarmiania wolno-žyjących kotów i zapewnienie im karmy.
  S 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:
  l) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania
  zwierząt;
  2) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod
  opieką gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;
  3) współpracę ze wolontariuszami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania rozrodczości
  kotów;
  4) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom suk;
  5) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz ich sterylizację.
  S 4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest
  poprzez:
  l) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych
  w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt
  domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt
  poprzez sterylizację i kastrację;
  2) publikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzekuń artykułów poświęconych podniesieniu
  poziomu wiedzy na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych.
  S 5. Finansowanie programu:
  Rada Gminy zapewniła w budżecie gminy środki finansowe na realizację zadań zawartych w programie
  w wysokości:
  l) wyłapywanie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki i miejsca w schronisku — 33 600 zł;
  2) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących — 3 000 zł;
  3) sterylizacja lub kastracja bezdomnych PSÓW przeznaczonych do adopcji — 6 000 Zł;
  4) usypianie ślepych miotów - 600 zł;
  5) dokarmianie kotów wolno żyjących - 800 zł;
  6) opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt — 9 000 zł;
  7) koszty związane z tymczasową opieką nad zwierzętami gospodarczymi — 2 000 zł.
  Srodki finansowe przeznaczone na realizację programu wydatkowane będą po wykonaniu zleconej
  przez gminę usługi. W przypadku wyczerpania zaplanowanych środków Rada Gminy przeznaczy na ten cel
  dodatkowe środki. Niniejszy Program został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
  w Ostrołęce oraz Koła Łowieckie „BRZASK" i Nr I „Dzik" w Ostrołęce, które działają na terenie Gminy
  Rzekuń oraz Stowarzyszenie Przylqdek Psiej Nadziei ul. Kościuszki 58, 07-411 Rzekuń, którego statutowym
  celem działania jest ochrona zwierząt na obszarze gminy Rzekuń.
  ld: 39B3FAB4-l E12-48A3-83B64C50474425E4. projekt

 • pkt12.pdf
  z dnia 19 marca 2024 r.
  Zatwierdzony
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  zdnia — 2024 r
  w Sprawie wyrażenia Sprzeciwu wobec niektórych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej
  nr 29 odcinek Ostrołęka — Łomża- Pisz- Giżycko wskazanych przez Centralny port Komunikacyjny sp.
  z o.o. przebiegających przez teren gminy Rzekuń.
  Na podstawie art.6 ust.l art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r. poz.40) oraz 21 ust.2 pkt.3 Statutu Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003r. ( DZ. Urz. Woj. Maz
  Nr 68, poz 1783 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje :
  S 1. Rada Gminy Rzekuń w związku z trwającymi konsultacjami inwestycji towarzyszących Centralnemu
  Portowi Komunikacyjnemu postuluje lokalizowanie Linii kolejowej nr 29 na odcinku Ostrołęka —ł.omža - Pisz
  — Giżycko w korytarzu istniejącej Linii kolejowej nr 36. Rozwiązanie takie zminimalizuje koszty społeczne
  i gospodarcze wynikające z budowy nowej linii kolejowej oraz przyczyni się do wskrzeszenia ruchu
  pasażerskiego na odcinku Ostrołęka — Lomža co jest postulowane od wielu lat. Zatem jedynym akceptowalnym
  wariantem przebiegu linii spośród wariantów przedstawionych do konsultacji kolejowych inwestycji
  towarzyszących CPK jest wariant poprowadzony wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 36. Przedstawione przez
  zespól projektowy na zlecenie spółki CPK pozostałe warianty, są dla nas nieakceptowalne ponieważ skutkami
  ich ewentualnej realizacji będą podziały funkcjonujących gospodarstw rolnych, wygaszenie produkcji rolniczej,
  znaczna utrata wartości gruntów należących do mieszkańców , prawdopodobnie wysiedlenia części
  gospodarstw i utrudnienia komunikacyjne. Rada Gminy Rzekuń uznaje za konieczne uchronienie prężnie
  rozwijających się gospodarstw oraz rynku nieruchomości a także dziedzictwa przyrodniczego gminy przed
  szkodliwymi skutkami oddziaływania planowanej inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc.
  Ostrołęka — Łomża- Pisz- Giżycko” i w związku z tym wskazuje jako zasadne lokalizowanie tej inwestycji
  w niewykorzystanym komunikacyjnie korytarzu istniejącej linii kolejowej.
  S 2. l. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  2. Zobowiązuje sic Wójta Gminy Rzekuń do ogłoszenie uchwały w BIP Gminy Rzekuń, oraz podania do
  wiadomości Mieszkańców jej treści poprzez rozplakatowanie w miejscowościach. Ponadto tekst uchwały
  należy przesłać Ministrowi Infrastruktury i Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO
  ubel
  ld: 90130D38-AOE7-4DBA-88F0-C58CE3819C5A. projekt
  Strona I

  Uzasadnienie
  Pismem z dnia 06.05.2022 r. roku Wójt Gminy Rzekuń wyraził stanowisko społeczności lokalnej, iż spośród
  zaproponowanych wariantów przebiegu inwestycji towarzyszących Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu
  przez teren gminy Rzekuń jedyny akceptowalny wariant, który nie powinien powodować sprzeciwu
  mieszkańców, to wariant w korytarzu istniejącej linii kolejowej nr 36.
  W kolejnych, przesyłanych na adres Urzędu Gminy w Rzekuniu, propozycjach wariantów przebiegu
  inwestycji towarzyszących Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu przez teren Gminy Rzekuń nadal to
  stanowisko społeczności gminy Rzekuń, wyrażane po szeroko zakrojonej akcji konsultacji społecznych
  nie znajduje jednak pełnego odzwierciedlenia.
  W tej sytuacji Rada Gminy Rzekuń, kadencji 2018-2024 (przedłużonej do 30 kwietnia 2025 r. na mocy
  ustawy z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego- Dz. łJ_
  z 2022 r., poz. 2418), postanowiła niniejszą uchwałą w sposób jednoznaczny podtrzymać stanowisko
  dotychczas wyrażane przez mieszkańców gminy Rzekuń.
  'd: 90130D38-AOE7-4DBA-88FO-C58CE3819C5A. Projekt
  Strona I

