Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr DO.5161.73.2023 z dnia 29 września 2023 r.

Treść obwieszczenia: DO.5161.73.2023.pdf

MAZOWIECKI
woF,NóDZKl
KONSERWATOR
ZABYTKÓW
00.5161.73.2023
Wojewódzki urząd Zabytków w
w ul. 16.07-" Ostrołęka
22 38
wwwmkz p'
Ostrołęka, 29 września 2023 r.
DECYZJA NR 370/23
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5, art. 92 ust. 6, art. 94 ustawy z dnia 23 lipca r.
o zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, ze zm.), S 18 ust. 1, ust. 3 pkt
3, 6, 8, 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.u. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 49, art. 104
i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r.
poz. 775, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez DOMOST Sp. z o.o., ul. Kolejowa 30,
07-320 Małkinia Górna, w której imieniu działa pełnomocnik — Adam Kostrzoń (adres w aktach
sprawy), z dnia 27.09.2023 r., w sprawie wrydania pozwolenia na prowadzenie badań
archeologicznych w formie nadzoru, na trasie planowanej inwestycji polegającej na budowie
przepraw"/ mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową
DK61 w m. Teodorowo, Gmina Rzekuń Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w m. Łęg
Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie,
orzekam
1. pozwolić DOMOST Sp. z o.o. na prowadzenie badań archeologicznych, polegających
na stałym nadzorze archeologicznym (zgodnie z dołączonym do wniosku programem badań
i załącznikiem mapowym), na trasie planowanej inwestycji polegającej na budowie przeprawy
mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową
DK61 w m. Teodorowo, Gmina Rzekuń Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w m. Łęg
Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie,
w zakresie działek:
1) Obreb Leg przedmieiski. gmina Lelis. działki ew. nc
159/3, 1068/1, 1071/1, 1071/3, 1072, 1073, 1024/2, 1081/1, 1083/1, 1084/1, 1085/1, 1086/1,
1087, 1115/1, 1102/1, 1094/1, 1093/1, 1074, 1075, 1076, 1077/1, 963/1, 962/1, 1117/7,
566/1, 1193/1, 1127/5, 805/1, 805/3, 1140/2, 1141/2, 1144/1, 1145/4, 1146/2, 1155/1,
1147/2, 1148/1, 1185/1, 840/4, 836/2, 835/3, 834/2, 833/1, 833/2, 839/1, 1174/1, 1165/1,
1164/1, 1163/1, 1154/1, 829/2, 822/1, 1202, 821/1, 958, 959, 960, 947, 961, 1092, 1089, 823,
1114, 1127/1, 1139, 1084/2, 1085/2, 1193/2, 1094/2, 1902, 1089, 835/4, 840/5, 805/4, 829/1,
823, 1102/2, 1115/2, 1127/6, 1193;
2) Obreb Teodorowo. gmina Rzekuń. działki ew. nr:
21/2, 22/2, 23/1, 50/5, 51/5, 52/4, 51/8, 30/5, 105/8, 105/11 105/14, 105/17, 106/9, 106/12,
107/5, 108/5, 109/5, 110/5, 110/7, 111/4, 111/6, 112/4, 113/4, 114/2, 115/2, 220/4, 149/3,
150/3, 151/1, 224, 152/1, 112/1, 113/1, 220/1, 149/1, 150/1, 48/2, 47/4, 48/5, 106/10, m48/2,
47/4, 48/5;
3) Obreb Ostrołęka. gmina Miasto Ostrołeka działki ew. nr:
70027/2, 70029, 70147, 70146/2, 70148/1, 70150/1, 70151/1, 70149/1, 70174/1, 70174/2,
70175/1, 70176/1, 70028.

