GN.6820.5.2024 Decyzja Starosty Ostrołęckiego o ustaleniu działki nr 158 położonej w obrębie Korczaki gm. Rzekuń mieniem gromadzkim GN.6820.5.2024_Decyzja_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 5
Ostrołęka, dnia 05 czerwca 2024 r.
GN.6820.5.2024
DECYZJA
Na podstawie art. 1 ust. l, 2, aft. 3 i art. 8 ust. I i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U z 2022r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 572 ze zm.)
Starosta Ostrołęcki
ustala, że działka nr 158 0 pow. 2,22 ha położona w obrębie Korczaki gm. Rzekuń stanowi mienie
gromadzkie.
Uzasadnienie
Wójt Gminy Rzekuń wnioskiem z dnia 16-01-2024 r. (data wpływu do urzędu 17-01-2024 r.)
wystąpił do Starosty Ostrołęckiego o uznanie za mienie gromadzkie działki nr 158 położonej
w obrębie Korczaki gm. Rzekuń.
Starosta Ostrołęcki zawiadomieniem z dnia 29-01-2024r. wszczął postępowanie
administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 158 0 pow. 2,22 ha położonej
w obrębie Korczaki gm. Rzekuń. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podane zostało do
publicznej wiadomości w sposób określony w art. 8b ustawy. W wyznaczonym terminie nie zostały
zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.
W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:
Zgodnie z art. 8 ust. I ustawy z dnia 29 czelMca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 140), to Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które
spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie
ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963r„ dlatego ma ona charakter deklaratoryjny. Oznacza to,
że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. I tzn. poświadcza się jedynie stan prawny
nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy .
Zgodnie z art. I ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oprócz wspólnot
gruntowych podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie
także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodnej, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu
przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie
użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Zgodnie z aft. 3 ust 2 ustawy nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich
części określonych w art. I ust. l, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem
05.07.1963 r.) zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.
Wydając decyzję w przedmiotowej sprawie organ oparł się na dokumentach zgromadzonych
w toku postępowania wyjaśniającego, przede wszystkim na archiwalnych zapisach w rejestrze
ewidencji gruntów i budynków oraz wyjaśnieniach złożonych przez sołtysa wsi Korczaki oraz
pracownika Urząd Gminy w Rzekuniu.
Aktualnie działka nr 158 0 pow. 2,22 ha wpisana jest w rejestrze ewidencji gruntów
i budynków w jednostce rejestrowej G37, właściciel nieustalony, władający — wspólnota wsi
Korczaki.
W najstarszym rejestrze ewidencji gruntów założonym w 1967 r. działka nr 158 (stary nr 85)
została wpisana w jedn. rej. G52, właściciel nieustalony, władający — wspólnota wsi Korczaki. W
protokole z ustalenia stanu władania z 1964r. działka nr 85 została wpisana pod poz. 54, władający
„ wspólnota wiejska ”
Na rozprawie administracyjnej w dniu 18-04-2024r. sołtys wsi Korczaki wyjaśnił, że działka
nr 158 służyła mieszkańcom już przed II wojną oraz po wojnie jako miejsce do kopania gliny i piasku
na własne potrzeby. Ponadto mieszkańcy na działce kopcowali płody rolne oraz wycinali drzewa

2
pochodzące z samosiewu naturalnego na własne potrzeby. przed wejściem w Życie ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. przed 1963 rokiem działka była ogólnodostępna.
W 2008r. mieszkańcy wsi wybudowali na działce altanę oraz plac zabaw dla dzieci. Obecnie działka
służy mieszkańcom wsi Korczaki jako teren rekreacyjny.
przed wejściem w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. przed dniem
05-07-1963 r. działka była użytkowana jako nieruchomość publiczna, ogólnodostępna. Służyła
mieszkańcom wsi Korczaki oraz mieszkańcom wsi sąsiednich.
Nieruchomość oznaczona obecnie w ewidencji gruntów jako działka nr 1 58 nie spełnia żadnej
z przesłanek enumeratywnie "liczonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pozwalających na zaliczenie jej do wspólnoty gruntowej.
Brak jest informacji o prowadzeniu dla tej nieruchomości księgi wieczystej lub zbioru dokumentów.
W dniu 5 lipca 1963 r. działka ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Starosta Ostrołęcki uznał, że działka nr 158 spełnia wymogi ustawowe do uznania jej za
mienie gromadzkie. przed 1963 rokiem działka ta była faktycznie wykorzystywana jako grunt
użyteczności publicznej.
Analiza zebranego materiału nie budzi wątpliwości, że działka nr 158 0 pow. 2,22 ha,
położona w obrębie Korczaki gm. Rzekuń, przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29-06-1963 r.,
miała zawsze charakter ogólnodostępny. Przedmiotowa nieruchomość stanowiła więc grunt
użyteczności publicznej i społecznej, co świadczy o możliwości uznania jej za mienie gromadzkie.
Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25-01-1958 r. o radach narodowych (Dz.U. z 1975 r. Nr
26, poz. 139), dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym, które stanowiło
przedmiot własności państwowej w rozumieniu art. 177 kodeksu cywilnego. Z dniem wejścia
w życie stawy o samorządzie terytorialnym stracił moc m.in. art. 98 ustawy o radach narodowych,
a mienie gminne w rozumieniu tego przepisu stało się z mocy prawa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1
oraz art. 7 ust. I ustawy z dnia 10-05-1990 r. Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie
terytorialnym i ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz 191) mieniem gminy, na
obszarze której było położone. Zgodnie z art. 18 ust. I tej ustawy wojewoda wydaje decyzję
w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, w sprawie jego przek
azania
w zakresie
unormowanym ustawą. Organem właściwym do potwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa
własności nieruchomości jest Wojewoda Mazowiecki.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyâi.
Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz katastrze
nieruchomości.
Od niniejszej decydi służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego,
za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzję podaje się
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Korczaki, oraz ogłasza wywieszając
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu i Starostwie Powiatowym w Ostrołęce na okres 14 dni, a także
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzekuń i Starostwa Powiatowego
w Ostrołęce oraz w prasie lokalnej. Po tym terminie decyzję uważa się za doręczoną wszystkim
za interesowanym.
O
u
Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Korczaki gm. Rzekuń
mgr Halina
ze wska
Dyrektor Wyd lał u ospodarki
Nievłłch
2

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 02-07-24 07:37
 • Czas udostępnienia: 02-07-24 07:37

Historia zmian

12476 Modyfikacja Decyzja Starosty Ostrołęckiego z 02-07-2024 07:41:04 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12475 Dodanie Decyzja Starosty Ostrołęckiego z 02-07-2024 07:41:02 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2