Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 uchwały nr V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Rzekuń (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68.1783 ze zm.) zwołuję LXXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024r. (poniedziałek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie protokołu nr LXXIV/2024, nr LXXV/2024 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033;
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok;
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/308/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Korczaki gm. Rzekuń;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla części działek nr: 163,182,183,393 położonych w obrębie Zabiele gm. Rzekuń;
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń;
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2023 rok;
 10. Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach modułu II Programu Wieloletniego Senior+;
 11. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 22.04.2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:30.

 • pkt3.pdf
 • pkt4.pdf
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 2024 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok
  Na podstawie alt. 18 ust. 2 pkt 4: pkt 9 lit. „d" oraz lit. , z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.: poz. 40): alt. 211: alt. 212: aft. 214: aft. 215: afi.222:
  aft. 236: art. 237: art. 239: art. 242: art. 258 ustavv-y zdma 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz afi_ 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  (Dz. U _ z 2023 r.: poz. 103), Rada Gminy Rzekuń uchwala: co następuje:
  Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do mniejszej
  Po zmianach dokonanych w S 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr LXXI/529/2023 Rady
  Gminy w Rzekuniu z dnła 20 grudnia 2023 r. urynosi:
  1. dochody 100.162.495:92 zł: w tym
  a) bieżące w kwocie - 62 786464,75 zł:
  b) majątkowe w kwocie - 37.376.031:17 zł:
  2. wydatki 107.876 279,84 zł: w tym:
  a) bieżące w kwocie - zł:
  b) majątkowe w kwocie - 43.034.663:39 zł.
  1. Deficyt Gminy Rzekuń u-ynosi 7 713 783,92 zł i zostanie pokłyty przez: przychody ze sprzedaży
  innych papierów wartościouych w kwocie 7 713 783292 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 _
  2. Przychody Gminy Rzekuń wynoszą 8 795 783,92 zł. Składają się na nie: przychody jednostek
  samorządu terytorialnego z nieqykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
  budżetu: •,vynikających z rozliczenia dochodów i u-ydatków nimi finansowanych zxviązanych ze
  szczególnymi zasadami uykonyvvania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie
  386 687:97 zł: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie
  8 000 000:00 zł: wolne środki: o których mowa w alt. 217 ust_2 pkt 6 ustavvy w kwocie
  409 095:95 zł.
  3. Rozchody Gminy Rzekuń wynoszą 1 082 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych
  krajowych pożyczek w kwocie 282 000:00 zł oraz kredytów w kwocie 800.000zł, zgodnie
  z załącznikiem Nr 3
  Wydatki inwestycyjne na 2024 rok w wysokości 43.034.663239 zł: zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  044BF3D3-B2CE-4331-845C-FC3ESE217F23. Uchwalony

  Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
  wartościowych: w tym na:
  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie
  1.000.000:00 zł:
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 _ 713 _ 783292 zł,
  3 _ spłatę wcześniej zaciągnięty:h zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
  286.216:08 zł
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
  Uchwała wchodzi w życie z dmem podj ęcia
  Przewodnicząca Rady
  Gm iny
  Małgorzata Zebrowska
  044BF3D3-B2CE-4331-845C-FC3ESE217F23. Uchwalony

  Załącznik Nr 1
  Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2024
  Dochody
  Dział
  Rozdział
  72095
  80101
  80104
  80149
  Paragraf
  6257
  6300
  2030
  2030
  2180
  Treść
  Informatyka
  Pozostała
  Octacja celowa ramach programów finansowych z
  udziałem środków europejskich oraz środków, o których
  mcma w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w
  ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
  przez jednostki samorządu terytorialnego
  Octacja celowa ramach programów finansowych z
  udziałem środków europejskich oraz środków, o których
  mcma w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub w
  ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
  przez jednostki samorządu terytorialnego
  Oświata i wychowanie
  Szkoły podstawowe
  Octacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
  udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
  na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
  zakupów inwestycyjnych
  Przedszkola
  Octacja celowa otrzymana z budzetu państwa na
  realizacje w*asnych zadań bieżących gmin (związków
  gmin, związków pcmiatowo-gmłnnych)
  Realizacja zadań wymagających stoscmania specjalnej
  organizacji nauki metod pracy dla dzieci w
  przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
  podstawowych i innych formach wychowania
  przedszkolnego
  Octacja celowa otrzymana z budzetu państwa na
  realizacje w*asnych zadań bieżących gmin (związków
  gmin, związków pcmiatowo-gm nnych)
  Pomoc społeczna
  Pozostała
  Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVIO-19 na
  finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
  związanych z przeciwdziałaniem COVIO-19
  Przed zmianą
  13 916 572,00
  1 459 ooo,oo
  4 520 000100
  882 500,00
  397 231,85
  82 65885
  11 518,85
  Zmiana
  603 551,73
  603 551,73
  506 983,45
  96 568,28
  -2 115 961,00
  -2 620 ooo,oo
  -2 620 000100
  496 101,00
  496 101,00
  12 535,54
  12 535,54
  12535,54
  85295
  BeSTia
  Po zmianie
  603 551,73
  603 551,73
  506 983,45
  568,28
  11 800611,00
  8 83g OOC,OO
  1 gooooo,oo
  1 178801,00
  496 101,00
  7 938,00
  7 938,00
  409 767,39
  95 194,39
  24 054,3g
  Strona 1 z 2
  [d: 044BF3D3-B2CE-4331-84SC-FC3ESE217F23. Uchwalony