 • pkt13.pdf
  z dnia 19 marca r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia .
  2024 r.
  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
  przez osoby objęte Rządowym Programem "Posiłek w szkole i w domu" 2024-2028
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (to. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.) oraz art. 8 ust. I pkt. I i 2 i ust.2 oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.901 zpóź. zm. ), w związku zuchwałą
  Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu
  „Posiłek w szkole iw domu” na lata 2024— 2028 (M.P. 2023 r., poz. 881 zdnia 23 sierpnia 2023 r.),
  art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) uchwala się, co następuje:
  S 1. Uchwała podwyższa kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku celowego na zakup posiłku lub
  żywności oraz określa zasady zwrotu wydatków na posiłek i Świadczenie rzeczowe w postaci produktów
  żywnościowych dla osób objętych uchwałą nr 149 Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 r.
  w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  (M.P. poz. 881).
  S 2. podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. I pkt I i 2 ustawy
  o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  i korzystających z pomocy społecznej w formie Świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
  posiłku lub żywności.
  S 3. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem "Posiłek
  w szkole i w domu" na lata 2024-2028 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia
  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu, jeżeli dochód
  osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 200 % kryterium
  dochodowego, określonego w art. 8 ust. I pkt I i 2 ustawy o pomocy społecznej.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem I stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego,
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO AT
  ubcł
  'd: C6076CD9-2B67-40A I -91BF.CF773A 16772B. Projekt

  UZASADNIENIE
  Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
  samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym
  mowa odpowiednio w art. 8 ust. I pkt I i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
  z 2023r. poz. 901 z późn. zm.).
  Kryterium to zostało określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 202 Jr. w sprawie
  zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z
  2021r. poz. 1296) i od I stycznia 2022r. wynosi odpowiednio 776,00 z dla osoby samotnie gospodarującej
  oraz 600,00 zł dla osoby w rodzinie.
  Z dniem I stycznia 2024 r. weszła w życie uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023
  r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu: „posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 -
  2028 (M. P. z 2023r. poz 881 podwyższająca do poziomu 200% kryterium dochodowe określone w art. 8
  ust. I ustawy o pomocy społecznej, uprawniające osoby i rodziny do objęcia pomocą w zakresie dożywiania
  w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" Program ten przewiduje
  wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy lub posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci
  produktów żywnościowych.
  Mając na uwadze powyższe, iż podwyższenie kryterium dochodowe do wysokości 200% na
  podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ma zastosowanie wyłącznie do świadczeń o charakterze
  pieniężnym realizowanych w ramach programu rządowego, konieczne jest przyjęcie odpowiednich
  rozwiązań prawnych umożliwiających objęcie pomocą osób i rodzin, których dochód przekracza
  podstawowe kryterium dochodowe również w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci
  produktów żywnościowych.
  Stosownie do art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na posiłki i pomoc rzeczową
  podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków
  przekracza kwotę kryterium dochodowego. Dążąc zatem do realizacji zadań własnych gminy o charakterze
  obowiązkowym określonych w art. 17 ust. I pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej dotyczących
  zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywiania dzieci i umożliwienie udzielenia w
  ramach programu pomocy w formie posiłków lub świadczeń rzeczowych osobom rodzinom spełniającym
  kryterium dochodowe w wysokości 200%, konieczne jest podjęcie gminę stosownej uchwały dotyczącej
  odstąpienia od żądania zwrotu wydatków poniesionych na Świadczenia rzeczowe i posiłki dla osób, których
  dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego.
  W tej sprawie Rada Gminy Rzekuń skorzysta z art. 5 "Przepisy alt. 4 nie wyłączają możliwości
  nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa
  prawnego nie stoją temu na przeszkodzie" ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
  i niektórych innych aktów prawnych, który daje możliwość nadania aktom normatywnym wstecznej mocy
  obowiązującej. Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 został przyjęty Uchwałą Nr 149
  ld: C6076CD9-2B67-40A1-91BF-CF773A16772B. Projekt
  Strona I

  Ministrów
  dnia
  23
  sierpnia
  uchwałą
  Nr LXXI/536/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 grudnia 2023r. ustalono już kryterium w wysokości
  200%. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu realizacji tego Programu.
  Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
  C6076CD9-2B67-40A1-91BF-CF773A 16772B_ Projekt
  Stmna 2

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

Materiał z obrad sesji Rady Gminy Rzekuń dostępny z transkrypcją tekstową. Transkrypcja dostępna jest po przejściu na serwis youtube.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 20-03-24 12:18
 • Czas udostępnienia: 20-03-24 12:18

Historia zmian

10184 Modyfikacja LXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 11-04-2024 13:07:29 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10183 Modyfikacja LXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 11-04-2024 13:07:13 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10149 Modyfikacja LXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 04-04-2024 15:33:41 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
10033 Modyfikacja LXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 20-03-2024 12:33:42 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10032 Dodanie LXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 20-03-2024 12:33:41 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2