Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych - zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198).

Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku:

 • zmiany danych zamieszczonych w dowodzie (zmiana nazwiska, imienia, adresu) - w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu.


Ponadto przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta):

 • z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;
 • z dniem zgonu posiadacza dowodu;
 • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
 • z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 • po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie w razie niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące).

Unieważnienie dowodu osobistego następuje z urzędu w formie czynności materialno – technicznej podjętej przez pracownika ds. dowodów osobistych w systemie wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Dlatego też jeżeli wniosek o wydanie dowodu osobistego w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie (zmiana nazwiska, adresu itd.) nie zostanie złożony w wyżej określonych terminach będzie "automatycznie" unieważniony i może narazić posiadacza na zarzut bezprawnego posługiwania się nieważnym dokumentem. Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwieniem spraw w urzędach, sądach, bankach oraz u notariusza. Bez ważnego dowodu osobistego nie będzie można przekroczyć granicy.

 • Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Rzekuń, Bogusław Tyszka
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Kierownik USC, Agata Rybicka
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 30-09-10 13:09
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 10:06

Historia zmian

8338 Dodanie Komunikat w sprawie wymiany i unieważnienia dowodów osobistych z 24-08-2023 10:08:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2