Decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr GN.6820.8.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.GN.6820.8.2023_Decyzja_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 5
GN.6820.8.2023
Ostrołęka, dnia 13 grudnia 2023 r.
DECYZJA
Na podstawie art. I ust 2 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)
Starosta Ostrołęcki
ustala, że działki nr 20 0 pow. 1,70 ha, nr 40 0 pow. 0,26 ha, nr 121/2 0 pow. 1,58 ha, położone
w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń, stanowią mienie gromadzkie.
Wójt Gminy Rzekuń wnioskiem z dnia 07-07-2023 r. (data wpływu do urzędu 10-07-2023 r.)
wystąpił do Starosty Ostrołęckiego o uznanie za mienie gromadzkie działek nr 20 0 pow. 1,70 ha, nr
40 0 pow. 0,26 ha, 121/2 0 pow. 1,58 ha, położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń.
Starosta Ostrołęcki zawiadomieniem z dnia 11-07-2023 r. wszczął postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 20 0 pow. 1,70 ha, nr 40 0 pow.
0,26 ha, 121/2 0 pow. 1,58 ha, položonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń. Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania podane zostało do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 8b
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone
żadne uwagi ani wnioski.
W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:
Zgodnie z art. 8 ust. I ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych, to Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa
w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Decyzje wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie
ustawy, w dniu 5 lipca 1963 r. dlatego ma ona charakter deklaratoryjny. Oznacza to,
że rozstrzygnięcie "dane w trybie art. 8 ust. I poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości
istniejący w dniu wejścia w życie ustawy
Zgodnie z art. I ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oprócz wspólnot
gruntowych podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie
także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodnej, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu
przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie
użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich
określonych w art. I ust. l, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem
05.07.1963 r.) zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.
Wydając decyzję w przedmiotowej sprawie organ oparł się na dokumentach zgromadmnych
w toku postępowania wyjaśniającego, przede wszystkim na archiwalnych zapisach w rejestrze
ewidencji gruntów i budynków oraz wyjaśnieniach Urzędu Gminy w Rzekuniu.
Aktualnie działki nr 20 0 pow. 1,70 ha, nr 40 0 pow. 0,26 ha, 121/2 0 pow. 1,58 ha, wpisane są
w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G127, właściciel nieustalony,
władający wspólnota wsi Dzbenin.
W najstarszym rejestrze ewidencji gruntów założonym w 1966 r. działki nr 20 (stary nr 175),
nr 40 (stary nr 374), nr 121 (stary nr 199), zostały wpisana w jedn. rej. G2, właściciel nieustalony,
władający — wspólnota wsi.
Wśród dokumentów archiwalnych znajdują się fotoszkice wykonane w 1959 które
posłużyły do założenia ewidencji gruntów wsi Dzbenin. Na fotoszkicach działki nr 199, 175, 374
oznaczone są jako „grunty gromadzkie” .
Na rozprawę administracyjną w dniu 10-10-2023r. mieszkańcy wsi Dzbenin nie zgłosili się.
Przy rozpatrywaniu sprawy Starosta posłużył się wyjaśnieniami złożonymi przez mieszkańców wsi do
protokołu na rozprawie w dniu 30-03-2017r. w sprawie GN.6820.l I oraz wyjaśnieniami Wójta
Gminy Rzekuń zawartymi w piśmie znak GGK.6825.l.2023 z dnia 25-10-2023r. Z wyjaśnień tych