 • pkt5.pdf
  z dnia 16 kwietnia 2024 r.
  przez
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia —
  2024 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/30W2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru
  podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na
  terenie gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. I i art. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (to. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
  1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450) , art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) , art. 6 ust. 8 ustawy zdnia
  30 października 2002 r. opodatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 888) oraz art. 47 S 4a ustawy zdnia
  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383)Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
  następuje:
  S 1. Zmienia się Uchwalę Rady Gminy Rzekuń Nr XLII/308f2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
  zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
  wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń, poprzez zmianę treści S l, który otrzymuje brzmienie:
  l. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
  w drodze inkasa.
  2. Inkaso podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości powierza się:
  l) Krzysztof Szwed - sołectwo Borawe,
  2) Wiesława Milewska — sołectwo Czarnowiec,
  3) Ireneusz Mierzejewski - sołectwo Daniszewo,
  4) Sylwia Drężek - sołectwo Drwęcz,
  5) Paweł Rogoziński - sołectwo Dzbenin,
  6) Andrzej Piątkowski - sołectwo Goworki,
  7) Krzysztof Drabot - sołectwo Kamianka,
  8) Wojciech Żerański - sołectwo Korczaki,
  9) Andrzej Gierwatowski - sołectwo Laskowiec,
  10) Jolanta Gąska - sołectwo Ławy
  I l) Tomasz Chrzanowski - sołectwo Nowa Wieś Wschodnia,
  12) Aneta Dzbeńska - sołectwo Ołdaki,
  1 3) Adam 2arnowski - sołectwo Przytuły Nowe,
  14) Robert Rajkowski - sołectwo Przytuły Stare,
  1 5) Sławomir Mierzejewski - sołectwo Rozwory,
  16) Hubert Makowski - sołectwo Rzekuń,
  1 7) Elżbieta Chorąžewicz - sołectwo Susk Nowy,
  18) Marzenna Późniewska - sołectwo Susk Stary,
  ld: DCI 76EF5-BC06-47BF-9F2C.gA23EC5B49E6. Pmjekt

  19) Jerzy Konopka - sołectwo Teodorowo,
  20) Grzegorz Głażewski - sołectwo Tobolice,
  21) Zofia Mierzejewska - sołectwo Zabiele
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Mazowieckiego.
  ld: DCI 76EFs.Bc06-47BF.9F2C-8A23EC5B49E6. projekt
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADWOKA
  u beł
  2

 • pkt6.pdf
  z dnia 16 kwietnia 2024 r.
  Zatwierdzony przez .
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  ..2024r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Korczaki gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co następuje:
  1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  niezabudowanej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 63/5 0 pow. 0,1255 ha, położonej
  w obrębie Korczaki gm. Rzekuń, dla którg Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą
  nr OSIO,'00014838/5.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  ADW
  ld: 9B6F21E4-FDAE-43E2-90CB-A84E934E04DO. Projekt
  Małgorzata Żebrowska
  ubcl
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Właściciel nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 63/5 0 pow. 0,1255 ha, położonej
  w obrębie Korczaki gm. Rzekuń pismem z dnia 10.04.2024 r. zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń
  0 nieodpłatne przejęcie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń ww. działki.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości w drodze uchwały jest
  wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).

