Decyzja Starosty Ostrołęckiego GN.6820.7.2023_Decyzja_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 5
Ostrołęka, dnia 17 listopada 2023 r.
GN.6820.7.2023
DECYZJA
Na podstawie art. I ust. I, 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)
Starosta Ostrołęcki
ustala, działka nr 704 0 pow. 0,1100 ha położona w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń, stanowi mienie
gromadzkie.
Uzasadnienie
Wójt Gminy Czerwin wnioskiem z dnia 09-05-2023 r. (data wpływu do urzędu 11-05-2023 r.)
wystąpił do Starosty Ostrołęckiego o uznanie za mienie gromadzkie działki nr 704 położonej
w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń.
Starosta Ostrołęcki zawiadomieniem z dnia 12-05-2023 r. wszczął postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 704 0 pow. 0, 1100 ha położonej
w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podane zostało do
publicznej wiadomości w sposób określony w art. 8b ustawy o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone uwagi ani wnioski.
W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych, to Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa
w art. I ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie
ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r. dlatego ma ona charakter deklaratoryjny. Oznacza to,
że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. I poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości
istniejący w dniu wejścia w Zycie ustawy .
Zgodnie z art. I ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oprócz wspólnot
gruntowych podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie
także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodnej, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu
przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie
użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy nie mlicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich
części określonych w art. I ust. 1, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem
05.07.1963 r.) zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.
Wydając decyzję w przedmiotowej sprawie organ oparł się na dokumentach zgromadzonych
w toku postępowania wyjaśniającego, przede wszystkim na archiwalnych zapisach w rejestrze
ewidencji gruntów i budynków oraz wyjaśnieniach złożonych przez mieszkańców wsi Rzekuń oraz
Urząd Gminy.
Aktualnie działka nr 704 0 pow. 0,1100 ha wpisana jest w rejestrze ewidencji gruntów
i budynków w jednostce rejestrowej G283, właściciel nieustalony, władający wspólnota wsi Rzekuń.
W najstarszym rejestrze ewidencji gruntów założonym w 1975 r. działka nr 704 (stary nr 453)
została wpisana w jedn. rej. G301, właściciel nieustalony, władający — wspólnota wsi Rzekuń.
W protokole z ustalenia stanu władania z 1968r. działka nr 704 została wpisana pod poz. 221 jako:
grunty ogólne wsi Rzekuń. Na szkicu polowym nr 65 działka nr 704 wpisana została jako „wspólnota
wiejska".
Na rozprawie administracyjnej w dniu 11-10-2023r. mieszkańcy wsi Rzekuń wyjaśnili, że
działka nr 704 służyła mieszkańcom już przed II wojną jako miejsce do kopania gliny. Po wojnie
działka ta stanowiła dojazd dla mieszkańców do ich posesji. Przed wejściem w Zycie ustawy

2
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. przed dniem 05-07-1963 r. działka była użytkowana
wspólnie przez mieszkańców wsi Jarnuty jako nieruchomość publiczna, ogólnodostępna.
Nieruchomość oznaczona obecnie w ewidencji gruntów jako działka nr 704 nie spełnia żadnej
z przesłanek enumeratywnie wyliczonych w art. I ust. I ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pozwalających na zaliczenie jej do wspólnoty gruntowej.
Brak jest informacji o prowadzeniu dla tej nieruchomości księgi wieczystej lub zbioru dokumentów.
W dniu 5 lipca 1963 r. działka ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Starosta Ostrołęcki umał, że działka nr 704 spełnia wymogi ustawowe do uznania jej za
mienie gromadzkie. przed 1963 rokiem działka ta była faktycznie wykorzystywana jako grunt
użyteczności publicmej. Do chwili obecnej działka nr 704 stanowi dojazd do posesji dla mieszkańców
wsi Rzekuń
Analiza zebranego materiału nie budzi wątpliwości, że działka nr 704 0 pow. 0,1100 ha,
położona w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń, przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29-06-1963 r.,
miała zawsze charakter publiczny, ogólnodostępny, służyła nie tylko lokalnej społeczności,
ale wszystkim jej użytkownikom. Przedmiotowa nieruchomość stanowiła więc grunt użyteczności
publicznej i społecmej, co świadczy o możliwości uznania jej za grunt Skarbu Państwa tzw. mienie
gromadzkie.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.
Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz katastrze
nieruchomości.
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego,
za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzję podaje się
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Rzekuń, oraz ogłasza wywieszając
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu i Starostwie Powiatowym w Ostrołęce na okres 14 dni, a także
zamieszcza sic w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzekuń i Starostwa Powiatowego
w Ostrołęce oraz w prasie lokalnej. po tym terminie decyzję uważa się za doręczoną wszystkim
zainteresowanym.
Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Rzekuń gm. Rzekuń
. ala
Z up
mgr Hal a
Dyrektor ydzi
Nie cho
rosły
larzewska
Gospodarki
ciami
2

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 23-11-23 08:30
 • Czas udostępnienia: 23-11-23 08:30

Historia zmian

9118 Modyfikacja Decyzja Starosty Ostrołęckiego z 23-11-2023 08:37:35 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9117 Dodanie Decyzja Starosty Ostrołęckiego z 23-11-2023 08:37:30 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2