2
wynika, że działka nr 121 była wydzielona do użytku dla mieszkańców wsi Dzbenin podczas scaleń
przed II wojną jako miejsce do kopania piasku. W latach 50-tyeh XX w. piasek z tej działki służył do
budowy mostu kolejowego w Ostrołęce. Poza tym działka była nieużytkiem. W latach 90-tych na
działce wybudowano szkołę, w części budynku mieściła się remiza. Fundusze w całości pochodziły od
Gminy Rzekuń natomiast w budowie mieszkańcy wsi. Działki nr 20 i nr 40 położone są
nad rzeką Narew, w latach 50-tych i 60-tych XX w. służyły mieszkańcom jako miejsca do rekreacji.
Przed wejściem w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. przed dniem
05-07-1963 r. działki były użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi Dzbenin jako nieruchomości
publiczne, ogólnodostępne.
Decyzją z dnia 07-05-2019 r. nr GGK.6831.5.2019 Wójt Gminy Rzekuń zatwierdził podział
dz 121 według aktualnego sposobu użytkowania, w wyniku którego "dzielono działkę nr 121/1
o pow. 0,6440, na której znajduje się szkoła. Decyzją Starosty Ostrołęckiego z dnia 05-11-2019r. znak
GBN.6820.11,2016 działka nr 121/1 została uznana za mienie gromadzkie.
Nieruchomość oznacznna obecnie w ewidencji gruntów jako działki nr 20, 40, 121/2 nie
spełnia żadnej z przesłanek enumeratywnie wyliczonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963
r. 0 zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pozwalających na zaliczenie jej do wspólnoty
gruntowej. Brak jest informacji o prowadzeniu dla tej nieruchomości księgi wieczystej lub zbioru
dokumentów. W dniu 5 lipca 1963 r. działki te stanowiły mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Starosta Ostrołęcki uznał, że działki nr 20, 40, 121/2 spełniają wymogi ustawowe do uznania
ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem działki te były faktycznie wykorzystywane jako grunt
użyteczności publicznej.
Analiza zebranego materiału nie budzi wątpliwości, że działki nr 20 0 pow. 1,70 ha, nr 40
opow. 0,26 ha, nr 121/2 0 pow. 1,58 ha, położone w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń, przed dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 29-06-1963 r., miały zawsze charakter publiczny, ogólnodostępny,
służyły przede wszystkim lokalnej społeczności. Przedmiotowa nieruchomość stanowiła więc grunt
użyteczności publicznej i społecznej, co Świadczy o możliwości uznania jej za grunt Skarbu Państwa
tzw. mienie gromadzkie.
Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25-01-1958 r. o radach narodovcsch (Dz.U. z 1975 Nr
26, poz. 139), dotychcmsowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym, które stanowiło
przedmiot własności państwowej w rozumieniu art. 177 kodeksu cywilnego. Z dniem wejścia
w życie stawy o samorządzie terytorialnym stracił moc m.in. art. 98 ustawy o radach narodowych,
a mienie grninne w rozumieniu tego przepisu stało się z mocy prawa na podstawie art. 2 ust. I pkt I
oraz art. 7 ust. I ustawy z dnia 10-05-1990 r. przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie
terytorialnym i ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191) mieniem gminy, na
obszarze której było położone. Zgodnie z art. 18 ust. I tej ustawy wojewoda wydaje decyzję
w zakresie
w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania —
unorrnowanym ustawą. Organem właściwym do potwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa
własności nieruchomości jest Wojewoda Mazowiecki.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.
Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz katastrze
nieruchomości.
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego,
za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzje podaje się
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Dzbenin, oraz ogłasza wywieszając
w Urzędzie Gminy Rzekuń i Starostwie Powiatowym w Ostrołęce na okres 14 dni, a także zamieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzekuń i StarostW%1 Powiatowego w Ostrołęce oraz
w prasie lokalnej. Po tym terminie decyzję uważa się za doręczoną wszystkim zainteresowanym.
1. Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Dzbenin gm. Rzekuń
3. ala
mgr Hal a
Dyrektor ydzi
Nie Icho
rosły
ź larzewska
Gospodarki
Sciami
2

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 18-12-23 13:24
 • Czas udostępnienia: 18-12-23 13:24

Historia zmian

9219 Modyfikacja Decyzja Starosty Ostrołęckiego z 18-12-2023 13:27:00 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9218 Dodanie Decyzja Starosty Ostrołęckiego z 18-12-2023 13:26:53 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2