2. Współhzedne geodezyjne obszaru badań archeologicznych:
y: 672952.10
a) x: 586710,20
b) x: 586387.70 y: 674094.60
c) x: 586171.30 y: 675440.70
d) x: 585699.70 y: 676849.80
3. Termin ważności pozwolenia ustala się na dzień 31 grudnia 2025 r.
4. Stały nadzór archeologiczny oznacza, iż wyznaczony archeolog jest stale, osobiście obecny podczas
prac ziemnych objętych rygorem nadzoru. Na bieżąco prowadzi dokumentację fotograficzną
oraz prowadzi nieprzerwaną, wnikliwą obserwację nadzorowanych prac, informując MWKZ
regularnie' o ich postępach oraz niezwłocznie — zgodnie z nakazem art. 32 i 33 cyt. ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o potencjalnych znaleziskach.
5. Pozwolenie wydaje się pod warunkami polegającymi na
1) kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań przez
osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37e ust. 1 ustawy 0 ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;
2) przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczęcia badań archeologicznych, a w toku badań archeologicznych na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w ppkt 1:
a) imienia i nazwiska osoby, o której mowa w ppkt. 1,
b) dokumentów potwierdzających przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37e ust. 1
ustawny o zabytków i opiece nad zabytkami,
c) oświadczenia osoby, 0 której mowa w ppkt 1, o przyjęciu przez tę osobę otmviązku
kierowania badaniami archeologicznymi lub samodzielnego wykonywania tych badań;
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdza, iż dokumenty
o których mowa w pkt 5 ppkt 2 niniejszej decyzji zostały dostarczone organowi wraz z wnioskiem.
3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach
lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu
badań archeologicznych;
4) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych
badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację
wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań;
5) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania
jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia badań
archeologicznych;
6) sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania
tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie nie dłuższym niż
3 tygodnie dnia ich zakończenia.
6. Dokumentacja badań archeologicznych winna zawierać elementy określone w załączniku II
do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81, ze zm.).
7. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny.
Uzasadnienie
DOMOST Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik — Adam Kostrzoń, wystąpiła
do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie FM)zwolenia
na prowadzenie badań archeologicznych polegających na stałym nadzorze archeologicznym na trasie
planowanej inwestycji polegającej na budowie przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą
dojazdową łączącą drogę krajową DK61 w m. Teodorowo, Gmina Rzekuń powiat Ostrołęcki, z drogą
powiatową nr 2539W w m. Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, powiat Ostrołęcki, Województwo
Mazowieckie.
Zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2CN)3 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, ze zm.) prowadzenie badań archeologicznych,
wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Stały nadzór archeologiczny oznacza, iż wyznaczony archeolog jest stale, osobiście
pcxiczas wszystkich prac ziemnych objętych rygorem nadzoru. Na bieżąco prowadzi dokumentację
fotograficzną oraz prowadzi nieprzerwaną, wnikliwą obserwację nadzorowanych prac, informując
MWKZ regularnie o ich postępach oraz niezwłocznie — zgodnie z nakazem art. 32 i 33 cyt. ustav.ry•
o ochronie zabytków, o potencjalnych znaleziskach.
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie obfitującym w stanowiska
archeologiczne. Część z nich mogła nie zostać rozpoznanych podczas badań powierzchniowych,
prowadzonych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski, czy też podczas badań
powierzchniowych, które wyprzedzały rzeczoną inwestycję. Sytuacja ta może wynikać ze specyfiki
tychże badań, a także z faktu, że duża część zabytków archeologicznych znajduje się pod
powierzchnią gruntu, co nie pozwala uchwycić stanowisk archeologicznych podczas badań
powierzchniovwch. Obecność wykwalifikowanego archeologa podczas prowadzenia robót ziemnych
jest więc konieczna.
W uzasadnieniu wniosku wskazano, Że przedmiotowa inwestycja może doprowadzić
do uszkodzenia lub bezpowrotnego zniszczenia ewentualnej substancji zabytkowej.
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes
społeczny polegający na konieczności realizacji inwestycji publicznej o znaczeniu krajowym.
Na podstawie art. 108 5 1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor
natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia
ludzkiego dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze
względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.
Wobec powyższego, działając na mocy przytoczonych przepisów, orzeczono jak w sentencji.
pouczenie
1. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie
może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawni z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Katarzyna Siok
 • Wprowadził(a): Katarzyna Siok
 • Czas wytworzenia: 03-10-23 10:01
 • Czas udostępnienia: 03-10-23 10:01

Historia zmian

8928 Dodanie Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 03-10-2023 11:13:02 dokonane przez Katarzyna Siok
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2