Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1 823,60 zł, 
w przypadku rodziny - 1 410,00 zł na osobę w rodzinie. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu będzie kwalifikował osoby spełniające powyższe warunki i wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ. 

Osoby zainteresowane, mogą zgłaszać się do Pracownika socjalnego rejonu, celem wypełnienia skierowania w:

poniedziałki, środy, czwartki w godz. 8:00 -15:00 
wtorki w godz. 8:00 -16:00 
piątki w godz. 8:00 -14:00.
Informacje o sposobie, miejscu i terminach wydawania żywności będą przekazywane przez pracowników oraz na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu.