Informacja o kontynuacji realizacji projektu 

pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o kontynuacji realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)” 

Projekt jest realizowany w okresie od 01 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani bezrobotni, zarejestrowani w tutejszym Urzędzie w tym w szczególności:

osoby młode w wieku 18-29 lat,

osoby długotrwale bezrobotne,

osoby w wieku 50 lat i więcej,

osoby z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym,

osoby z niepełnosprawnością, 

kobiety,

migranci.

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem: 

·       Indywidualnym Planem Działania

·       usługami rynku pracy (pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe),

·       formą wsparcia wynikającą z identyfikacji potrzeb:

- szkolenia 

- staże

- bony na zasiedlenie

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Przed otrzymaniem wsparcia każdy bezrobotny będzie objęty oceną umiejętności cyfrowych, które w razie potrzeby zostaną uzupełnione.

Planowany budżet projektu w 2024 r. wyniesie 4.234.277,22 zł, z czego 3.599135,51 zł to dofinansowanie projektu – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku w obszarze inteligentnej specjalizacji - Wysoka jakość życia.

Bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie oraz pracodawców wyrażających chęć współpracy zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, tel. (29) 760 33 77, bądź odwiedzenia strony internetowej http://ostroleka.praca.gov.pl i profilu w mediach społecznościowych

Ostrołęka, dn. 15.01.2024 r.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Oś Priorytetowa VI Fundusze europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza

Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

#FunduszeUE #Fundusze Europejskie

Treść dokumentu:Informacja_o_kontynuuacji_realizacji_projektu.docx

Informacja o kontynuacji realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)”
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o kontynuacji realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)” Projekt jest realizowany w okresie od 01 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani bezrobotni, zarejestrowani w tutejszym Urzędzie w tym w szczególności:
osoby młode w wieku 18-29 lat,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym,
osoby z niepełnosprawnością, kobiety,
migranci.
Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem: Indywidualnym Planem Działania
usługami rynku pracy (pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe),
formą wsparcia wynikającą z identyfikacji potrzeb:
szkolenia staże
bony na zasiedlenie
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Przed otrzymaniem wsparcia każdy bezrobotny będzie objęty oceną umiejętności cyfrowych, które w razie potrzeby zostaną uzupełnione.
Planowany budżet projektu w 2024 r. wyniesie 4.234.277,22 zł, z czego 3.599135,51 zł to dofinansowanie projektu – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku w obszarze inteligentnej specjalizacji - Wysoka jakość życia.
Bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie oraz pracodawców wyrażających chęć współpracy zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, tel. (29) 760 33 77, bądź odwiedzenia strony internetowej http://ostroleka.praca.gov.pl i profilu w mediach społecznościowych
Ostrołęka, dn. 15.01.2024 r.
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Oś Priorytetowa VI Fundusze europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza
Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych #FunduszeUE #Fundusze Europejskie

Plakat:PLAKAT.pdf

Fundusze
Europejskie
Dofinansowane przez
Unię Europejską
Powiat ostrołęcki/Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrołęce realizuje projekt
,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (l)”
Dofinansowanie projektu z UE:
6.127.227,75 PLN
www.mapadotacji.gov.pl
Oazowsze.
serce Polski