 • pkt7.pdf
  z dnia 16 kwietnia 2024 r.
  Zatwierdzony przez —
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia .
  . 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla
  części działek nr: 163, 182, 183, 393 położonych w obrębie Zabiele gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 37ec ust. l, art. 37ed ust. 10 i art. 37 ee ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co
  następuJe:
  S 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego
  obejmującego obszar inwestycji głównej w granicach części działek nr: 163, 182, 183, 393 położonych
  w obrębie Zabiele gm. Rzekuń oraz obszar inwestycji uzupełniającej.
  52. Do negocjacji, o których mowa w art. 37ec ust. 2 pkt I ustawy, w zakresie treści projektu umowy
  urbanistycznej oraz projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego zgodnie z treścią art. 37ee ustawy
  wyznacza się osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADWO A
  ubcl
  Strona I
  ld: AF548D44-2F62-4FE5-BAFB-1C4957CFB8BO. Projekt

  Obręb Zabiele
  gm. Rzekuń
  Załącznik nr 1 do uchwały nr
  Rady Gminy Rzekuń
  zdnia .
  Granice obszaru
  objętego
  zintegrowanym
  planem
  inwestycyjnym

  UZASADNIENIE
  Przedmiotem uchwały jest przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla
  obszaru części działek nr: 163, 182, 183, 393 położonych w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń. Tereny
  będące przedmiotem opracowania, objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego
  przyjętym Uchwałą Nr IV/19/2006 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego
  planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.
  Obszar objęty opracowaniem zintegrowanego planu inwestycyjnego w studium uwarunkowań i
  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń jest pod tereny rolnicze.
  Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego we wskazanych granicach pozwoli na
  odblokowanie terenów pod tereny produkcji odnawialnych Źródeł energii (farmy fotowoltaicznej o mocy do
  1 MW oraz urządzeń i obiektów do magazynowania wytworzonej energii), a także przyczyni się do dalszego
  rozwoju Gminy Rzekuń. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 • pkt8.pdf
  z dnia 19 kwietnia 2024 r.
  Zatwierdzony przez —
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  2024 r.
  zdnia .
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8matx:-a 1990 r. osamołządzie gminnym (t. j. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czetn.vca 1960 r. - Kodeks postșpowania
  administracyjnego (t, j. Dz. U z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  , mieszkanki sołectwa Dzbenin na działalność Wójta
  1. Po rozpatrzeniu skargi pani
  Gminy Rzekuń dot. realizacji inwestycji, Rada Gminy Rzekuń, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
  Skarg Wniosków i Petycji, uznaje skargę za bezzasadną.
  2. Uzasadnienie sposobu załatwienia skargi zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
  3. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Gminy Rzekuń do poinformowania wnoszącego skargę
  0 sposobie jej rozpatrzenia.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Zebrowska
  'd: 287C18DB-502048CE-971 1-BD9024A54228. projekt

