Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok.201, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie protokołu nr LXXVI/2024 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu;
 4. Wystąpienia Wójta i radnych gminy;
 5. Zakończenie obrad.
 • pkt3.pdf
  z dnia 26 kwietnia 2024 r.
  Zatwierdzony przez „
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  „ ..2024r.
  zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  (Dz.U. z 2023r., poz. 40zpóźn. zm.) oraz art. 11 ustawy zdnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.
  z 2022 r., poz. 2393), Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  S 1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu stanowiącym załącznik do Uchwały
  Nr IX.f30/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece
  publicznej w Rzekuniu, w S 3 pkt 3,w miejsce dotychczasowego zapisu, otrzymuje brzmienie:
  „3. Biblioteka może podejmować różnorodne formy pracy w dziedzinie popularyzacji oświaty,
  kultury
  i sztuki, rekreacji i turystyki w tym wystawy, kiermasze, konkursy, działania promocyjne i reklamowe,
  wynikające z potrzeb społeczeństwa.”.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  'd: C93DEDBA-D3A4-4793-88D8-8197E452408A. Projekt
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu korzystała w latach ubiegłych ze środków finansowych
  w ramach przyznawanych pakietów promocji Województwa Mazowieckiego i marki Mazowsze .
  Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 131/466/24 z dnia 16 stycznia 2024 r. wprowadził zasady
  przyznawania pakietów promocji Województwa Mazowieckiego i marki Mazowsze w ramach
  przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, określające sposoby składania i wyboru ofert promocyjnych
  realizowanych przez podmioty zewnętrzne. W/w zbiór zasad określił literalnie potrzebę posiadania zapisu
  statutowego o możliwości prowadzenia działań promocyjnych i / lub reklamowych w ramach realizowanych
  form pracy określonych w statucie.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu podejmuje różnorodne formy pracy wynikające z potrzeb
  w dziedzinie popularyzacji kultury i sztuki, rekreacji i turystyki a także oświaty. Ten bardzo
  szeroki zakres działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu podyktowany jest brakiem na terenie
  gminy Rzekuń innych placówek realizujących w swoich zadaniach statutowych wymienione powyżej
  dziedziny.
  ld: C93DEDBA-D3A44793-88Ds-8197E452408A. projekt
  Strona I

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

Materiał z obrad sesji Rady Gminy Rzekuń dostępny z transkrypcją tekstową. Transkrypcja dostępna jest po przejściu na serwis youtube.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 26-04-24 12:13
 • Czas udostępnienia: 26-04-24 12:13

Historia zmian

12201 Modyfikacja LXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń z 13-05-2024 10:25:14 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12200 Modyfikacja LXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń z 13-05-2024 10:24:34 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
12059 Modyfikacja LXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń z 26-04-2024 12:19:45 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12058 Dodanie LXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń z 26-04-2024 12:19:43 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2