Ruszają konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

29 czerwca 2023 roku w zostało podpisane porozumienie pomiędzy miastem Ostrołęka a gminami: Lelis, Rzekuń, Kadzidło, Myszyniec, Goworowo oraz powiatem ostrołęckim w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Wynikiem podjętej współpracy jest przedkładany pod konsultacje projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Określone w dokumencie cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru Partnerstwa oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag i propozycji dotyczących projektu dokumentu strategii. Projekt opracowania podlega konsultacjom z:

- mieszkańcami gmin, które zawarły porozumienie,
- lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie miasta Ostrołęcki organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
- gminami sąsiednimi i ich związkami,
- Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Informacja o konsultacjach, wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji, jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki, gmin partnerskich oraz powiatu;
na stronach internetowych gmin oraz powiatu, w tym na BIP Urzędu Miasta Ostrołęki: 
https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/127/15187/konsultacje-spoleczne-ws-aktualizacji-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-ostroleckiego-obszaru-strategicznej-interwencji,

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2024 roku w następujących formach:

pisemnej:

w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac gen. J. Bema 1, w której zostanie wyłożony do wglądu wydrukowany projekt strategii, w dniach i godzinach funkcjonowania urzędu,
elektronicznie poprzez wypełnienie i przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zgłaszania uwag, stanowiącego Załącznik nr 2 do przedmiotowej informacji oraz znajdującego się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki:
https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/127/15187/konsultacje-spoleczne-ws-aktualizacji-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-ostroleckiego-obszaru-strategicznej-interwencji,

za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Urzędu Miasta Ostrołęki formularza zgłaszania uwag, o którym mowa wyżej;
ustnej (spisanie uwag przez pracownika urzędu odpowiedzialnego za proces konsultacji – Wydział Planowania i Zintegrowanego Rozwoju UM Ostrołęki, tel. 29 765 42 81).

Załączniki:

1. Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji - Zalacznik_nr_1._Strategia_OSI_Ostroleka_aktualizacja.docx

2. Formularz zgłaszania uwag - Zalacznik_nr_2._Formularz_zglaszania_uwag.docx

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji
(termin konsultacji: od 17.05.2024 do 21.07.2024, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 29 765 42 81)
Dane zgłaszającego
Imię i nazwisko
Gmina (zakreślić właściwe)
Ostrołęka
Myszyniec
Rzekuń
Goworowo
Lelis
Kadzidło
inna
Nazwa Instytucji – jeśli dotyczy
E-mail lub nr telefonu *
Uwagi i opinie
Lp.
Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga, wniosek, opinia (nr strony)
Istniejący zapis
Propozycja zmiany
(konkretny sugerowany zapis)
Uzasadnienie
(uwagi, opinie)
* dane dodatkowe podawane dobrowolnie w celu szybszego kontaktu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji - termin konsultacji: od 17.06.2024 do 21.07.2024
………………………….
podpis
Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym wobec osób biorących udział w konsultacjach społecznych do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
………………………….
podpis
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO OSTROŁĘCKIEGO OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI
Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Ostrołęki – reprezentowany przez Prezydenta Miasta Ostrołęki. Siedziba administratora znajduje się przy pl. Gen. J. Bema 1 w Ostrołęce, kod pocztowy 07 – 400 Ostrołęka. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach zapewnienia obsługi organom jednostki samorządu terytorialnego m.in. w zakresie: administracyjnym, informatycznym, prawnym.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień, kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
tel. 29 765 43 58;
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
osobiście w siedzibie administratora.
Dane osobowe osób składających wnioski przetwarzane są na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail, nr telefonu, odbywa się na podstawie udzielonej zgody;
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z: art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art. 6 ust 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia;
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym na podstawie przepisów prawa należy udostępnić dane. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres 25 lat od chwili ich pozyskania, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Po tym okresie czasu, dokumentacja zostanie przekazana do właściwego terytorialnie państwowego archiwum. Przysługuje Pani/Panu prawo:
do wycofania zgody;
dostępu do danych osobowych; do sprostowania danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Urząd Miasta Ostrołęki z siedzibą przy placu gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana imienia i nazwiska jest niezbędne do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.