Decyzja Starosty Ostrołęckiego GN.6820.14.2023_Decyzja_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen, J. Bema S
Ostrołęka, dnia 28 grudnia 2023 r.
GN.6820.14.2023
DECYZJA
Na podstawie art. 1 ust. l, 2, art. 3 i art. 8 ust. I i 6 ustawy z dnia 29 czervvca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
Starosta Ostrołęcki
ustala, że działka nr 391 0 pow. 0,51 ha położona w obrębie Borawe gm. Rzekuń stanowi mienie
gromadzkie.
V n i e nie
Wójt Gminy Rzekuń wnioskiem z dnia 21-09-2023 r. (data wpływu do urzędu 25-09-2023 r.)
wystąpił do Starosty Ostrołęckiego o uznanie za mienie gromadzkie działki nr 391 położonej
w obrębie Borawe gm. Rzekuń.
Starosta Ostrołęcki zawiadomieniem z dnia 26-09-2023r. wszczął postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 391 0 pow. 0,51 ha położonej
w obrębie Borawe gm. Rzekuń. Zawiadomienie o wszc«ciu postępowania podane zostało do
publicznej wiadomości w sposób określony w art. 8b ustawy. W wyznaczonym terminie nie zostały
zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.
W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (tekst jednolity Dz.U z 2022 r. poz. 140), to Starosta wydaje decyzje o ustaleniu, które
spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie
ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 dlatego ma ona charakter deklaratoryjny. Oznacza to,
że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. I tzn. poświadcza się jedynie stan prawny
nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy .
Zgodnie z art. 1 ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oprócz wspólnot
gruntowych podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie
także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodnej, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu
przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie
użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich
części określonych w art. I ust. l, jeżeli przx,d dniem wejścia w Zycie ustawy (tj. przed dniem
05.07.1963 r.) zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.
Wydając decyzję w przedmiotowej sprawie organ oparł się na dokumentach zgromadzonych
w toku postępowania wyjaśniającego, przede wszystkim na archiwalnych zapisach w rejestrze
ewidencji gruntów i budynków oraz wyjaśnieniach złożonych przez sołtysa wsi Borawe oraz
pracownika Urząd Gminy w Rzekuniu.
Aktualnie działka nr 391 0 pow. 0,51 ha położona w obrębie Borawe gm. Rzekuń wpisana jest
w rejestrzx ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej GS, właściciel nieustalony,
władający — Kółko Rolnicze Zabiele.
W najstarszym rejestrze ewidencji gruntów założonym w 1968 r. działka nr 391 (stary nr
1831) została wpisana w jedn. rej. G4, właściciel nieustalony, władający — Związek Gminnych
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rzekuniu. W protokole z ustalenia stanu władania z 1965 r.
działka nr 1831 mstała wpisana pod poz. 280, władający — Związck Gminnych Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska" w R7±kuniu.
We wniosku Wójta Gminy Rzekuń o uznanie za mienie gromadzkie działki 391 znajdują się
wyjaśnienia, iż Gmina nie posiada dokumentów potwierdzających prawo własności działki nr 391

