Decyzja Wójta Gminy Rzekuń o środowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi gminnej Przytuły Stare - Kupniki (do DK 61)" na działkach o nr ewid. 221, 60/2, 63, 64, 152/1, 325, 85, 84, 77, 86, 214/1, 213/1, 129/23, 129/3, 130, 129/4, 131/7, 202, 209, 155, 131/2, 154/1, 131/1, 143, 151/2, 151/3, 153/7, 151/10, 110/1, 324, obręb Przytuły Stare, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

Decyzja.pdf
Charakterystyka_przedsiewziecia_do_decyzji_ROS.6220.4.2023.pdf

WÓJT GMINY
RZEKUŃ
Załącznik Nr 1
do decyzji o uwarunkowaniach
znak: ROS.6220.4.2023 z dnia 27.02.2024 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie drogi gminnej Przytuły Stare — Kupniki (do DK nr 61)
na działkach o nr ewid. 221, 60/2, 63, 64, 152/1, 325, 85, 84, 77, 86, 214/1, 213/1, 129/23, 129/3, 130,
129/4, 131/7, 202, 209, 155, 131/2, 154/1, 131/1, 143, 151/2, 151/3, 153/7, 151/10, 110/1, 324, obręb
Przytuły Stare, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Lokalizacja inwestycji (budowy drogi) pokrywa się z powierzchnią istniejącej drogi, miejscowo
wkracza poza aktualnie zajmowaną powierzchnię w liniach rozgraniczających teren dziatek drogowych.
Projektowana inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej o długości 2831,13 m i szerokości jezdni ok. 5,0 m.
Początek inwestycji zlokalizowano w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Główna w msc. Przytuły Stare,
zaś koniec w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 61 relacji Ostrołęka - Łomża (km 129+050 str. p. drogi
krajowej). Całkowita powierzchnia pasa drogowego planowanego do wykonania odcinka wynosi
ok. 29 110m2, w tym: powierzchnia jezdni o naw. asfaltowej: ok. 14 295 m, powierzchnia poboczy
z kruszywa łamanego: ok. 4 280 m, powierzchnia zjazdów z kostki betonowej: ok. 875 m2
Dotychczasowy sposób wykorzystania drogi gminnej, jako drogi publicznej nie ulegnie zmianie.
przedmiotowa droga obsługuje głównie ruch lokalny w tym do Zaldadu Karnego w Przytułach Starych.
Umożliwia dojazd mieszkańców do posesji oraz dojazd właścicieli do gruntów użytkowanych rolnie
i terenów leśnych. Budowana droga przebiega cząściowo przez tereny z zabudową mieszkaniową
o charakterze mieszanym, użytki rolne oraz tereny leśne.
W ramach przedsięwzięcia planuje się:
budowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, długości ok. 2831,13 m, szerokości jezdni
ok. 5,0 m,
budowę poboczy z kruszywa łamanego o szerokości ok. 0,75 m,
budowę zjazdów indywidualnych na działki przyległe do drogi,
budowę kanału technologicznego,
zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,
wykonanie rowów odwodniających.
Technologia budo" drogi obejmuje budowę:
. jezdnię:
warstwa Ścieralna z betonu asfaltowego ACIIS — ok. 4 cm,
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W — ok. 5 cm,
warstwa podbudowny warstwy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 mm zagęszczonego
mechanicznie — 20cm,
warstwy dolnej podbudown,' z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm o grubości - 15 cm,
podłoże: grunt rodzimy po lokalnym zdjęciu humusu;
zjazdy indywidualne:
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ACIIS - ok. 4Cm lub kostka betonowa,
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ACHW-ok. 5 cm,
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie
- Ok 20cm
warstwa dolna podbudowy z m. kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm - ok. 15 cm;

3.
pobocze:
kruszywo łamane 0/31,5 - ok. 10 cm.
Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo w tereny zieleni lub do istniejących rowów
przydrożnych.
Signature Not
Dokument podpis
Podolak: Gmina
Data: 2024.02.27 1
Bartosz
19:26 CET

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 27-02-24 11:11
 • Czas udostępnienia: 27-02-24 11:11

Historia zmian

12437 Modyfikacja Decyzja Wójta Gminy Rzekuń z 21-06-2024 09:01:27 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9795 Modyfikacja Decyzja Wójta Gminy Rzekuń z 27-02-2024 13:34:57 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst
 2. Stan
 3. Data modyfikacji
 4. Data opublikowania
9793 Dodanie Decyzja Wójta Gminy Rzekuń z 27-02-2024 11:17:20 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2