Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury technicznej

Zarzadzenie_Nr_4.pdf

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia I I stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury
technicznej
Na podstawie art 33 ust. 3 ustawy z dnia g marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023
poz. 40 ze zm.), art. I I ust. I i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz U. z 2022 r., poz. 530) zarządzam, co następuje:
S 1. 1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. infrastruktury technicznej.
2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
S 2. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja w składzie:
1. Krzysztof Żebrowski - przewodniczący Komisji.
2. Monika Kurzych - Członek Komisji.
3. Paweł Mierzejewski - Członek Komisji.
S 3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury konkursowej na stanowisko podinspektora
ds. infrastruktury technicznej.
S 4. Informacja o ogłoszeniu podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu.
S S. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
mgr Bartosz Podolak
ld: 80684484-61312-43DC-995C-A3C3B05728AF. Podpisany

Załącznik do zarządzenia Nr 4/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia I I stycznia 2024 r.
KDR 2110.2.2024
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Ogłoszenie 0 naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. infrastruktury technicznej
Wójt Gminy Rzekuń
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
II. Organizator konkursu:
Wójt Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07 - 411 Rzekuń.
III. Nazwa stanowiska:
Podinspektor ds. infrastruktury technicznej.
IV. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów oraz sposób ich udokumentowania:
1. Wymagania niezbędne:
l) Obywatelstwo polskie.
2) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne Ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Nieposzlakowana opinia.
5) Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiskowa, architektura.
6) Doświadczenie zawodowe: staż pracy 2 lata w administracji publicznej, w tym co najmniej roczne
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy lub o podobnym zakresie wykonywanych zadań.
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds. infrastruktury technicznej.
2. Wymagania dodatkowe:
l) Znajomość procesu przygotowania materiałów do projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie
inwestycji i oraz doświadczenie zawodowe w zadań inwestycyjnych i remontowych.
2) Znajomość regulacji prawnych w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach
samorządowych, Kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania
administracyjnego, Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Umiejętność skutecznego komunikowania się, interpretacji aktów prawnych i myślenia analitycznego oraz
czytania dokumentacji projektowej.
4) Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
5) Dyspozycyjność.
6) Prawo jazdy kat. B.
V. Wymagane dokumenty:
[d: 80684484-6B12-43DC.995C-A3C3B05728AF. Podpisany

2) List motywacyjny poświadczony własnorvcznym podpisem.
3) Kwestionariusz osobo'.vy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz staż pracy
(dyplomy, świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu), poświadczone za zgodnością z ołyginałem
przez kandydata.
5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia
kandydat zobowiązany jest dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
7) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych.
8) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na proponowanym
stanowisku.
9) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg. załączonego wzoru do
ogłoszenia o naborze.
10) wykaz złożonych dokumentów.
VI. Warunki pracy:
l. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
2. Umowa o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Miejsce pracy: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, budynek piętrowy z windą.
4. Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno - biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godzin
dziennie, przyjmowanie interesantów, częste rozmowy telefoniczne.
VII. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
l) Przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji projektowej.
2) Nadzór na procesami projektowania inwestycji.
3) Pmwadzenie i nadzorowanie inwestycji oraz remontów realizowanych przez gminę i jednostki
organizacyjne gminy, w tym w szczególności w zakresie , przygotowania dokumentacji, realizacji budowy,
przebudowy i remontów obiektów kubaturowych, komunalnych urządzeń i sieci wodociągowej,
kanał izacyjnej oraz dróg na terenie Gminy.
4) Prowadzenie i nadzorowanie robót prowadzonych w ramach wydatków bieżących w tym wydatków
w ramach funduszu sołeckiego.
5) Współuczestnictwo w dokonywaniu odbioru zadań inwestycyjnych.
6) Rzeczowe i finansowe rozliczanie inwestycji przy współpracy z wyznaczonym pracownikiem referatu
finansów.
7) przygotowanie projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał.
8) Przygotowywanie projektów umów i porozumień.
9) Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań zprowadzonego
zakresu spraw.
10) Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami Organizacyjnymi
w zakresie realizacji zadań.
1 1) Przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji
inwestycji gminnych.
12) Przyjmowanie oraz weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno - prawnej wniosków
o wszczęcie procedury udzielania zamówienia publicznego.
ld; 80684484-6B12-43DC.995C.A3C3B05728AF. podpisany

oswiadczenia.pdf

Oświadczenie
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych.
własnotțczny podpis/
Oświadczenie
Oświadczam, że nie byłam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
'data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie
0 posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczam, iż posiadam obywatelstwo polskie.
/data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na wykonywanie pracy
na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
Niniejszym oświadczam, Ze stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku
\data i własnorĘczny podpis/

(data i miejsce wystawienia)
(imię i nazwisko oraz adres
kandydata do pracy)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby na stanowisko
ogłoszonej w dniu..
. ..pmvadzonej przez Urząd Gminy w Rzekuniu.
Jednoczenie oświadczam że udzielam zgodę dobrowolnie oraz że zostałam/em poinfonnowana/y o
przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak
również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
(podpis kandydata do pracy)

kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia „
3. Dane kontaktowe .
4. Wykształcenie l)
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł
zawodowy, tytuł naukowy)
5. Kwalifikacje zawodowe 1)
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców
oraz zajmowane stanowiska pracy)
7. Inne dane osobowe .
Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
(miejscowość i data)
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
I ) podaje Sig jeśli jest to qykon»vanin pracy OkmŚlOn.ego rodzaju lub Określonym stanowisku
2) podaje Się. gdy jest to niezbqdnc zrealizowania uprawnienia lub spełnienia Obmvig_ku wynikającego z przepisu prawa

Informacja_dla_kandydatow.pdf

Informacja
dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Informuję, Ze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz U. z 2022 poz. 530) nabór na wolne
stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny W celu realizacji tej zasady Urząd Gminy w Rzekuniu
przyjmuje zgłoszenia o zatrudnienie dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Ogłoszenia te
publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu, która znajduje się w Urzędzie Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33 w Rzekuniu.
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych, Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
l. Administratołun danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Urząd Gminy
w Rzekuniu, reprezentowany przez Wójta Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3 Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art6 ust. 1 lit. a) i c) orazart. 9 ust.
2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dane osobowe
kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
4 Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak
wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
5 Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a
także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodouych oraz
nie będą podlegać profilowaniu.
7 Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
l. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres 5 lat liczonych od
końca roku, w którym nastąpiło zakończenie procedury naboru.
2 Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, a także w przypadku wyrażonej zgody, prawo usunięcia danych
osobowych
3 Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane będą niezgodnie z
przepisami RODO
4 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne
stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne
stanowisko pracy;
5 Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli
wyrażą państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

informacja_o_wynikach_naboru.pdf

URZĄD GMINY
w Rzekuniu
07-411 Rzekuń, ul. Kogciuszki 33
NIP REGON
Rzekuń, dnia 23.012024 r.
teł. 25 643 20 faĂ 643 20 93
KDR.2110.2.2024
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. infrastruktury technicznej
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. infrastruktury
technicznej nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.
Uzasadnienie:
Na zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury
technicznej nie wpłynęła żadna oferta pracy.
Wójt Gm ekuń
Bartosz Podolak