  Załącznik do uchwały Nr —
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia....................2024 r
  Uzasadnienie
  W' dniu 2 kwietnia 2024 r. do Urzędu Gminy w Rzekuniu wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego,
  do którego wpłynęła Skarga, którą p. Wojewoda zakwalifikował jako skargę na działalność Wójta Gminy
  Rzekuń i została ona przekazana do Rady Gminy Rzekuń.
  W dniu 5 kwietnia 2024 r. do Urzędu Gminy w Rzekuniu wpłynęło pismo Ministerstwa Spraw
  Wewnętrznych i Administracji, do którego wpłynęła skarga, którą Ministerstwo zakwalifikowało jako
  skargę na działalność Wójta Gminy Rzekuń i została ona przekazana do Rady Gminy Rzekuń. Treść skargi
  jest tożsama ze skargą przekazaną przez p. Wojewodę.
  W dniu 1 kwietnia 2024 r. do Urzędu Gminy w Rzekuniu wpłynęło pismo Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Warszawie, do której również wpłynęła skarga, którą Regionalna Izba Obrachunkowa
  w Warszawie zakwalifikowała jako skargę na działalność Wójta Gminy Rzekuń i została ona przekazana do
  Rady Gminy Rzekuń. Treść skargi jest tożsama ze skargą przekazaną przez p. Wojewodę i Ministerstwo
  Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2023 r.
  POZ. 775 ze zm.) organem Właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności Wójta jest
  rada gminy. Rada gminy wyraża swoje stanowisko w drodze uchwały.
  W związku z faktem, iż skargi są tożsame co do przedmiotu i treści zostaną rozpatrzone jako jedna
  a odpowiedź powinna zostać wysłana zgodnie z zawartymi w pismach dyspozycjami.
  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2024 r.
  rozpatrywała zasadność wniesionej skargi.
  Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Skarbnika Gminy, pracowników Referatu Inwestycji oraz
  Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w toku swoich działań Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  oraz Komisja Rewizyjna ustaliły, następujący stan faktyczny:
  Odnosząc się do stwierdzeń zawartych w skardze, większość terenów wmsc. Dzbenin została
  przeznaczona na tereny mieszkalne, praktycznie wi#sz04ć sąsiadujących ze sobą działek jest przeznaczona
  pod zabudowę oddzielając się jedynie ciągami komunikacyjnymi. Z pot.vyžszym można zapoznać się
  w załączniku do Uchwały Nr IV/ 19/2006 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń. Normalnym zjawiskiem tego typu
  koncepcji zagospodarowania jest fakt, że w tej miejscowości będzie przybywało kolejnych budynków
  w zabudowie jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej. Inicjatywą składającej skargę jest zahamowanie
  takiego rozwoju, natomiast Gmina Rzekuń popiera rozwój gospodarczy, rozwój budownictwa, rozwój sieci
  wodociągowych i kanalizacyjnych.
  Istotny w sprawie jest argument, że firma Kurp Grupa Sp. z o.o. działała na podstawie prawomocnego
  pozwolenia na budo" wydanego przez Starostę Ostrołęckiego, w tamtym posȚpowaniu Strony miały
  odpowiedni czas, w którym mogły zgłaszać skargi i sprzeciwy dotyczące swojego niezadowolenia
  w sprawie budowanych obiektów. Wójt Gminy Rzekuń słusznie nie dopatrywał się podstaw aby
  kwestionować w jakikolwiek sposób rezultat prawomocnych postępowań dotyczących uzyskiwania
  pozwolenia na budowę, ponieważ nie dotyczyło to jego kompetencji rzeczowych. Poczynione przez Gminę
  inwestycje dotyczące przyłączenia budynków do sieci były racjonalne ze względu na to, Ze inwestycja
  zapewniła dostęp do mediów aż czternastu budynkom mieszkalnym, także była racjonalna również pod
  względem ekonomicznym. Stosunki własnościowe nie są istotne dla Gminy przy realizacji obowiązków
  wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przy
  pracach ziemnych jednym z procesów technologicznych wykonywania prac jest odtworzenie bądź
  utwardzenie nawierzchni gruntów po zakończonych pracach. Dlatego bezzasadnie, składająca skargę
  traktuje te roboty jako wykonywanie drogi. Jeżeli składająca skargę
  zauważyła
  problem ze zbierającą się wodą na nieruchomości w miejscu jej zamieszkania to należy jedynie zauważyć,
  że w jej największym jest wykonanie drogi i odwodnienia, co Gmina Rzekuń proceduje za pomocą
  specustawy ZRID. Właściwe wykonanie drogi i studzienek stanowczo przyczyni się do poprawy tego stanu.
  ld: 287CłgDB-5020-48CE-9711-BD9024A54228. Projekt

  Dlatego skarga
  nie powinna utrudniać realizacji tej inwestycji ponieważ leży ona
  również w jej interesie. Rada Gminy sprawdza informacje o realizacji inwestycji oraz uchwala wysokość
  środków jaką na nie udziela i nie Widzi żadnych nieprawidłowości w działaniach Organu wykonawczego.
  Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Komisje uznały, że skarga w całości jest bezzasadna.
  Jednocześnie, w myśl art. 238 S I k.p.a. poucza się, że zgodnie z art. 239 Sl k.p.a. w przypadku gdy skarga,
  w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na
  skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności — organ właściwy do jej rozpatrzenia
  może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy — bez
  zawiadamiania Skarżącego.
  ld; 287C18DB-5020-48CE-971 1-BD9024A54228. Projekt
  strona 2

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

Materiał z obrad sesji Rady Gminy Rzekuń dostępny z transkrypcją tekstową. Transkrypcja dostępna jest po przejściu na serwis youtube.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Stanisław Dmochowski
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 19-04-24 14:37
 • Czas udostępnienia: 19-04-24 14:37

Historia zmian

12056 Modyfikacja LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 26-04-2024 08:35:18 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12055 Modyfikacja LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 26-04-2024 08:34:42 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
11990 Modyfikacja LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 22-04-2024 14:38:39 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11989 Modyfikacja LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 22-04-2024 14:38:38 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
11988 Modyfikacja LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 22-04-2024 14:32:34 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10330 Modyfikacja LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 22-04-2024 11:52:20 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10329 Modyfikacja LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 22-04-2024 11:52:18 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10281 Modyfikacja LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-04-2024 14:46:35 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10280 Dodanie LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 19-04-2024 14:46:33 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2