Na podstawie art nr 21 ust 2 uchwały w sprawie Statu Gminy Rzekuń Rada Gminy Rzekuń oświadcza:
W związku z rozpowszechnianiem w ocenie Rady Gminy Rzekuń nieprawdziwych informacji w Tygodniku Ostrołęckim przez Wójta Gminy Bogusława Tyszkę, Rada Gminy Rzekuń informuje, iż w styczniu b.r. podjęła uchwałę o uchwaleniu budżetu gminy Rzekuń na 2007r. W załączeniu do niniejszej uchwały t.j. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009 zostały określone wydatki na budowę hal sportowych z przeznaczeniem 3 058 872 zł na budowę hali sportowej w Rzekuniu oraz 1 800 550 zł. w Ołdakach
W styczniu 2006 roku odbył się przetarg na w/w inwestycje. W wyniku przetargu zostały wyłonione dwie firmy tj. przetarg dotyczący hali w Ołdakach wygrała firma z Ostrołęki natomiast w Rzekuniu wygrała firma z Radomia. Pomimo protestów pozostałych firm uczestniczących w przetargach, gdyż nie godziły się na takie rozstrzygnięcia, wykazując jednocześnie nieprawidłowości w procedurze przetargowej, protesty zostały odrzucone przez Wójta Gminy Rzekuń. Ponadto należy wskazać, iż w dokumentacji przetargowej tj. w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia pojawiły się zapisy, mówiące, iż zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
W chwili obecnej czyli prawie dwa lata po przetargu Wójt Gminy Bogusław Tyszka zwrócił się do Rady Gminy Rzekuń z projektem uchwały o zwiększenie tych wydatków o kwotę 408 350 zł. na budowę hali w Ołdakach oraz 741 128 zł na budowę hali w Rzekuniu co daje łączną kwotę 1 149 128 zł. Nie przedstawił Radzie Gminy Rzekuń uzasadnienia do projektu uchwały tj. celu przeznaczenia zwiększonych wydatków finansowych. Podjęcie uchwały o zwiększeniu wydatków w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest nieodwracalnym zobowiązaniem Gminy do ujęcia w budżecie gminy na 2009 rok kwoty o 1 149 128 zł większej niż w planowanych dotychczas wydatkach i kwot wynikających z procedur przetargowych. W ocenie Rady Gminy Rzekuń przy tak wielkim zadłużeniu gminy zwiększanie wartości tych inwestycji jest całkowicie niezasadne. W przypadku powstania robót, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania Wójt Gminy zawsze może zwrócić się do Rady o zmianę w budżecie gminy i pokrycie nieprzewidzianych wydatków.
Twierdzenie Wójta Bogusława Tyszki w środkach masowego przekazu, iż Rada Gminy odrzuciła dotację na budowę hal sportowych jest nieprawdziwe i w ocenie Rady jest próbą wprowadzenia w błąd społeczeństwa i wywarcia presji na radnych w celu zmuszenia Rady do zwiększenia wydatków na w/w inwestycje. Rada Gminy nigdy nie obradowała nad projektem uchwały mającym na celu odrzucenie dotacji i obradować nie mogła, gdyż takiego projektu uchwały nikt nie przedkładał. W ocenie Rady Gminy Rzekuń prezentowanie takiego poglądu przez Wójta Gminy Rzekuń jest niezrozumiałe a przedmiotowe przetargi stają się wątpliwe i mało przejrzyste.
Zaistniałego problemu należy dopatrywać się w złożonym wniosku przez Wójta Gminy o dotację do Ministerstwa Sportu w Warszawie, w którym z góry założył, iż takie zwiększenie nastąpi. Wójt składając wniosek o dotację podpisywał oświadczenie o prawdziwości danych w złożonym wniosku. Jednakże w ocenie Rady tego uczynić nie powinien a wniosek o dotację winien być złożony zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzekuń złożyła wniosek do Rady Gminy o pozostawienie wydatków na dotychczasowym poziomie a do Wójta Gminy o poprawienie złożonego wniosku zgodnie ze stanem faktycznym i określonym w budżecie gminy.
Rada Gminy Rzekuń jest całkowicie za uzyskaniem dotacji, wielokrotnie apelowała i wnioskowała do Wójta Gminy o zwiększenie działań mających na celu pozyskiwania środków zewnętrznych gdyż to może stanowić siłę napędową dla całego regionu. Jednakże należy mieć na uwadze odpowiedzialność, iż dotacja winna zostać uzyskana zgodnie z obowiązującym prawem i nie może narazić w przyszłości na jej utratę oraz generować dodatkowych nieuzasadnionych kosztów.
Rada Gminy w Rzekuniu ustosunkowując się do innych nieprawdziwych zarzutów Wójta Gminy Rzekuń Bogusława Tyszki wyjaśnia, iż nie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy ponieważ mając obowiązek wykonania inwestycji zawartych w budżecie gminy na 2006 r. tego nie uczynił. Między innymi nie wykonał wielu inwestycji drogowych, projektu na budowę hali sportowej w miejscowości Borawe i innych . Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu Wójtowi Gminy, jednakże po podjęciu uchwały o nie udzieleniu absolutorium wydała pozytywną opinię do podjętej uchwały uznając ją za zasadną i zgodną z prawem . Wójt gminy odwołał się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, jednakże jego odwołanie zostało oddalone w całości. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uznała uchwałę Radę Gminy Rzekuń za zasadną i zgodną z prawem.
W kwestii dotyczącej utraty dotacji w kwocie 2mln zł jest nieprawdziwe, gdyż planowana dotacja na halę sportową w miejscowości Ołdaki wynosi około 500 tyś zł, inne dotacje na dzień dzisiejszy nie zostały przydzielone.
W związku z powyższym Rada Gminy Rzekuń wzywa wójta do postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego a w szczególności informowanie w mediach społeczności Rzekunia zgodnego ze stanem faktycznym. Jednocześnie zwraca się z prośbą do mediów o weryfikowanie i sprawdzanie wypowiedzi Wójta Gminy.
Rada Gminy nie unika ponownych wyborów jednakże zauważa, że powinny one dotyczyć wszystkich stron.