Postanowienie Starosty Ostrołęckiego o sprostowaniu oczywistej omyłki GN.6820.7.2023_Postanowienie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
plac gen. J. Bema S
GN.6820.7.2023
Ostrołęka, 27 listopada 2023 r,
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 S 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 Czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz.[J. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
Starosta Ostrołęcki
postanawia sprostować z urzędu oczyw•istą omyłkę pisarską w decyzji Starosty Ostrołęckiego
znak GN.6820.7.2023 z dnia 17-11-2023 r. w sprawie ustalenia, Że działka nr 704 0 pow. 0,1100
ha, położona w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń stanowi mienie gromadzkie, w ten sposób, że:
2.
w uzasadnieniu decyzji na str. 1 decyzji zdanie : „Wójt Gminy Czerwin wnioskiem z
dnia 09-05-2023 r. (data wpływu do urzędu 11-05-2023 r.) wystąpił do Starosty
Ostrołęckiego 0 uznanie za mienie gromadzkie działki nr 704 położonej w obrębie
Rzekuń gm. Rzekuń." , zastępuje się zdaniem: „Wójt Gminy Rzekuń wnioskiem z dnia
09-05-2023 r. (data wpbwu do urzędu 11-05-2023 r.) wystąpił do Starosty
Ostrołęckiego o uznanie za mienie gromadzkie działki nr 704 położonej w obrębie
Rzekuń gm. Rzekuń
w uzasadnieniu na str. 2 decyzji zdanie: „Przed wejściem w Życie ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. przed dniem 05-07-1963 r. działka
była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi Jarnuty jako nieruchomość
publiczna, ogólnodostępna", zastępuje się zdaniem: „Przed wejściem w Życie ustawy
0 zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. przed dniem 05-07-1963 r. działka
była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi Rzekuń jako nieruchomość
publiczna, ogólnodostępna".
Pozostała część decyzji pozostaje bez zmian.
Starosta Ostrołęcki decyzją nr GN.6820.7.2023 z dnia 17-11-2023 r. ustalił, Że działka nr
704 0 pow. 0,1100 ha, położona w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń stanowią gromadzkie.
Zgodnie z art. 113 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) organ administracji publicznej może
sprostować z urzędu lub na wniosek błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki
w wydanych przez siebie decyzjach.
W trakcie postępowania wyjaśniającego Starosta Ostrołęcki prawidłowo ustalił stan
nieruchomości istniejący w dacie wejścia wżycie ustawy z dnia 29-06-1963r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 140), tj. w dniu
05 lipca 1963 r. Oznacza to, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie
stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawvy.
Natomiast w uzasadnieniu decyzji opisując aktualny stan działek według zapisu
istniejącego w rejestrze ewidencji gruntów i budynków podano błędne wnioskodawcę oraz
nazwę obrębu, na terenie którego położona jest przedmiotowa nieruchomość. Dlatego zachodzi
1

potrzeba sprostowania oczywistej omyłki na stronie 1 i 2 uzasadnienia decyzji Starosty
Ostrołęckiego z dnia 17-11-2023 r. znak: GN.6820.7.2023.
Taki błąd jest możliwy do sprostowania, jako oczywista omyłka pisarska, w trybie
określonym w art. 113 S 1 k.p.a. w zw. z art. 126 k.p.a.
Sprostowanie tej oczywistej omyłki nie prowadzi do zmiany merytorycznego
rozstrzygnięcia decyzji i nie spowoduje ponownego rozstrzygnięcia sprawy, odmiennego od
pierwotnego.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji postanowienia.
Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Starosty
Ostrołęckiego.
1. Wójt Gminy Rzekuń
07-411 Rzekuń
2. *Jłtys wsi Rzekuń
07-411 Rzekuń
3. a/a
z
mgr H
Dyrektog
rosły
larzewska
lina
Gospodarki
m ściamł

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 01-12-23 12:18
 • Czas udostępnienia: 01-12-23 12:18

Historia zmian

9146 Modyfikacja Postanowienie Starosty Ostrołęckiego z 01-12-2023 12:25:49 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9145 Dodanie Postanowienie Starosty Ostrołęckiego z 01-12-2023 12:25:47 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2