W nawiązaniu do artykułu opublikowanego w Tygodniku Ostrołęckim nr 45 z dnia 06.11.2007 r. pt. "Wójt poradzi na radę":, wyjaśniam, iż w styczniu br. Rada Gminy Rzekuń podjęła zaproponowaną przez gminę uchwałę o przyjęciu budżetu gminy na 2007 rok. W załączeniu do niniejszej uchwały tj. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2009 zostały określone wydatki na budowę hal sportowych w następującej wysokości: budowa hali sportowej w Ołdakach 1800,550 zł oraz w Rzekuniu w wysokości 3058,872 zł.

Powyższe kwoty stanowią wartości przetargowe. Nie uwzględniają natomiast innych składników powyższych inwestycji, które już wystąpiły i wystąpią w latach następnych.
W chwili obecnej zwróciłem się do Rady Gminy Rzekuń o zwiększenie tych wydatków o kwotę 408,350 zł na halę w Ołdakach oraz o 741,128 zł na halę w Rzekuniu.
W związku z tym, iż Rada Gminy Rzekuń w sposób dokładny i skrupulatny bada i analizuje finanse gminy wystąpiłem ze szczegółowym uzasadnieniem z prośbą o wprowadzenie do budżetu powyższych kwot. Właściwe kwoty dotacji przysługujących na te inwestycje będą wiadome w momencie rozliczenia końcowego inwestycji, zgodnie z procedurą uwzględniającą koszty kwalifikowane.
W związku z treścią zawartą w tym artykule chciałbym sprostować moją wypowiedź, usprawiedliwiając tym, iż pod wpływem emocji często też i w mediach padają ostre i nie zawsze przemyślane sformułowania za co chciałbym przeprosić mieszkańców oraz radnych.
Pragnę nadmienić, iż Rada Gminy po wysłuchaniu uzasadnienia i argumentów na sesji w dniu 08.11.2007 r. podjęła uchwałę o przyjęciu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zwiększając środki finansowe na halę w Ołdakach. Natomiast zwiększenie finansów na halę w Rzekuniu będzie poddane dokładnej analizie na komisjach Rady Gminy z myślą o wprowadzeniu tych środków.
Powyższy tok postępowania został zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Liżewskiego uzyskał akceptację wszystkich radnych Rady Gminy oraz Wójta Gminy Rzekuń i jest wyrazem dobrej woli stron i wzajemnego zrozumienia, mającego na celu dobro wspólnoty samorządowej Gminy Rzekuń. Jednocześnie bardzo proszę o opublikowanie niniejszego pisma w najbliższym wydaniu Tygodnika Ostrołęckiego.

inż. Bogusław Tyszka
Wójt Gminy Rzekuń