Decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr GN.6820.16.2023 z dnia 16 stycznia 2024 r.GN.6820.16.2023_Decyzja_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen, J, Bema 5
Ostrołęka, dnia 16 stycznia 2024 r.
GN.6820.16.2023
DECYZJA
Na podstawie art. I ust. l, 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. DAJ. z 2022r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)
Starosta Ostrołęcki
ustala, że działki nr 388 0 pow. 0,34 ha i nr 1312 0 pow. 0,01 ha, położone w obrębie Borawe gm.
Rzekuń stanowią mienie gromadzkie.
Uzasadnienie
Starosta Ostrołęcki zawiadomieniem z dnia 10-10-2023r. wszczął z urzędu postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 388 0 pow. 0,34 ha i nr 1312
o pow. 0,01 ha, położonych w obrębie Borawe gm. Rzekuń. Zawiadomienie o
postępowania podane zostało do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 8b ustawy.
W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.
W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:
Zgodnie z art. 8 ust. I ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 140), to Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które
spośród nieruchomości, o których mowa w art. I ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Decyzję wydaje sie biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w Ocie
ustawy, w dniu 5 lipca 1963r., dlatego ma ona charakter deklaratoryjny. Oznacza to,
że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. I tzn. poświadcza sie jedynie stan prawny
nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy .
Zgodnie z art. I ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oprócz wspólnot
gruntowych podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie
także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodnej, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu
przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie
użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Zgodnie z aft. 3 ust 2 ustawy nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich
części określonych w aft. 1 ust. l, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem
05.07.1963 r.) zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.
Wydając decyzję w przedmiotowej sprawie organ oparł sie na dokumentach zgromadzonych
w toku postępowania wyjaśniającego, przede wszystkim na archiwalnych zapisach w rejestrze
ewidencji gruntów i budynków oraz wyjaśnieniach złożonych przez sołtysa wsi Borawe oraz
pracownika Urząd Gminy w Rzekuniu.
Aktualnie działki nr 388 0 pow. 0,34 ha i nr 1312 0 pow. 0,01 ha, wpisane są w rejestrze
ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G279, właściciel nieustalony, władający
wspólnota wsi Borawe.
Na rozprawie administracyjnej w dniu 14-12-2023r. sołtys wsi Borawe wyjaśnił, że działki
nr 388 i 1312 powstały z podziału działki nr 1548. Działka ta już przed założeniem ewidencji gruntów
była użytkowana przez sołtysów wsi, którzy w danym czasie pełnili swoją funkcje. Z działki tej
korzystali ponadto mieszkańcy wsi poprzez wypas bydła. W latach 70-tych XX w. podczas
uwłaszczeń działka została podzielona. W wyniku podziału wydzielono działkę nr 1548/2 (obecnie
nr 388), oraz działkę nr 1548/3 (obecnie nr 1312). W latach 80-tych XX w. mieszkańcy wsi
uporządkowali działkę nr 388, wyrównali teren i urządzili boisko do gry w piłkę, z którego korzystają
do chwili obecnej. Działka nr 1312 od wielu lat stanowi dojazd do działki OSP w Borawym, natomiast
wcześniej stanowiła dojazd do zlewni mleka, która w latach 70-tych i 80-tych XX w. znajdowała się
na działce sąsiedniej nr 1312/2 (obecnie własność OSP w Borawym).

2
przed wejściem w życie ustavvy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. przed dniem
05-07-1963 r. działki były użytkowane jako nieruchomość publiczna, ogólnodostępna. Służyły
mieszkańcom wsi Borawe oraz mieszkańcom wsi jako tzw. „sołtysówka"
Nieruchomość oznaczona obecnie w ewidencji gruntów jako działki nr 388 i 1312 nie spełnia
żadnej z przesłanek enumeratywnie wyliczonych w art. I ust. 1 ustawy z dnia 29 czervvca 1963r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntovvych, pozwalających na zaliczenie jej do wspólnoty gruntowej.
Brak jest informacji o prowadzeniu dla tej nieruchomości księgi wieczystej lub zbioru dokumentów.
W dniu 5 lipca 1963 r. działki te stanowiły mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Analiza zebranego materiału nie budzi wątpliwości, że działki nr 388 i nr 1312 położone
w obrębie Borawe gm. Rzekuń, przed dniem wejścia w Zycie ustawy z dnia 29-06-1963 r., były
faktycznie wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej i miały zawsze charakter społeczny,
jako tzw. „sołtysówki” (mienie gromady). Działki nr 388 i nr 1312 spełniają wymogi ustawowe do
uznania mienie gromadzkie.
Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25-01-1958 r. o radach narodowych (Dz.U. z 1975 r.
Nr 26, poz. 139), dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym, które stanowiło
przedmiot własności państwowej w rozumieniu art. 177 kodeksu cywilnego. Z dniem wejścia
w życie stawy o samorządzie terytorialnym stracił moc m.in. art. 98 ustawy o radach narodowych,
a mienie gminne w rozumieniu tego przepisu stało się z mocy prawa na podstawie art. 2 ust. I pkt I
oraz art. 7 ust. I ustawy z dnia 10-05-1990 r. Przepisy wprowadzające ustawy o
terytorialnym i ustawą o pracownikach samorządowych (DZU. Nr 32, poz. 191) mieniem gminy, na
obszarze której było położone. Zgodnie z art. 18 ust. I tej ustawy wojewoda "daje decyzję
w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania —
w zakresie
unormowanym ustawą. Organem właściwym do potwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa
własności nieruchomości jest Wojewoda Mazowiecki.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.
Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz katastrze
nieruchomości.
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego,
za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzję podaje się
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Borawe, oraz ogłasza wywieszając
w Umizie Gminy w Rzekuniu i Starostwie Powiatowym w Ostrołęce na okres 14 dni, a także
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzekuń i Starostwa powiatowego
w Ostrołęce oraz w prasie lokalnej. Po tym terminie decydę uważa się za doręczoną wszystkim
minteresowanym.
Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Borawe gm. Rzekuń
. a/a
mgr Hali
Dyrektor W
Nieruc
Ko
ział
m
sty
rzewska
ospodarki
ami
2

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 19-01-24 12:43
 • Czas udostępnienia: 19-01-24 12:43

Historia zmian

9521 Modyfikacja Decyzja Starosty Ostrołęckiego z 19-01-2024 12:47:24 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9520 Dodanie Decyzja Starosty Ostrołęckiego z 19-01-2024 12:47:21 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2