2
położonej w obrębie Borawe. Jako potwierdzenie przedstawiono kopie odpowiedzi Archiwum
Państwowego w Pułtusku, Archiwum Państwowego w Olsztynie i Regionalnego Związku Kółek
i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce — o nie posiadaniu w zasobach dokumentów potwierdzających
własność działki nr 391 położonej w obrębie Borawe. Ponadto do wniosku dołączono kserokopie
dokumentów: statut Kółka Rolniczego w Borawym z dnia 27 maja 1957 r., protokół z zebrania
mieszkańców wsi Borawe w sprawie likwidacji Kółka Rolniczego z dnia 15-08-1989 r. oraz kopie
dokumentów z likwidacji SKR w Rzekuniu.
Na rozprawie administracyjnej w dniu 14-11-2023r. sołtys wsi Borawe wyjaśnił, że działka nr
391 służyła mieszkańcom już przed II wojną. Kółko Rolnicze zaczęło funkcjonować we wsi Borawe
już w latach 50-tych XX w. Na przełomie lat 60-70-tych XX w. na działce wybudowane zostały
budynki, w których mieściło się biuro, warsztat naprawy maszyn oraz boksy garażowe na sprzęt
rolniczy. W budynku położonym w głębi działki początkowo mieściła się chlewnia gdzie hodowano
trzodę. W późniejszym czasie budynek przekształcono na garaże. W trzecim budynku był magazyn
olejów i smarów. Obok budynku stal dystrybutor paliwa. Kółko Rolnicze w Borawym przestało
funkcjonować pod koniec 'lat 80-tych. Maszyny rolnicze zostały zabrane przez SKR w Rzekuniu.
Obecnie budynki są w bardzo złym stanie technicznym, bez otworów okiennych i drzwiowych,
wszystko niszczeje. MieszXańcy wsi nie posiadają dokumentów własności do działki nr 391. Kółko
Rolnicze w Borawym podlegało pod SKR w Rzekuniu. W dniu 30-06-1991 r. SKR w Rzekuniu został
postawiony w stan upadłości, którą ogłoszono w 1994 r. Urząd Gminy w Rzekuniu nie posiada
dokumentów potwierdzających tytuł prawny do działki nr 391. Działka nr 391 od wielu lat jest
nieużytkowana, mrośnięta wysoką trawą, zadrzewiona i zakrzaczona.
przed wejściem w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. przed dniem
05-07-1963 r. działka była użytkowana jako nieruchomość publiczna, ogólnodostępna. Służyła
mieszkańcom wsi Borawe oraz mieszkańcom wsi sąsiednich.
Nieruchomość oznacmna obecnie w ewidencji gruntów jako działka nr 391, położona
w obrębie Borawe gm. Rzekuń nie spełnia žadnej z przesłanek enumeratywnie wyliczonych w art. I
ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pozwalających na
zaliczenie jej do wspólnoty grunto•.vej. Brak jest informacji o prowadzeniu dla tej nieruchomości
księgi wieczystej lub zbioru dokumentów. W dniu 5 lipca 1963 r. działka ta stanowiła mienie
gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Starosta Ostrołęcki uznał, że działka nr 391 położona w obrșbie Borawe gm. Rzekuń spełnia
wymogi ustawowe do uznania jej za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem działka ta była faktycznie
wykorzystywana jako grunt użyteczności publicznej.
Analiza zebranego materiału nie budzi wątpliwości, że działka nr 391 0 pow. 0,51 ha,
położona w obrębie Borawe gm. Rzekuń, przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29-06-1963 r.,
miała zawsze charakter społeczny, funkcjonowało na niej Kółko Rolnicze — co potwierdzają zeznania
świadków oraz kopia statutu Kółka Rolniczcgo w Borawem. Przedmiotowa nieruchomość stanowiła
więc grunt użyteczności publicznej i społecznej, co Świadczy o możliwości uznania jej za mienie
gromadzkie.
Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25-01-1958 r. o radach narodowych (Dz.U. z 1975 r. Nr
26, poz. 139), dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym, które stanowiło
przedmiot własności państwowej w rozumieniu aft. 177 kodeksu cywilnego. Z dniem wejścia
w życie stawy o samorządzie terytorialnym stracił moc m.in. art. 98 ustawy o radach narodowych,
a mienie gminne w rozumieniu tego przepisu stało się z mocy prawa na podstawie art. 2 ust. I pkt I
oraz art. 7 ust. I ustawy z dnia 10-05-1990 r. Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie
terytorialnym i ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191) mieniem gminy, na
obszarze której było położone. Zgodnie z art. 18 ust. I tej ustawy wojewoda wydaje decyzji
w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania —
w zakresie
unormowanym ustawą. Organem właściwym do potwierdzenia nabycia prRZ gminę z mocy prawa
własności nieruchomości jest Wojewoda Mazowiecki.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.
Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz katastrze
nieruchomości.
Od niniejszej decyzji služy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego,
za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzję podaje się
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Borawe, oraz ogłasza wywieszając
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu i Starostwie Powiatowym w Ostrołęce na okres 14 dni, a także
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzekuń i Starostwa Powiatowego
w Ostrołęce oraz w prasie lokalnej. Po tym terminie decyzję uważa się za dorĘczoną wszystkim
zainteresowanym.
l/ ójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Borawe gm. Rzekuń
3/ ala
Z up
mgr Ha ina
Dyrektor ydz
Ni uch
a rzewska
Gospodarki
ciami
3

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 09-01-24 09:54
 • Czas udostępnienia: 09-01-24 09:54

Historia zmian

9324 Modyfikacja Decyzja Starosty Ostrołęckiego z 09-01-2024 09:58:17 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9323 Dodanie Decyzja Starosty Ostrołęckiego z 09-01-2024 09:58:14 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2